Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

ŽÁDOST č. 4

Tazatel požadoval informaci o tom, jak často je vypisován termín zkoušek odborné způsobilosti týkající se vydání zbrojního průkazu skupáiny A-E na našem ředitelství. V odpovědi byl tazatel informován tak, že zkoušky probíhají minimálně jednou za měsíc (dle počtu uchazečů) nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky a že o termínu je žadatel informován minimálně 10 dní před samotným termínem.


ŽÁDOST č. 3

Tazatel se dotazoval na místa schválená pro měření rychlosti pro obecní policii v obci Březová nad Svitavou. Nejedná se o první žádost tohoto tipu, veškeré informace na již zveřeněnou zprávu týkající se dotazu byly žadateli poskytnuty.


ŽÁDOST č. 2.

Žádost nebyla vyhodnocena jako žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.


ŽÁDOST Č. 1

Tazateka žádala informace, jakým způsobem byl vybrán dodavatel, který našemu Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje poskytuje pevné hlasové služby a datové služby.

Naše odpověď:

Veřejná zakázka na služby s názvem „Zajištění datových a hlasových služeb v rámci KŘP Pardubického kraje“ byla realizována veřejným zadavatelem ČR – Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to písemnou výzvou k jednání s předchozím dodavatelem předmětných služeb, učiněnou dne 12. 3. 2012, pod č.j. KRPE-16107-2/ČJ-2012-1700NE-VZ.
Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění hlasových a datových služeb, do té doby poskytovaných v rámci systému Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) na základě koncepce schválené Usnesením Vlády ČR č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006. Dne 27. března 2012 končila platnost prováděcích smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy na poskytování datových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy ze dne 28. března 2007, ve znění jejich dodatků, mezi centrálním zadavatelem - Ministerstvem vnitra na straně jedné a poskytovatelem služeb – společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. na straně druhé. Dne 18. ledna 2012 projednala Vláda ČR na své schůzi materiál „Změna Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy schválené usnesením vlády č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006“ a svým Usnesením Vlády ČR č. 50 ze dne 18. ledna 2012 o změně Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy uložila veřejným zadavatelům pro zabezpečení nákupu odpovídajících datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy postup podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona pro krajně naléhavý případ.
Na základě výběrového řízení byla dne 26. 3. 2012 na dobu určitou s účinností do 28. 3. 2012 uzavřena Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi veřejným zadavatelem na straně jedné a společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336 jako poskytovatelem na straně druhé v celkovém předpokládaném objemu poskytovaného plnění ve výši 2.656.725,24 Kč včetně DPH.
Oznámení o zadání zakázky bylo veřejným zadavatelem v souladu s § 83 odst. 1 zákona uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 5. 2012 pod evidenčním číslem zakázky – 216446 a evidenčním číslem formuláře – 7203011016446.
Finanční objem skutečných plateb za poskytování pevných hlasových služeb:
  • v roce 2010    1.958.733,- Kč
  • v roce 2011    1.281.024,- Kč
  • v roce 2012    1.065.601,- Kč.
Finanční objem skutečných plateb za poskytování datových telekomunikačních služeb:
  • v roce 2010    2.510.913,- Kč
  • v roce 2011    2.447.453,- Kč
  • v roce 2012    1.743.552,- Kč.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje využívá připojení k internetu prostřednictvím vnitřní sítě MV, služba není zpoplatněna.
Kopie smlouvy s poskytovatelem je přílohou. příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5

vytisknout  e-mailem