Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje vyhlašuje veřejnou soutěž

"Odprodej nepotřebného majetku - dopravní prostředky" 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje zastoupené náměstkem ředitele pro ekonomiku, v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, podle § 21 a násl. Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a s NMV č. 30/2002, o nakládání s nepotřebným movitým majetkem, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného majetku – dopravní prostředky.

Podmínky veřejné soutěže:

 1. Název a adresa vyhlašovatele:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor veřejných zakázek, Lannova tř. 193/26, České Budějovice, PSČ 370 74, IČO: 75151511.

 1. Vymezení rozsahu odprodávaného nepotřebného majetku:

Jedná se o 5 ks ojetých, nepotřebných dopravních prostředků (dále jen „DP“), specifikovaných v příloze tohoto dopisu.

 1. Doba a místo odprodeje:

Místem je areál Krajského ředitelství policie Jčk České Budějovice, Nerudova ul. č. 860.

Doba odprodeje IV. čtvrtletí 2021.

 1. Způsob hodnocení:

Hodnocení bude provedeno pouze dle výše nabídkové ceny včetně DP. V případě rovnosti nabídkových cen u dvou a více navrhovatelů bude přihlédnuto k nejkratší době, za jakou bude schopen navrhovatel nabídnutou částku složit na účet vyhlašovatele, tj. nabídka s kratším termínem složení částky na účet vyhlašovatele bude v pořadí předřazena nabídce s delším termínem. V případě rovnosti nabídkových cen a termínů složení částky na účet vyhlašovatele, rozhodne o pořadí vyhlašovatel losováním, k aktu losování budou dotčení navrhovatelé písemně pozváni a budou mít možnost, z důvodu transparentnosti, účastnit se procesu losování.  

 1. Požadavky na jednotný způsob zapracování nabídky:

Navrhovatel doplní do návrhu kupní smlouvy, který je přílohou tohoto dopisu:

čl. I. Údaje o kupujícím,

-  čl. III. Kupní cena,

-  čl. VII. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (kontaktní osoba kupujícího),

- smlouvu podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za kupujícího,

- vyplnit přílohu kupní smlouvy ve všech položkách. 

Nabídku včetně oceněného seznamu DP určených k odprodeji vloží do uzavřené obálky opatřené na uzavření podpisem nebo razítkem, tuto čitelně označí „KRPC-116578/ČJ-2021-0200VO-VZL - Odprodej majetku – NEOTVÍRAT“. Obálku navrhovatel odešle poštou na adresu uvedenou v bodě č. 6 tohoto dopisu, nebo osobně doručí v pracovní dny na adresu uvedenou v tomtéž bodě.

 1. Doručovací adresy:

Adresa pro doručení poštou:

viz adresa uvedena v bodě č. 1 tohoto dopisu.

Adresa pro osobní doručení:

Krajské ředitelství policie Jčk, Odbor veřejných zakázek, Pražská 21/1256 - 5. patro, 370 04 České Budějovice.

Nabídka musí být doručena do skončení lhůty pro podání nabídek vyhlašovateli provádějící odprodej. Bude-li nabídka předána na jiném pracovišti Krajského ředitelství policie Jčk v Českých Budějovicích, než jsou uvedené doručovací adresy, bude považována za nedoručenou.

 1. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. října 2021 v 11:00 hod.

Při osobním doručení budou nabídky přebrány pouze dne 20. října 2021 od 08:00 do 11:00 hodin!!!

Na později doručené nabídky nebude brán zřetel a budou vráceny navrhovateli!!!

Otevírání obálek je neveřejné, osobní účast zástupců navrhovatelů vyhlašovatel nepřipouští!!!

 1. Lhůta pro oznámení nejvhodnější nabídky:

Vyhlašovatel odešle všem navrhovatelům, kteří podali nabídku oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, a to do 7 pracovních dnů od rozhodnutí. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy do 21-ti dnů od doručení oznámení o vybrané nabídce navrhovatele, bude osloven navrhovatel, který je umístil jako druhý v pořadí dle nabídkové ceny.

 1. Další podmínky a informace:

Prohlídka DP se uskuteční dne 13. října 2021 v 10:00 hod.v areáluautomobilních opravenKrajského ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice, Nerudova ul. č. 860. Sraz účastníků prohlídky DP je v 09:55 hod. na vrátnici areálu.

Prohlídku DP zabezpečí pracovník automobilního oddělení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje: Bc. Petr Zikmund, tel.: 974 221 603.

Do doby uskutečnění prohlídky DP nebudou žádné bližší informace poskytovány. Telefonního kontaktu lze využít až po jejím uskutečnění.

DP budou odprodány jako celek a to za nejvýše navrhovanou cenu. Nabídky na koupi mohou zaslat fyzické osoby starší 18-ti let, způsobilé k právním úkonům, nebo právnické osoby.

Vyhlašovatel provádějící odprodej je oprávněn vyřadit z posuzování navrhovatele z následujících důvodů:

 • předání nabídky jinak, než v obálce vyhotovené ve smyslu bodu č. 5 tohoto dopisu;
 • nesouhlas s některým ustanovením návrhu kupní smlouvy;
 • neochota odkoupit DP jako celek.

Vyhlašovatel provádějící odprodej je oprávněn odstoupit od již podepsané smlouvy v případech, že:

 1. navrhovatel neuhradí na účet vyhlašovatele provádějícího odprodej, navrhovanou kupní cenu do doby stanovené v návrhu kupní smlouvy;
 2. navrhovatel nepřevezme DP uvedené v příloze tohoto dopisu z části nebo vůbec ve lhůtě uvedené v článku IV. kupní smlouvy.

Vyhlašovatel provádějící odprodej si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek nebo zrušit veřejnou soutěž bez udání důvodu kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Předloženou nabídku může navrhovatel odvolat pouze do lhůty uvedené v bodě č. 7.

Navrhovatelům nevzniká v souvislosti s podáním nabídky nárok na kompenzaci nákladů spojených s jejich zpracováním a jimi podané nabídky nebudou vráceny. 

Navrhovatelům nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí v soutěži.

Nabídky po jejich předložení již nelze odvolat, nelze jej měnit nebo doplňovat, vyjma opravy evidentních chyb vzniklých při jeho vyhotovování.

Veškeré dotazy je možné zasílat pouze písemně (nejlépe elektronicky na e-mail: stefan.lovicka@pcr.cz), na adresu uvedou v bodě č. 6 tohoto dopisu. Odpověď bude zpracována rovněž písemně. Proces vyřizování dotazů nemá vliv na běh jednotlivých lhůt.

Vyhlašovatel umožňuje zájemcům přímý dálkový přístup k dokumentu (příloha tohoto dopisu) potřebným pro zpracování nabídky na svých stránkách www.policie.cz, v části Nabídky a zakázky - Odprodej majetku.

Příloha - Návrh kupní smlouvy – 5 listů

vytisknout  e-mailem