Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

Žádost č. 29
Tazatel požadoval informace ohledně počtu a druhu dopravních nehod na ulici Pražské, v úseku od křižovatky Školní/Pražská po nadjezd Paramo, v období let 2016 a 2017 (do konce 11/2017)

Odpověď:
viz přiložená tabulka - odkaz zde

Žádost č. 28
Tazatel požadoval vydání kopie anonymního trestního oznámení (bez příloh) a kopie usnesení o odložení uvedeného trestního oznámení.

Odpověď:
Tazateli byly kopie vydány avšak s anonymizovanými osobními údaji.

Žádost č. 27
Tazatelka požadovala poskytnutí statistických přehledů kriinality za rok 2016 u konkrétních obvodních oddělení PČR Pardubice.

Odpověď:
Data byla žadatelce vydána.

Žádost č. 26
Tazatel žádal informace ke dvěma incicentům, konkrétně, zda k jisté události došlo na židovském hřbitově a dále takové informace k události, aby jí mohlo idnetifikovat státní zastupitelství.

Odpověď:
Tazateli bylo sděleno, že se o židovský hřbitov nejedná a k druhé  části dotazu mu byla sdělena spisová značka.

Žádost č. 25
Tazatel dne 15. 10. 2017 žádal informace o nákladech na zhotovení energetického posudku pro účelové zařízení na adrese Trpišov čp..5, kdy nám byl posudek doručen včetně závěrů s evidenčním listem energetického posudku. Veškeré odpovědi i vyžádané dokumenty mu byly poskytnuty.

Žádost č. 25
Tazatel 11. 7. 2016 požadoval jmenný seznam policistů zařazených na Dopravním inspektorátu ÚO Ústí nad Orlicí včetně seznamu policistů Služby kriminální policie a vyšetřování téhož územního odboru. V uvedené věci bylo po odvolání a podnětu k přezkoumání rozhodnutí částečně vyhověno s tím, že mu byl poskytnut seznam dopravního inspektorátu, druhá část byla zamítnuta.

Žádost č. 24
Tazatel v postavení oznamovatele a adresáta Vyrozumění k jeho podání žádal zaslání kopie Unesení v uvedené věci a kopii dokumentů, na jejichž základě bylo ve věci rozhodnuto.

Odpověď:
Tazateli bylo usnesení odesláno.

Žádost č. 23
Dne 2. října 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o průběhu a výsledku šetření trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-60999/ČJ-2017-170671, a to v maximálním možném rozsahu, zejména zda bylo jednání v tomto trestním oznámení shledáno jako přestupek (přestupky) či trestný čin (trestné činy), zda v návaznosti na toto oznámení bylo zahájeno trestní stíhání některé z osob v něm uvedených a s jakým výsledkem.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto Vaší žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovuje a činí následující vyjádření. Krajské ředitelství k Vašemu dotazu uvádí, že ve věci Vašeho trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-60999/ČJ-2017-170671 je z části vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě, které bylo následně postoupeno na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích k přijmutí opatření a z části je Vaše trestní oznámení dále prověřováno, zda nedošlo k dalšímu protiprávnímu jednání. Krajské ředitelství k dnešnímu dni nedisponuje informací, že by ve věci bylo pravomocně rozhodnuto.

Žádost č. 22
Dne 25. září 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se informací ohledně krátkodobé ochrany osob a poskytnutí následující statistiky:
1) počet případů/ případně chráněných osob u kterých byla krátkodobá ochrana poskytnuta – termínově prosím od počátku poskytování dané ochrany na území Pardubického kraje, ideálně statistika dle jednotlivých let (pro přehled posílám tabulku,která byla vypracována KŘP hlavního města Prahy)
2) o informace, jaké formy ochrany byly využívány/se využívají nejvíce při poskytování krátkodobé ochrany na území Pardubického kraje (rozdělení na fyzická ochrana,dočasná změna pobytu, použití zabezpečovací techniky, poradensko - preventivní činnost).

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje Vaší žádosti a v připojené příloze zasílá tabulku obsahující požadované informace.

Pardubice

Počty případů

Celkový počet osob

Fyzická ochrana

Dočasná změna pobytu

Použití zabezpečovací techniky

Poradensko-preventivní činnost

2010

0

0

0

0

0

0

2011

11

14

5

2

5

11

2012

0

0

0

0

0

0

2013

4

5

3

0

3

5

2014

0

0

0

0

0

0

2015

1

1

0

0

1

1

2016

2

4

4

1

1

2


Žádost č. 21
Dne 13. září 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se konkrétně poskytnutí statistických přehledů kriminality za roky 2010 až 2015 v jednotlivých městských obvodech města Pardubice.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto žádosti vyhovuje a sděluje, že požadované informace jsou obsaženy v přiložených přílohách. Krajské ředitelství poskytuje žadatelce statistické tabulky, ze kterých je zřejmý nápad kriminality za jednotlivá obvodní oddělení Pardubice 1, 2, 3 a 4. Nápad kriminality pouze na území města Pardubice není sledován, neboť obvodní oddělení nejsou vymezeny dle území města Pardubice, ale zahrnují i některé okolní obce. K tomuto je dále nutné uvést, že obvodní oddělení policie Pardubice 1, 2, 3 a 4 nekopírují obvody města Pardubice. Krajské ředitelství statisticky kriminalitu dle obvodů města Pardubice neeviduje.

Přílohy:
Odkaz na uvedné přílohy neleznete ZDE

Žádost č. 20
Dne 14. srpna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně skutečnosti, „zda policejní orgán zasahoval na adrese Staré Město č.p. XXX a řešil případné problémy s paní XXX. Paní XXX je nájemnicí obecního bytu a máme zprávy, že se nechová v souladu s nájemní smlouvou, na základě, které byt užívá.“  Tato žádost byla na základě výzvy krajského ředitelství doplněna dne 22. srpna 2017 o požadované údaje.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje Vaší žádosti a sděluje, že policejní orgán na místě zasahoval v roce 2014 celkem dvakrát, v roce 2016 celkem dvakrát a v roce 2017 rovněž dvakrát. Zpravidla se jednalo o protiprávní jednání osob, které se zdržovaly ve společné domácnosti s paní XXX.

Žádost č. 19
Dne 9. srpna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o doplnění informací ohledně dvou incidentů. Konkrétně bylo požadováno sdělit, zda se jednalo o židovský hřbitov či nikoliv v případu posprejování dvou vývěsních desek na zdi hřbitova v Heřmanově Městci a dále bylo požadováno sdělit takové informace, které umožní okresnímu státnímu zastupitelství Pardubice identifikovat případ, kdy pachatel červenou barvou postříkal dveře a fasádu domu v Pardubicích, kde navíc zanechal list papíru s textem "Cesta života jest široká, ale mnozí ji neznají a kráčejí cestou smrti". "Oznamujeme veřejnosti a všem příbuzným a známým, že nás navždy opustila levicová extremistka, multikulturalistka, manželka a matka šestnáctiletého syna. Zemřela v pardubické věznici po vykonání rozsudku trestu smrti oběšením za zvlášť závažný zločin velezrady - +2021", včetně umístění fotografie tváře poškozené na toto „parte“. Kromě poškození fasády barvou byl na objekt připevněn na listu papíru navozujícího podobu smutečního parte s nápisem uvedeným výše.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a sděluje, že v případě posprejování dvou vývěsních desek na zdi hřbitova v Heřmanově Městci se nejednalo o židovský hřbitov a ke druhému případu postříkání dveří a fasády domu v Pardubicích červenou barvou sděluje spisovou značku Okresního státního zastupitelství v Pardubicích, pod kterou by tato věc měla být vedena. Tato spisová značka je 1 ZT-569/2016.

Žádost č. 18
Tazatel požadoval zodpovězení následujících otázek:
Otázka č. 1:

Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?
Otázka č. 2:
Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?
Otázka č. 3:
Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?
Otázka č. 4:
Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?“.

Odpovědi:

K otázce č. 1:
Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti  služebních dopravních prostředků. Doporučené limity jsou stanoveny následovně:

- automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve,

- automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u povinného subjektu pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:
Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u povinného subjektu identifikována potřeba obměny osobních automobilů v policejním provedení a toto bylo tazateli sděleno.

K otázce č. 4:
V současné době nemá povinný subjekt uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

Žádost č. 17
Tazatel požadoval informace, jakým způsobem vymáhá KŘP Pardubického kraje daňové nedoplatky. Zároveň žádal informaci, pokud tak činíme prostřednictvím daňové exekuce, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor našeho úřadu nebo o vymáhání žádáme příslušný celní úřad a dále pokud tak činíme protřednictvím soudního exekutora, zda máme uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, pokud ano, tak s jakým nebo jak tuto věc řešíme.


Odpověď:
Za současného stavu vymáhání pořádkových pokut probíhá v rámci krajského ředitelství tak, že jsou podávány návrhy na nařízení exekuce. Smlouva s konkrétním soudním exekutorem uzavřena není. Z důvodu efektivnosti a včasného vyřízení je využíváno zejména služeb místního Exekutorského úřadu Pardubice, soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, kdy sám soudní exekutor provede šetření o majetkových poměrech povinného a vyhodnotí nejefektivnější způsob provedení exekuce. Bylo-li zahájeno insolvenční řízení týkající se majetku dlužníka, přihlásí do něj vymáhající úředník krajského ředitelství pohledávku proti dlužníkovi v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Žádost č. 16
Tazatel žádal informace za 1) o počtu držitelů zbrojních průkazů k roku 2015 a za 2) o počtu obebraných zbrojních průkazů na základě zdravotního posudku v r. 2015.
Odpověď:
1) KŘP Pardubického kraje eviduje k 31. 12. 2014 celkem 11452 držitelů zbrojních průkazů, k 31. 12. 2015 clekem 11445 držitelů zbrojních průkazů
2) KŘP Pardubického kraje v roce 2015 eviduje dva případy odebrání zbrojního průkazu z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, v roce 2016 je to pět případů.

Žádost č. 15

Tazatel žádal informace:

 1. zda se v případě objednáním historické zbraně nepodléhající registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních ze zahraničí (zbraň kategorie D – historická střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890) nedopustím přestupku, nebo ještě hůře trestného činu,
 2. zda v případě objednání výše uvedené historické zbraně (dle 1)) pro účely celního řízení postačí Vaše odpověď na moji žádost o poskytnutí informace ev.č. 1/D/2017, že mojí osobou není páchána „nějaká nepravost“ společně s mým čestným prohlášením, že se jedná o zbraň nepodléhající registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních a tudíž ji lze dovézt do ČR,
 3. jaké kroky v případě dovozu historické zbraně kategorie D, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890 ve smyslu §7 Zákona o zbraních do ČR, budu muset podniknout z Vaší strany, aby mi Celní správa uvolnila zásilku s historickou zbraní a následně mi mohla být cestou vyměňovací pošty Praha 120 po uhrazení všech celních poplatků doručena, pokud by byla Vaše odpověď na moji žádost o poskytnutí informace ev.č. 1/D/2017 (dle 2)) negativní,
 4. zda v případě dovozu historické zbraně ze zahraničí, která nepodléhá registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních (zbraň kategorie D – historická střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890) potřebuji vystavit zbrojní průvodní list ze země dovozu, který vydává místně příslušná PČR pro účely následného celního řízení (celního propuštění),
 5. pokud bych dle 1) potřeboval od PČR zbrojní průvodní list ze země dovozu vystavit, tak jaké náležitosti musí obsahovat žádost o vystavení zbrojního průvodního listu a současně, velmi prosím o pomoc a zaslat anonymizovanou verzi (vzor) žádosti o vystavení zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně kategorie D, nepodléhající registraci.


  Krajské ředitelství tímto vyhovělo žádostem a sdělilo následující informace: V souladu s ustanovením § 15 z. č. 119/2002Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. Podle § 7 písm. a) zákona o zbraních je zbraní kategorie D i historická zbraň.  Za historickou zbraň se dle Přílohy Část první bod 22. zákona o zbraních rozumí střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
  Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se týká podle § 51 zákona o zbraních pouze zbraní kategorie A, B nebo C. Ze zákona o zbraních je zcela jasně dovoditelný postup příslušného útvaru policie v případech zbraní kategorie D. Historické zbraně a střelivo do těchto zbraní k neobchodním účelům je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.  Jaké doklady bude požadovat Celní správa, je nutné vyžádat u příslušného orgánu, neboť tato informace není v působnosti krajského ředitelství. Z dotazů rovněž není zřejmé, z jaké země bude zbraň dovážena a z toho vyplývající tranzit zbraně. Každý stát může mít jiné požadavky i co do pojmu historická zbraň. Tyto informace si musí kupující zjistit sám na příslušných ambasádách.
   

Žádost č. 14
Dne 19. dubna 2017 žádal tazatel informaci o výsledku lustrace jeho osoby, coby řidiče osobního vozidla ve městě Polička.
Krajské ředitelství sdělilo následující:
Lustrace byla dne 10. října 2016 provedena v souvislosti se zjištěným dopravním přestupkem (jízda s vozidlem konkrétní registrační značky po ulici Hegerova v Poličce, kdy jeho řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem). Lustrace byla provedena ze zařízení Samsung Galaxy S5 - lustrační telefon (dále jen „zařízení“), příslušníkem Policie České republiky z Obvodního oddělení Polička, územního odboru Svitavy krajského ředitelství. S ohledem k zařízení, ze kterého byla lustrace provedena, nebyl pořízen žádný tištěný výstup z této lustrace (toto zařízení to ani neumožňuje).
Vzhledem k tomu, že žádost se týkala i informací o zpracování osobních údajů podle § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, byla proto postoupena k posouzení a vyřízení na oddělení správy a kontroly osobních údajů kanceláře policejního prezidenta Policejního prezidia České republiky.
 

Žádost č. 13
Dne 3. a 5. dubna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o počtu trestných činů zjištěných na území města Pardubice, a v rámci obvodních oddělení Pardubice 1, Pardubice 2, Pardubice 3 a Pardubice 4 v členění takticko-statistické klasifikace za roky 2006 – 2016 a rovněž sdělení počtu sloužících policistů v obvodních odděleních na území města Pardubice za jednotlivé roky 2006 až 2016.

Tazatelce jsme poskytli statistické tabulky, ze kterých je zřejmý nápad kriminality za jednotlivá obvodní oddělení Pardubice 1, 2, 3, 4 a v některých letech i za oddělení železniční policie Pardubice. Nápad kriminality pouze na území města Pardubice není sledován, neboť obvodní oddělení nejsou vymezeny pouze dle území města Pardubice, ale zahrnují i některé okolní obce.
 

Źádost č. 12
Dne 5. dubna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně měření rychlosti kamerami v Litomyšli. Konkrétně se jednalo o dotaz zda
„měří kamery nového úsekového měření ve vybraných částech Litomyšle průměrnou rychlost i motocyklům? A měří kamery i aktuální průjezdní rychlost radarovou bránou? Popřípadě je možné spáchat přestupek překročení rychlostního limitu na začátku či konci úseku, i když průměrnou rychlost dodržím?“

Krajské ředitelství žádost posoudilo a konstatovalo, že požadované informace se nevztahují k působnosti krajského ředitelství ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, neboť krajské ředitelství tento kamerový systém neprovozuje. Provozovatelem tohoto kamerového systému je město Litomyšl. Vzhledem k výše uvedenému byla Vaše žádost o poskytnutí informace odložena dle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona.
 

Žádost č. 11
Dne 27. března 2017 žádal tazatel informaci o tom
„kolik použitých injekčních stříkaček našla policie v Pardubicích, v roce 2016“.
Tazatelka byla seznámena s tím, že evidenci sběru injekčních stříkaček v rámci města Pardubice a ani jejich sběr nevykonáváme, zároveň byla s tímto dotazem "odkázána" na městskou policii.
 

Žádost č. 10
Dne 23. března 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkajících se jednak zaslání kopie příslušného rozhodnutí, sdělení či oznámení, kterými došlo k ukončení řízení, šetření nebo prověřování vedeného pod spisovou značkou KRPE-3053/TČ-2016-170914 u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (bod č. 3 žádosti) a sdělení informace jaké trestní řízení, šetření nebo prověřování bylo či je vedeno pod spisovou značkou KRPE-3053/TČ-2016-170914 a čeho se řízení týká/týkalo a jaký je výsledek tohoto řízení, šetření nebo prověřování (bod č. 1 a č. 2 žádosti).

K bodu č. 1 a č. 2 žádosti uvádíme, že pod č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170914 byly jejími organizačními články (obvodním oddělení Litomyšl a později oddělením obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství) prováděny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež dle § 205 odstavce 1 písm. a, b), 2 a 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze strany známého pachatele, kdy jedním z poškozených byla i společnost EXPAN s.r.o. Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby dle § 166 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (dále jen „trestní řád“) Okresnímu státnímu zastupitelství ve Svitavách, kde je evidována po sp. zn. 1 ZN-780/2016. Trestní řízení tedy nebylo vedeno proti společnosti EXPAN, s.r.o., nýbrž společnost EXPAN, s.r.o. byla poškozená, kdy vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu podávala Vaše zaměstnankyně Jana Fikejsová, a proto  byla společnost EXPAN, s.r.o. v informačním systému krajského ředitelství pouze administrativně zavedena jako poškozený a tím i lustrována v základním registru osob (ROS), kde se vedou údaje vztahující se k právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a k orgánům veřejné moci.

Vzhledem k Vašemu vztahu k trestnímu spisu (bod č. 3 žádosti) č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170914 později 170971, kde společnost EXPAN, s.r.o. vystupuje v roli poškozeného dle § 43 trestního řádu, tak se informační zákon neužije (§ 2 odst. 3), je třeba z Vaší strany zažádat o nahlédnutí do spisu dle § 65 trestního řádu a v rámci něho i o pořízení případných kopií písemností o ukončení řízení ze strany Policie České republiky. Pořízení kopií je zpoplatněno u Policie České republiky přibližně 2,- Kč za černobílou kopii ve formátu A4 a 3,- Kč za oboustrannou kopii ve formátu A4. O nahlížení do spisu doporučujeme zažádat u Okresního soudu ve Svitavách, kde je originál spisu č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170971, na oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství je vedena pouze jeho digitální kopie, která nemusí obsahovat všechny dokumenty.
 

Žádost č. 9
Dne 16. března 2017 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací požadující následující:

 1. Zda, kdy a jakou formou, a jaký odbor oznámil Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického předání věci k dalšímu opatření, a to Bleskovice Np I, Bleskovice Np V, rozbuška Al typ II, Bezdýmný střelný prach Lovex S020 – z delaborace, Trubičkový střelný prach DGTP – z delaborace).
 2. Na podkladě jakého zákonného zmocnění tak příslušný odbor policie učinil.
 3. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením, specifikovaným pod bodem 1. této žádosti a kopie listin Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, kterými bylo na oznámení reagováno.
 4. Zda, kdy a jakou formou, na podkladě jakého zákonného zmocnění a jaký odbor Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje a za jakým účelem oznámil (sdělil) Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obsah rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j. 2T 77/2015 - 1286 ze dne 5.5.2016 a obsah rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 10 To 398/2016 – 1350 ze dne 4.10.2016.
 5. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením rozsudků konkrétním úřadům a institucím specifikovaných pod bodem 4. této žádosti a kopie listin Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, kterými bylo na oznámení reagováno.
 6. Zda, komu, kdy a jakou formou, na podkladě jakého zákonného zmocnění a jaký odbor Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje a za jakým účelem oznámil (sdělil) obsah rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j. 2T 77/2015 - 1286 ze dne 5.5.2016 a obsah rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 10 To 398/2016 – 1350 ze dne 4.10.2016.
 7. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením rozsudků konkrétním úřadům a institucím specifikovaných pod bodem 6. této žádosti a kopie listin, kterými bylo na oznámení policie institucemi reagováno.


  Krajské ředitelství žádosti vyhovělo a poskytulo následující informace:
  K bodu č. 1) oznámení Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického o předání věci k dalšímu opatření bylo podáno písemnou formou přípisem ze dne 6. března 2017 a přípisem ze dne 10. března 2017. Oznámení bylo podáno odborem obecné kriminality SKPV krajského ředitelství.
  K bodu č. 2) odevzdání věci bylo provedeno na základě ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu.
  K bodu č. 4) dne 7. března 2017 zaslal odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství datovou zprávou informaci k dalšímu využití konkrétní osobě  na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického. Informace byla zaslána v souladu s § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. Dotyčný je odpovědným zástupcem žadatele - společnosti pro předmět podnikání: nákup a prodej výbušnin.
  K bodu č. 6) výše uvedená informace byla zároveň zaslána cestou ředitele krajského ředitelství na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky v souladu s § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.

  Krajské ředitelství ohledně bodů č. 3), 5) a 7) uvádí, že vyžádané kopie dokumentů neposkytne, neboť ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona je jejich poskytování komplexně upraveno zvláštním zákonem. V tomto případě je jejich poskytování upraveno ustanovením § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád a informační zákon se tak nepoužije.
   

Žádost č. 8
Tazatel žádal poskytnutí informace o tom, jaké řízení je vedeno pod konkrétním jim uvedeným č.j. a čeho se řízení týká. Dále jaký je výsledek řízení a pokud bylo trestní řízení ukončeno, tazatel požadoval zaslání kopie příslušného rozhodnutí, usnesení či jiného ukončení řízení. Žádosti bylo zčásti vyhověno, informace byla poskytnuta a zčásti nevyhověno. 

Žádost č. 7

Tazatel, jakožto právní zástupce žádal vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje k tomu, zda je proti jistému občanskému sdružení vedeno trestní řízení. Jeho žádosti bylo vyhověno a informace byly sděleny.
 

 

Žádost č. 6

Tazatel žádal kopie rozhodnutí, kterými byl Policií ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jisté společnosti povolen jiný způsob zabezpečení zbraní podle ust. § 58 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb., v platném znění. Jeho žádosti bylo zčásti vyhověno, zčásti nevyhověno.


Žádost č. 5
Tazatel žádal informaci o počtu hlášených oznámení o vandalismu a poškozování dřevin v areálu arboreta na Dukle v Pardubicích v letech 2014, 2015, 2016.

Odpověď:
Během uvedeného období byly evidovány dvě události, které měly charakter přestupkového jednání, kdy v jednom případě policisté zjistili pachatele o případ předali ke správnímu projednání Úřadu městského obvodu Pardubice 5. Ve druhém případě pachatel přestupku nebyl zjištěn a věc byla v souladu se zákonem odložena.


Žádost č. 4
Tazatelka žádala poskytnutí informací, kolik zkoušek odborné způsobilosti žadateů o vydání zbrojního průkazu bylo vykonáno v roce 2014, 2015 a 2016 v Pardubickém kraji, kolik žadatelů se těchto zkoušek zúčatnilo a kolik zkušebních komisařů se na těchto zkouškách v uvedených letech podílelo.

Odpověď:
1. V roce 2014 bylo vykonáno 33 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 535 žadatelů a 4 zkušební komisaři.
2. V roce 2015 bylo vykonáno 34 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 596 žadatelů a 4 zkušební komisaři.
3. V roce 2016 bylo vykonáno 66 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 1249 žadatelů a 8 zkušebních komisařů.

Žádost č. 3
Tazatel žádal:

 1. Kopii dokumentu dokladující smluvní vztah o zajištění ostrahy objektů, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, předložený společností P.S., a.s., Jakými listinami doložila ostrahu objektů, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění společnost P.S., a.s.
 2. Jakými listinami bylo společností P.S., a.s., doloženo, jakým způsobem je v pracovní době zajištěno, aby do objektu vstupovaly jenom oprávněné osoby, u objektů na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.
 3. Kopii dokumentu dokladující vnitřní předpis (§ 39 odst. 1 písmeno d) zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění), předložený společností P.S., a.s., týkající se režimu a podmínek zabezpečení zbraní a střeliva v objektu, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Povinný subjekt s odkazem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona o informacích předmětnou žádost částečně odmítl a informace částečně neposkytnul, a to ohledně bodu č. 1 a č. 4 žádosti, ve kterých žadatel požadoval poskytnout jednak kopii dokumentu dokladující smluvní vztah o zajištění ostrahy objektů, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, předložený společností P.S., a.s., a rovněž kopii dokumentu dokladující vnitřní předpis (§ 39 odst. 1 písmeno d) zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění), předložený společností P.S., a.s., týkající se režimu a podmínek zabezpečení zbraní a střeliva v objektu, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Povinný subjekt výše uvedeným požadavkům odmítl vyhovět a informace neposkytnul s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona o informacích, neboť požadované informace představují informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobou, jíž povinnost tyto informace poskytnout zákon o informacích neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Společnost P.S., a.s., takovýto souhlas neposkytnula. Zároveň se jedná o informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, z tohoto důvodu rovněž nelze informace poskytnout. V tomto případě je osobou, která informace povinnému subjektu předala, společnost P.S., a.s., která není povinným subjektem ani příjemcem veřejných prostředků a rovněž předaná informace nebyla vytvořena s použitím veřejných prostředků, tudíž pro tuto společnost nevyplývají ze zákona o informacích žádné povinnosti. Povinný subjekt dále uvádí, že požadovaná informace je ve výlučné soukromé sféře společnosti P.S., a.s., a proto je na místě aplikovat rovněž ustanovení § 135 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a chránit tak soukromí této společnosti. Poskytnutím požadovaných informací by došlo k nezákonnému zásahu do soukromí a oprávněných zájmů společnosti P.S., a.s.

Povinný subjekt dále vyhověl žádosti o poskytnutí informací v bodě č. 2 a č. 3 žádosti a požadované informace žadateli poskytl. Povinný subjekt k tomuto uvedl, že ostraha objektů, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, byla doložena společností P.S., a.s., dokumentem – pracovní instrukcí „Způsob uložení zbraní a střeliva v P.S., a.s.“. Tím stejným dokumentem společnost P.S., a.s., rovněž doložila jakým způsobem je v pracovní době zajištěno, aby do objektu vstupovaly jenom oprávněné osoby, u objektů na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.


Žádost č. 2
Dne 25. ledna 2017 žádal tazatel informaci o tom, kolik zaměstnanců naše ředitelství má a u kolika příslušníků ve služebním i pracovním poměru bylo schváleno oddlužení dle insolvenčního zákona za rok 2015 a 2016.

Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovělo pouze části ohledně sdělení počtu příslušníků ve služebním poměru u krajského ředitelství za rok 2015 a 2016 a sdělení počtu zaměstnanců v pracovním poměru u krajského ředitelství za rok 2015 a 2016. V části ohledně sdělení počtu příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) za rok 2015 a 2016 a rovněž v části ohledně sdělení počtu příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství, u kterých bylo schváleno oddlužení dle insolvenčního zákona za rok 2015 a 2016, se žádost odložilo ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona. Po obdržení stížnosti došlo k opětovnému posouzení žádosti a požadované informace byly v plném znění poskytnuty:

 1. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016 ve služebním poměru – 1313,
 2. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016 v pracovním poměru – 278,
 3. počet příslušníků – policistů ke dni 31.12 2015 – 1254,
 4. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015 – 280,
 5. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 2,
 6. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 3,
 7. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2015, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 4,
 8. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 6,
 9. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 4,
 10. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 3,
 11. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2015, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 3,
 12. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 1.

Žádost č. 1
Tazatel žádal vyjádření krajského ředitelství ze dne 18. září 2015 č. j. KRPE-67352-1/2015-170306 pro MÚ Hlinsko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v okolí obce Čertovina, které mu bylo poskytnuto s tímto průvodním dopisem:

Ve věci bylo vydáno vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jako příloha tohoto vyjádření byla pro MÚ Hlinsko přiložena fotodokumentace jednoho ze zjištěných nejzávažnějších komunikačních závad a to umístění sloupků oplocení garáže před čp. 28 zasahujících do komunikace. Ostatní závady na místě zjištěné a zadokumentované dne 17. října 2015 byly následně oznámeny MÚ Hlinsko. Jednalo se o tyto komunikační závady: umístění sloupků oplocení garáže před čp. 28 v komunikaci, zasahující vegetace do průjezdního prostoru komunikací i svislého DZ, z našeho pohledu neukončená platnost umístěného svislého dopravního značení B 20a (40km/h a 30km/h). Není nám dále známo, že by ze strany zmíněného úřadu byla na součást DI Chrudim zaslána jakákoliv písemná zmínka o odstranění uvedených závad.

vytisknout  e-mailem