Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kázeňské přestupky

Žadatel se domáhal následujících informací: 

1. Kolik kázeňských přestupků týkající se neoprávněného zjišťovaní majitele osobního vozu příslušníky policie jste v letošním  roce řešili?
 
2. Jakým způsobem jste tyto kázeňské přestupky řešili? Pokud to bylo jiným způsobem než srážkami ze mzdy, tak uveďte jakým způsobem.
 
3. Pokud jste přestupky řešili srážkami ze mzdy, tak uveďte průměrné procentní vyjádření srážek vůči celkové úhrnné roční mzdě.
 
4. Pokud kázeňský přestupek spáchá některý z členů policie, vyjádříte omluvu dotčené osobě, které jste způsobili újmu?
 
5. Poskytujete informace/vyrozumění osobám jimž byla způsobena újma kázeňským přestupkem způsobeným vašimi lidmi?
 
Policie České republiky posoudila předmětnou žádost o informace a sdělila žadateli následující:

Ad 1. V roce 2015 k datu vyřízení žádosti Policie České republiky eviduje šest případů tohoto druhu.

Ad 2. Ze šesti výše uvedených případů čtyři byly řešeny uložením kázeňského trestu spočívajícího v procentuálním snížením základního tarifu jako složky služebního příjmu a dva uložením kázeňského trestu spočívajícího v písemném napomenutí.

Ad 3. V prvním ze čtyř výše uvedených případů činilo procentuální snížení základního tarifu 3% z celkového ročního služebního příjmu, ve druhém 0,32%, ve třetím 0,66% a ve čtvrtém 4,1% z celkového ročního služebního příjmu.

Ad 4. Postup ve vztahu k osobě, která byla případně poškozena jednáním policisty, jímž se tento policista dopustil kázeňského přestupku, je v kompetenci nadřízeného tohoto policisty.

Ad 5. V případě, že dotčená osoba podá stížnost proti nevhodnému chování policisty nebo proti postupu policejního orgánu ve správním řízení, Policie České republiky postupuje v souladu s ustanovením § 175 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že vyrozumí stěžovatele ve lhůtě do 60 dnů o vyřízení stížnosti. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

V případě, že kdokoli upozorní na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, respektive upozorní na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku, Policie České republiky postupuje v souladu s ustanovením § 97 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že ve lhůtě do 30 dnů od přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo je učinil, o přijatých opatřeních, pokud o takové vyrozumění dotyčná osoba požádá.

Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu není tímto ustanovením dotčeno.                     
 

PhDr. Jiří Vokuš, 30. června 2015

vytisknout  e-mailem