Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

Žádost 48
Dne 28. prosince 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz elektronicky poskytlo na základě elektronické žádosti ze dne 18. prosince 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), informace o výsledku a průběhu šetření podezření o spáchání trestného činu ředitelem příspěvkové organizace Klub Na Střelnici, 561 69 Králíky, které šetřila Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-53920/TČ-2021-171181 (dále také „ první žádost“).
Dne 29. prosince 2021 obdrželo krajské ředitelství prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz ve shora uvedené věci druhou elektronickou žádost podle informačního zákona, kde tazatel požaduje poskytnout kopii vyrozumění o výsledku šetření ve věci podezření ze spáchání trestného činu ředitelem příspěvkové organizace Klub Na Střelnici, 561 69 Králíky, které prováděla Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-53920/TČ-2021-171181 (dále také „druhá žádost“).
Krajské ředitelství druhou žádost posoudilo a v přiloženém elektronickém souboru v anonymizované podobě poskytuje (bez osobních údajů zúčastněných osob) kopii vyrozumění evidovaného pod č. j. KRPE-53920-24/TČ-2021-171181. Přílohu naleznete ZDE

Žádost 47
Dne 29. prosince 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo datovou schránkou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně sdělení míst určených městu Litomyšl ze strany Policie České republiky k měření úsekové rychlosti vozidel na pozemní komunikaci ve městě Litomyšl (dále také „žádost“).

Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje, že ve městě (obci) Litomyšl byla určena Policii České republiky níže uvedená místa k měření úsekové rychlosti vozidel:

  1. silnice I/35 v obci Litomyšl, ulice Moravská - obousměrně,
  2. silnice I/35 v obci Litomyšl, ulice Sokolovská - obousměrně,
  3. silnice II/360 v obci Litomyšl, ulice J. E. Purkyně - obousměrně,
  4. místní komunikace v obci Litomyšl, ulice T. G. Masaryka - obousměrně,
  5. silnice II/358 v obci Litomyšl, ulice J. K. Jeřábka - jednosměrně (Česká Třebová-Litomyšl).

Žádost 46
Dne 20. prosince 2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Policejního prezidia České republiky elektronickou žádost ze dne 16. prosince 2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně poskytnutí následujících informací:
„…dne 15. 12. 2021 v 10:56 se dva policisté neúspěšně snažili dozvonit na adresu: Fibichova 408, Čeperka, 533 45. Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tazatel žádá o tyto informace:
1) Jaký byl účel návštěvy příslušníků PČR
2) Zda navštívili v té době ještě někoho dalšího v Čeperce
a) pokud ano, koho
3) Z jakého byli příslušníci útvaru
4) Pokud byl účel návštěvy příslušníků získání podání vysvětlení, proč nepoužili standardní postupy
5) Pokud příslušníci vyšetřovali nějakou událost:
a) jaké je číslo spisu
b) kdo podal podnět k vyšetřování
c) co je obsahem daného spisu
Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje k jednotlivým bodům žádosti následující:

1.         Účelem a rovněž důvodem přítomnosti příslušníků Policie České republiky z krajského ředitelství dne 15. prosince 2021 v obci Čeperka bylo doručování [zejména ustanovení §§ 62, 63, 64 a 159a odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“)] písemnosti (usnesení) vypracované dle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu.
2.         Ano, příslušníci Policie České republiky z krajského ředitelství dne 15. prosince 2021 navštívili více osob v obci Čeperka, kterým byla písemnost uvedená v bodě 1 doručována. Jejich osobní údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště) nelze z důvodu ochrany osobních údajů poskytnout - viz např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3.         Příslušníci Policie České republiky, kteří dne 15. prosince 2021 byli přítomni v obci Čeperka, jsou služebně zařazeni v rámci obvodního oddělení Lázně Bohdaneč územního odboru Pardubice krajského ředitelství.
4.         Účelem přítomnosti příslušníků Policie České republiky dne 15. prosince 2021 v obci Čeperka nebylo získání vysvětlení, ale doručování písemnosti viz bod 1.
5.         Příslušníci Policie České republiky z krajského ředitelství dne 15. prosince 2021 v obci Čeperka nevyšetřovali žádnou událost, nýbrž doručovali písemnost (usnesení) poškozeným ve věci evidované krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-81376/TČ-2021-170610 - viz bod 1, kde je tazatel evidován jako jeden z poškozených.

Žádost 45
Dne 14. prosince 2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací. V rámci žádosti se žadatel domáhal poskytnutí spisového přehledu a záznamu o uložení věci ve věci vedené oddělením hospodářské kriminality územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-71341/ČJ-2021-170681.
Krajské ředitelství žádost žadatele posoudilo a musí primárně konstatovat, že žadatel v letech 2020 a 2021 oznamoval v rámci krajského ředitelství různá trestní oznámení a když byl vyrozuměn v souladu s právními předpisy [např. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)] o jejich vyřízení, tak zaslal žádosti na poskytnutí informací z těchto trestních oznámení i dle informačního zákona. Samozřejmě na tento postup podle informačního zákona má žadatel právo, ale musí si uvědomit, že práva žadatele dána informačním zákonem jsou podle ustálené judikatury soudů právem politickým na informace (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. května 2008), a proto nesou některá úskalí pro žadatele, kterým naleží práva i podle jiných právních předpisů, jako např. ve věci žadatele dle ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) nebo i per analogiam dle ustanovení § 65 odst. 1 věta poslední zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Hlavně smysl informačního zákon spočívá ve veřejné kontrole výkonu státní moci. Nejedná se o právo jednotlivce žádat informace pouze pro svou individuální potřebu, nýbrž za účelem určitého veřejného zájmu, o čemž svědčí také povinnost povinných subjektů zveřejnit poskytnuté informace do 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup. Požadované informace nemají sloužit osobní potřebě jednotlivce, ale potřebě veřejnosti.

K samotné žádosti žadatele ze dne 14. prosince 2021 pak krajské ředitelství konstatuje, že spisový přehled a úřední záznam o uložení věci ve věci vedené oddělením hospodářské kriminality územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-71341/ČJ-2021-170681 lze žadateli ad hoc poskytnout, neboť se žadatel svou žádostí domáhá nikoli poskytnutí podstatné části spisu, nýbrž poskytnutí dvou dokumentů z výše uvedeného spisu. V jednání žadatele za takové situace nelze spatřovat obcházení per analogiam ustanovení trestního řádu o nahlédnutí do spisů (§ 65 trestního řádu), ale žádost o poskytnutí konkrétních (dvou) dokumentů dle informačního zákona. Proto krajské ředitelství požadované dokumenty poskytuje v přiloženém elektronickém souboru k tomuto rozhodnutí. V poskytovaných dokumentech však byly v souladu s ustanovením § 12 informačního zákona znečitelněny jednak osobní údaje všech zúčastněných osob tj. jejich jména, příjmení, data narození, místa narození a trvalého bydliště i další citlivé údaje, které by zúčastněné osoby mohly identifikovat, neboť jednak jejich poskytování je speciálně a komplexně upraveno v tomto případě v hlavě III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ale krajské ředitelství má i zákonnou povinnost zveřejňovat informace poskytnuté v elektronické podobě viz ustanovení § 5 odst. 3 informačního zákona.

Nad rámec uvedených skutečností krajské ředitelství v souladu s ustálenou judikaturou uvádí, že požadované dokumenty jsou nyní žadateli poskytovány pouze z důvodu, že se jedná o poskytnutí dvou konkrétních dokumentů ze spisu a nikoli vícero dokumentů (podstatné části spisu) nebo dokonce celého spisu. Za situace, kdy by žadatel požadoval další dokumenty ze spisu, jednalo by se již o účelové řetězení žádostí o informace a žadatel by byl odkázán per analogiam na § 65 trestního řádu, který speciálně a komplexně upravuje institut nahlížení do spisů v trestních věcech včetně přezkoumávání důvodů odepření nahlížení do spisu.
Příloha k rozhodnutí je ZDE.

Žádost 44
Dne 18. prosince 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz elektronickou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se sdělení informace o výsledku a průběhu šetření podezření ze spáchání trestného činu ředitelem příspěvkové organizace Klub Na Střelnici, 561 69 Králíky, které šetřila Policie České republiky, a které je oddělením hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství evidováno pod č. j. KRPE-53920/TČ-2021-171181 (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo a poskytuje požadované informace v tomto rozsahu:

  1. Kvalifikovaným posouzením (§ 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), a provedeným šetřením Policií České republiky dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu.
  2. Osoby, které podávaly vysvětlení, byly poučeny dle ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Žádost 43
Tazatel vyžadoval informace ze spisu vedeném pod číslem jednacím KRPE-83280/TČ-2021-170613. Naši odpověď naleznete zde.

Žádost 42
Tazatel zaslal žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), která neobsahovala náležitosti dle informačního zákona, a v jejím předmětu bylo uvedeno: „Stížnost na neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. stran PČR Pardubice viz č. j. KRPE-83873-1/ČJ-2021-170613“, zkráceně, zřejmě požadujete sdělit, zda krajské ředitelství užívá následující telefonní čísla: 603 123 327 a 702 265 695 (dále také „žádost“). Odpovědi naleznete zde.

Žádost 41
Tazatel požadoval informaci týkající dotazu Okresního státního zastupitelství v Chrudimi (dále jen „OSZ“) na jeho osobu ze dne 21. září 2021 (dále také „dotaz“) adresovaného Policii České republiky obvodnímu oddělení Chrudim územního odboru Chrudim krajského ředitelství (dále jen „OOP“), kde byl dotaz zaevidován pod č. j. KRPE-74063/ČJ-2021-170313, včetně poskytnutí kopie odpovědi na tento dotaz (dále také „žádost“). Naše odpověď je zde.

Žádost 40
Tazatelka požadovala počty konfrontací provedených policejním orgánem v přípravném řízení trestním v rámci krajského ředitelství v letech 2015 až 2020. Naše odpověď je ke stažení zde.

Žádost 39
Tazatel žádal informace k záznamům přestupkového jednání ze dne 10. října 2021 přibližně od 02:50 do 03:50 hod. na třídě Míru v Pardubicích. Naše odpověď je ke stžení zde.

Žádost 38


Žádost 37
Tazatel žádal další informace k rušení nočnímu klidu na hřišti TJ Sokol Kostěnice. Naše odpověď je ke stžení zde.

Žádost 36
Tazatel vyžadoval informace k měření rychlosti v obci Presy na Chrudimsku. Naše odpověď je zde.

Žádost 35
Tazatelka vyžadovala informace k anonymnímu oznámení směřujícím k její osobě. Naše odpověď je zde.

Žádost 34
Tazatel vyžadoval informace k případu rušení nočního klidu na hřišti TJ Sokol Kostěnice. Naše odpověď je ke stžení zde

Žádost 33
 

Žádost č. 32
Tazatel žádal kopii souhlasného stanoviska vydaného dopravním inspektorátem územního odboru Chrudim krajského ředitelství pod č. j. KRPE-46173-1/ČJ-2017-170306 dne 29. června 2017. Žádosti bylo vyhověno. Stanovisko naleznete zde.

Žádost č. 31
 

Žádost č. 30
Tazatel požadoval kopii druhé strany písemnosti o postoupení informací týkajících se osoby MUDr. M.V. evidované krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-55742-11/ČJ-2019-170066-S a sdělení data předvedení příslušníky Policie České republiky obvodního oddělení Králíky územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství v měsíci srpnu 2021. Odpověď, kopie dokumentu

Žádost č. 29
Tazatel požadoval kopii doručenky (za účelem zjištění převzetí dokumentu) k KRPE-46648/PŘ-2021-170310-MČ. Žádost, doručenka

Žádost č. 28
Tazatel požadoval kopii doručenky (za účelem zjištění převzetí dokumentu) k ČJ KRPE-39833/PŘ-2021-170313-PG. Žádost, doručenka

Žádost č. 27
Tazatel požadoval usnesení k Č.J.: KRPE-24163-25/TČ-2021-170917. Naše odověď a usnesení ke stažení.

Žádost 26
 

Žádost 25
Rozhodnutí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č. j. KRPE-57973-1/ČJ-2021-1700KR ze dne 13. srpna 2021 + příloha

Žádost 24
 

Žádost 23
Tazatel požadoval informace týkající se pořizování záznamů v budově policie. Naše odpověď je zde.

Žádost 22
Tazatel požadoval informace o výběru míst určených k policejním kontrolám pohybu osob v rámci územního odboru Pardubice krajského ředitelství v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky v roce 2021. Naše odpověď je zde.

Žádost č. 21
Tazatelka požadovala informace vztahující se k oprávnění při vstupu do bytu v němž je podezření na úmrtí a na další postupy policistů, které z okolností vyplynou. Naše odpověď je zde.

Žádost č. 20
Tazatel požadoval informaci týkající se e-mailové komunikace. Naše odpověď je zde.

Žádost č. 19
Tazatelka žádala informace týkající se skartace v roce 2007. Naši odpověď naleznete zde.

Žádost č. 18
Tazatel požadoval seznam určených míst pro měření ryclosti MP Litomyšl v rámci města Litomyšl včetně období a způsobu výběru těchto míst. Odpověď naleznete zde.

Žádost č. 17
Další žádost o poskytnutí informací se týkala konkrétního spisového materialu v č. j. KRPE-89437-18/TČ-2020-170681 ve věci vedené oddělením hospodářské kriminality ÚO Pardubice pod č. j. KRPE-89437/TČ-2020-170681. Naši odpověď naleznete zde.

Žádost č. 16
Tazatel požadoval informace ze spisu vedeného oddělením hospodářské kriminality územního odboru Chrudim krajského ředitelství pod č. j. KRPE-60206/TČ-2020-170381-PK. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 15
Tazatelka žádala seznam věcí, které byly v bytě při ohledání místa činu v případu, který byl evidován v roce 2007. Odpověď na tuto žádost byla informativního charakteru s tím, že spis z roku 2007 byl v roce 2018 skartován v souladu s platnými právními a služebními předpisy.

Žádost č. 14
Odpověď na zádost týkající se požadovaného poskytnutí informací k Č.J.: KRPE-89437/TČ-2020-170681 naleznete zde.

Žádost č. 13
Tazatel požadoval datové sady registrovaných trestných činů členěných dle takticko-statistické kvalifikace za okresy Pardubického kraje. Tazateli byla poskytnuta data dle územních odborů po jednotlivých měsících.

Žádost č. 12
Tazatel žádal informace týkající se realizace některých ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 11
Tazatel žádal informace týkající se organizačního řádu krajského ředitelství. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 10
Tazatel žádal informace týkající se několika případů s nenávistným podtextem. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 9
Tazatelka žádala informace týkající se skutků, v nichž byla sáma oznamovatelkou. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 8
Tazatel žádal informace týkající se skutků, v nichž byl sám oznamovatelem. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 7
Žádost navazuje na žádost č. 5. Tazatel žádal informace o ceně Kč/m2 bez DPH a celkové kupní ceně zastavěného pozemku stavbou pořízenou z veřejných prostředků v lokalitě průmyslové zóny „západ“ na adrese Průmyslová 1478, 537 01 Chrudim.
- Pro výstavbu nového areálu územního odboru Chrudim a obvodního oddělení Chrudim krajského ředitelství byly zakoupeny pozemky za 687,30 Kč/m2 (bez DPH), celková cena zakoupených pozemků je 4.073.630,00 Kč za 5.927 m2. Zde je nutno upozornit, že pro výstavbu byl využit i pozemek původní p. č. 922/13 o výměře 3.652 m2, který byl již ve vlastnictví státu. Celková zastavěná plocha je 9.579 m2.

Žádost č. 6
Žádost se týká dotazu směřujícího k jakémukoliv opatření ze strany policie týkajícího se muničních skladů a s nimi spojených lhůt správních agend. Celá žádost včetně odpovědí je ke stažení zde.

Žádost č. 5
Žádost se týká dotazu na realizace některých ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celá žádost včetně odpovědí je ke stažení zde.

Žádost č. 4.
Další žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 2.2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., se týkala těchto bodů:
1)      interního předpisu, který nahrazuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010,
2)      počtu a míst výslechových místnosti využívaných pro výslechy dětských obětí v rámci krajského ředitelství,
3)      fotografií výslechových místností využívaných pro výslechy dětských obětí v rámci krajského ředitelství (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství požadavky uvedené v žádosti posoudilo a sdělilo k nim následující:
1. Požadovaný vnitřní služební předpis se netýká působnosti krajského ředitelství, nýbrž náleží do působnosti Policejního prezidia České republiky. Krajské ředitelství proto postoupilo podání žadatelky v rozsahu požadavku č. 1 žádosti Policejnímu prezidiu České republiky k přímému vyřízení. O způsobu vyřízení požadavku č. 1 bude žadatelka Policejním prezidiem České republiky vyrozuměna.
2. V rámci krajského ředitelství jsou celkem 4 výslechové místnosti využívané pro výslechy dětských obětí (dále také „místnost“). Jedna místnost se nachází v Pardubicích v budově krajského ředitelství. Po jedné místnosti se pak nachází v budovách územních odborů krajského ředitelství v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.
3. Všechny místnosti jsou zařízeny a vybaveny obdobně, jak je uvedeno na fotografiích přiložených v příloze k tomuto poskytnutí informací.

Žádost č. 3
Dne 23. února 2021 jsme obdrželi dotaz týkající se poskytnutí informací o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v zadávacím řízením krajským ředitelstvím vyhlášené veřejné zakázky s názvem „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajského ředitelství policie Pardubického kraje“ (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství tazatele informovalo, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě rozpočtů, které jsou součástí zhotovené projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr oceněným zhotovitelem projektové dokumentace.

Žádost č. 2
Dne 11. února 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně incidentu ze srpna 2019 v Pardubicích-Polabinách, o kterém byl žadatel informován v médiích. Žadatel specifikoval incident takto „Dva muži (19, 32 let) v srpnu 2019 nejprve nadávali a následně jeden z nich i fyzicky napadl skupinu osob bez domova v pardubických Polabinách. K napadení byla přivolána policie a rychlá záchranná služba. Policie na místo přijela a oba muže zadržela. První z mužů byl obviněn z nebezpečného vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku. Druhý z mužů byl obviněn z trestných činů nebezpečného vyhrožován dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 trestního zákoníku. Mimo útoku na osoby bez domova muži poškodili i policejní auto.“ Žadatel o incidentu konkrétně požaduje sdělení následujícího:
1) Zabývali jste se tímto incidentem? Pokud ano, pod jakým č. j.?
2) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci prrověřování, po ZUTR, v rámci NPO, či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.
3) Zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.
4) Na základě jakých informací byla případně prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosíme, uveďte jeho doslovné znění.
5) O co v daném trestném činu šlo? (prosíme, stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“).
6) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
7) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
8) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Krajské ředitelství k shora uvedeným otázkám sděluje následující:
1. Ano a incident byl vyšetřován krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-63725/TČ-2019-170671.
2. Incident byl po zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 trestního řádu) nejprve prověřován pro přečiny ublížení na zdraví dle ustanovení § 21 k § 146 odst. 1 trestního zákoníku a nebezpečné vyhrožování podle ustanovení § 353 odst. 1 trestního zákoníku. Později vyšetřován (§ 160 trestního řádu a další) pro přečiny nebezpečné vyhrožování dle ustanovení § 353 odst. 1 trestního zákoníku, výtržnictví dle ustanovení § 358 odst. 1 trestního zákoníku a ublížení na zdraví dle ustanovení § 146 odst. 1 trestního zákoníku, ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku.
3. Ano, policejní orgán učinil dotaz v protokolech o výslechu obviněných na obviněné ve smyslu, zda jsou někde organizováni, zda se pohybují v nějaké skupině osob, extremistickém hnutí apod. Jeden z obviněných tyto skutečnosti popřel. Uvedl, že jednal pod vlivem alkoholu a jeho reakce byla nepřiměřená, výhružky vůči poškozeným popřel. Druhý obviněný na tento dotaz odmítl vypovídat.
4. Nenávistná pohnutka prověřována na základě zjištění osobních poměrů obviněných zejména opisů trestních rejstříků a zpráv z místa pobytu (bydliště) obviněných.
5. Dne 14. srpna 2019 kolem 17.00 hod v Pardubicích poblíž ul. Kpt. Bartoše v lesíku za prodejnou Uni Hobby přišli obvinění T. S. a R. D. do prostor tzv. stanového městečka osob bez domova, oba měli v ruce dlažební kostky, kdy obviněný T. S. začal na zde přítomné R. V., L. P. a J. H. vykřikovat "přišli jsme udělat očistu, všechny Vás tady zabijeme, všechny zlikvidujeme", poté obviněný T. S. přistoupil k poškozenému R. V, který seděl na židli a tohoto kopl nohou do obličeje, kdy po pádu poškozeného na zem jej znovu kopl nohou do hlavy a následně mu ještě dvakrát nohou dupnul na hlavu, kdy tímto jednáním vzbudili v jiném obavu o svůj život a zdraví. Dále obviněný T. S. svým jednáním způsobil poškozenému R. V. zranění - otok a tržnou ránu rtu, oděrky v čelní krajině hlavy a oděrky ve vlasové části hlavy, kdy toto zranění nemělo povahu celkové poruchy zdraví, avšak si vyžádalo ošetření v Krajské nemocnici Pardubice.
6. Pachateli byli dva muži ve věku 20 a 32 let české národnosti. Oběťmi jednání pachatelů byly celkem 3 osoby, a to 1 muž ve věku 43 let (SVK) a dvě ženy ve věku 56 a 35 let české národnosti.
7. Ze strany krajského ředitelství byl případ ukončen podle § 166 odst. 3 trestního řádu dne 7. října 2019.
8. Případ předán na Okresní státní zastupitelství Pardubice; sp. zn. 1 ZT-368/2019.

Žádost č. 1
Dne 27. ledna 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím následně doplněnou dne 4. února 2021 na základě výzvy o absentující údaje a konkrétní otázky ve smyslu § 14 odst. 2 a § 14 odst. 5 písm. b) informačního zákona, kde se dožadujete poskytnutí informací o sdělení č. j. PPR-3626/ČJ-2021-990210-PD
Otázky:
1.    Zdali byla stížnost shledána důvodnou. (v případě, že nikoliv z jakého důvodu, a zda se s nastíněným chováním policisty, ústrojovou nekázní a zakrýváním služebního čísla ztotožňuje jeho nadřízený. V tomto případě prosím o sdělení identifikace nadřízeného, který shledal postup policisty jako nezávadový.)
2.    Jaká opatření byla přijata, aby k podobným excesům v budoucnu nedocházelo.
3.    V případě, že byla stížnost shledána, alespoň z části důvodnou, jak byl konkrétní policista postižen.
Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sdělilo následující:
1. K první otázce uvádíme, že podání ze dne 26. července 2020 bylo odborem vnitřní kontroly krajského ředitelství pod č. j. KRPE-55716/ČJ-2020-17066-U posouzeno v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), dle svého obsahu a nebylo kvalifikováno jako stížnost ve smyslu § 175 správního řádu, nýbrž jako upozornění dle § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Protože podání nebylo posouzeno jako stížnost ve smyslu správního řádu, nelze na otázku č. 1, tj. zda byla stížnost důvodná, odpovědět.
2. V rámci šetření vedeného odborem vnitřní kontroly krajského ředitelství pod č. j. KRPE-55716-8/ČJ-2020-17066-U nebyla zjištěna žádná pochybení. Avšak z pokynu ředitele krajského ředitelství byla z důvodu procesní jistoty věc dne 16. února 2021 předána řediteli územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství jako služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí k přijetí dalších opatření.
3. K dané otázce je však nezbytné uvést, že příslušníci Policie České republiky (dále také „policisté“) jsou v rámci služebního poměru celoživotně vzděláváni. Stejně tak jsou průběžně seznamování s platnými a účinnými zákony, včetně interních aktů řízení a jiných norem upravujících moderní postupy výkonu policejní činnosti. Cílem prohlubování znalostí policistů je maximální profesionalizace výkonu služby, plnění úkolů Policie České republiky a ochrana zákonem chráněných zájmů.
K poslední otázce krajské ředitelství sděluje, že na ní nemůže odpovědět, protože podání nebylo posouzeno jako stížnost ve smyslu správního řádu (viz odpověď k otázce č. 1). Věc však byla předána řediteli územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství jako služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí k dalšímu opatření. Krajské ředitelství nad rámec tohoto sdělení uvádí, že pokud příslušný služební funkcionář v dané věci shledá pochybení v jednání policisty, nebude Vám možné sdělit bližší podrobnosti o řízení ve věcech služebního poměru (např. kázeňského řízení), neboť podle § 178 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsou taková řízení neveřejná.
Nad rámec tohoto sdělení krajské ředitelství odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. června 2010, č. j. 1 As 28/2010-86, podle něhož platí „Právo na informace zahrnuje pouze poskytování informací, nikoliv jejich interpretaci či hodnocení ze strany povinných subjektů.“ Prostřednictvím informačního zákona se tedy lze domáhat výlučně poskytování informací, nikoliv přezkumu činnosti příslušníků Policie České republiky při vyřizování Vašich podání.

vytisknout  e-mailem