Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací k šetření podání žadatele vztahujícímu se k rozhodnutí v rámci stavebního řízení č. j. MHMP 1227082/2017. 

 

Odpověď:  Žadateli byly sděleny následující informace. K předmětnému podání vztahujícímu se k rozhodnutí v rámci stavebního řízení č. j. MHMP 1227082/2017 provedl policejní orgán šetření ve smyslu ust. § 158 odst. 1 trestního řádu a shromáždil potřebné dokumenty (rozhodnutí MHMP sp. zn. S-MHMP 671934/2017/STR, č. j. MHMP 1227082/2017 ze dne 7. 8. 2017, výzvu stavebního úřadu a usnesení sp. zn. OST 137149/2016/Be, č. j. P10- 028751/2017 ze dne 13. 3. 2017), výslech zúčastněné osoby v souladu s trestním řádem nebyl proveden, neboť policejní orgán měl dostatek informací k tomu, aby dospěl k závěru, že v dané věci nebyly zjištěny skutečnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, přestupku či správního deliktu. Lze konstatovat, že stavební zákon č. 183/2006 Sb., často není koncipován natolik striktně a jasně, aby neumožňoval určité odchylky v názorech na charakter jednotlivých staveb a jejich změn a s tím související požadavky na jejich povolení. Nicméně pro případ, že by stavební úřad rozhodl v daném případě ne zcela správně, slouží zákonem daný systém opravných prostředků, které také byly v daném případě ze strany žadatele využity. Věc je vedena u Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha I, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 9. oddělení obecné kriminality, Bartolomějská 6, 110 00, Praha 1, detašované pracoviště, Praha 7, Františka Křížka 24, pod č. j. KRPA-215924/TČ-2020-001179, kdy bylo dne 9. listopadu 2020 bylo žadateli zasláno „Vyrozumění" a to pod č. j. KRPA-215924-8/TČ-2020-001179, ve kterém je, mimo jiné, uvedeno, že podání bude uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím. Součástí tohoto vyrozumění je i poučení o dalších možnostech dle trestního řádu. Je nutné akcentovat, že policejnímu orgánu jakkoli nepřísluší ingerovat do správního řízení a přezkoumávat rozhodnutí vydaná příslušnými orgány v rámci správního řízení. Toto může činit pouze soud.

vytisknout  e-mailem