Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

Žádost č.16
Dne 3. prosince 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen "krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně předmětu plnění smlouvy označené „Kupní smlouva“ ze dne26.11.2018, č.j. KRPE-90616/CJ-2018-1700VZ.
Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a sděluje, že předmětem plnění smlouvy, dle výše uvedených kritérií, je „dodávka software TOVEK“.

Žádost č.15
Dne 16. listopadu 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se informace v kolika případech v období od 1. června 2015 do dne 16. listopadu 2018 bylo ze strany krajského ředitelství oznámeno Městskému úřadu v Litomyšli podezření ze spáchání přestupku na úseku občanského soužití, ke kterému mělo dojít v katastru obce Poříčí u Litomyšle (dále jen „sledované období“).
Krajské ředitelství tímto vyhovuje  žádosti a činí následující sdělení. Ve sledovaném období bylo Policií České republiky Obvodním oddělením Litomyšl Krajského ředitelství policie Pardubického kraje oznámeno Městskému úřadu v Litomyšli celkem 68 případů přestupků na úseku občanského soužití spáchaných v katastru obce Poříčí u Litomyšle.

Žádost č. 14
Dne 15. října 2018 dopravní inspektorát územního odboru Pardubice Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „dopravní inspektorát“) obdržel žádost o vydání stanoviska, obsahující rovněž žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Dopravní inspektorát žádost o vydání stanoviska v části ohledně poskytnutí informací o dopravní nehodovosti postoupil Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“), které je věcně příslušné k vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle informačního zákona. Žádost o vydání stanoviska k realizaci akce „Chodník Benešovice“ bude vyřízena dopravním inspektorátem.
Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací ohledně dopravní nehodovosti v úseku komunikace III/32214 v obci Benešovice vyhovělo. Na uvedeném odkazu http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodynalokalite/Search.aspx  se zobrazí mapa, ve které lze požadované informace týkající se dopravní nehodovosti vyhledat.

Žádost č. 13
Dne 3. října 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací:
• Kolik znaleckých posudků za období let 2015, 2016, 2017 a 2018 vypracoval pro Policii ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje soudní znalec RNDr. Miloslav Musil, IČ 16144228, se sídlem Na Blanseku 749/45, 143 00 Praha 4 (dále jen „RNDr. Musil“)?
• Kolik ze státního rozpočtu, z kapitoly spravované Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, bylo znalci RNDr. Musilovi za období let 2015, 2016, 2017 a 2018 vyplaceno?

- k žádosti bylo zodpovězeno, že dle výše uvedených kritérií neevidujeme žádný znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem RNDr. Musilem a tudíž mu nebyla vyplacena žádná finanční částka.

Žádost č. 12
Dne 13. září 2018 byla přijata žádost o poskytnutí informace týkající se výsledku šetření nehody letounu N624XA (let QS1903) na pardubickém letišti dne 1. srpna 2018.  

- ohledně incidentu je vedeno prověřování dle § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a dosud nebylo nijak ve věci rozhodnuto.

Žádost č. 11
Dne 23. srpna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně následujícího:
- Kolik dopravních nehod eviduje Krajské ředitelství policie Pardubického kraje za roky 2010-2018(rozepsáno prosím po jednotlivých letech) na křižovatce ulic Kpt Jaroše/Na Drážce a Dašická. Jaká byla nejčastější příčina nehod.
- Kolik dopravních nehod eviduje Krajské ředitelství policie Pardubického kraje za roky 2010-2018(rozepsáno prosím po jednotlivých letech) v oblasti Anenského podjezdu na velké křižovatce na Karlovině. Zde odkaz na mapu https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.7790794&y=50.0325039&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9j9fLxXgTE&ud=15%C2%B046%2747.042%22E%2050%C2%B01%2757.826%22N Co bylo nejčastější příčinou nehody.

- Krajské ředitelství v souladu s § 6 informačního zákona tazatele odkazuje na údaje zveřejněné na internetových stránkách http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodynalokalite/Search.aspx, které jsou vedeny Ministerstvem dopravy. Na výše uvedeném odkazu se zobrazí mapa, kde lze požadované informace vyhledat.

Žádost č. 10
Dne 24. srpna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací týkajících se informací ohledně řízení č. j. KRPE-18310/TČ-2017-170619. Tazatel žádal informaci, jakým způsobem bylo řízení skončeno a kterému orgánu a pod jakým č. j. byla věc postoupena.
- Řízení bylo ukončeno návrhem dle § 166 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a věc byla postoupena pod č. j. KRPE-18310/TČ-2017-170671 na OSZ Pardubice.

Žádost č. 9
Dne 3. července 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně míst, které byly dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích určeny Městské policii Pardubice k měření rychlosti na území města Pardubice pro rok 2018.  

Odpověď:
Krajské ředitelství žádost posoudilo a poskytuje požadované informace připojené v příloze 1 a v příloze 2.

Žádost č. 8
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně soudního znalce Doc. JUDr. Martina Kloubka, Ph.D IČ: 72076089. Konkrétně máme sdělit, zda jsme tohoto soudního znalce v letech 2015, 2016 a 2017 přibrali k vypracování znaleckého posudku a kolik bylo v těchto letech soudnímu znalci vyplaceno na znalečném.

Odpověď:
Krajské ředitelství sděluje, že v rámci své působnosti neeviduje přibrání výše uvedeného znalce v letech 2015, 2016 a 2017, tudíž ani neeviduje vyplacení znalečného.

Žádost č. 7
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím Vrchního státního zastupitelství v Praze žádost o výkon dohledu dle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., kterou se mimo jiné tazatel dožaduje poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně požadujete sdělit statistickou informaci k četnosti zabránění přístupu obviněných do spisů konkrétním vyšetřujícím komisařem v jím zpracovávaných trestních věcech, jakož i sdělení celkového počtu odmítnutí nahlédnutí do spisu policejní součástí, kde je tento komisař činný.

Odpověď:
Krajské ředitelství celou věc posoudilo a došlo k závěru, že požadované informace poskytne. Krajské ředitelství sděluje, že vyšetřující vrchní komisař od 1. ledna 2017 do současnosti zpracovával jednu trestní věc, u níž bylo zahájeno trestní stíhání – jde o předmětnou kauzu, v níž odepřel nahlížení. V rámci odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství od 1. ledna 2017 do současnosti zahájili jiní zpracovatelé služebně zařazení na této policejní součásti, vyjma výše uvedené trestní věci, trestní stíhání v pěti případech, když ve třech z nich odepřeli obviněnému, potažmo obhájci, nahlížení.

Žádost č. 6
Dne 14. května 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně finanční odměny - znalečného, poskytnuté krajským ředitelstvím konkrétním soudním znalcům za roky 2016 a 2017, které jste identifikoval dle identifikačních čísel, zapsaných v rejstříku soudních znalců.

Odpověď:
Krajské ředitelství vyhovělo Vaší žádosti a v příloze přikládá soubor, ve kterém jsou poskytnuty požadované informace dle Vámi zadaných kritérií. - příloha

Žádost č. 5
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací dle skutečností uvedených v žádosti:
Prosím o přesnou kriminální statistiku obvodního oddělení policie v Moravské Třebové, za roky 2014, 2015, 2016, 2017. Nechci další zprávu o činnosti obvodního oddělení policie čr Moravská Třebová, kterou každoročně předkládáte na zastupitelstvu města Moravská Třebová. Statistika v této zprávě není přesná. Prosím, ať ze statistiky vyplívá, kolik trestných činů spadá pod násilnou trestnou činnost, kolik pod mravnostní trestnou činnost,kolik pod krádeže a vloupání, kolik krádeže prosté, kolik hospodářská trestná činnost a kolik zbývající trestná činnost, zde prosím taky uveďte, kolik trestných činů jsou spáchány podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a kolik těchto dopravních deliktů byli jízda pod vlivem alkoholu a kolik jízda pod vlivem omamných látek.Prosím i o přesnou statistiku přestupků, tam prosím taky rozlište přestupky za řízení osobního vozidla pod vlivem alkoholu a přestupky za řízení osobního automobilu pod vlivem omamných látek. Všechno prosím, jak trestné činy, tak i přestupky, včetně statistik objasněnosti.

Odpověď:
Krajské ředitelství  žádosti vyhovělo a v příloze připojuje soubor s požadovanými informacemi. Krajské ředitelství poskytlo informace v podobě statistických výstupů, tak jak jsou statisticky sledovány a zaznamenány.
příloha 1
příloha 2

Žádost č. 4

Dne 26. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Pardubického kraje. Konkrétně žadatel požaduje sdělit podrobnosti k incidentu, který se měl odehrát 10. srpna 2017 na území Pardubického kraje a měl v něm figurovat youtuber ..........., který se s image drsňáka na YouTube často zabývá tématem pardubických bezdomovců. Ohledně tohoto incidentu jste požadovali sdělit následující:

1)      Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku.
2)      Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestné činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj. Případně na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.
3)      Rovněž žádáme o uvedení informace, co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu?
4)      Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
5)      Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Odpověď:
Krajské ředitelství k Vaší žádosti sděluje následující:
1)      Krajské ředitelství  se těmito případy zabývalo, a to celkem ve třech případech vedených pod č .j. KRPE-9058/TČ-2017-170671 ze dne 2. 2. 2017 – vlastní šetření, č. j. KRPE-66065/TČ-2017-170671 ze dne 1. 8. 2017 – podnět od fyzické osoby a č. j. KRPE-6956/TČ-2018-170671 ze dne 22. 1. 2018 – podnět od fyzické osoby. Všechny tyto podněty byly prověřeny podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ani v jednom případě nedošlo k zahájení úkonů v trestním řízení pro spáchání konkrétního trestného činu.
2)      Krajské ředitelství se touto otázkou zabývalo a konstatuje, že se nejedná o protiprávní jednání spáchané z nenávisti.
3)      Krajské ředitelství sděluje, že se nejednalo o trestný čin.
4)      Krajské ředitelství sděluje, že se nejednalo o trestný čin.
5)      Po provedeném prověření podnětů, byl spisový materiál ve všech případech založen, protože spáchání trestného činu ani protiprávního jednání nebylo prokázáno.

Krajské ředitelství uzavírá, že všechna natáčená videa vzbuzují skutečně dojem, že youtuber se dopouští protiprávního jednání vůči osobám z komunity místních bezdomovců, kterým vulgárně nadává, zostuzuje je apod. a při tom vše natáčí a zveřejňuje na serveru youtube.cz. Toto jednání některé diváky pobuřuje a jsou znechuceni, jiní to pochvalně kvitují, alespoň to vyplývá z reakcí diskutujících. Z tohoto důvodu bylo ze strany krajského ředitelství prováděno šetření, kterým však bylo zjištěno, že jmenovaný nenatáčí tato videa kvůli nějaké nesnášenlivosti vůči bezdomovcům, nejde mu o to nějakým způsobem lidem z této komunity ubližovat. Jde o to, aby byla zajištěna co největší sledovanost jeho videí, a právě ta vulgárnost je prostředkem pro zajištění vysokého zájmu o tato videa ze strany veřejnosti. Šetřením mezi osobami bezdomovců zachycených na videu, kteří byli ze strany ..... slovně napadáni, bylo zjištěno, že se jedná o předem domluvené scénky a následné improvizace a z účinkování často profitovali, případně stále profitují. Jako odměnu dostávali oblečení, potraviny a alkohol. Nadávky a celé chování jim nevadí, souhlasí s ním. Berou to jako součást „scénáře“. Cílem natáčení a zveřejňování těchto videí na portálu youtube.cz je zajištění vysoké sledovanosti natočených videí a tím i vydělání peněz. Jmenovaný youtuber jen využívá sociálních sítí a zejména uživatelů sítí, kteří v dnešní době z nudy sledují na internetu všechno možné, co jim internet nabídne a čím více je natočené video šokující a více se o tom diskutuje, tím vyšší sledovanost toto video má. Každý zvědavec tedy kliknutím na příslušný odkaz přispívá do peněženky autorovi tohoto videa. Tím je i vysvětleno, proč většina těchto videí je na pokračování.

Žádost č. 3
Dne 16. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně finanční částky – znalečného, které zaplatilo krajské ředitelství znalcům v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství celkem za rok 2014, dále za rok 2015 a za rok 2016 za znalecké posudky z odvětví soudního lékařství následujícím znalcům:

MUDr. Igor Dvořáček, IČ 60340703
MUDr. Marek Dokoupil, IČ 71730249
MUDr. Margita Smatanová, IČ 86654802
MUDr. František Vorel, IČ 41872720
MUDr. Zdeněk Šenkýř, IČ 71486356

Odpověď:
Krajské ředitelství sděluje, že v rámci své působnosti neeviduje přibrání výše uvedených znalců, tudíž ani neeviduje vyplacení znalečného.

Žádost č. 2
Dne 13. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně komunikace v ulici Havlíčkova/ náměstí Míru/ Masarykovo náměstí v obci Heřmanův Městec. Krajské ředitelství žádost o poskytnutí informací posoudilo a konstatuje, že k bodu č. 2) žádosti – Podnět k zahájení řízení ve věci bezpečnostní situace v ulici náměstí Míru a Havlíčkova v obci Heřmanův Městec, není příslušné se vyjádřit v rámci informačního zákona. Ohledně tohoto bodu budete vyrozuměna dopravním inspektorátem územního odboru Chrudim.

Odpověď:
Krajské ředitelství k bodu č. 1) žádosti uvádí následující:
Krajské ředitelství se v dané lokalitě, tj. Heřmanův Městec, ul. Havlíčkova a ul. náměstí Míru vyjadřovalo k následujícím věcem pod č. j.:
* KRPE-8013-1/ČJ-2018-170306, Rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Havlíčkova, p.p.č. 2246/1, 2187/2, 2439, 2101/100, 24/3, 455/1, 23, 24/2, 2228, 398, 4, 7/3, 463, k. ú. Heřmanův Městec,
* KRPE-75190-1/ČJ-2017-170306, rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Havlíčkova, p.p.č. 2246/1, 2187/2, 2439, 2101/100, 24/3, 455/1, 23, 24/2, 2228, 398, 4, 7/3, 463, k. ú. Heřmanův Městec,
* KRPE-33651-1/ČJ-2017-170306, Parkoviště a chodníky v ul. Havlíčkova, Heřmanův Městec,
* KRPE-14217-1/ČJ-2017-170306, Heřmanův Městec, oprava silnice III/3424,
* KRPE-82398-1/ČJ-2016-170306, Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Heřmanův Městec,
* KRPE-72655-1/ČJ-2014-170306, stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, Heřmanův Městec, ul. náměstí Míru, sil. III/3424.

Krajskému ředitelství není známo, že by Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal nějaké stanovisko ohledně stání a parkování vozidel v tomto místě. K parkování v ul. náměstí Míru, před domem čp. 21 (kavárna Kamarád) v obci Heřmanův Městec, sděluje krajské ředitelství, že vzhledem k tomu, že se jedná v místě o řádně značenou křižovatku, platí zde obecná úprava provozu na pozemních komunikacích, tedy ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní).

Žádost č. 1 
Tazatelka požadovala informace týkající se toho, která úřední osoba nařídila jednání v její věci a kdo je jejím statutárním dozorem.

Odpověď:
Tazatelce bylo jméno zasláno.

vytisknout  e-mailem