Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Informace pro přijetí do služebního poměru

  • Informace pro uchazeče o přijetí do služebního poměru
  • Testy fyzické zdatnosti

Informace pro uchazeče o přijetí do služebního poměru

Služební poměr je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007. Podle zákona o Policii České republiky se jedná zejména o úkoly v oblasti ochrany života, zdraví a majetku, odhalování a prevence trestných činů, zajišťování veřejného pořádku, boje proti terorismu a organizovanému zločinu, ale i dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu.

Podmínky pro přijetí do služebního poměru

           Uchazečem o přijetí do služebního poměru může být občan České republiky, který:

  • o přijetí písemně požádá,
  • je starší 18 let,
  • je bezúhonný,
  • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou),
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • je plně svéprávný,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. v § 14. Prokazuje se opisem z rejstříku trestů, který zajišťuje PČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence MV ČR k ověřování údajů o uchazeči.

Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti o přijetí do služebního poměru. Po doručení žádosti je uchazeč vyzván příslušným personalistou k absolvování informativní schůzky, kde doloží všechny dokumenty důležité pro přijímací řízení. Následně je informován o termínu absolvování testů fyzické a osobnostní způsobilosti. Po úspěšném splnění uvedených testů je pozván na motivační pohovor s vedoucím územního odboru. V případě, že je vybrán pro přijetí do služebního poměru, absolvuje lékařské vyšetření.

Fyzická způsobilost

Je prověřována fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Jsou sestaveny z celkem čtyř cviků, zahrnují člunkový běh, klik (vzpor ležmo), celomotorický test a běh na 1000 metrů. Kritéria pro splnění testů fyzické způsobilosti naleznete zde.

Osobnostní způsobilost

Zjišťování osobnostní způsobilosti provádí výlučně psychologická pracoviště bezpečnostního sboru. Zaměřuje se na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby v bezpečnostním sboru. Uchazeči absolvují celodenní vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Pokud uchazeč nesplní kritéria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky.

Zdravotní způsobilost

Komplexní zdravotní prohlídka je prováděna z důvodu posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Její součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Prohlídku prování služební lékař zdravotnického zařízení MV v součinnosti s Vojenskou nemocnicí na Klášterním Hradisku v Olomouc. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných služebních podmínek policistů.

Přijetí do služebního poměru, finanční náležitosti

Nově přijatí policisté jsou zařazení do 2. tarifní třídy, hodnosti vrchní referent, a 1. tarifního stupně. Služební poměr je s nimi uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Před uplynutím této doby (nejdříve 6 měsíců, nejpozději 1 měsíc před uplynutím) musí absolvovat služební zkoušku, která obsahuje část písemnou a část ústní (před komisí) a je zaměřena na policejní činnosti (služba pořádkové policie, služba dopravní policie). V případě úspěšného splnění této zkoušky se služební poměr příslušníka mění na dobu neurčitou, v opačném případě má policista možnost zkoušku ještě jednou zopakovat. Pokud ale opět není úspěšný, je jeho služební poměr uplynutím doby určité ukončen.

Nástupní plat v současné době tvoří základní tarif 19.220,- Kč + zvláštní příplatek ve výši 5.000,- Kč, což dohromady činí 24.220,- Kč. Příjem v této výši pobírá po celou dobu vyslání ke studiu základní odborné přípravy (viz níže). Platové tarify jsou stanoveny nařízením vlády č. 304/2018 Sb., účinným od 1. 1. 2019. Po splnění základní odborné přípravy měsíční příjem činí 29.440,- Kč, skládající se ze základního tarifu 22.940,- Kč a zvláštního příplatku 6.500,- Kč.

Základní odborná příprava

Policisté nově přijatí ke službě pořádkové, dopravní, cizinecké policie, popř. ochranné službě, jsou po přijetí do služebního poměru povinni absolvovat základní odbornou přípravu. Ta poskytuje policistovi znalosti a dovednosti, rozvíjí jeho schopnosti a postoje a učí ho uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností.

Pro absolventy vysokých škol, vyšších odborných škol, středních škol nebo odborných učilišť s maturitou je celková délka trvání základní odborné přípravy 12 měsíců. Skládá se z nástupní přípravy uskutečněné na Policejní akademii v Praze (1 měsíc) a školní části realizované ve Vzdělávacím zařízení Brno, Odbor zabezpečení výuky Brno nebo Holešov, a to I. školní část (9 měsíců) a praktická část - řízená odborná praxe na vybraných útvarech Policie ČR (2 měsíce). Celá základní odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou, zkouškou z fyzické zdatnosti, prověrkovým cvičením ze střelecké přípravy, taktiky a z použití donucovacích prostřeků (ve školním policejním středisku ve Frýdku-Místku).

Vědomosti a dovednosti získané v rámci základní odborné přípravy jsou obsahem služební zkoušky, jejíž vykonání je jednou z podmínek pro zařazení policisty do služebního poměru na dobu neurčitou. Policista má nárok tuto zkoušku vykonat nejdříve 6 měsíců a nejpozději měsíc před uplynutím doby, po kterou je zařazen do služebního poměru na dobu určitou (tj. zpravidla 3 roky).

UPOZORNĚNÍ:

Od přijímacího řízení mohou obě strany bez udání důvodu kdykoliv odstoupit. Důvody nepřijetí se neoznamují (§ 16 odst. 5 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

Testy fyzické zdatnosti

V testu musí být dosaženo minimálně 36 bodů v níže uvedených čtyřech disciplínách. Pro splnění je nutné získat v každé disciplíně minimálně 4 body.

Člunkový běh 4 x 10 m

Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10 m stanoveným způsobem v co nejkratším čase.

Popis: start (na povel) vedle mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1: třetí úsek se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.

Měření: na 0,1 s

Body

Výkon

Body

Výkon

1

16

11

11,4

2

15,5

12

11,2

3

15

13

11

4

14,5

14

10,8

5

14

15

10,5

6

13,4

16

10,3

7

12,8

17

10,1

8

12,3

18

9,8

9

11,9

19

9,6

10

11,6

20

9,4

Za každé další zrychlení o 0,2 s připočítat 1 bod.

Klik – vzpor ležmo (opakovaně)

Úkol: maximální počet cviků stanoveným způsobem a bez zapření nohou.

Popis: leh na břiše, skrčené paže jsou opřené dlaněmi o zem špičkami prstů v úrovni ramen, směřují vpřed, hlava směřuje vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo. Pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev není vysazená ani prohnutá.

Měření: počet správně provedených cviků bez přerušení.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

12

11

32

2

14

12

34

3

16

13

36

4

18

14

38

5

20

15

40

6

22

16

41

7

24

17

43

8

26

18

45

9

28

19

47

10

30

20

49

Za každé další dva kliky připočítat 1 bod.

Celomotorický test (opakovaně) – 2 minuty

Úkol: maximální počet cviků stanoveným způsobem

Popis: ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

Měření: počet správně provedených cviků.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

12

11

32

2

14

12

34

3

16

13

36

4

18

14

38

5

20

15

40

6

22

16

41

7

24

17

43

8

26

18

45

9

28

19

47

10

30

20

49

Za každé dva další cviky do stoje spatného připočítat 1 bod.

Běh na 1000 m

Úkol: uběhnout vzdálenost 1000 m v co nejkratším čase.

Popis: skupinový start, běžícím se průběžně sděluje čas.

Měření: čas měřen s přesností na 1 s.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

6:00

11

4:00

2

5:45

12

3:50

3

5:30

13

3:40

4

5:15

14

3:30

5

5:00

15

3:20

6

4:50

16

3:10

7

4:40

17

3:05

8

4:30

18

3:00

9

4:20

19

2:55

10

4:10

20

2:50

Za každé další zrychlení o 5 s připočítat 1 bod.

vytisknout  e-mailem