Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Zákonem číslo 283/1990 Sb. vznikla policie České republiky, která převzala úkoly bývalého SNB. Je podřízená Ministerstvu vnitra a tvoří ji Policejní prezídium, útvary s celostátní a územně vymezenou působností. 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností. 

Krajské ředitelství se dále dělí na čtyři územní odbory -
Obvodní ředitelství Policie ČR Praha I, II, III a IV.

Útvary s celoměstskou působností:


 


 

Základní útvary
 


 
        V Praze na obvodních ředitelství Policie České republiky Praha I až IV je celkem 47 místních oddělení pořádkové policie, na největších pražských nádražích 4 oddělení železniční policie, oddělení letiště Ruzyně. Uniformovaní policisté zde konají nepřetržitou dozorčí službu, dále je zde hlídková a obchůzková služba. Při ochraně veřejného pořádku spolupracují s místní samosprávou, přijímají oznámení od veřejnosti a provádějí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti. Dále jsou v Praze celkem 4 oddělení hlídkové služby, která pravidelně vysílají do ulic jednotlivých obvodů uniformované hlídky s úkolem dohlížet na veřejný pořádek a vést boj s pouliční kriminalitou. Osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo přestupku zpravidla předávají místním oddělením. V případě hromadného narušení veřejného pořádku jsou vybraní policisté zařazeni do pořádkových jednotek. Zjištěné přestupky zpravidla postupují úřadům městských částí nebo jiným správním orgánům, při objasňování trestné činnosti spolupracují se službou kriminální policie a vyšetřování a státním zastupitelstvím.
Pražská policie chce být kvalitní službou veřejnosti. Proto bylo v přistoupeno k aplikaci metody community policing do praxe všech útvarů a organizačních článků. Základními principy jsou: sdílení odpovědnosti za bezpečnost a veřejný pořádek, řešení místních problémů na místní úrovni, vytváření partnerství, zaměření se na preventivní činnosti a především efektivní komunikace. V současné době jsou uzavírány tzv. koordinační dohody. Tyto se uzavírají především mezi místními odděleními a dalšími organizačními částmi a místní samosprávou. Cílem těchto dohod je vytváření partnerství a spoluzodpovědnosti za bezpečnostní situaci v teritoriu a účinný boj proti kriminalitě společnými silami. Neméně důležitými jsou i prováděné průzkumy a šetření, mapující spokojenost veřejnosti se službami,poskytovanými policií. V rámci nových projektů jsou modernizovány služebny a vytvářeny prostory, které jsou otevřené a přátelské nejen pro policisty, ale i pro občany. V rámci metody community policing je kladen velký důraz na výkon obchůzkové služby ve svěřeném teritoriu, kde policisté komunikují s občany, získávají tak místní a osobní znalost a boj proti kriminalitě se tak stává účinnějším a to i díky viditelné přítomnosti policistů v teritoriu. Základní snahou je, aby každý občan znal „svého“ policistu.

 


Integrované operační středisko

Operační středisko
     

               Integrované operační středisko je samostatným organizačním článkem krajského ředitelství pro organizování, řízení a koordinaci výkonu služby na celém území hl. m. Prahy a je základním článkem součásti Integrovaného záchranného systému na území hl.m. Prahy. 


Denně přijme několik tisíc telefonátů na tísňovou linku 158. V případě potřeby vysílá na místo hlídku pohotovostní motorizované jednotky nebo jiný útvar.
 

MKS

Soustřeďuje a předává informace o bezpečnostní situaci, které vyhodnocuje a následně poskytuje objektivní údaje pro rozhodovací činnost ředitele a vedení krajského ředitelství nebo odborných pracovníků po jednotlivých liniích činnosti (vnější služby a služby kriminální policie a vyšetřování) a obvodních ředitelství Praha I - IV.


Zajišťuje, organizuje a rozhoduje o prováděných opatřeních k řešení bezpečnostní a krizových situacích na území hl. m. Prahy. Zabezpečuje ve stanoveném rozsahu plnění úkolů při realizaci bezpečnostních opatřeních nebo dopravních akcích.

  


 

        Pohotovostní motorizovaná jednotka je dalším výkonným organizačním článkem krajského ředitelství policie hlavního města Prahy s působností na celém území hlavního města Prahy. Plní specifické úkoly vyplývající z potřeb krajského ředitelství a požadavků Policie České republiky obvodního ředitelství Praha I - IV v součinnosti s dalšími organizačními články krajského ředitelství, kde díky schopnosti účinně zakročit proti pouliční kriminalitě kdekoliv na území Prahy, pohotově reagovat na oznámení z tísňové linky 158 a rychle soustředit větší počet policistů tam, kde to situace vyžaduje, dále provádí zákroky na základě signálu o narušení objektu napojeného pult centralizované ochrany, ve spolupráci s integrovaným operačním střediskem správy, spolupodílí se na zajištění úkolů vyplývajících z vyhlášení bezpečnostních opatření, provádí prvotní zásahy a zákroky v situacích, při kterých je nutné nasazení většího množství motorizovaných hlídek, zejména při živelných pohromách, hromadných nehodách, haváriích a narušení veřejného pořádku.

SPJ

        Speciální pořádková jednotka tvoří samostatný odbor v rámci vnější služby Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy. Při své činnosti se SPJ řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému. Při zabezpečení akceschopnosti může být SPJ použita k posílení přímého výkonu služby pořádkové policie. Posilování výkonu služby se provádí v místech největšího výskytu trestné činnosti nebo v místech narušení veřejného pořádku. Podílí se na výkonu služby v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, sportovních, kulturních akcí a při pátrání po osobách a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil, a prostředků Policie České republiky zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému, ale i v jiných krajích České republiky. Zúčastňuje se pátracích a kontrolních akcí a posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci hl.m. Prahy. Nedílnou součástí činnosti útvaru je výcvik a příprava, v jejichž rámci jsou policisté po všech stránkách vystavováni situacím, které mohou z charakteru integrovaného záchranného systému vyplynout. Spolupracuje s Městským soudem při rizikových soudních líčeních, s Českou národní bankou při převozu cenin, s mimoresortními organizacemi při zajišťování kulturních a společenských akcí, s ukázkami činnosti Policie ČR, s Armádou ČR při zajišťování bezpečnosti objektu RFE, s ÚOOZ a dalšími složkami v rámci PČR.

zásahová jednotka zadržení

        Již před rokem 1989 působili při PMJ vybraní příslušníci tehdejší VB, kteří prošli zvláštním výcvikem a v případě potřeby byli vysláni k provedení zákroku proti nebezpečnému pachateli. V roce 1990 zde vznikla Rota zásahu proti nebezpečným pachatelům (ROZA), později vyjmutá z PMJ a jako samostatná Zásahová jednotka podřízená odboru služby pořádkové policie. Zásahová jednotka je tedy specializovaný útvar určený k zásahu proti agresivním, nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům. Často také poskytuje pomoc ostatním policejním útvarům při zákrocích proti zvlášť agresivním nebo ozbrojeným osobám a i útvarům v jednotlivých krajích České republiky z důvodu maximálního utajení některých akcí. Od té doby, co byla Zásahová jednotka založena, provedla tisíce zákroků proti nebezpečným a ozbrojeným pachatelům závažné trestné činnosti; od loupeží a vydírání přes vraždy až po trestnou činnost související s výrobou a distribucí drog. Díky kvalitnímu výcviku nebyl žádný policista Zásahové jednotky nikdy vážně zraněn. Členem Zásahové jednotky se může stát pouze policista, který úspěšně projde výběrovým řízením, které se skládá z osobního pohovoru, náročného psychologického vyšetření a fyzických testů. Tyto testy jsou náročnější než pravidelné prověrky řadových policistů.
 

pořádková policie
        Odbor služby pořádkové policie krajského ředitelství připravuje materiály pro vyhodnocení a zpracování zpráv z oblasti služby pořádkové a železniční policie. Zabezpečuje kontrolní, koordinační a metodickou činnost po linii pořádkové a železniční služby na organizačních článcích krajského ředitelství a obvodních ředitelstvích Praha I - IV. Sleduje, vyhodnocuje a podává ve stanovených termínech zprávy o stavu použití donucovacích prostředků a zbraní u organizačních článků krajského ředitelství. Podílí se na přípravi aktů řízení po linii služby pořádkové policie a ve spolupráci s řediteli obvodních ředitelství koordinuje a řídí činnost služby pořádkové a železniční policie při akcích celoměstského rozsahu.

kynologie
        Oddělení služební kynologie, které je součástí pražské policie již od konce 19. století, plní specifické úkoly Policie České republiky za použití speciálně vycvičených služebních psů po celém území hlavního města Prahy, a to při pátrání po pachatelích trestné činnosti, prověřuje podezřelá místa a místa s nálezy podezřelých předmětů a další úkoly na úseku speciálního charakteru. Mimo zákonných úkolů Policie České republiky zabezpečuje výcvik a využití služebních psů při ochraně veřejného pořádku a pro pátrací činnost služby kriminální policie a vyšetřování. Nejběžnějším služebním plemenem zůstává i nadále německý ovčák. Své úkoly plní dle potřeb a požadavků v součinnosti s dalšími organizačními články krajského ředitelství a útvary Policie České republiky, popřípadě s dalšími ozbrojenými sbory. K tomuto účelu využívá speciálně vycvičené psy na úseku: metody pachové identifikace, vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů, stopování a pátrání po pachatelích z místa trestného činu, vyhledávání omamných a psychotropních látek, vyhledávání palných zbraní a jejich komponentů, vyhledávání zbytkového množství látek urychlujících hoření, vyhledávání osob v dopravních prostředcích, hlídkové služby a strážní služby. Nejběžnější služebním plemenem zůstává i nadále německý ovčák.

hipologie
        Policisté na koních sloužili v rámci pražského policejního ředitelství již před rokem 1918. Za první Československé republiky působily v Praze čtyři, pozěji dokonce pět oddílů jízdní policie, lišících se barvou koní. Velmi dobře se osvědčily při službě v obtížném terénu, pátracích akcích, zákrocích proti agresivnímu davu, ale také skvěle reprezentovaly při různých slavnostních událostech. Oddělení jídní policie se pak dočkalo obnovení až v roce 1991 v rámci konání Československé všeobecné výstavy pořádané v roce 1991 jako navázání tradice na dobu před druhou světovou válkou, kdy bylo na území hlavního města dislokováno několik oddílů jízdní policie. Standardním plemenem policejních koní je český teplokrevník. Vedle pražského oddělení jízdní policie existují ještě jízdní oddíly v Brně a Zlíně, v Ostravě a Pardubicích se na koních pohybují strážníci městské policie. Oddělení plní specifické úkoly Policie České republiky na celém území hlavního města Prahy, a to podle potřeb a požadavků v součinnosti s dalšími útvary a organizačními články krajského ředitelství, jako např. při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestnou činností v neprostupném terénu, rekreačních oblastech a lokalitách hlavního města Prahy. Zabezpečuje výcvik a využití služebních koní při ochraně veřejného pořádku, kdy se dále podílí na plnění úkolů k zajištění veřejného pořádku na území hlavního města Prahy zejména při jeho hromadném narušení při konání různých sportovních, kulturních a společenských akcích. Mezi nezadatelnou činnost oddělení patří i reprezentace a propagace pražské policie. Standardním plemenem dnes zůstává český teplokrevník.
        uniformy_ilus
        Oddělení Metro je útvarem, který vykonává převážně hlídkovou službu - dohled nad bezpečností přepravy v pražském metru, dohled nad dodržováním Městského přepravního řádu a předpisů týkajících se bezpečnosti provozu metra a veřejný pořádek, a to ve veřejně přístupných prostorách metra, vestibulech, podchodech, depech, v okolí větracích šachet, ale i včetně veřejnosti nepřístupných prostor metra. Mezi další činnost patří přijímání telefonické informace od občanů pomocí specifického zařízení Hláska (obdoba linky 158), zajištění místa nehody v metru a provedení prvotních a neodkladných úkonů (např. pády cestujících na eskalátorech se zraněním, pády do kolejiště, dopravní nehody v metru …), pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech. K dalším úkolům oddělení patří v rámci dozorčí služby sledování a obsluha kamerového systému, který umožňuje sledování a záznam situace v metru. Kamerový systém převážně slouží Dopravního podniku hlavního města Prahy k monitorování plynulé přepravy osob a dále k monitorování v případech zvýšeného pohybu cestujících při různých společenských, kulturních a sportovních akcích. Při své činnosti od svého vzniku dne 3.7.1978 spolupracuje s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, který dne 9.5.1974 uvedl do provozu první trasa metra I C, a to v úseku stanic Kačerov Florenc. Oddělení Metro dále spolupracje s pracovníky Dopravního podniku a Městskou policií. Že ani tento úkol není vždy jednoduchý dokazuje případ z roku 2002, kdy ve stanici Muzeum byl při zákroku proti agresivnímu pachateli, který ohrožoval cestující, smrtelně zraněn poručík Ján Mato.
poříční policie         Poříční oddělení bylo založeno v roce 1941. Plní specifické úkoly Policie České republiky na řece Vltavě v délce 33 km a ostatních vodních plochách na území hlavního města Prahy, včetně potápěčské činnosti, pátrací činnosti a záchranných akcích. Jedná se především o dohled na plavební pořádek, účast při šetření plavebních nehod všech plavidel, potápěčské činnosti při pátrání po utonulých nebo pohřešovaných osobách, při odstraňování následků havárií plavidel. Při své činnosti spolupracuje zejména se Státní plavební správou, příslušným správcem vodního toku nebo díla a Integrovaným záchranným systémem hl. m. Prahy. Policejní potápěči z bahnitého dna Vltavy již vylovili mnoho zbraní a jiných věcí, které chtěli zločinci navždy ukrýt v hlubinách. A řada plavců, kteří přecenili své síly, vděčí za svůj život i policistům od vody. Při povodních v roce 2002 se poříční oddělení usilovně zapojilo do záchranných a evakuačních prací. Samo přitom přišlo o svůj přístav. Dnes jeho motorové čluny vyplovají na svěřený úsek řeky z nového kotviště v Praze 4 Podolí. 


Poříční oddělení - od historie po součastnost 
 

Pohotovostní a eskortní oddělení

        pouta Pohotovostní a eskortní oddělení plní specifické úkoly Policie České republiky při výkonu kontroly a dohledu nad osobami umístěnými v policejní cele a provádění eskort. Poskytuje servis organizačním článkům krajského ředitelství a útvarům Policie České republiky tím, že zajišťuje ostrahu osob umístěných v celách předběžného zadržení a jejich eskorty do zařízení vězeňské služby a eskorty osob v zákonem odůvodněných případech. Dále provádí a zajišťuje eskorty osob na celém území České republiky. Při své činnosti spolupracuje se státními zastupitelstvími, soudy a dalšími institucemi jak na území hlavního města Prahy, tak i na území celé republiky.


 


 

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

pistole         Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zabezpečuje v rámci výkonu svých specifických činností, zejména na ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalování trestných činů a jejich pachatelů, odhalování přestupků, projednávání stanovených přestupků a plnění úkolů státní správy, včetně odvolacího orgánu, svěřených Policii České republiky na úseku střelných zbraní a střeliva a zabezpečení dokonalého přehledu státu a jeho příslušných orgánů o držitelích zbrojních průkazů, zbrojních oprávnění a střelných zbraní a střeliva, včetně počtů a struktury těchto zbraní. Spolupracuje s obvodními úřady obcí a městských částí, Magistrátem hlavního města Prahy, Obvodním báňským úřadem Kladno a dalšími subjekty.
  
 

 

Odbor cizinecké policie
 

Schengenbus         Odbor cizinecké policie Praha je výkonným pracovištěm s územně vymezenou půsovností na teritoriu hl. m. Prahy. Podílí se zejména na plnění základích úkolů při pátrání, odhalování, objasňování a dokumentace trestné činnosti v oblastech boje proti nelegální migraci a přeshraničního protiprávního jednání, kontroly dodržování pobytového režimu a zajišťování eskortní činnosti, rozhoduje o povolení vstupu, pobytu nebo vycestování z území České republiky, rozhoduje o odepření vstupu a správním vyhoštění cizinců, zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, spolupracuje a udržuje součinnost s dalšími útvary Policie České republiky a příslušnými orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se zahraničními subjekty včetně orgánů ochrany hranic sousedních států a spolupůsobí při udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti. 


 

Odbor služby dopravní policie

dopravní policie moto         Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy je rozdělen podle zaměření na jednotlivá oddělení - oddělení řízení dopravy, oddělení centrálního řízení dopravy, oddělení dopravního inženýrství a oddělení dopravních nehod. Policisté OSDP dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a v rámci těchto činností provádí i měření rychlosti, kontroly nákladních vozidel, zajišťují doprovody zejména státních návštěv a podílí se na přepravě finanční hotovosti po celém území ČR. Při řízení provozu pomocí telematických systémů zajišťují optimalizaci provozu na komunikacích hlavního města Prahy s preferencí MHD a v neposlední řadě zpracovávají informace promédia prostřednictvím Centra dopravních informací. Další náplní činnosti Odboru služby dopravní policie je zpracování administrativy k problematice dopravního značení na území hlavního města Prahy. doprava řízení policistou

        Policisté OSDP šetří a zpracovávají dopravní nehody na celém území hlavního města Prahy a to jak dopravní nehody bez následků na životě a zdraví, tak i nehody, při kterých dojde k usmrcení nebo zranění osoby, při kterých je řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a nehody při kterých je podezření na technickou závadu vozidla. V případě podezření z trestného činu na místě provádějí prvotní, neodkladné a neopakovatelné úkony a dokumentují místo nehody.
Dopravní inspektoráty jsou systemizovány i na jednotlivých Obvodních ředitelstvích policie. Jejich policisté dohlížejí na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve svém teritoriu a v rámci toho zajišťují různé kulturní, sportovní a společenské akce.


 

Služba kriminální policie a vyšetřování

SKPV odznak  

        SKPV odhaluje trestné činy a zajišťuje jejich pachatele, koná vyšetřování o trestných činnech, pátrá po hledaných osobách a věcech. V rámci pražské policie jsou kriminalisté rozděleni podle jednotlivých problematik /odbor obecné kriminality, odbor pro odhalování závažné obecné kriminality, odbor hospodářské kriminality, odbor vyšetřování dopravních nehod, odbor operativní dokumentace, odbor kriminalistické techniky a expertíz, odbor technické ochrany, odbor analytiky, stálá výjezdová skupina/. Kriminalisté zabývající se obecnou a hospodářskou trestnou činností působí i v rámci obvodních ředitelství. 

vytisknout  e-mailem