Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o sdělení informací k automatům na kávu, umístěným v budovách Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. 

Odpověď:  Žadatelce byly poskytnuty následující informace.

1) – 4) Žádné nápojové nebo výdejní automaty, které jsou umístěny v prostorách KŘP HMP nebyly vybrány výběrovým řízením; tedy nebylo postupováno dle zákona o veřejných zakázkách. Předpokladem pro vyhlášení výběrového řízení je budoucí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout služby. KŘP HMP poskytovatelům tedy za jejich služby nic neplatí, povinnosti ve smyslu služeb a sortimentu jim neurčuje a nepodílí se na zisku ani na ztrátě z podnikání. Riziko neatraktivní nabídky a ztráty nese plně poskytovatel.
5) Smlouvy s firmou WITT Praha spol. s r. o. jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Smlouvy nejsou uveřejněny v registru smluv – viz ust. § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6) V souvislosti s provozem automatů je odebírána elektrická energie, voda a vzniká odpad. Úhrada nákladů, které provozem automatů KŘP HMP vzniknou, je uvedena ve splátkovém kalendáři. Výpočet úhrad se stanovuje technickým výpočtem jako násobek množství spotřebovaných jednotek s jednotkovou cenou hrazenou v daném období dodavatelům odebíraných energií a likvidací odpadu. Platby za energie a likvidaci odpadu jsou provozovatelem automatu hrazeny současně s platbou za umístění zařízení jedenkrát za rok.
7) Automaty jsou ve většině případů přístupné jak zaměstnancům, tak i veřejnosti, např. v čekárnách. Pouze v několika případech slouží automaty s ohledem na specifický režim pracoviště jen policistům a zaměstnancům policie, resp. všem, kteří se na takovém pracovišti nachází.
8) Automaty jsou vždy umístěny tak, aby byly dostupné co největšímu počtu osob, pohybujícímu se v budově. Místo musí splňovat podmínky jak dobrého přístupu a obsluhy, ale i nezužovat únikové cesty dle požárních směrnic.
9) Ne. Nápojový automat je běžný spotřebič.
10) Ne. Taková povinnost z ustanovení uvedených v dotazu nevyplývá.
11) Automaty jsou mincovní. Ceny za nápoje u provozovaných automatů jsou pro všechny uživatele stejné.
12) Viz Ad 11).
13) Jedná se o dotaz na názor. Podle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory.
14) Jedná se o žádost o výklad, o vytvoření nové informace. Podle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových informací.
15) K dnešnímu dni je provozováno 14 výdejních automatů (cukrovinky, bagety a balené nápoje) a 23 automatů na kávu.
16) Za rok 2019 činil příjem 102 971,- Kč za 37 automatů. Příjem není přínosem KŘP HMP, ale stává se příjmem státního rozpočtu.
17) Žádná. Káva není poskytována za úplatu. Tyto automaty nejsou mincovní. Jde o kancelářské kávovary. Kávu do kávovarů si obstarávají uživatelé sami na vlastní náklady a podle svých chuťových preferencí.
18) Jsou umístěny na sekretariátech a pracovištích podle požadavků a potřeb útvarů

vytisknout  e-mailem