Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Kriminalistické identifikace

Kriminalistická mechanoskopie, defektoskopie, metalografie, trasologie, balistika, elektrotechníka a grafická expertiza 

Kriminalistická grafická expertiza je souhrnný název pro expertizu ručního písma, expertizu písma psacích strojů, technické zkoumání dokladů a písemností, včetně zkoumání cenin.

Hlavním úkolem expertizy písma psacích strojů je individuální identifikace určitého psacího stroje, který byl použit k napsání určitých písemností. Technická expertiza písemností se zabývá rozsáhlou škálou expertizních činností. Konkrétně jde například o zkoumání použitých psacích prostředků, jehož cílem je určení, jaký druh byl v daném případě použit - zda kuličkové pero, grafitová tužka, pero, popisovač nebo  kopírovací papír a podobně. Expertiza pravosti platidel a cenin se zabývá především zkoumáním pravosti platidel, bankovek i mincí v kterékoliv měně, pravosti cenin jako jsou akcie, obligace, kolky, losy, různé peněžní poukázky apod. Expertiza zahrnuje také určování způsobů padělání nebo pozměnění jak platidel, tak i cenin a zkoumání použitých rozmnožovacích technik a materiálů.

Expertiza pravosti dokladů Expertiza pravosti dokladů

Expertiza ručního písma zkoumá veškeré sporné ručně psané projevy (tj. souvislé nebo izolované texty, číslice, podpisy, parafy apod.) za účelem identifikace jejich pisatele (případně padělatele). Identifikace pisatele je u kurzívního písma (a číslic) založena na individuální odchylce každého jedince od stávající písařské normy, u ostatních druhů písemných projevů, které nepodléhají závazné normě (např. perličkové písmo, hůlkové písmo, podpisy, parafy) je pak identifikace pisatele založena na podrobné analýze relativně stabilizovaných markantů rukopisu vycházejících z dynamických stereotypů, které jsou ve vzájemné kombinaci pro konkrétní osobu jedinečné.

Sporný i srovnávací materiál se nejprve podrobí důkladné analýze z hlediska grafometrických veličin písma i z hlediska způsobu tvoření jednotlivých písmen, a po následné syntéze všech porovnatelných znaků a hledisek se stanovuje závěr podle toho, které znaky převažují - zda shodné a podobné, nebo rozdílné a odlišné. U zkoumání pravosti podpisů je expertiza založena zejména na základní premise, že "žádná osoba se nikdy nepodepíše dvakrát po sobě zcela shodným způsobem".

O to je zkoumání ručního písma složitější než třeba balistika, mechanoskopie nebo trasologie, neboť expert na ruční písmo nemůže hledat jako v podobných kriminalistických disciplínách detailní shodu, ale je nucen vyhledávat shody v rámci přirozené variability pisatele. Pokud totiž najde u dvou porovnávaných podpisů (nebo i textů) naprosto detailní shodu, jedná se minimálně v jednom případě o padělek.

Historie pokusů o využití ručního písma pro identifikační účely je velmi stará. Z historických pramenů je patrné, že takové případy nastávaly od samotného vzniku písma jako jedné z forem vzájemného dorozumívání osob mezi sebou. Z oblasti střední Evropy je například známo využívání zkušených písařů jako odborníků, kteří se měli v soudním řízení vyjádřit k pravosti různých písemností především smluv, závětí nebo i pečetí apod. Základní moderní práce o problematice využívání ručního písma k identifikačním účelům pocházejí z první poloviny 20. století a poznatky v nich uvedené jsou neustále doplňovány a rozpracovávány na základě různých výzkumů, pokusů či výzkumných experimentů.

Novodobé české ruční písmo (kurzíva) je tvarově normalizováno, což znamená, že jsou závazně stanoveny tvary, velikostní poměry, sklony a navazování jednotlivých písmen mezi sebou. Norma obsahuje 24 písmen malé abecedy a 23 písmen velké abecedy a do současné doby prošla určitými změnami směrem k jejich konstrukčnímu zjednodušení (např. vypuštěním zdobných počátečních či koncových adjustací, typických pro starou písařskou normu 30. let apod.).

Pro kriminalistické zkoumání ručního písma byla dříve používána s větším či menším opodstatněním různá označení, jako je soudní expertiza písma, písmoznalecké zkoumání, grafognostika, grafometrie, skriptologie, mnohdy i grafologie, identifikace grafognostická, kriminalistická identifikace písma, kriminální grafologie, soudní grafologie, grafosynkritická analýza apod. Tyto názvy však přesně nevystihují současnou podstatu a specifičnost této kriminalistické disciplíny. Dnes je pro tento druh zkoumání používáno označení "Expertiza ručního písma" nebo "zkoumání v oboru písmoznalectví - odvětví ruční písmo" (druhý název bez dodatku "ruční písmo" je totiž souhrnné označení jak pro zkoumání ručního písma, tak pro zkoumání písma psacích strojů, které je v současnosti s rozmachem elektrografického a inkoustového tisku spíše na ústupu). Expertiza ručního písma se přitom ještě dnes nesprávně (a často) zaměňuje s grafologií, jejímž úkolem je zjišťovat psychologický profil pisatele (někdy se grafologii také říká "psychologie písma"). 

S vývojem společenských a majetkoprávních vztahů po r. 1989 (restituce, privatizace, převody peněz, nemovitostí apod.) a s raketovým vývojem barevné reprodukční tiskové techniky jsou přitom kriminalisté nuceni čelit novým a velmi důmyslným formám trestné činnosti v oblasti padělání. Je to zcela diametrální rozdíl oproti minulému režimu, kdy se nejčastěji posuzovaly anonymní písemné materiály osočující adresáty, které byly klasifikovány jako urážky nebo pomluvy. Nároky na zkoumání sofistikovaných tzv. technických padělků podpisů, razítek, kolků, různých ochranných známek, dokladů apod. proto sebou přinesly potřebu co nejlepšího technického vybavení na odhalování nových padělatelských praktik.

Ke zkoumání objektivizace znaku písma zejména u podpisů se využívá systém LUCIA DI s programem Signature, který umožňuje přesné měření obrazu snímaného pomocí digitální kamery s vysokým rozlišením. Nedávno instalovaný videospektrální komparátor DOCUCENTER Expert (pracující v různých vlnových délkách světelného spektra) umožňuje přesnou dokumentaci nalezených ochranných znaků přímo v jednotlivých výstupech. Navíc slouží i jako databáze již dříve zkoumaných materiálů, kterou lze s úspěchem využívat pro další zkoumání obdobných materiálů, a to za stejných, při původním zkoumání nastavených, parametrů a podmínek

V rámci ověřování pravosti platidel a cenin se v současné době v Kriminalistickém ústavu Praha zkoumají zejména papírová platidla a mince, platební karty, šeky, kolky, poštovní známky, dálniční nálepky, cenné poukázky apod. U zkoumaných objektů se určuje nejen jejich pravost, popřípadě prekluze, ale i způsoby výroby, použité materiály a zařízení. Výsledkem zkoumání je kompletní analýza předkládaných materiálů.

Experti Kriminalistického ústavu Praha se podíleli na zkoumání tzv. "zvacích dopisů" z r.1968, ověření pravosti rukopisu neznámé Haškovy povídky (Jiří Straka), zpracovávání anonymních výhružných, bombových či vyděračských dopisů na známé nebo neznámé osobnosti. Dále se v KÚP zjišťují prameny úniků informací za pomoci technického zkoumání, jako například tajné zprávy, smlouvy, interní firemní informace a jiné.

vytisknout  e-mailem