Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí o poskytnutí veškerých informací včetně audio a video záznamu, týkajících se násilného vstupu do rodinného domu Smolotely č. 135, jehož je výlučným vlastníkem, při kterém dne 14. 7. 2022 ze strany příslušníků povinného subjektu došlo ke způsobení škod na nemovité věci a věcech movitých. 

Žadateli bylo sděleno, že na konkrétní fyzickou osobu byl vydán Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 8 předchozí písemný souhlas se zadržením dle ustanovení § 76/1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Operativním šetřením policistů z SKPV OŘP Praha III bylo zjištěno, že se tato nachází na adrese Smolotely 135. Dne 14. 7. 2022 v 10:45 hodin byla konkrétní fyzická osoba zadržena na výše uvedené adrese. Celá věc je vedena pod č. j.: KRPA-213193/ČJ-2022-001379. Skupina vnitřní kontroly OŘP Praha III prošetřila žadatelem podané upozornění, o čemž byl řádně vyrozuměn a kdy mu byl celý postup policistů sdělen. Upozornění bylo vyhodnoceno jako částečně opodstatněné, nikoliv však v části týkající se vstupu do domu žadatele, ten byl vyhodnocen jako oprávněný. Celá věc je vedena na SVK OŘP Praha III pod č. j.: KRPA-238967-22/ČJ-2022-001357-KU-6. K části, týkající se pořízení audio a video záznamu, bylo zajištěno stanovisko vedoucího 9. odd. OOK SKPV OŘP Praha III, ve znění:
K žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. ,vedené pod č. j.: KRPA-278285/ČJ-2022-0000KR sděluji, že při zákroku dne 14. 7.2022 nebyly pořizovány žádné obrazové a zvukové záznamy. Celá věc je dále v šetření SVK OŘ P III pod č. j.: KRPA-276798/ČJ-2022-001357.
Tato informace byla žadateli potvrzena i dne 23. 8. 2022, kdy telefonicky kontaktoval komisařku SVK OŘP Praha III a mimo jiné se dotazoval, zda byl pořízen v době zásahu kamerový záznam, na to bylo žadateli sděleno, že žádný záznam během zadržení konkrétní fyzické osoby v předmětném domě nebyl pořízen. Po linii povinného subjektu lze tedy konstatovat, že žadateli byly požadované informace již sděleny a dále je nutné vyčkat zjištění a závěrů kontrolních orgánů v této věci, viz dále v šetření SVK OŘP III pod č. j.: KRPA-276798/ČJ-2022-001357.

vytisknout  e-mailem