Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Projekty spolufinancované EU

Ms kraj: Ukončení dvou projektů spolufinancovaných Evropskou unií 

IOS_2.JPG
Naše krajské ředitelsví ukončuje v tomto období v souladu s celkovým záměrem Policie ČR realizaci dvou projektů. Jedná se o projekt Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07565 a projekt Lokalizační a záznamová zařízení -  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/12.07954.

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku plk. Ing. Tomáš Rychtar k věci z hlediska financí konstatuje: „Každý z projektů bude samostatně spolufinancován z prostředků (strukturálních fondů) Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj). V rámci implementace uvedeného operačního programu bude spolufinancovat Evropská unie až 85 % celkových způsobilých nákladů obou projektů, zbývající část bude financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.“

LZZ_3.JPG
Plk. Rychtar k projektům doplňuje: „Oba projekty byly připravovány v souladu s celkovým záměrem Policie ČR. Projekt Integrované operační středisko se týká zvýšení efektivity operačního řízení policie jako jedné ze složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky a projekt Lokalizační a záznamová zařízení se týká zvýšení akceschopnosti policie v totožné oblasti (totožné situaci).“

IOS_1.JPG
Projekt Integrované operační středisko trval od listopadu roku 2010 do listopadu letošního roku. V rámci projektu došlo k pořízení nové technologie pro operační řízení. Vzhledem k tomu, že základ integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje byl vytvořen již v roce 2010 v rámci výstavby Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje Ostrava, bylo nyní integrované operační středisko krajského ředitelství pouze dovybaveno na úroveň jednotného standardu u operačních středisek Policie ČR. Dovybavení bylo směrováno do tří oblastí: telefonie (dovybavení samostatnou IP telefonní ústřednou), integrace radiokomunikačního provozu do informačního systému pro operační řízení (nové servery) a zálohování napájení provozovaných technologií (pořízení záložních zdrojů).

U projektu Lokalizační a záznamová zařízení, který trval od srpna roku 2011 do listopadu letošního roku, se jednalo o pořízení 231 kompletů lokalizačních a záznamových zařízení určených do služebních vozidel Policie ČR, která jsou provozována v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Komplety obsahují kromě jiného vozidlovou radiostanici, PC jednotku, GPS přijímač a video server, na který jsou připojeny

LZZ_1.JPG
dvě kamery (zadní a přední). Vlastní zabudování kompletů do vozidel probíhalo od letošního května. Byla tak vytvořena fungující síť speciálně vybavených služebních vozidel krajského ředitelství, která disponují moderním lokalizačním a záznamovým zařízením umožňující efektivní akceschopnost a koordinaci, zaznamenání průběhu řešení situace a současně přímý vstup do vzdálených centrálních policejních databází.

Závěrem shrnutí nejvýznamnějších přínosů obou projektů. „Jedná se o zefektivnění formy vyslání hlídky Policie ČR na místo mimořádné události, zefektivnění lokalizace policejní hlídky a současně zkrácení doby dojezdu na místo mimořádné události,“ konstatuje plk. Rychtar. Doplňuje, že přínosem je rovněž možnost zhodnocení dané situace ze získaného záznamu a přijetí opatření, dále pak možnost využití záznamů k prevenci a přípravě na mimořádnou událost a v neposlední řadě zefektivnění procesu získávání a ověřování informací.

Všechny další, podrobnější informace k projektům jsou uvedeny níže, včetně detailnějšího shrnutí nejvýznamnějších přínosů (v samotném závěru po popisech obou projektů).

por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku a prevence
11. listopadu 2015

Iogo integr. oper. program_EU.png

 

 

 

Název projektu:
INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Informace o projektu:
Zdroj spolufinancování:  Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Prioritní osa:  6.3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby
Oblast podpory: 6.3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.07565
Doba trvání projektu:  11/2010 – 11/2015

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil dílčí/ specifické cíle – zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události, zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události, zvýšit účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšit přehled o operační situaci, zkrátit přepravní časy sil a prostředků, zajistit interoperabilitu na úrovni krajů, zajistit podporu přesunu a nasazování sil a prostředků, zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení, zálohování operačních středisek, zajistit operátorská pracoviště a technologické zázemí.
Projekt byl připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkající se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru byl projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti integrace operačních středisek jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR z územního a technologického hlediska. Zároveň byl dílčí součástí rámcového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS).
Cíle a obsahové zaměření projektu byly v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňuje stanovenou podporovanou aktivitu písm. a) „Vybudování informačního systému operačních středisek IZS“.
Projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu až do výše 85 % jeho celkových způsobilých nákladů. Zbývající část bude financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Praktická realizace:
V rámci projektu došlo k pořízení nové technologie pro operační řízení, umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operativní situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.

Vzhledem k tomu, že základ integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje byl vytvořen již v roce 2010 v rámci výstavby Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje Ostrava, bylo nyní integrované operační středisko PČR pouze dovybaveno na úroveň jednotného standardu u operačních středisek Policie ČR.
Dovybavení bylo směrováno do tří oblastí:
1. Telefonie – operační středisko bylo dovybaveno samostatnou IP telefonní ústřednou, umožňující vyšší kvalitu a spolehlivost telefonních služeb v rámci operačního řízení a hlasové komunikace mezi operačními středisky Policie ČR
2. Integrace radiokomunikačního provozu do informačního systému pro operační řízení – operační středisko bylo dovybaveno novými servery s komunikačním rozhraním mezi informačním systémem pro operační řízení a linkově řízenými radiovými terminály operačního střediska, umožňující zvýšit spolehlivost radiové komunikace v operačním řízení
3. Zálohování napájení provozovaných technologií – v rámci projektu byly pořízeny záložní zdroje UPS, které byly v Moravskoslezském kraji využity k zálohování krajského datového centra PČR, což umožnilo sjednotit úroveň spolehlivosti napájení integrovaného operačního střediska a centra zajišťujícího provoz ostatních informačních systému využívaných u Policie ČR.

Výsledky projektu:
Byla provedena integrace informačních a komunikačních technologií na operačním středisku IZS. 
Byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS. Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií je tímto zajištěna vyšší úroveň interoperabilitu základních složek IZS a je dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.

Název projektu:
LOKALIZAČNÍ A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Informace o projektu:
Zdroj spolufinancování:  Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Prioritní osa:  6.3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby
Oblast podpory:  6.3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Registrační číslo projektu:  CZ.1.06/3.4.00/12.07954
Doba trvání projektu:  8/2011- 11/2015

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků krajského ředitelství jako základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil následující dílčí/specifické cíle – zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu krajského ředitelství v rámci IZS a zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.
Projekt byl připraven v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkajícího se zvýšení akceschopnosti Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru byl projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti pořízení lokalizačních a záznamových technologií pro potřeby služebních vozidel Policie ČR působících v rámci územních obvodů jednotlivých krajských ředitelství policie.
Cíle a obsahové zaměření projektu byly v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňoval stanovenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.
Projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu až do výše 85 % jeho celkových způsobilých nákladů. Zbývající část bude financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Praktická realizace:
Projekt zahrnoval pořízení 231 kompletů technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik -  lokalizačních a záznamových zařízení určených do služebních vozidel PČR, která jsou provozována v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

Lokalizační a záznamové zařízení – základní technická specifikace
Základním komunikačním prostředkem je vozidlová radiostanice (radiový terminál, panel nové generace), PC jednotka s uživatelským monitorem a navigačním přístrojem (propojeno s video serverem). Dále je ve vozidle umístěn video server, na který jsou připojeny dvě kamery (přední a zadní) snímající situaci před a za vozidlem. Radioblok vozidlové radiostanice je určen k zabezpečení hlasové komunikace osádky vozidla zpravidla s vlastním operačním střediskem, v případě potřeby zabezpečuje součinnostní spojení s ostatními zasahujícími složkami IZS. Dále zabezpečuje pomocí připojeného GPS přijímače přenos lokalizačních údajů o vozidle a připojením na PC jednotku možnost datové komunikace.
Výsledky projektu:
Byla vytvořena fungující síť speciálně vybavených služebních vozidel krajského ředitelství, která disponují moderním lokalizačním a záznamovým zařízením umožňující:
• efektivní akceschopnost, koordinaci a operabilitu zásahu na místě mimořádné události či krizové situaci prostřednictvím činnosti operačního střediska krajského ředitelství,
• zaznamenávat průběh řešení mimořádné události nebo krizové situace a následně vyhodnocovat přijatá opatření a závažnost vzniklé situace,
• přímý vstup do vzdálených centrálních policejních databází, zajišťujícím zefektivnění komunikace s občany a přispívajícím k okamžitému řešení dané situace.


Nejvýznamnější přínosy projektů

Zrychlení zásahu hlídky PČR
• Zefektivnění formy vyslání hlídky PČR na místo mimořádné události – nově i prostřednictvím datové věty (původně pouze hlasovou komunikací)
• Zefektivnění lokalizace hlídky PČR – nově vyslání nejblíže lokalizované hlídky PČR díky využití GPS (původně pouze hlasovou komunikací)
• Zkrácení doby dojezdu na místo mimořádné události – nově s využitím navigace (původně dle úrovně znalosti místních podmínek
Zajištění záznamů ze zásahu
• Možnost zhodnocení dané situace mimořádné události ze získaného záznamu a přijetí opatření
• Možnost využití záznamů k prevenci a přípravě na mimořádné události
Zajištění prověřování údajů on-line
Zefektivnění procesu získávání a ověřování informací - nově prostřednictvím přístupného PC s napojením na policejní databáze (původně pouze dotazem na operační středisko).

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem