Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací ve znění žádosti: „... zda bylo v posledních 5 letech vydáno dle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko Policie České republiky ve věci připojení k sousední silniční komunikaci záměru plánovaného na pozemcích parc. č. 2444 nebo 2445/3 v obci Praha, v k. ú. Smíchov, zapsaných na LV č. 2885 v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Pokud ano, prosím tímto o poskytnutí kopie tohoto závazného stanoviska (těchto závazných stanovisek).“ 

Žadateli bylo sděleno, že z informace oddělení dopravního inženýrství Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy vyplývá, že v systému ETŘ (evidence trestního řízení), ani v archivu komunikačního inženýra pro Prahu 5, nebyl dohledán žádný spis týkající se předmětného pozemku. Od poslední zprávy ze dne 28. června 2023 pod č. j. KRPA-212154-2/ČJ-2023-0000KR nedošlo ke změně.

vytisknout  e-mailem