Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací v souvislosti se silniční kontrolou žadatele. Konkrétně požadoval zaslání veškeré, na místě, pořízené dokumentace, případně veškerých dalších dokladů a záznamů, které policie v souvislosti s předmětnou kontrolou archivuje a spravuje. Dále žádal o zaslání platných certifikačních a homologačních listin, protokolů ke konkrétním kamerovým a fotografickým záznamovým zařízení použitých policejní hlídkou při kontrole žadatele, rovněž žádal o sdělení typu a druhu těchto záznamových zařízení, výrobní číslo, název výrobce, licenční protokol opravňující užívání těchto zařízení policií ČR (kamera i fotoaparát), kterými byly pořízeny záznamy žadatele i vozidla. 

Žadateli bylo sděleno, že v souvislosti s předmětnou silniční kontrolou mu byla dne 27. 7. 2022 zaslána pod č. j. KRPA-220898-6/ČJ-2022-0000KR výzva k uplatnění práva nahlížení do spisu, kdy byl odkázán na Odbor dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, kam byl spisový materiál postoupen dne 4. 7. 2022, včetně všech pořízených záznamů, a který poskytne potřebnou součinnost k uplatnění žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu dle ust. § 38 správního řádu, včetně pořízení potřebných kopií. Dále bylo žadateli sděleno, že daném případě se jednalo o osobní kamery zn. SEFOR PPC-04 (32GB), evidenční č. 2104640095, přičemž pořízená video dokumentace byla společně se spisovým materiálem odeslána dne 4. 7. 2022 (pod č. j. KRPA-6145-445/ČJ-2022-000007) k projednání příslušnému správnímu orgánu. Dále bylo od odborného pracoviště Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zjištěno, že zařízení, kterými byly prováděny záznamy, jsou běžně dostupné na trhu, kde je PČR nakupuje prostřednictvím veřejných zakázek. Tato zařízení obsahují SW dodávaný výrobcem. Z uvedeného důvodu nákupem zařízení získala PČR právo užívání celé věci tj. SW bez dalšího licenčního ujednání a tedy bez požadovaných „platných certifikačních a homologačních listin, protokolů ke konkrétnímu kamerovému záznamovému zařízení“. Dále se jednalo o mobilní telefon Apple iPhone SE 2020 výrobní číslo: F17CPTTPPLJT. Tato zařízení obsahují také SW dodávaný výrobcem bez dalšího licenčního ujednání a tedy bez požadovaných „platných certifikačních a homologačních listin.“

vytisknout  e-mailem