Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

  • Úvod
  • Teoretické minimum
  • Národní kontaktní bod pro terorismus
  • Jmenná evidence cestujících (PNR)
  • Prevence
  • Kontaktujte nás

Úvod

Tyto stránky jsou věnovány problematice boje proti terorismu a Národnímu kontaktnímu bodu pro terorismus (NKBT).

Rádi bychom vás blíže seznámili s touto problematikou a poskytli vám základní obecné informace o tom, co to terorismus je, jak se projevuje a jak je proti němu ze strany státní moci postupováno. 

Představíme vám  protiteroristické centrum Policie České republiky a poskytneme Vám také příležitost obracet se na nás s vašimi podněty k možným teroristickým hrozbám.

Na vašem bezpečí nám záleží!
 

Teoretické minimum

Co je to terorismus?
 
Přesně vymezit pojem terorismus není jednoduché. Tento jev lze vykládat odlišně s ohledem na subjekt, který výklad provádí, historické časové období, kdy byl pojem používán anebo dle účelu či záměru, pro který byl použit. Dodnes neexistuje například na úrovni Organizace spojených národů jednotná a všemi uznávaná definice.
 
Pro Českou republiku je přitom rozhodující definice, založená na skutkové podstatě trestného činu „teroristický útok“ uvedená v trestním zákoně. Ve stručnosti lze terorismus definovat jako užití násilí nebo hrozba násilím za účelem vyvolání pocitu strachu ve společnosti, s cílem dosažení určitých, zpravidla politicky motivovaných cílů.
 
 
Jak se terorismus projevuje a jaké cíle sleduje?
 
Existuje nespočet způsobů, jak klasifikovat terorismus. Leckdy jde o snahu autorů postihnout podstatu terorismu jeho klasifikací a zařazením jej do příslušné kategorie. Terorismus je někdy uvozován pojmy jako:
 
• ultralevicový, ultrapravicový, náboženský, teritoriální, sociální atd. (podle motivace);
• chemický, jaderný, počítačový/elektronický atd. (podle použité metody).
 
Možným typem teroristického útoku může být například:
 
• Bombový útok
• Únos letadla
• Žhářství
• Útok na osobu/osoby
• Únos
• Braní rukojmích
• Použití zbraní hromadného ničení
• Atentát
• Vydírání
• Sabotáž
• Rozvratné operace
• Dezinformační kampaně a propaganda atd.
• Jiné formy zastrašování a hrozeb
 
 
 Jakými prostředky se proti terorismu bojuje?
 
Při boji proti terorismu je třeba postupovat komplexně. Ke slovu se dostávají jak klasické policejní metody, tak celé spektrum legislativních, sociálních, zahraničněpolitických, technických či organizačních opatření, ve výjimečných případech dochází i k nasazení vojenské síly.
 

Národní kontaktní bod pro terorismus

Prvořadým zájmem policie je služba veřejnosti. Policie výkonem své funkce zajišťuje ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a vykonává další činnosti na základě příslušných právních předpisů. Z důvodu neustálé změny a kvalitativního vývoje na domácí i zahraniční kriminální scéně a s nutností reagovat na novodobá bezpečnostní rizika, jakými je např. terorismus nebo mezinárodní organizovaný zločin, přijala policie nejrůznější opatření s cílem snižovat úroveň bezpečnostních rizik a dosahovat svého poslání.    
  
Jedním z takovýchto opatření, bylo vytvoření Národního kontaktního bodu pro terorismus (dále jen NKBT), jako specializovaného centrálního komunikačního, informačního a analytického pracoviště Policie České republiky. Toto pracoviště se zabývá sběrem, vyhodnocováním, analýzou a zpracováním informací, zjištěných Policií České republiky, o teroristech a osobách důvodně podezřelých z napojení na teroristické organizace. NKBT je propojeno se všemi útvary Policie České republiky a spolupracuje s ostatními bezpečnostními orgány u nás i v zahraničí. Pro potřeby odborné veřejnosti vytváří NKBT metodiky předcházení, odhalování a vyšetřování teroristické trestné činnosti a zpracovává situační a poziční dokumenty za svěřenou problematiku.
 
Na podkladě takto získaných informací NKBT monitoruje a vyhodnocuje hrozby plynoucí z terorismu vůči zájmům České republiky a podílí se při jejich předcházení a případném odstraňování. Jeho hlavním přínosem je efektivní, koordinované a včasné zpracování dat o terorismu uvnitř policie, stejně jako možnost občanů České republiky obracet se s případnými podněty přímo na specializovaný útvar.
 
 Veřejnost má pro nás nezastupitelnou roli. Policie není vždy schopná vyšetřit nějaký případ jen sama o sobě. Technické vybavení a taktické zkušenosti jsou sice velmi důležité, ale klíčovou úlohu leckdy sehrává právě veřejnost. V souladu s principem Community Policing chceme být veřejnosti důvěryhodným a rovnocenným partnerem. Pokusme se společně překonat onu psychologickou bariéru, spočívající v apatickém postoji k okolnímu dění či obavách aktivně se zúčastnit a zasaďme se o bezpečnější společnost pro nás i naše blízké.
 

Hlavní cíle a úkoly NKBT
 
• Shromažďovat a vyhodnocovat informace se vztahem k terorismu;
• Předcházet a případně odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné činnosti;
• Působit pro naše domácí i zahraniční partnery jako centrální kontaktní bod v otázkách vzájemné spolupráce;
• Být důvěryhodným a diskrétním kontaktním bodem pro občany České republiky a umožnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti;
• Monitorovat a vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu.

Jmenná evidence cestujících (PNR)

Oddělení informací o cestujících (PIU CZ)
E-mail: piucz@pcr.cz

  • Národní Passenger Information Unit (PIU)

Dne 27.4.2016 schválil Evropský parlament a Rada (EU) směrnici č. 681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Členské státy EU mají na základě této směrnice za úkol vytvořit národní útvary pro informace o cestujících (tzv. PIU, Passenger Information Unit). Vláda ČR rozhodla usnesením č. 510 ze dne 10.7.2017 o vytvoření Národní jednotky využívající jmennou evidenci cestujících v boji s terorismem a závažnou trestnou činností. Toto pracoviště bylo vytvořeno k 1.1.2018 a je součástí Národního kontaktního bodu pro terorismus NCOZ SKPV PČR, operabilní by dle směrnice mělo být od 25.5.2018.

  • Co jsou PNR data

PNR data (Passenger Name Record, tj. údaje jmenné evidence cestujících) jsou údaje z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (např. jméno a příjmení, datum rezervace, datum zamýšlené cesty, adresa, informace o způsobech platby, informace o cestovní agentuře, informace o zavazadlech atd. Blíže viz přílohu I směrnice). Letecké společnosti s těmito daty již nyní pro komerční účely pracují. Nové je tedy využívání těchto dat orgány vymáhajícími právo. Policie ČR již dlouhodobě pracuje s tzv. API daty (Advance Passenger Information), což jsou předběžné údaje o cestujících. API data obsahují např. jméno a příjmení každého cestujícího, jeho datum narození, státní příslušnost, a druh a číslo cestovního dokladu, jímž osoba prokazuje svoji totožnost. Více informací o API datech naleznete na stránkách Ředitelství služby cizinecké policie. PNR data umožní v dostatečném předstihu posoudit cestujícího z bezpečnostního hlediska, což bezpečnostním složkám napomůže v účinnějším boji s terorismem a závažnou trestnou činností, tak jak je definována v příloze č. 2 směrnice. Mezi akcentované přínosy tohoto opatření je např. boj s fenoménem tzv. zahraničních bojovníků či odhalování obchodů s lidmi. Transpozice do českého právního státu ještě není ukončena, navrhují se změny např. zákonů o Policii ČR a civilním letectví.

  • Aktivity na národní úrovni

Aktuálně probíhá transpozice směrnice č. 681 do českého právního řádu. V rámci struktur policie funguje od roku 2016 pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných útvarů. Cílem je organizační, administrativní a technické řešení vzniku národního pracoviště PIU. Jednání probíhají také s partnery z bezpečnostní komunity, kteří budou s PNR daty částečně také pracovat. Vyhlášeno již bylo výběrové řízení na dodavatele IT systému. O zamýšlených změnách a chystané spolupráci byli letečtí přepravci působící v ČR informováni.

  • Aktivity na mezinárodní úrovni

ČR v oblasti PNR dat aktivně participuje na jednáních a konferencích EU i Europolu, spolupráce se zahraničními partnery probíhá také na bilaterální úrovni.

Prevence

Jak chránit sebe a své okolí?
 
Společně s dalšími orgány státní správy a samosprávy chráníme naše občany před hrozbou terorismu, ale i vy můžete pomoci. Tato část vám pomůže pochopit, jak se chránit a být v bezpečí.
 
Základní pravidlo zní: „Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace.“ V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.


V případě krizové situace platí obecně následující:
 
• Pokud jste přímými účastníky incidentu – postupujte dle instrukcí záchranných složek.
• Pokud nejste přímými účastníky incidentu, ale cítíte se být ohroženi – jděte do budovy/zůstaňte v budově, zapněte si rádio/TV a čekejte na další informace a instrukce.
• Pokud potřebujete radu či pomoc – využijte krizových linek, zřizovaných v podobných situacích nebo kontaktních center místních krizových štábů.
 

Co dělat, abyste předešli teroristickému útoku?
 
Buďte všímaví. Při svých každodenních činnostech si všímejte svého okolí. Pomůže vám to poznat běžný stereotyp ve vašem okolí a postřehnout cokoli neobvyklého. Poznejte lidi, kteří okolo vás bydlí a pracují. Naučte se všímat si neobvyklých věcí, jako např. podezřelého odloženého zavazadla na veřejném prostranství, na letišti, v kancelářské budově nebo nákupním centru.

Berte vážně to, co slyšíte. Pokud zaslechnete, jak se někdo baví o své příslušnosti k teroristické organizaci nebo sděluje jinému svůj záměr spáchat násilný čin vůči občanům, okamžitě to oznamte policii.
 
Teroristé provádějí sledování potencionálních cílů. Před samotným provedením konkrétního útoku se zpravidla snaží o jeho cíli získat maximum informací a provádí nácvik samotného útoku. Toto je fáze, kdy mohou občané pomoci nejvíce.
 
Pokud se setkáte s jakoukoli formou podezřelé činnosti, okamžitě to nahlaste policii.
 

Tísňová volání

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:
• Sdělte, co se stalo (popis a charakter události).
• Sdělte, kde přesně se událost stala.
• Sdělte, kdy se událost stala (nebo se stále děje).
• Sdělte své jméno a telefonní číslo.
• Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
• Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.
 
Pokud si nejste jisti, o jakou povahu události se v konkrétním případě jedná, můžete zavolat na kteroukoliv tísňovou linku. Jednotlivé složky jsou mezi sebou v kontaktu a hlášení si navzájem předají.

 

Souhrnná výzkumná zpráva „Rozpoznávání potenciálně extremistických textů – metodický postup

Metodika byla vytvořena autorským kolektivem složeným z pracovníků Katedry politologie ZČU a policistů z řad NCOZ specializovaných mj. na problematiku politického extremismu. Metodika je výstupem projektu TL03000583 a vznikla díky spolufinancování Technologickou agenturou ČR (TAČR). Metodika je a bude využívána mj. policisty z řad NCOZ, které je problematika politického extremismu věcně příslušná. Hlavním záměrem metodiky je zjednodušit práci policistek a policistů při hodnocení především rozsáhlých potenciálně extremistických textů – tomuto jsou uzpůsobeny jednotlivé analytické kroky v metodice uvedené. Zmíněné kroky jsou výsledkem kombinace teorie, sociálně-vědní metodologie, lingvistických přístupů a zkušeností samotných policistů.
 

Kontaktujte nás

Pracujeme nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, abyste byli v bezpečí, a uděláme vše, co můžeme, abychom předešli teroristickému útoku, jehož hrozba je reálná a stálá. Pokud v dané věci disponujete jakoukoli informací, neváhejte a kontaktujte nás!
 
Naše adresa: nkbt.info@pcr.cz
 

Jaké informace jsou důležité?
 
Spolupráce s veřejností je vždy důležitá a umožňuje policii rychle reagovat na vznikající nebezpečí. Využijte prosím těchto stránek a nahlaste nám jakoukoli informaci, která se dle vás dotýká terorismu nebo případného ohrožení chráněných zájmů České republiky. Vaše informace budou promptně vyhodnoceny a zpracovány našimi odborníky. Velice si vážíme každého vašeho příspěvku, ačkoli z důvodu velkého objemu příspěvků, který zpracováváme, vám nejsme schopni pokaždé garantovat naši odpověď.
 
Pokud zjistíte informace, které souvisí s bezprostředním ohrožením života nebo majetku, kontaktujte prosím tísňovou linku policie 158 nebo 112.
 
Chráníme vás před závažnými bezpečnostními hrozbami, jakými je např. terorismus. Máte informaci, o které si myslíte, že by nám mohla pomoci v naší práci? Myslíte si, že by tato mohla přispět k větší bezpečnosti v naší společnosti? Uvítáme jakékoli informace k možným aktivitám, které by se mohly dotýkat terorismu nebo extremismu, ve vašem okolí. Jde např. o nahlášení:
 
• výskytu podezřelých osob,
• míst, kde se takové osoby scházejí,
• dopravních prostředků, jimiž se pohybují,
• podezřelého chování a aktivity takových osob,
• výskytu tiskovin s teroristickou tematikou,
• internetových stránek s teroristickou tematikou atd.
 

Čeho si všímat?
 
   Pokud jste svědky jakékoli podezřelé aktivity, zkuste si zapamatovat co nejvíce detailů. Tyto si nejlépe ihned poznamenejte. Vaše informace pak může mít následující strukturu:
 
• Informace o hlášeném incidentu:
o   Co se stalo? Čeho se vaše hlášení dotýká?
o   Kdy k situaci došlo?
o   Na jakém místě či adrese?
o   Za jakých okolností?
 
• Osoby, jichž se týká:
o   Znáte jména nebo přezdívky osob, jichž se vaše informace týká?
o   Viděli jste již někdy tyto osoby?
o   Víte, kde žijí, pracují nebo kde se obvykle zdržují?
o   Kdy a kde jste je viděli naposledy?
o   Můžete tyto osoby popsat? (pohlaví, barva pleti, výška a typ postavy, barva vlasů, očí, tvar obličeje, zvláštní poznámky – anatomické vady, neobvyklé držení těla, chůze, řeč, stereotypy, mateřská znamínka, jizvy, tetování, piercing; a dále druh a styl oblečení, příruční zavazadla, druh klíčů, mobilní telefon, notebook atp.)
 
• Informace k dalším zúčastněným subjektům:
o   Znáte lidi, se kterými se tyto osoby schází? (viz informace výše)
 
• Informace k dopravním a komunikačním prostředkům:
o   Jaký druh dopravního prostředku tyto osoby používají? (vlastní automobil, taxi, MHD, jinou dopravu)
o   Znáte typ jejich vozidla, příp. registrační značku?
o   V případě, že jde o vozidlo registrované v zahraničí, v jakém státě?
o   Jaká je barva vozidla?
o   Je toto vozidlo něčím odlišné? (styl provedení, tónování skel, světlomety, přídavné prvky, zjevné poškození atp.)
o   Kde toto vozidlo parkuje?
 
• Přítomnost zbraní:
o   Zaznamenali jste u těchto osob přítomnost jakékoli zbraně?
o   Kde a jak je nosí?
o   Jak tato zbraň vypadala

vytisknout  e-mailem