Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita v kraji letos poklesla

KRAJ VYSOČINA - Podvody v kyberprostoru jsou na denním pořádku 

Za první pololetí letošního roku se v Kraji Vysočina snížil počet evidovaných trestných činů ve srovnání s rokem 2023, a to o 10,7 procenta. Vyplývá to ze statistiky kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za první pololetí letošního roku.

V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 2 782 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 334 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 10,7 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 322 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 47,5 procenta.  V prvním pololetí letošního roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 347 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. V prvních šesti měsících roku policisté na Vysočině stíhali 1 349 osob. Z tohoto počtu je 1133 mužů a 211 žen.  Mezi podezřelými osobami je 23 nezletilých, 57 mladistvých, 566 recidivistů, 192 cizinců a pět právnických osob. Způsobená škoda přesáhla částku 378 520 454 korun.

„K mírnému poklesu celkové kriminality došlo v prvním pololetí v celé České republice, a to o 1,4 procenta. Vysočina tedy není v tomto ohledu výjimkou. V našem kraji tedy zaznamenáváme pokles kriminality, což je dobrou zprávou nejen pro všechny obyvatele, ale také pro návštěvníky našeho kraje,“ komentoval statistická pololetní data plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

I pro letošní rok stále platí, že za velice negativní jev lze označit přesun pachatelů trestné činnosti do virtuálního prostředí internetu a sociálních sítí. „I když se věnujeme velmi intenzivně oblasti prevence v této oblasti a veřejnost pravidelně upozorňujeme na možná rizika různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat jejich osobní údaje a údaje k bankovním účtům a platebním kartám, lidé jsou stále neopatrní a často tak přicházejí o své celoživotní úspory. S případy tohoto typu trestné činnosti se v různých formách setkáváme denně,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.

V oblasti kybernetické kriminality za první pololetí registrujeme na Vysočině celkem 421 trestných činů, což je o osm více než za stejné období roku 2023. Objasnit se nám podařilo 63 skutků a objasněnost tak dosáhla 14,9 procenta. Policistům se podařilo objasnit ještě dalších 44 skutků, které pachatelé spáchali v předchozích letech. Poškozeným vznikla touto trestnou činností škoda v celkové výši 70 323 537 korun.

K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku v našem kraji v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 315 násilných trestných činů, což je o šestnáct trestných činů více než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje zvýšení o 5,4 procenta. Celkem 165 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 52,4 procenta. Dalších 58 násilných trestných činů policisté objasnili dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.

V průběhu letošního prvního pololetí jsme v našem kraji vyšetřovali dva zločiny vraždy. Oba případy se kriminalistům podařilo objasnit a za tyto skutky jsou stíhány dvě osoby. V prvním pololetí roku 2024 jsme vyšetřovali dvanáct případů loupežných přepadení, což je o jeden případ méně než za první pololetí loňského roku. Celkem šest loupežných přepadení se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 50 procent.

Pokles jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 125 případů, což je o 11 případů méně než za stejné období roku předchozího – pokles o 8,1 procenta. Celkem 71 případů se nám podařilo objasnit, což představuje objasněnost 56,8 procenta a dalších 29 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let. K poklesu došlo letos v případech kvalifikovaných jako přečin porušování domovní svobody, kde jsme letos vyšetřovali 31 případů, což je snížení o čtyři případy ve srovnání s prvním pololetím roku 2023 – vyjádřeno procenty jde o pokles o 11,4 procenta.  Dvanáct letošních případů jsme objasnili. Podařilo se objasnit také šest případů z minulých let.

Oblast mravnostní kriminality je v prvním pololetí letošního roku na stejné úrovni jako za stejné období roku předešlého. Letos jsme zatím vyšetřovali 81 případů mravnostních trestných činů a 31 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 38,3 procenta. Objasnili jsme dodatečně také devět mravnostních trestných činů z minulých let. Z 81 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich 22 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 19 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let.

K páchání tohoto druhu trestné činnosti byly využity také informační technologie a sociální sítě. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jednalo o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie), z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti, které jsou mladší osmnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos k poklesu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 61 případů, což představuje pokles o 4,9 procenta.  Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali v našem kraji celkem 1 173 trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti a 392 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 33,4 procenta. Dalších 111 případů majetkové kriminality z předchozích let jsme objasnili dodatečně. Za tyto majetkové trestné činy stíháme 383 osob.

Na majetkové trestné činnosti se 246 případy podílejí krádeže vloupáním (mírný nárůst o 1,2 procenta), 353 případy krádeže prosté (pokles o 13,5 procenta), 44 případy pak krádeže vloupáním do chat (výrazný nárůst o 76 procent), 38 případy krádeže vloupáním do rodinných domů (nárůst o 26,7 procenta), 35 případy krádeže vloupáním do motorových vozidel a 28 případy krádeže automobilů. Dalších 11 případů trestných činů představují krádeže věcí z motorových vozidel, kdy se dva případy podařilo policistům objasnit.

V letošním roce na Vysočině výrazně poklesl nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – snížení představuje 30,7 procenta. Letos jsme jich v kraji prověřovali nebo vyšetřovali celkem 501, což bylo v meziročním porovnání o 222 případů méně. Policisté 320 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 63,9 procenta a dodatečně objasnili dalších 49 skutků z předchozích let. Za tuto trestnou činnost je trestně stíháno 336 osob. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství nebo ohrožování výchovy mládeže.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 116 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 47 skutků méně než za první pololetí v roce 2023. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 67,2 procenta. Drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují především na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K výraznému poklesu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 194  případů, když objasněnost dosáhla 82,5 procenta. K výraznému poklesu počtu případů došlo v letošním roce u sprejerství – vyšetřujeme 88 případů, což představuje meziroční pokles o 25 případů (vyjádřeno procenty jde o pokles o 22,1 procenta). Objasnit se letos podařilo 29 případů a objasněnost dosáhla 33 procenta.  Šest případů se podařilo policistům letos objasnit z předešlých let.

K mírnému  poklesu nápadu trestné činnosti v letošním prvním pololetí došlo v našem kraji v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 252 trestných činů, což je o tři méně než za stejné období roku 2023. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 1,2 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na hranicí 41,3 procenta. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost.

K poklesu počtu skutků došlo letos za půl roku v oblasti zbývající kriminality – vyšetřujeme 460  případů, což je o 64 méně než v roce 2023.  Největší počet případů v této oblasti se týká přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky – 192 případů a zanedbání povinné výživy – 91 případů. 

Za první pololetí letošního roku jsme zadokumentovali celkem 176 trestných činů, které spáchali cizí státní příslušníci. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o pokles o 28 trestných činů – vyjádřeno procenty jde o pokles o 13,7 procenta. Největší počet trestných činů, které mají na svědomí cizinci, se týká ohrožení pod vlivem návykové látky (41 případů), úmyslného ublížení na zdraví (19 případů), krádeží prostých (18 případů) a podvodů (14 případů). Na trestné činnosti cizích státních příslušníků se v největší míře podílí státní příslušníci Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Bulharska.

Srovnání nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 30. června:

2020

2021

2022

2023

2024

počet trestných činů

2 588

2 240

2 684

3 116

2 782

objasněno

1 415

1 168

1 253

1 613

1 322

% objasněnosti

54,7

52,1

46,7

51,8

47,5

objasněno dodatečně

342

312

345

374

347

objasněno celkem

1 757

1 480

1 598

1 987

1669

stíháno osob

1 401

1 186

1 326

1 496

1 349

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech KRPJ za období od 1. ledna do 30. června 2024:

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Kraj

Počet trestných činů

850

527

477

525

403

2 782

Objasněno

395

282

227

225

191

1 322

% objasněnosti

46,5

53,5

47,6

43,2

47,4

47,5

objasněno dodatečně

93

73

78

68

35

347

objasněno celkem

488

355

305

295

226

1 669

stíháno osob

371

320

249

248

183

1 349

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
9. červenec 2024

vytisknout  e-mailem