Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - odprodej nemovitého majetku - 4. kolo výběrového řízení

Areál v k.ú. a obci Žacléř 

KRPH-115903-19/ČJ-2018-0500MN

JID: PCR05ETRpo99614083

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

Oznámení

na zjištění zájemce o koupi nemovitosti  – areálu bývalé věznice včetně pozemků, součástí a příslušenství zapsaných na LV 686 u Katastrálního úřadu Hradec Králové,  Katastrální pracoviště Trutnov pro k.ú. a obec Žacléř.

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, jemuž přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem    v y h l a š u j e   dle ust. § 21 a násl. Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů

4. kolo výběrového řízení pro rok 2019 (dále VŘ) na prodej níže uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

Prodávaným majetkem je:

Areál bývalé věznice se nachází 400 m SV od centra obce. Příjezd do areálu je ulicí Vězeňská (pozemek p.č. 1480/1 na LV 10001), která vpravo navazuje na ulici J.A. Komenského (silnice č. 300) Areál se skládá ze tří hlavních budov – č.p. 111, č.p. 112 a č.p. 113.

Popis objektu:

Objekt A se o jednom podzemní a třech nadzemních podlaží. Původní část objektu je z roku 1965, v roce 1996 byla provedena přístavba objektu ze západní strany. V 1 PP původní části jsou sklepní prostory a plynová kotelna se dvěma kotli. V 1 NP původní části jsou technické místnosti a garáže. Ve 1 NP a ve 3 NP byly umístěny cely. Původní část objektu je bez vnitřního vybavení ve špatném technickém stavu. Přístavba objektu má dvě nadzemní podlaží, ve kterých jsou místnosti využívané jako technicko sociální zázemí personálu – tato část má kompletní vnitřní vybavení (kuchyňské linky, WC, sprchy, podlahové krytiny). Základové konstrukce jsou provedeny jako betonové pasy. Obvodové konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Povrchy podlah – v podzemní části je betonová mazanina , ve 2 a 3 NP původní části je dlažba, v přístavbě jsou textilní krytiny, PVC, dlažba. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou s krytinou z pozinkovaného plechu. V přístavbě jsou plastová okna. Vytápění přístavby je řešeno plynovým kotlem. Odvod odpadních vod je zajištěn odtokem do společné areálové žumpy.

Objekt B a objekt C

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Objekt je z roku 1965. V 1 PP jsou sklepní prostory. V 1 NP až 3 NP byly prostory technicko sociálního zázemí, prostor zdravotnické pomoci a cely. Objekt je bez vnitřního vybavení a ve špatném technickém stavu, neumožňuje využívání objektu (nevytápěno, odpojeno od přívodu elektro a vody. Vstup do objektu je z jižní strany z vnitřní části areálu, Z centrální chodby se schodištěm jsou přístupná jednotlivá patra objektu. Místnosti a prostory v patře jsou pak přístupny z podélné chodby procházející střední částí podlaží. Základové konstrukce jsou provedeny jako betonové pasy. Obvodové konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce s rovným podhledem. Povrchy podlah – v podzemní části je betonová mazanina. V 1 NP až 3 NP je dlažba. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Odvod odpadních vod je zajištěn odtokem do společné areálové žumpy.

Objekt D

Jedná se o objekt tělocvičny s technickým zázemím, který je umístěn v jihozápadní části areálu. Objekt je z roku 1965 a je umístěn v terénním zářezu. Objekt je bez vnitřního vybavení a ve špatném technickém stavu, který neumožňuje využívání objektu (nevytápěno)

Základové konstrukce jsou provedeny jako betonové pasy. Obvodové konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce nad technickým zázemím s rovným podhledem. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Odvod odpadních vod je zajištěn odtokem do společné areálové žumpy.

K areálu dále přísluší vedlejší stavby, a to:

Strážní věže, celkem tři, dále venkovní úpravy – plynovody nízkotlaké a středotlaké, přípojka kanalizace DN 150 00, přípojka kanalizace DN 200 mm, kanalizační šachta skuržená z prefa dílců – hloubka 2,00 m, žumpa celoplastová osazená, plot z prefa desek, sloupky rovněž z prefa do bet. patek, plot z vlnitého plechu, vrata z ocelových profilů, komunikace pozemní, betonové schodiště, vedení elektrické sítě osvětlovací nízkého napětí, porosty.

Předmětem prodeje jsou rovněž pozemky:

Pozemky jsou umístěny ve svažitém terénu a tvoří funkční celek. Jedná se o pozemky zastavěné stavebními objekty a pozemky ostatní plocha mezi objekty v uzavřeném areálu:

St.p.č. 648/1 o výměře   570 m2

St.p.č. 648/2 o výměře   878 m2

St.p.č. 648/3 o výměře   281 m2

St.p.č. 648/7 o výměře 3015 m2

St.p.č. 649 o výměře     609 m2

St.p.č. 1268 o výměře   463 m2

St.p.č. 1446 o výměře     53 m2

Dále pak pozemkové parcely, ostatní plocha:

p.p.č. 1491 o výměře 2397 m2

p.p.č. 1552 o výměře   302 m2

Čl. I.

Minimální kupní cena

Minimální kupní cena nabízené nemovitosti činí 1.700.000,-Kč (slovy jedenmilionsedmsettisíckorun  českých)

Čl. II.

Účastníci výběrového řízení

 1. Krajské ředitelství policie královéhradeckého kraje nabízí předmětnou nemovitost k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem výběrového řízení na prodej mohou být pouze osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění.

 2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku dle čl. V. tohoto Oznámení, a to za splnění ostatních podmínek bez výhrad.

 3. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

Čl. III.

Spojené jmění manželů

 1. Podává-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt nemovitost do svého výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:

                ab) notářský zápis o zúžení společného jmění manželů,

                ac) pravomocný rozsudek o zrušení společného jmění manželů

                ad) smlouvu podle ustanovení § 143 a) odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., případně listiny

                      ověřující úpravu majetkových poměrů manželů ve smyslu § 716 a násl. zákona č. 89/2012

                      Sb.

 2. Pokud nebudou doloženy doklady uvedené pod písm. a), budou nemovitosti převedeny do společného jmění manželů.

  Čl. IV.

  Prohlídka nemovitostí

  Prohlídka nemovitostí se uskuteční individuálně po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 974 522 540.

  Čl. V.

  Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení

  Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

 1. U fyzických osob: jméno, příjmení, rodné číslo, rodinný stav (doložit doklad, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu, e-mailu, případně faxu,

  U právnických osob: přesný název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování.

 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v Čl. 1 tohoto oznámení, nebude do výběrového řízení zahrnuta.

 3. U právnických osob bude přiložena příloha s výpisem z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká
 4. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem řízení (u právnických osob v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku).

  Čl. VI.

  Podmínky převodu nemovitostí

  Nabídky budou přijímány od  24.6. 2019 do 31.8. 2019  do 14. hodin včetně.

  Požadovaný způsob doručení nabídky: osobně, poštou, a to v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem:

Výběrové řízení  KRPH-115903-19/ČJ-2018-0500MN – 4. kolo VŘ 2019 – Areál bývalé věznice Žacléř, k.ú. a obec Žacléř – neotevírat.

U nabídek zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka.

Adresa pro doručení nabídek:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Odbor správy majetku

Ulrichovo nám. č.p. 810

501 01 Hradec Králové

U nabídky přijaté po stanovené lhůtě, nebude brán zřetel.

Čl. VII.

Výběr kupujícího

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny.

V případě, pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou kupní cenu, bude s těmito zájemci dále jednáno ve smyslu výzvy k stanoven í nové nabídky kupní ceny. Zájemci pak ve lhůtě, která jim bude stanovena provedou novou nabídku kupní ceny. Následně pak bude odsouhlasena ta nabídka, jejíž návrh kupní ceny bude nejvyšší a zároveň budou splněny všechny podmínky stanovené v tomto Oznámení.

Účastníci výběrového řízení budou ve lhůtě do 10 pracovních dnů od data odsouhlasení vítěze výběrového řízení vyrozuměni o výsledku VŘ. Vítězi VŘ bude zaslán návrh kupní smlouvy k podpisu.

Čl. VIII.

Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího

 1. Kupující je mimo jiné povinen do 20 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy tuto smlouvu platně podepsat a podepsanou kupní smlouvu s úředně ověřeným podpisem na prvopisu smlouvy v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.
 2. Po doručení všech výtisků smlouvy podepsaných uchazečem zajistí KŘP KHK podpisy smlouvy ze své strany a zašle všechny výtisky smlouvy prostřednictvím Ministerstva vnitra ke schválení na příslušné ministerstvo (Ministerstvo financí, případně, pokud se nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti na Ministerstvo životního prostředí), a to v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.
 3. Kupující je dále povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě kupní ceny zaplatit vyhlašovateli nabídnutou kupní cenu v plné výši. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet vyhlašovatele, konkrétní bankovní dispozice budou sděleny v rámci výzvy k úhradě kupní ceny.
 4. V případě, že nabyvatel nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených pod písmeny a) až d) tohoto článku, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Stejný účinek má, pokud dá kupující jasně najevo, že kupní smlouvu nemíní podepsat.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení.

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  kdykoliv VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy.
 2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.
 3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
 4. Všechny písemnosti doručované dle tohoto  Oznámení  budou zasílány poštovní službou doručeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce. V případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní služby vráceny vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.

  Případné další informace je možno obdržet na kontaktu: Mgr. Jiřina Burešová, telefon. číslo 974 522 540, e-mail: krph.osnm.@pcr.cz

                                                                                            plk. JUDr. David Fulka, MBA

                                                                   ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

                                                                           

přílohy:

výpis z LV

kopie katastrální mapy

znalecký posudek

vytisknout  e-mailem