Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zbraňová amnestie

KRAJ - Novela zákona o zbraních a střelivu nabývá účinnosti dne 30. ledna 2021. 

Policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje informují veřejnost o novelizaci zákona o zbraních a střelivu s účinností od 30. ledna 2021, jejíž součástí je i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování - tzv. zbraňová amnestie.

Spoluobčané, kteří doma vlastní zbraň či střelivo podléhající registraci (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-13 ), bez potřebných platných dokladů, mohou využít do 31. července 2021 možnosti amnestie a beztrestně je odevzdat na nejbližší útvar Policie České republiky. Vlastník zbraně obdrží potvrzení o jejím předání, a po následné kriminalistické expertíze, která vyloučí, že se zbraní nebyl spáchán trestný čin, může požádat o její legalizaci nebo ji nechá ve vlastnictví státu.

V České republice měli občané možnost obdobné amnestie již čtyřikrát využít a bylo tak odevzdáno tisíce zbraní a stovky tisíc kusů střeliva. Liberecký odbor služby pro zbraně a střeliva při poslední amnestii v roce 2014 vybral na 253 kusů zbraní a 9070 kusů střeliva.     Zbraň.jpg

„Důvodem novely zákona o zbraních je zajištění implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, ale obsahuje i novelizačních body nad rámec implementace uvedené směrnice.
Vedle změn jako jsou např. zavedení nových kategorií zbraní a s tím související režim povolování výjimek pro nabývání zbraní kategorie A-I a ohlašování zbraní kategorie C-I, zrušení zakázaných doplňků zbraní, osvobození od některých správních poplatků za elektronické podání žádostí, nové zkušební otázky pro zkoušky odborné způsobilosti apod., obsahuje novela zákona o zbraních, již zmíněný, zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování.

K nejzásadnějším změnám patří zavádění nových kategorií zbraní. Ke stávajícím kategoriím A (zbraně zakázané), B (zbraně podléhající povolení), C (zbraně podléhající ohlášení) a D (ostatní zbraně), přibývá do kategorie zakázaných zbraní kategorie A-I. Zbraně v této kategorii lze nabývat, držet a nosit pouze na základě udělené výjimky příslušným útvarem policie (odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál). Výjimka je „nároková“, v praxi to znamená, že pokud žadatel splní zákonné podmínky, bude mu výjimka pracovištěm našeho odboru vydána. Režim povolování je obdobný jako u vydávání povolení na zbraň kategorie B.

Podobným způsobem lze nabývat i nadlimitní zásobníky. Tím se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky s kapacitou více než 20 nábojů pro krátkou zbraň nebo více než 10 nábojů pro dlouhou zbraň (tyto doposud zákon o zbraních neřešil).
Současný oprávněný držitel zbraně, která je nově zařazena mezi zbraně kategorie A-I (typicky samonabíjecí zbraně předělané ze samočinných), je i nadále považován za oprávněného držitele zbraně, tzn., že nemusí dodatečně žádat o udělení výjimky.

Dále do kategorie zbraní podléhající ohlášení přibývá kategorie C-I. Jedná se o zbraně, které může nabývat, držet a nosit osoba, která nemusí být držitelem zbrojního průkazu. Postačí, když osoba bude starší 18 let, plně svéprávná, s místem pobytu na území ČR, nebo právnická osoba s místem podnikání na území ČR. Avšak držitel bude povinen oznamovat jejich nabytí a převod. Ohlášení nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I není zpoplatněno.

Typickým zástupcem těchto zbraní jsou zbraně dosud řazené do kategorie D, expanzní zbraně, tzv. plynovky.

Zbraně, které podle novely zákona o zbraních odpovídají zbraním kategorie C-I, avšak byly uvedeny na trh před nabytím účinnosti této novely jako zbraně kategorie D, se nadále považují za zbraně kategorie D a držitel je nemusí ohlašovat.

Změna se dotkla i ve vybírání správních poplatků. Žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A-I a o vydání povolení na zbraň kategorie B podané elektronicky se zaručenou identitou jsou osvobozeny od správního poplatku.

Dále novela zákona o zbraních ruší zakázané doplňky zbraní, např. noktovizory. Tlumiče hluku výstřelu spadají nově do  kategorie zbraní C. Takovou zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit osoba, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D a to pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu. 

Co v zákoně zůstává bez změny, je platnost zbrojního průkazu, která nadále zůstává 10 let s tím, že příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel splňuje podmínky zákona o zbraních (místo pobytu na území ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost).
Některé tiskopisy žádostí v rámci novelizace byly změněny, původní však lze používat do 1.8.2022“

plk. Mgr. Dagmar Fialová
vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál         

vytisknout  e-mailem