Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval informaci o počtu dopravních přestupků spáchaných účastníky silničního provozu spočívajících v porušení zákazu vjezdu na účelovou pozemní komunikaci nacházející se na pozemku p. č. 570/2 v k. ú. Nusle, které v letech 2019, 2020, 2021 a 2022 řešilo odpovědné pracoviště povinného subjektu, a to buď na základě oznámení přestupku, nebo vlastní iniciativou z moci úřední. 

Žadateli byly poskytnuty následující informace. Odpovědný útvar, místní oddělení Nusle, Svatoslavova 288/10, Praha 4, sdělilo, že v požadovaných letech 2019 – 2022 bylo zpracováno celkem 6 přestupků v dopravě vztahujících se k dané lokalitě a to v roce 2022, ve všech případech se jednalo o:
- nerespektování dopravního značení "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech B1" s dodatkovou tabulí "S výjimkou držitelů parkovací karty SVJ Nuselská" a dodatkovou tabulí s odtahem vozidla, kterým byl vjezd na pozemek opatřen
- podezření z porušení ustanovení § 4 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy provozovatel vozidla nezajistil, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené zákonem o silničním provozu.
Ve všech případech bylo jednání oznámeno dle § 73 zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na příslušný správní orgán, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravně správních činností, se sídlem na Pankráci 1685/17, 140 00 Praha 4.

vytisknout  e-mailem