Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace kdo a v kolik hodin situaci na místě řešil, jak byla zabezpečena bezpečnost silničního provozu při záboru a pracích ve veřejné komunikaci, kdo je na místě odpovědný za neoprávněné omezení provozu a za skutečnost, že není zajištěn bezpečný vjezd do křižovatky. Dále žádal o poskytnutí informací, zda byl policii poskytnut k nahlédnutí souhlas se záborem veřejné komunikace a se stavebními pracemi včetně narušení komunikace, pokud ano, žádal o uvedení, kdo a kdy jej vydal, v jakém rozsahu (m2) a jaké stanovil podmínky pro práce ve veřejné komunikaci. Pokud nebyl vydán souhlas se záborem nebo s pracemi v komunikaci a s omezením provozu, žádal o informace, jaké opatření PČR na místě přijala a jestli zakázala další omezení provozu a pokud nekonala nebo konala jen částečně, žádal informace proč tomu tak bylo. 

Dále žádal o poskytnutí videozáznamů od příjezdu až do odjezdu z přední a zadní palubní kamery vozidla, kterým na místo přijeli policisté, aby byl tento videozáznam stažen a uložen. Také o poskytnutí fotodokumentace, kterou hlídka provedla.

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. Danou věc řešila na místě hlídka MOP Zličín „Epilog 811“ v čase 13:47. Při příjezdu hlídky ,,Epilog 811" byl prováděn výkop plynovodní a vodovodní přípojky do novostavby. Na místě byl ztotožněn řidič bagru a další zaměstnanec, který na místě řídil provoz, aby nebyl ohrožen BESIP. V době přítomnosti hlídky ,,Epilog 811" nebylo konstatováno ohrožení BESIPu. Výkopem a stavebními stroji byl zatarasen pravý jízdní pruh, kdy levý byl plně průjezdný a dopravu zde řídil zaměstnanec firmy. Okolí staveniště bylo označeno dopravním značením a v průběhu přítomnosti hlídky zde nedošlo k žádné nebezpečné události, kdyby na místě hrozil střet projíždějících vozidel. Na místě byla provedena fotodokumentace. Hlídkou ,,Epilog 811" bylo zjištěno, že výkop provádí konkrétní firma a vše ostatní je v šetření MOP Zličín pod č. j.KRPA-241934/PŘ-2020-001217. Na místě byl telefonicky kontaktován nadřízený řidiče bagru, který uvedl, že se jedná o řádně povolenou výkopovou práci, kdy ke všemu má potřebné dokumenty, ale momentálně se nachází mimo Prahu. Byl tak požádán, aby provedl fotokopii dokumentů a tyto zaslal na MOP Zličín k č. j.KRPA-241934/PŘ-2020-001217. Na výkopové práce pro přípojky inženýrských sítí bylo dne 7. 9. 2020 vydáno Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace č. j.:P13-31485/2020/Vy, a to ze strany Městská část Praha 13, Úřad městské části, Odbor dopravy, se sídlem Slunečné nám. 2580/13, 158 00 Praha 5. Návrh dopravního opatření byl vyvěšen na úřední desce Úřadu MČ Praha 13 a nebyly k němu podány žádné námitky ani připomínky. V předmětné věci byl vydán povinným subjektem souhlas a to pod č. j. KRPA-187239-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 17. 7. 2020. Na místě řešila hlídka MOP Zličín „Epilog 811“ ve služebním vozidle, které není vybaveno záznamovým zařízením, žadateli byla fotografická dokumentace z místa poskytnuta a místně a věcně příslušným v šetření tohoto oznámení je Policie České republiky, obvodní ředitelství policie Praha II, Místní Oddělení Zličín pod č. j. KRPA-241934/PŘ-2020-001217.

Toto rozhodnutí č. j.:P13-31485/2020/Vy bylo vydáno za podmínek:

1) Žadatel zajistí dopravní značení v reflexním provedení dle platných technických předpisů a bude provedeno odbornou firmou dle stanovení č. j. P13-32033/202/Vy. Budou použity velkoplošné gumové podstavce. Dočasně neplatné dopravní značky je možno zakrýt pouze k tomu účelu vyrobenými plachtami nebo přeškrtnout oranžovo-černým pruhem.

2) Žadatel zajistí možnost průjezdu pohotovostních vozidel IZS.

3) Žadatel zajistí bezpečný vstup do objektů, pokud jsou povolenou akcí dotčeny, včetně osvětlení. Náhradní trasa pro chodce bude zajištěna podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4) Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: ,,Název stavby, termín dopravních omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon".

5) Při provádění prací nesmí být znečišťována komunikace, případné znečištění musí být ihned odstraněno.

6) Žadatel je povinen projednat s příslušnou firmou oprávněnou k podnikání v oblasti nakládání s odpady možnost průjezdu vozidel této firmy v ulici dotčené povolenou akcí.

7) Žadatel je povinen dodržet podmínky Policie ČR, KŘPHMP-OSDP a ostatních orgánů a institucí, které se k této akci vyjadřují.

8) Před případným prodloužením termínu ukončení akce požádá zhotovitel včas o nové rozhodnutí.

9) Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení, dle nového dopravního režimu a bude informovat odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13.

vytisknout  e-mailem