Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Oznámení o místě uložení písemnosti

KRPM-45799-2/ČJ-2019-1400DP 

Č. j. KRPM-45799-3/ČJ-2019-1400DP                                                                                                  Olomouc 14 května 2019

                                                                                                                                                               Počet listů: 1     

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Věcně a místně příslušný správní orgán Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vykonávající podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb.,
o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vydává v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku

kterou O Z N A M U J E

panu Josefu Janků, nar. 3. 11. 1979, trvale hlášeného bytem na adrese Masarykovo náměstí
č. 1,
783 91 Uničov jako osobě neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si doporučenou písemnost a to

Oznámení o místě uložení písemnosti vedené pod č. j. KRPM-45799-2/ČJ-2019-1400DP
ze dne 10. dubna 2019, určenou do vlastních rukou.

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (§33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje odbor služby dopravní policie v Olomouci na ulici
Tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (§25 odst. 2 věta třetí správního řádu) - DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na internetové adrese www.policie.cz.

Za správnost:kpt. Ing. Ladislav Schuhmacher

                   vrchní komisař                                                                                     plk. Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ     

         vedoucí odboru

Vyvěšeno dne:  15. 5. 2019

Sejmuto dne: 30. 5. 2019

vytisknout  e-mailem