Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté opět rozdávali reflexní vesty

JABLONECKO - Dopravní policisté včera opět na silnicích rozdávali reflexní vesty. Kontrolovali i seniorku, která jim nebyla schopna předložit doklad o povinné zdravotní prohlídce tak, jak to řidičům starším 65 let ukládá zákon. 

Včera odpoledne se na Jablonecku uskutečnila další dopravně preventivní akce zaměřená na kontrolu reflexních vest ve vozidlech tak, jak to řidičům ukládá zákon. Dopravní policisté v rámci této akce hovořili s řidiči na téma viditelnosti a předávali jim další reflexní vesty, která jsou určeny pro spolucestující ve vozidle.  Reflexní vesty byly řidičům distribuovány prostřednictvím policejních dopravních hlídek, které na stanovištích prováděly u oslovených řidičů běžné silniční kontroly mimo jiného zaměřené i na kontrolu povinné výbavy, v níž nesmí chybět právě ani zmiňovaná reflexní vesta..

Pro policisty je důležité motoristům připomenout, že pokud řidič při řešení technické závady či při dopravní nehodě vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle. Uvedená preventivní akce má za cíl nejen připomenout řidičům tuto povinnost, ale zároveň upozornit na bezpečnost celé osádky vozidla a dovybavit vozidla reflexními vestami určenými pro spolujezdce, aby i oni byli v případě nouzového stání a při pohybu kolem odstaveného vozidla dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu.

V souvislosti s dopravními akcemi, které v tomto období probíhají a probíhat budou i nadále, upozorňujeme řidiče starší 65 let na zákonnou povinnost mít u sebe doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. V poslední době se totiž dopravní policisté při kontrolách řidičů – seniorů setkávají s tím, že nejsou schopni ke kontrole tento doklad předložit. Důvodem toho, jak sami policistům vysvětlují, je to, že nevědí o této povinnosti anebo, že doklad „zapomněli“ doma, že ho mají uložen v jiném autě apod. Policisté ovšem na tyto výmluvy nemohou brát zřetel. Pokud jim řidič starší 65 let při kontrole doklad o zdravotní způsobilosti k řízení nepředloží, nemají jinou možnost jak tuto skutečnost ověřit. Řidič, který je dle zákona podrobit se pravidelným lékařským prohlídka a neučiní tak, dopouští se tím přestupku. Abychom těmto situacím předešli, všem motoristům starším 65 let připomínáme znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

Pravidelné lékařské prohlídky
§ 87
(1)
 Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)
d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky.

Přestupky
§ 125c
Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
a) řídí vozidlo,
1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,
2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,
3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, nebo
4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo,

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

e) řídí motorové vozidlo a
1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,
2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,
3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,

4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,

5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7, nebo

6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu,


8. 11. 2018
nprap. Dagmar Sochorová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem