Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy 2009 - 2014

Program CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

 • PŘEDEM DEFINOVANÉ PROJEKTY PROGRAMU CZ14:
 • Projekt č. 1 - Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
 • Projekt č. 2 – Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)
 • Projekt č. 3 – Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)
 • Projekt č. 4 – Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby
 • Projekt č. 5 – Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky
 • Projekt č. 6 – Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách
 • English version

PŘEDEM DEFINOVANÉ PROJEKTY PROGRAMU CZ14:

NF.jpg Donorské státy, Norsko, Lichtenštejnsko a Island, poskytly za účelem snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s patnácti státy ve střední Evropě finanční prostředky prostřednictvím EHP a Norských fondů. Česká republika obdržela z Norských fondů v rámci programu CZ14-Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin více než 6 mil. €. Program CZ14 byl schválen dne 19. prosince 2013.
Zdroj financování
Norské fondy
Alokace programu
€ 6 274 183 (přes 155 mil. CZK)
Prioritní oblast programu
Spravedlnost a vnitřní záležitosti - Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin.
Globální cíl programu
Zvýšení bezpečnosti obyvatel zlepšením efektivnosti spolupráce mezi orgány prosazující právo v zemích Schengenu v boji proti organizovanému zločinu, včetně obchodování s lidmi.
Výsledky a výstupy programu
Zvýšení kompetence policistů podle schengenských pravidel a využití dostupného technického vybavení pro přeshraniční policejní spolupráci, zlepšení plánování a doby reakce policie, zvýšení efektivnosti a bezpečnosti při hraničních kontrolách na mezinárodních letištích, analýza předchozích a aktuálních problémů na úseku práce s romskými komunitami a jejich zlepšení a v neposlední řadě také posílení vědomostí jak zlepšit vztahy mezi policií a romskými komunitami.
Zprostředkovatel programu
Ministerstvo financí České republiky
Zprostředkovatel programu je zodpovědný za přípravu a realizaci programu.
Partner programu
Ministerstvo vnitra České republiky
Partner programu zajišťuje odbornou kapacitu a je aktivně zapojen do přípravy a realizace programu.
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR

Aktuální události programu CZ14

16. května 2016
Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení  Vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí ČR

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun. 

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907 

srpen 2015

Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
3. září 2014
Předání pověření k zahájení činností na jednotlivých projektech
Jednání vedoucí kanceláře projektů a evropských fondů plk. Mgr. Moniky Mezuliáníkové se zástupci jednotlivých projektů, kterým předala „pověření“ podepsané policejním prezidentem plk. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým, které opravňuje ředitele projektů k plnění úkolů vyplývajících z pravidel programu CZ 14. Zároveň byli zástupci projektů požádáni o zpracování „žádostí o grant“ stanovenou formou (upraveno rozkazem policejního prezidenta) a sjednocení pravidel pro práci v informačním systému CEDR.
28. – 30. května 2014
Školení k Finančním mechanismům EHP/Norska 2009-20014
Ministerstvo financí České republiky pořádalo školení k Finančním mechanismům EHP/Norska 2009-2014, na kterém byla řešena problematika implementace programů a projektů včetně seznámení se souvisejícími manuály a pokyny. Školení se za Policejní prezidium zúčastnili vedoucí všech šesti projektů, pracovníci kanceláře projektů a evropských fondů a zástupce z oddělení tisku a prevence.
2. května 2014
Dne 2. května 2014 se v Novoměstské radnici v Praze uskutečnila zahajovací konference Programu CZ14 – „Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“ implementovaného v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR, Velvyslanectví Norského království v Praze a Policejního prezidia ČR. Na konferenci představili odborné veřejnosti program i jednotlivé projekty.

Projekt č. 1 - Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality

Projekt:                                     Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
Věcný gestor:                           Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky
Ředitel projektu:                       plk. Mgr. Šárka Havránková
Vedoucí projektu:                     Mgr. Ivo Malecha
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:               € 403 063, tj. 10 681 170 CZK
Popis projektu (cíl): cílem projektu je nalézt sjednocující informační platformu, která zefektivní koordinaci a výměnu informací na úrovni mezinárodní policejní spolupráce. Jde o informační provázanost útvarů mezinárodní policejní spolupráce Policie ČR se šesti policejními centry zřizovanými  se sousedními státy na základě postupně uzavíraných bilaterálních smluv a zároveň jde o informační provázanost mezi útvary mezinárodní policejní spolupráce krajských ředitelství Policie ČR a Policejním prezidiem ČR. V neposlední řadě je záměrem projektu využít zkušeností z jiných států nebo orgánů EU.
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR

Praha 13. března 2017
 
Dne 8. března 2017 se uskutečnila závěrečná konference ke komplexnímu shrnutí průběhu projektu. Tisková zpráva zde.
kpt. Mgr. Bc. Zuzana Součková


Praha 1. listopadu 2015
Školení příslušníků krajských ředitelství Policie ČR financované z prostředků Norských fondů


Jedním ze základních záměrů projektu NFM, CZ-14, PDP-1 bylo soustředit aktualizovaný přehled o existujících či chystaných společných nástrojích a systémech EU v oblasti prosazování práva a spravedlnosti a prezentovat soubor prezentací vážících se k tomuto tématu účastníkům školících aktivit projektu. Tento cíl se daří postupně realizovat a v těchto dnech se začínají rozjíždět série pěti školících aktivit, určených pro pět stovek účastníků ze všech krajských ředitelství Policie ČR, které se budou odehrávat v různých koutech České republiky (Liberec, Plzeň, Brno, Přerov a Beroun).
Na úvod jsou představeny činnosti samotného odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky (dále také OMPS PP ČR), které plní v mezinárodním kontextu roli tzv. SPOC (Single point of contact). Mezi jeho základní činnosti lze považovat především aktivity v oblasti mezinárodního pátrání prováděného prostřednictvím Schengenského informačního systému druhé generace (zajišťuje evropská síť pracovišť zvaných SIRENE) a příslušných pátrací systémů a aplikací provozovaných Generálním sekretariátem mezinárodní organizace kriminální policie INTERPOL. Při této příležitosti nelze nezmínit zásadní a pozitivní roli justičního opatření nazývaného Evropský zatýkací rozkaz, který jednoznačně prokázal svoji účinnosti v kombinaci s mezinárodním policejním pátráním. Pro dotvoření komplexní představy účastníků je rovněž představen seznam všech národních dotazovacích a lustračních nástrojů a systémů, které zajišťují příslušníkům Policie ČR přístup k těmto záznamům.
Další činností OMPS PP ČR je provádět výměnu relevantních kriminálně policejních informací mezi národními ústřednami organizace Interpol (v celosvětovém měřítku je jich aktuálně zřízeno 190 na všech obývaných kontinentech světa) a komunikaci národní jednotky EUROPOL jak s ústředím Evropského policejního úřadu v Haagu tak mezi jednotlivými evropskými protějšky. Pravidla a principy této vzájemné komunikaci a výměny informací jsou v rámci EU popsána v tzv. Švédské iniciativě (viz Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 960/2006). Dalším postupně rozvíjejícím se nástrojem EU na centrální úrovni v oblasti výměny policejní informací je tzv. „Prümská spolupráce“ vyplývající z rozhodnutí Rady EU č. 615 a 616/2008, která usnadňuje a urychluje možnosti porovnávání profilů DNA a otisků prstů mezi členskými státy EU.
Mezi další společné formy spolupráce realizované na OMPS PP ČR patří další tzv. původní schengenská kompenzační opatření spočívající v možnosti policejních orgánů provádět tzv. přeshraniční pronásledování a přeshraniční sledování. Tyto úkony lze považovat za projevy regionální spolupráce na základě čl. 89 Smlouvy o fungování EU. Pokud tedy nadále zůstaneme na regionální a přeshraniční úrovni patří mezi další činnosti OMPS PP ČR pravidelně komunikovat a metodicky koordinovat činnosti šesti historicky etablovaných středisek policejní a celní spolupráce (anglická zkratka PCCC), která vznikala v souladu s ustanovením čl. 39 Schengenské prováděcí úmluvy, na základě uzavíraných mezinárodních smluv o policejní spolupráci se státy sousedícími s ČR. Přínos těchto společných policejních center pro zrychlení přeshraniční výměny informací, kterých je v celé EU více jak čtyři desítky, lze hodnotit jednoznačně pozitivně a v rámci probíhajícího projektu, mají jejich zástupci příležitost prezentovat svoji činnost účastníkům školení.
Účastníkům školení se dostane informace o systému EUR-LEX (obdoba národního systému ASPI), který obsahuje i rejstřík konsolidovaných právních předpisů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí EU a obsahuje podrobné informace k drtivé většině z prezentovaných společných nástrojů a systémů EU (http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html).

Obecně lze konstatovat, že velká většina zmiňovaných společných nástrojů a systémů EU byla vyprojektována v rámci tří pětiletých plánů, které orgány EU připravily pro rozvoj účinné spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v letech 1999-2014 (1. 1999 – 2004 – tzv. Vídeňský akční plán Akční plán Rady EU a Komise EU o nejlepších způsobech provádění Amsterodamské smlouvy, 2. 2004 – 2009 – tzv. Haagský akční plán = Akční plán Rady EU a Komise EU o posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU a konečně 3. Tzv. Stockholmský akční plán pro poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům realizovaný v letech 2010-2014). Vedle toho vytvořila Evropská komise Strategii vnitřní bezpečnosti EU 2010-2014, zahrnující takové instrumenty jako je tzv. politický cyklus EU (výsledek analýz a plánování) v boji proti závažné a organizované trestné činnosti v praxi realizovaný na platformě tzv. EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats)

Za následovníka výše zmíněných víceletých plánů a strategie vnitřní bezpečnosti lze pak do jisté míry považovat Evropský  přijatý Evropskou komisí koncem dubna 2015.

Dále byli účastníci stručně seznámeni s existencí některých evropských agentur

 • Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů, Tallinn (eu LISA)
 • Evropský policejní úřad, Haag (Europol)
 • Agentura na ochranu vnějších hranic, Varšava (Frontex)
 • Evropská policejní akademie European Police College, Budapešť (CEPOL)

a plněním jejich specifických úkolů v rámci  pomoci členských států EU v oblasti  prevenci a boji proti závažné přeshraniční kriminalitě.
Součástí přednášek je i stručné představení základních systémů a nástrojů EU, které jsou používány v oblasti azylové, migrační politiky a cizinecké policejní agendy.
Společné  nástroje a systémy azylové a migrační politiky prodělávají v souvislosti s probíhající tzv. uprchlickou krizí, tedy putováním obyvatelstva ze zemí tzv. blízkého a středního východu napříč schengenským prostorem nebývalou zatěžkávající zkoušku. Zde máme na mysli zejména azylový proces EU, který byl původně rovněž z jedním schengenských kompenzačních opatření, ale aktuálně je nazýván jako Dublin III (od přijetí novelizovaných právní aktů na úrovni EU v r. 2013), IS EURODAC, který je jedním z nejstarších společných systémů EU a je primárně určen na předcházení zneužívání azylové procedury v členských státech EU.
Pravidla a okolnosti překračování jak vnějších hranic EU (schengenského prostoru) tak i možností zavedení dočasné kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru ošetřuje tzv. Schengenský hraniční kodex (viz Nařízení Rady EU č. 586/2006 ve znění pozdějších předpisů). Do této kategorie nástrojů lze zahrnout i tzv. Společný vízový kodex (Nařízení Rady EU č. 810/2009), Visa information system a s ním související systém na provádění konzultací v rámci rozhodování o udělení schengenského víza (konzultace VISION, které mají být nahrazeny formou tzv. VISMail 2).
Mezi další nástroje usměrňující zjištěné nežádoucí projevy migrace cizinců třetích států na území EU pomáhají usměrňovat opatření uvedená v tzv. návratové směrnici EU (Směrnice EU č. 115/2008), uzavřené readmisní smlouvy mezi členskými státy, vzájemné uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (viz např. záznamy v SIS II dle čl. 24 Nařízení EU č. 1987/2006), tranzity za účelem vyhoštění leteckou cestou (Směrnice Rady EU č. 110/2003), nástroj API (Směrnice EU č.  2004/82 o předávání předběžných informací o cestujících leteckými dopravci orgánům kontroly hranic) a v neposlední řadě i systém FADO (False & Authentic Documents Online), obsahující specimeny cestovních dokladů a dokladů totožnosti včetně informací o technikách používaných při padělání dokladů.
Významnou roli v této oblasti hraje evropská agentura FRONTEX, která mimo analytické výstupy a koordinační opatření vyvinula a nasadila do provozu infomační systém EUROSUR (viz nařízení Rady EU č. 1052/2013). Jedná se o systém určený pro monitorování, odhalování, identifikace a sledování a předcházení nedovoleného překračování hranic, odhalování nelegální migrace a zadržování osob, předcházení a odhalování přeshraniční trestné činnosti a to i formou tzv. situačních obrazů.
Vedle toho v současné době pokračují na úrovni zainteresovaných pracovních orgánů Rady EU přípravy na dokončení projektu, který dostal název Smart Borders (Chytrá hranice). V zásadě jde o snahu doplnit ke stávajícím systémům a nástrojům další dva nové, které by měli zacelit zbývající nepokryté činnosti. Jedná o kombinaci dvou systému s rozdílným účelem: EES (EntryExit system) a RTP - Registred traveller programme (Program pro registrované cestující). Prostřednictvím EES, bude možné automatizovaně zaznamenávat místa a doby vstupu a výstupu, celkovou délku pobytu cizince na území EU, provádět efektivnější kontroly občanů třetích zemí, včetně možností identifikace osob na základě biometrických indikátorů. Systém RTP by pak měl usnadnit často cestujícím cizincům ze třetích zemí do schengenského prostoru, aby se mohli předem zaregistrovat a být při vstupu pomocí automatizovaných bran zjednodušeně kontrolováni za pomoci biometrických údajů
Jelikož se ve většině výše uvedených společných nástrojů a systémů EU jedná o rozvíjení původních schengenských kompenzačních opatření, je zájmem ústředních orgánů EU, pravidelně a průběžně kontrolovat, jak jsou jednotlivá opatření naplňována v jednotlivých členských státech, sledovat a aktualizovat doporučení a stanovit pravidla nejlepší praxe. K tomuto záměru slouží schengenský hodnotící mechanismus, který byl v r. 2013 modernizován (viz nařízení Rady EU č. 1053/2013), aby reflektoval současné požadavky.

Další skupinou prezentovaných nástrojů jsou ty, které jsou určeny k předcházení páchání rozsáhlých podvodů, korupce, praní špinavých peněz a monitorování podezřelých převodů finančních prostředků. Mezi tyto pak lze zařadit zejména činnost úřadů pro vymáhání majetku (ARO – viz Rozhodnutí Rady EU č. 2007/845/SVV), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), FIU (Financial Intelligence Units – finančně zpravodajských jednotek) složek fungujících v rámci EU v souladu se směrnicí Rady EU č. 2005/60/ES a zároveň v celosvětovém měřítku v rámci neformální spolupráce tzv. Egmont Group, odborná a z iniciativy členských států vytvořená expertní síť CARIN - Camden Assets Recovery Inter-Agency Network. Svůj vliv v rámci členských států EU má i Skupina států proti korupci (Group of States against Corruption - GRECO) - otevřený mechanismus sledování boje proti korupci nebo Výbor expertů Rady Evropy pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. Moneyval). Obě posledně jmenované uskupení byly vytvořeny v rámci  mezivládní organizace Rady Evropy (pozn. přes pojmovou podobnost se nejedná o orgán EU), kde však členskou základnu mimo jiných evropských států tvoří prakticky všechny členské státy EU.
Rada Evropy, orgán fungující v evropském prostoru od r. 1949 doposud přijal a vydal více jak dvě stovky úmluv (viz: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list), které ošetřují různé oblasti fungování a spolupráce mezi státy, které je mohou ratifikovat a zavazovat se tak ke koordinované spolupráci. Mezi těmito úmluvami, které ČR ratifikovala, lze hledat zdroje námětů a možnosti pro mezinárodní policejní a justiční spolupráce.
V rámci této pasáže se sluší neopomenout nástroje a formy spolupráce určené pro výměnu informací a předcházení teroristicky laděných skutků. Do této kategorie patří v r. 2007 zřízení funkce protiteroristického koordinátora EU, který koordinuje, monitoruje a předkládád politická doporučení k provádění strategie EU pro boj proti terorismu, dlouhodobě chystaný systém PNR (Passenger Name Records), či program TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme), sloužící ke sledování financování terorismu, v r. 2011 vytvořenou síť odborníků s cílem usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů a zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN - Radicalisation Awareness Network) nebo v r. 2015 v rámci EURUOPOL zřízena EU IRU (European Union Internet Referral Unit) zaměřená na boj proti teroristické propagandě a souvisejících nebezpečných a extremistických aktivit odehrávajících se na Internetu.
Jako další možnosti spolupráce na úrovni EU, byly prezentovány další nástroje EU používané v oblasti mezinárodní policejní spolupráce, mezi které patří např. směrnice Rady EU zkráceně nazývaná Data retention (Směrnice Rady EU č. 2006/24) sloužící k možnostem využívat informace o telekomunikačním provozu zájmových subjektů, rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/465) o možnostech využití společných vyšetřovacích týmů (JIT – Joint Investigation team).
Samostatnou kapitolou v souvislosti s prohlubující se závislostí civilizace (minimálně té euroatlantické) na Internetu, jsou aktivity EU v boji proti kybernetickému zločinu. Zde stojí za zmínku připomenout například založení EC 3 - European Cybercrime Centre v rámci Europolu, které má sloužit pro oznamování počítačové trestné činnosti nebo přijetí a aplikace Směrnice Rady EU č. 40/2013 o útocích na informační systémy.

Vedle výše uvedených nástrojů a systémů podporovaných takzvaně ze shora vzniklo v rámci mezioborové spolupráce policejní orgánů v rámci EU i uskupení, jejichž smyslem je vyměňovat si specifické odborné zkušenosti. Zde máme na mysli například:

 • AQUAPOL - spolupráce policejních složek působících na vodních tocích a při pobřežích
 • RAILPOL - spolupráce policejních složek působících na železnicích
 • TISPOL – spolupráce policejních složek zabývajících se bezpečností silničního provozu
 • AIRPOL- spolupráce policejních složek, které mají na starost bezpečnost letecké dopravy (tzv. air marshal)
 • KYNOPOL – spolupráce složek provozujících služební kynologii

Jako jistou kvalitativní protiváhu k nástrojům mezinárodní policejní spolupráce, jejichž hlavním smyslem je výměna operativních a relevantních kriminálně policejních informací, byly prezentovány i vybrané nástroje mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, která jsou určeny pro získávání důkazů v trestních věcech V právních řádech jednotlivých členských států EU lze vystopovat dva rozdílné typy nástrojů a pravidel pro získávání důkazů v trestních věcech.

1) Nástroje založené na zásadě vzájemné pomoci (jde především o historicky ratifikované Úmluvy přijímané na půdě Rady Evropy, kde jako typický příklad mohou sloužit Evropská úmluva Rady Evropy o vzájemné pomoci ve věcech trestních z r. 1959, nebo Úmluvu Rady Evropské unie o vzájemné pomoci v trestních věcech z r. 2000, bilaterální smlouvy apod.)

2) Nástroje založené na zásadě vzájemného uznávání, tedy modernější nástroje vznikající postupně v rámci postupující integrací a spolupráci mezi členskými státy EU. Mezi tyto nástrojem můžeme počítat například:

 • Evropský zatýkací rozkaz (Rámcové rozhodnutí Rady EU č.  2002/584)
 • Evropský zajišťovací příkaz (Rámcové rozhodnutí Rady č. 2003/577)
 • Evropský konfiskační příkaz (Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2006/783)
 • Evropský důkazní příkaz (Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2008/978)
 • Vzájemné uznávání rozsudků v trestních věcech a předávání vězňů (Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2008/909
 • Evropský ochranný příkaz (Směrnice Rady EU č 2011/99)
 • Vzájemné uznávání peněžitých trestů a pokut (Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2005/214) vztah a návaznost ke Směrnici R EU č. 2011/82/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích)
 • Evropský vyšetřovací příkaz (ve fázi příprav -  r. 2017?)
 • očekávané zřízení Úřadu evropského prokurátora (European Public Prosecutor's Office – patří do agendy české eurokomisařky)

Za základní národní právní normu v České republice obsahující odkazy a implementaci výše uvedených evropských nástrojů lze považovat zákon o mezinárodní justiční spolupráci č. 104/2013 Sb.

Jinak soudci a státní zástupci (prokurátoři) členských států EU mají možnost využívat a čerpat odborné i praktické informace v Evropské justiční sítě (EJN – viz: http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/).

Za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU v oblasti vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu byla zřízena Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust), se sídlem v nizozemském Haagu. Skládá se především z národních členů, tj. státních zástupců, soudců či policejních úředníků s obdobnými pravomocemi, jejichž úkolem je podporovat koordinaci stanovený okruh případů vyšetřování  trestních řízení vedených v jednotlivých členských státech.

Do oblasti spolupráce justičních orgánů lze zahnout i vývoj a používání evropského informačního systému rejstříků trestů ECRIS (viz Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2009/316). Ten složí členským státům pro standardizovanou elektronickou výměnu informací o pravomocných odsouzeních.

V průběhu školení byly zmíněny i činnosti, které v evropském měřítku zastává ministerstvo dopravy ČR. Zde máme na mysli zejména národní zprovoznění softwarové aplikace používané pro Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris – součást již výše zmíněných tzv. Prümské spolupráce). Tato softwarová aplikace je základem pro výměnu dalších údajů mezi ministerstvem dopravy a členskými státy EU v oblasti výměny informací o přeshraničním vymáhání dopravních přestupků (zkráceně běžně označované jako tzv. CBE - cross-border exchange of information on road safety related traffic offences – viz Směrnice Rady EU č. 2011/82) a dále ohledně výměny údajů o řidičských průkazech (tzv. RESPER - Réseau permis de conduire viz Směrnice Rady EU č. 2006/126).

Závěrem se sluší zmínit o vzájemné pomoci a mezinárodní spolupráci mezi celními správami členských států EU, neboť některé z jejich činností jsou považovány jako úkony orgánů činných v trestním řízení při prosazování práva. Základním právním rámec spolupráce a pomoci  pro účely trestního řízení lze spatřovat v ustanovení Úmluvy Neapol II (viz Úmluva ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (viz SMZV č. 50/2009 Sb.m.s). Jisté úkoly jsou pro celní orgány upraveny i v bilaterálních „policejních“ smlouvách o spolupráci, dvoustranných smlouvách o právní pomoci ve věcech trestních.

Na základě evropského předpisu o  vzájemné „administrativní“ pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Evropskou komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (viz Nařízení Rady (ES) č. 515/97) vznikl celní informační systém (CIS) obsahující mimo jiné i informace o  firmách a konkrétních osobách, u nichž existuje podezření, nebo které byly shledány vinnými z páchání trestné činnosti (tzv. Customs Files Identification Database - FIDE). Případy závažného porušení celních předpisů je možné hlásit na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a v rámci jeho koordinace připadají v úvahu i společné celní operace (Joint Customs Operations), které umožňují řešit přeshraniční trestnou činnost v celní oblasti.

Mapa společných center

Autor: Mgr. Ivo Malecha

Telč 6. - 8. října 2015

Školení příslušníků Policie ČR financované z prostředků Norských fondů v Telči

Ve dnech 6. - 8. října 2015 se v malebném městě Telči konalo specializační školení pro vybrané příslušníky Policie ČR. Hlavním tématem bylo stanovení pravidel pro překračování vnějších hranic schengenského prostoru pomocí cizineckých, migračních a azylových nástrojů a vytvoření přehledu cizinců z třetích států putujících napříč státy EU.

Školení na výše uvedené téma se shodou okolností odehrálo v době, kdy byla veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků o nebývale silné migrační vlně přicházející ze zemí blízkého a středního východu.

Program školení obsahoval tzv. Schengenský právní balíček z r. 2013 obsahující legislativní úpravy některých nařízení Rady EU (Schengenského hraničního kodexu, systém EURODAC a nového schengenského hodnotícího mechanismu), dále pak Schengenský akční plán České republiky pro období let  2014-2020, představení činnosti příslušného odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR v oblasti vízové politiky a v neposlední řadě prezentaci vízového informačního systému a pracoviště VISION prověřující žádosti o udělení víz.

Součástí programu byla také prezentace činnosti imigračního oddělení odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, které se ve spolupráci s ředitelstvím služby cizinecké policie podílí na řešení současné migrační krize a jejích dopadů na ČR, dostalo se i na otázku readmisních dohod a způsobu realizace tzv. návratové politiky.

V rámci školení rovněž došlo na představení technických aspektů fungování a provozování národních řešení společných velkých evropských systémů v ČR. Prezentován byl například Schengenský informační systém druhé generace, jehož prostřednictvím probíhá pátrání po hledaných osobách a věcech v rámci evropského prostoru, vízový informační systém shromažďující informace o držitelích tzv. schengenských (krátkodobých) víz, dále systém EURODAC, který usnadňuje vyřizování žádostí o azyl v zemích EU a předchází zneužívání azylového řízení a konečně systém EUROSUR, který pomáhá monitorovat aktuální dění a trendy na vnějších hranicích a teritoriích EU. Současně byli posluchači informováni o aktuálním obsahu a programu jednání příslušných pracovních skupin evropské agentury eu-LISA (provoz a rozvoj velkých evropských informačních systémů).

V dalším bloku byl představen balíček opatření tzv. Smart borders package (pracovní název „inteligentní hranice“) obsahující připravovaný projekt a informace o systémech Entry Exit systém (správa vnějších hranic EU a boj proti nedovolenému přistěhovalectví) a RTP (Registered Traveller Program - rychlejší odbavení cestujících opakovaně a často přijíždějících do zemí EU).

Účastníkům školení byl také představen systému FADO (False & Authentic Documents Online) a jeho internetová verze PRADO, které poskytují odborníkům i laické veřejnosti informace o podobě používaných dokladů členských států EU a některých třetích zemí a také souhrnné informace o okolnostech falšování a pozměňování dokladů totožnosti.

Prezentovány byly také aktuální úkoly v oblasti migrační politiky a činností evropské agentury Frontex (agentura pro koordinaci operativní spolupráce na vnějších hranicích Evropské unie).

Závěrečný den byl představen nově vzniklý útvar služby cizinecké policie nazvaný Národní situační centrum ochrany hranic a dva aktuálně probíhající významné projekty (financové Norskými fondy) – „Vybudování Národní kontrolní autority“ a „Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)“. Oba projekty jsou zaměřené kontrolu biometrických údajů v cestovních dokladech a lustraci jejich držitelů. 

Autor: Mgr. Ivo Malecha

srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.

Projekt č. 2 – Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)

Projekt:                                     Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)
Věcný gestor:                           Ředitelství služby cizinecké policie
Ředitel projektu:                       plk. Mgr. Milan Majer
Vedoucí projektu:                     plk. Mgr. Petr Malovec
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:                € 1 747 682, tj. 46 313 573 CZK
 
Popis projektu (cíl): Biometrická data tzv. "e-cestovních dokladů" jsou považována za citlivější údaje než snímky obličejů osob. Důvodem jsou jejich podstatně přesnějších identifikační možnosti. Proto jsou tato data v pasech zemí EU chráněna dodatečným ochranným mechanismem. Každý stát  je povinen vytvořit národní infrastrukturu, která bude součástí mezinárodní bezpečnostní infrastruktury sloužící pro ověření integrity a autenticity "e-cestovních dokladů" a k identifikaci jejich držitelů. Systém Národní kontrolní autority je chápán jako součást kontrolní a verifikační části systému pro práci s elektronickými doklady a představuje platformu určenou pro mezinárodní provoz.
 
Ministerstvo vnitra bude působit v roli Národní certifikační autority, Národní verifikační autority  posuzuje plnění bezpečnostních požadavků a důvěryhodných postupů jednotlivých subjektů vytvářejících bezpečnostní údaje a kontrolních autorit zároveň bude spravovat inspekční systémy s oprávněním přistupovat k biometrickým údajům v dokladech s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaných ČR v rámci kontroly jejich funkčnosti a správnosti uložených údajů.
 
Policie ČR  podle zákona č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů, byla pověřena výkonem role Národní kontrolní autority. Bude poskytovatelem certifikačních služeb pro inspekční systémy a zároveň bude některé inspekční systémy provozovat a to zejména pro účely hraniční kontroly "e- cestovních dokladů" vydávaných ČR a cizími státy.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 
 
červen 2015
Plk. Petr Malovec zahájil projekt Národní kontrolní autority.
 
 
srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
 
 
17. – 18. června 2015
1. studijní cesta do zahraničí, Norsko, Oslo 
 
Tříčlenná delegace, plk. Mgr. Petr Malovec, Ředitelství služby cizinecké policie, pplk. Ing. Karel Draganov, odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia, Ing. Jiří Děcký, odbor centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra ČR, podnikla studijní cestu v rámci schválené Programové dohody a navazující Projektové žádosti za kolegy z Národního ředitelství policie Norsko.
                                                
První den uskutečnili návštěvu Gardemoen airport police station. Po celou dobu návštěvy delegaci provázel velitel letištní jednotky policie. Delegaci byla prezentována organizace norské policie a stručně byl popsán systém hraniční kontroly na letišti. Policie je v Norsku rozdělena do 27 distriktů (předpokládá se redukce na 12 distriktů). Do působnosti policie spadá mimo jiné ochrana státních hranic a provádění hraniční kontroly a vydávání cestovních dokladů. Útvar kriminální policie není územně vázaný a kriminalista může teoreticky vyšetřovat kterýkoliv trestný čin kdekoliv v Norsku. Počet policistů je výrazně nižší než v ČR, což je dáno především rozdílným zalidněním i historickým vývojem. Norsko plánuje snížit počet služeben. Dříve služebny sloužili jako centrum státní správy, ale v souvislosti s přenosem řady procesů na samosprávy není již tato funkce policie nyní významná. V období 2016/2017 se předpokládá zahájení vydávání eID karet. Česká delegace následně navštívila pracoviště vstupní hraniční kontroly na příletu ze států mimo schengenský prostor. Na tomto pracovišti je obdobně jako v ČR prováděn krátký vstupní pohovor. V případě cestujících ze zemí s vízovou povinností se provádí porovnání otisků prstů proti VIS (Vízový informační systém). U osob, které plánují delší pobyt na území Norska, se provádí doplňující pohovor, který má zjistit plány dotyčné osoby - zda má dostatek finančních prostředků pro celou dobu pobytu. Při srovnatelném počtu mimo schengenských cestujících je letiště vybaveno jen dvěma odbavovacími pracovišti. Druhá linie je v bezprostředním dosahu první kontrolní linie. Software byl dobře strukturován. Zajímavý je přístup norské policie k pasívní autentizaci informací z pasu – autentizaci neprovádí.
            V rámci policejní stanice na letišti Gardemoen delegace navštívila i expertní pracoviště pro zkoumání padělaných a pozměněných cestovních pasů a cestovních dokladů. Pracoviště je vybaveno srovnatelně s našimi pracovišti. Software pro kontrolu čipu v cestovním dokladu zatím na tomto pracovišti k dispozici nemají a nepoužívají.    
Odpoledne následovala návštěva detenčního tábora Trandum, který spadá pod National Policie Immigration Service. V tomto táboře jsou ubytováni cizinci, u nichž nebyla prokázána totožnost nebo odmítnutí žadatelé o azyl, kteří nechtějí opustit zemi dobrovolně. Stručně byla představena historie zařízení, pravidla umístění v zařízení a byly předvedeny prostory objektu. Zajímavé bylo zjištění, jak rozsáhlé zázemí pro volnočasové aktivity mají cizinci k dispozici. Převážná většina umístěných (cca 90%) nezůstává déle než jeden týden. 
            Druhý den navštívila delegace Oslo - politidistrikt, Grønlandsleiret 44, kde je pasové oddělení pro Oslo.
            Biometrické pasy se v Norsku vydávají od dubna 2005. Od dubna 2010 se všem žadatelům starším 12 let snímají otisky prstů a ukládají se do čipu cestovního pasu. Cestovní pas je doručen žadateli běžnou poštou do 10 pracovních dnů po nabrání žádosti. V Oslu se vydává cca 80 000 pasů ročně. Platnost je závislá na věku žadatele. Je možné požádat o další pasy v případě potřeby cestování do zemí, které neakceptují pasy se vstupním razítkem jistých dalších zemí.
            K náběru biometrických údajů se používá kiosek (viz foto), který pořídí fotografii, sejme otisky prstů a zaznamená podpis žadatele na podpisovém tabletu. Při pořízení otisků prstů se neprovádí ztotožnění ani při náběru žádosti ani při předání, vzhledem k tomu, že pas je po personalizaci odesílán žadateli poštou. Ročně není doručeno cca 200 - 300 pasů.
            V případech nutnosti se vydává tzv. Emergency passport. Může být platný až jeden rok a je platný pouze pro jednu cestu. Datová stránka je vyplňována rukou, nejedná se o strojově čitelný doklad, proto není uznáván v některých zemích (Oman, UAE, USA,…). V roce 2014 bylo vydáno 2574 těchto pasů. Předpokládá se, že koncem roku 2016 budou tyto pasy nahrazeny tzv. Express pasy (obdoba našich pasů se zkrácenou dobou vydání).
            Vzhledem k velkému množství případů zneužití identity chystá Politidirektoratet řadu opatření např. vybudování Norského ID centra, IdeALT program atd. Minulý rok bylo 30 000 norských pasů hlášeno jako ztracené a odcizené. V roce 2013 kolem 230 000 (tj. 5,9%) Norů se stalo obětí zneužití identity.
            V rámci opatření proti zneužití identity nový typ cestovního pasu a národní ID karta budou zavedeny v letech 2016/2017.
            Delegace také navštívila personalizační centrum, které pro Norsko zabezpečuje firma Gemalto již od roku 2005. Knížky cestovních pasů jsou vyráběny ve Finsku. Personalizace je prováděna na automatické lince, která zabezpečí personalizaci čipu, personalizaci datové stránky laserovým gravírováním, vytvoření sekundární (stínové) fotografie laserovým gravírováním a potisk UV barvami (kromě obrazců i další fotografie držitele na papírovou stránku sousedící s datovou polykarbonátovou).
            Následně delegace navštívila pracoviště, kde jsou provozovány systémy CSCA a CVCA. Tyto systémy jsou provozovány policií, ale stanovení certifikačních politik je v působnosti ministerstva spravedlnosti, pod které policie spadá. Členové delegace živě diskutovali s norskými kolegy zkušenosti z provozu těchto systémů. Norsko zatím nemá DV CA (Document Verifier Certification Authority) pro kontrolu otisků prstů v cestovních dokladech. Zatím provozuje pouze QVCA (Quality Verifier Certication Authority) pro ePasy a QVCA pro ePKP pro kontrolu kvality a přístupu k otiskům prstů u výrobce (obdoba našeho DV1 u Státní tiskárny cenin, státní podnik). V současné době jsou v procesu budování kompletního systému certifikačních a verifikačních autorit včetně komunikačního systému SPOC. Přepokládaný termín dokončení je konec roku 2016.
Při této příležitosti Ing. Jiří Děcký předal zástupcům Norska CSCA certifikáty České republiky, které slouží k ověřování podpisů DS (Document Signer) v cestovních pasech ČR. Tyto certifikáty budou použity v systémech automatické hraniční kontroly (ABC eGate) na letišti Gardemoen.
             Cíl studijní cesty - představení systému na vydávání a personalizaci pasů, seznámení se s procesy hraniční kontroly na mezinárodním letišti Gardemoen a navázání spolupráce s kolegy zabezpečujícími provoz certifikačních autorit v Norsku – byl splněn. Norští kolegové projevili zájem o reciproční návštěvu v České republice, která by se mohla uskutečnit letos na podzim.
 
Autor: kpt. Mgr. Petr Malovec

FOTOGALERIE

 
dne 15. dubna 2015, budova ředitelství služby cizinecké policie Policejního prezidia ČR
Porada projektového týmu

Cílem porady bylo vyhodnotit stav projektu a další postup. Plnění úkolů z předchozích porad členy pracovního týmu a průběh projektu byl vyhodnocen jako standardní. Zásadní informací o průběhu projektu bylo podání monitorovací zprávy Ministerstvu financí v březnu letošního roku prostřednictvím IS CEDR. Výsledky vyhodnocení nejsou prozatím známy. V souvislosti s veřejnými zakázkami projektu bylo přítomným sděleno, že dne 7. dubna 2015 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen UOHS) správní řízení ve věci přezkumu zakázky k Národní kontrolní autoritě (PDP2). Rozhodnutí UOHS se očekává do 22. 5. 2015.
Součástí plánovaného programu projektu je studijní cesta do Norska ve dnech 15. – 19. 6.   2015. Cílem návštěvy je seznámení se s využíváním a fungováním autority v Norsku, která je obdobná Národní kontrolní autoritě (PDP2), konkrétně bude účastníkům návštěvy představen způsob ověřování biometrických identifikátorů Norskou policií a to např. na mezinárodním letišti, území.
Hlavní úkoly pracovního týmu pro nadcházející období se týkají přípravy zmíněné služební cesty do Norska a sledování průběhu správního řízení.
 
 
6. března 2015
Zahájení projektu
 
Policie České republiky Ředitelství služby cizinecké policie zahájilo v roce 2015 realizaci projektu Národní kontrolní autority (DVCZE). Předmětem projektu "Vybudování Národní kontrolní autority" je vybudování komponenty kontrolní a verifikační části systému pro práci s elektronickými veřejnými doklady s biometrickými prvky, která představuje platformu určenou pro mezinárodní provoz s rozšířením o podporu správy dat nezbytných pro verifikaci dokladů a autentizaci jejich držitelů na podřízených inspekčních systémech.
 
Realizace tohoto projektu umožní všem oprávněným autoritám (např. PČR, CS, Vězeňská stráž) a zejména pak policistům cizinecké policie provádějící hraniční kontrolu na vnějších hranicích nebo pobytovou kontrolu cizinců na území, ověření totožnosti osob prostřednictvím otisku prstu uloženém v cestovním dokladu nebo pobytovém povolení. Systém bude vytvořen tak, aby umožňoval práci jak s dokladem vydanými Českou republikou tak cizími státy. Potvrzení totožnosti prostřednictvím služeb NKA ověří nejen pravost a platnost elektronické části dokladu, ale zejména odhalí případné zneužití dokladu jinou osobou.
Autor: kpt. Petr Malovec

 

6. ledna 2015
Zahajovací porada projektů PDP 2 a PDP 3

Dne 6. ledna 2015 v budově Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen ŘSCP) proběhla porada pracovního týmu, kterou byla zahájena realizace projektů PDP 2 a PDP 3. Zúčastnili se ho pracovníci ŘSCP kpt. Mgr. Petr Malovec, projektový manažer, plk. Ing. Vladimír Tomíšek, kpt. Ing. Tomáš Kirchhof, kpt. Mgr. Eva Píglová, kpt. Mgr. Milan Dufek, Milan Frydrych, dále Ing. Jaroslav Škrábal, koordinátor projektu a pracovník kanceláře projektů evropských fondů Policejního prezidia ČR a Mgr. Pavlína Bulínová, koordinátorka publicity projektu a pracovnice oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR.

Programem jednání mimo jiné bylo seznámení členů týmu s rolemi jeho jednolivých členů, s informacemi o projektech a s hlavními úkoly projektů. Dalšími body programu bylo nastavení způsobu vedení, zveřejňování a uchovávání dokumentace. Účastníci jednání byli informováni o podmínkách udržitelnosti projektů a stanovili systém a pravidla komunikace v souladu s grafickým manuálem programu.

Projekt č. 3 – Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)

Projekt:                                     Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)
Věcný gestor:                           Ředitelství služby cizinecké policie
Ředitel projektu:                       plk. Mgr. Milan Majer
Vedoucí projektu:                     plk. Mgr. Petr Malovec
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:                € 2 300 000, tj. 60 950 000 CZK
 

Popis projektu (cíl): Cílem projektu je rozvoj nových pracovních metod, logistických opatření a nejmodernějších technologií k posílení systematických kontrol osob na vstupu a výstupu na hraničních přechodech. Nárůst objemu informací o držitelích "e-cestovních dokladů" (využívající biometrická data) včetně počtu biometrických údajů dokladů však z bezpečnostního hlediska zpomaluje výkon kontroly cestovních pasů. Modernizací stávající informační a komunikační technologie využívané na letištích se statutem mezinárodního letiště s vnější hranicí a použitím moderního technického vybavení, lze tento výkon podstatně zjednodušit a zrychlit. Na letištích schengenského typu se jedná o systém, který umožní automatizované samoobslužné odbavení.

Komplexní systém se skládá z koncových zařízení na letišti a centrálního systému letiště. Koncová zařízení se skládají ze čtecího zařízení, digitální kamery (umí se přizpůsobit výšce cestujícího), LCD monitoru, na kterém jsou zobrazovány potřebné informace a instrukce, dvou párů výsuvných bran – první se automaticky otevře po korektním načtení strojově čitelné zóny e-pasu (Basic Access Control), druhá se automaticky otevře po souhlasném vyhodnocení fotografie z čipu s právě pořízeným snímkem cestujícího. Po načtení strojově čitelné zóny dokladu se automaticky prověřují identifikační údaje o cestujícím v policejních databázích. 
 
Z tohoto důvodu je hlavním předmětem projektu pořízení technologie, která je označována jako eGate nebo automatická brána či také ABC (Automated Border Control), a čtecích zařízení umožňujících celostránkové načtení dokladů ve třech spektrech světla s optickou a elektronickou kontrolou.
Automatizovaný systém odbavování na vnějších hranicích by měl být mimo jiné vybaven odpovídající verifikační technologií, která vychází z mezinárodních standardů tak, aby byla zajištěna interoperabilita v rámci EU.
 
Další informace o projektu na stránkách http://www.abceasygo.cz/.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 
Praha 23. listopadu 2015
Projekt získal ocenění

Magazín Egoverment každoročně vyhlašuje soutěž v oblasti nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Letos proběhlo desáté kolo soutěže. Jeho slavnostní vyhlášení proběhlo dne 23. listopadu 2015 v Obecním domě.
Projekt Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) se v kategorii centrální projekty umístil na 3. místě. Záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký, který se galavečera zúčastnil a ceny vítězům osobně předával.
 
 
srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
 
 
21. července 2015, Letiště Václava Havla Praha
Letiště Václava Havla Praha využívá od tohoto měsíce nové e-Gaty
 
První generaci bran automatického odbavení, takzvané eGate, využívali cestující na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha od roku 2012. V pondělí 20. července 2015 spustili zástupci policie a letiště brány druhé generace, které využívají například ve Spolkové republice Německo.
Nové eGaty jsou určené pro občany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, starší 15 let, vlastnící pas s biometrickými údaji a cestující mimo Schengenský prostor. Způsob použití eGatů je uživatelky přívětivý. Cestující vloží cestovní doklad do čtecího zařízení umístěného u prosklených dvířek brány. Snímaná data projdou kontrolou. Následně se dvířka brány otevřou a cestující vstoupí do prostoru eGatu, kde se postaví na viditelně označené místo. V tomto okamžiku snímá pohyblivá biometrická kamera jeho obličej. Celý proces již sleduje policista prostřednictvím kamery . V průběhu několika málo vteřin dojde k porovnání biometrických údajů z pasu s podobou jeho majitele. Pokud jsou data shodná, otevřou se výstupní dvířka eGatu a cestující může překročit hranici. Pokud nedojde ke shodě, řeší nesrovnalosti dohlížející policista. Odbavení cestujícího pomocí nových eGatů trvá okolo 10 sekund.
Vedoucí Národního situačního centra ochrany hranic služby cizinecké policie plk. Mgr. Petr Malovec nové eGaty vítá a dodává: „Využívání tohoto biometrického systému umožňuje zefektivnit a zrychlit proces hraniční kontroly při zachování či dokonce zvýšení všech bezpečnostních standardů.“
 
 
 
Partnerské servery
Napsali o nás
česká média


20. května 2015, Ředitelství služby cizinecké policie
Vysoutěžení dodavatele e-Gatů a čtecích zařízení na Letiště Václava Havla Praha

Dne 6. května 2015 podepsala Policie České republiky smlouvu s dodavatelem e-Gatů a čtecích zařízení na Letiště Václava Havla Praha. Výběrové řízení vyhrála firma Vítkovice IT Solutions a.s., která nabídla nejvýhodnější řešení vzhledem k zadání veřejné zakázky.

Uvedená firma představila svůj projekt pracovní skupině projektu PDP3 na první společné poradě dne 20. května. Seznámila přítomné ústy projektové manažerky Zuzany Novákové s podobou e-Gatů, kterých bude dodáno 10 kusů, čtecích zařízení, kterých bude dodáno 90 kusů, a s harmonogramem činností, který byl již schválen Policií České republiky a Letištěm Václava Havla Praha.

Stavební a technické úpravy byly na letišti již zahájeny. Instalace prvních e-Gatů začne již v červnu v příletové zóně Terminálu 1 letiště. Průběh činností, které zahrnují kromě uvedeného také vzdělávání policistů obsluhujících e-Gaty a čtecí zřízení, bude kromě stávajících webových stránek policie zveřejňován také na nově vzniklých stránkách http://www.abceasygo.cz/.

FOTOGALERIE

 

6. března 2015
Zahájení projektu

V roce 2014 padělalo nebo zneužilo cestovní doklad při hraniční kontrole téměř 11 tis osob (zdroj evropská agentura Frontex, pro srovnání v roce 2013 to bylo 9800 případů). Pokusy o nelegální překročení hranic, kdy je zneužívána podoba oproti podobě oprávněného držitele nebo cestovní doklad je padělán, jsou jedním z největších současných rizik při ochraně vnějších hranic České republiky. Čelit tomuto negativnímu trendu by měla pomoci realizace projektu Policie České republiky Ředitelství služby cizinecké policie. Tento projekt, který bude realizovaný v roce 2015 a 2016, spočívá ve významném rozšíření a modernizaci automatizované biometrické kontroly (eGate) na mezinárodním hraničním přechodu Praha Ruzyně a zavedení moderních zařízení pro čtení cestovních dokladů.
 
Tři biometrické brány systému eGate jsou již od konce roku 2011 úspěšně provozovány v příletové hale Letiště Václava Havla v Praze a měsíčně je v průměru využije 40 tis cestujících. Systém však již kapacitně nedostačuje zvyšující se oblibě jeho využívání a navíc nové technologie nabízejí vyšší standard bezpečnosti. Z těchto důvodů projekt zahrnuje renovaci stávajících systému, rozšíření systému o 7 nových bran s rozšířením i do odletové haly. Druhá část projektu zahrnuje vybavení odbavovacích stanovišť hraniční kontroly na veřejných mezinárodních letištích moderními celostránkovými čtečkami cestovních dokladů. Tyto čtečky umožní vyhodnotit vybrané optické zabezpečení cestovního dokladu ve třech spektrech světla vůči rozsáhlé databázi dokladů a dále vyčíst a ověřit pravost elektronické části dokladu. 
 
Autor: kpt. Petr Malovec

 

6. ledna 2015
Zahajovací porada projektů PDP 2 a PDP 3

Dne 6. ledna 2015 v budově Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen ŘSCP) proběhla porada pracovního týmu, kterou byla zahájena realizace projektů PDP 2 a PDP 3. Zúčastnili se ho pracovníci ŘSCP kpt. Mgr. Petr Malovec, projektový manažer, plk. Ing. Vladimír Tomíšek, kpt. Ing. Tomáš Kirchhof, kpt. Mgr. Eva Píglová, kpt. Mgr. Milan Dufek, Milan Frydrych, dále Ing. Jaroslav Škrábal, koordinátor projektu a pracovník kanceláře projektů evropských fondů Policejního prezidia ČR a Mgr. Pavlína Bulínová, koordinátorka publicity projektu a pracovnice oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR.

Programem jednání mimo jiné bylo seznámení členů týmu s rolemi jeho jednolivých členů, s informacemi o projektech a s hlavními úkoly projektů. Dalšími body programu bylo nastavení způsobu vedení, zveřejňování a uchovávání dokumentace. Účastníci jednání byli informováni o podmínkách udržitelnosti projektů a stanovili systém a pravidla komunikace v souladu s grafickým manuálem programu.

Projekt č. 4 – Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby

Projekt:                                    Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby
Věcný gestor:                          oddělení krizového řízení Policejního prezidia České republiky
Ředitel projektu:                      plk. Mgr. Pavel Osvald
Vedoucí projektu:                    pplk. Ing. Vojtěch Bravenec
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:               € 570 899, 15 128 824 CZK
 
Popis projektu (cíl): práce policistů v terénu je závislá na množství relevantních informací. Pozitivní vliv na operativnost, efektivitu, ale také bezpečnost zásahu policistů může mít řada informací jako jsou například základní demografická skladba a předpokládaný počet osob žijících v cílové lokalitě, informace z registru osob, počet a charakteristika doposud evidovaných trestných činů dané lokality a bezprostředního okolí, rizikové faktory dané lokality, detailní informace z katastru nemovitostí a body zájmu jako jsou nemocnice, banky, pohostinství, herny, zastavárny, neoficiální hraniční přechody apod. Sdílení a vizualizaci uvedených dat v oblasti kriminality a geografické a analytické podpory pro výkon služby policie zajistí funkční mobilní infrastrukturou geoinformačního systému PČR (dále jen “GIS”), která bude vytvořena v rámci tohoto projektu. Kromě výše uvedeného poskytne GIS přesné informace o poloze a času policejní hlídky operující přímo v terénu. Uvedená data mohou být zároveň základem pro tvorbu analýz určených k podpoře efektivního manažerského rozhodování.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 
 
srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.

Projekt č. 5 – Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky

Projekt:                                     Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky
Věcný gestor:                           Odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia České republiky
Ředitel projektu:                       plk. Mgr. Pavel Osvald (od 1. 6. 2015)
Vedoucí projektu:                     pplk. Ing. Miroslav Krejčí (od 25. ledna 2016)
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:               € 1 370 000, 36 305 000 CZK
 
Popis projektu (cíl): V souvislosti s plněním zákonných povinností provozuje Policie České republiky 60 informačních systémů s nejednotnou strukturou, informačními technologiemi, jejichž zdroje se nacházejí v různých geografických lokalitách. Jedná se o informační systémy pátrací, kriminalistické, ekonomické, personální a systémy propojené se státy EU. Každý jednotlivý systém obsahuje dílčí informace, které jsou uživateli přístupné pouze v rámci daných systémů. Je proto velmi obtížné dohledávat relevantní souvislosti a další informace napříč jednotlivými systémy.
 
V rámci projektu by měla být vytvořena jednotná bezpečná platforma, která propojí a zpřístupní jednotlivé heterogenní informační zdroje. Díky využití moderních technologií, např. pokročilé indexace a automatizace zpracování nestrukturovaných, semi-strukturovaných a strukturovaných dat, vznikne prostředí, které umožní, aby existující informace byly efektivně využívány bez ohledu na to, v jakém formátu, datové struktuře nebo typu primárního informačního systému se nacházejí. Tím dojde k zautomatizování celé řady analytických činností, zlepšení kvality a rozsahu výstupů.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 
srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
 

 
září 2016

Závěrečná konference projektu PDP 5 Programu CZ 14

Dne 20. září 2016 se uskutečnila závěrečná konference k ukončení projektu PDP 5 „Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky“ (NF-CZ14-PDP-5-010-2015). Projekt je hrazen z Norských fondů v rámci Programu CZ14 „Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin“.

Konference se konala v konferenčních prostorách Kongresového centra Vavruška v Praze za účasti zástupců Velvyslanectví Norského království, Ministerstva financí ČR, Policejního prezidia ČR, krajských ředitelství policie a dalších útvarů PČR. Smyslem konference bylo představení průběhu projektu a jeho dosažených výsledků policistům a odborné veřejnosti.

Hlavní cíle předmětného projektu byly:

 • Rozvoj a zdokonalení struktury, systémů a technického vybavení za účelem zdokonalení implementace schengenského acquis,
 • Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky,
 • Aplikace konsolidovaného vývojového a testovacího prostředí,
 • Metodika vývoje a testování informačních systémů používaných v prostředí Policie České republiky.

Projekt č. 6 – Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

 
Projekt:                                    Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách
Věcný gestor:                          Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky
Ředitel projektu:                      plk. Doc. Ing. Martin Hrinko, PhD. MBA.
Vedoucí projektu:                    pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:               € 625 000, 16 562 500 CZK
 
Popis projektu (cíl): Projekt se zaměřuje na praktické zajištění stálé adaptace Policie ČR na podmínky vzrůstající společenské diverzity. Je proto nezbytné vybavit policisty odpovídajícími znalostmi a sociálními kompetencemi tak, aby byli schopni efektivní práce s romskou menšinou. V rámci této činnosti jsou kladeny požadavky zejména na kvalitní a bezproblémovou komunikaci, rovněž na systematické budování vzájemné důvěry mezi policií a obyvateli sociálně vyloučených lokalit a zároveň na posílení schopnosti řešení jejich problémů, a to i v součinnosti s dalšími orgány státní správy a samosprávy a nevládními organizacemi. Cílem projektu je rovněž získat v uvedené oblasti ověřené metody pracovních činností uplatňovaných v jiných státech nebo orgánech EU a postupně je aplikovat v tuzemských podmínkách.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 

 

Dne 5. dubna 2016 od 9:00 do 17:00 hod. se bude konat závěrečná mezinárodní konference k projektu v prostorách Hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha.

 

14. – 17. března 2016, Anglie
Návštěva u kolegů v Anglii

V pořadí druhá pracovní stáž v Anglii se konala od 13. do 17. března 2016. Navázala na předchozí návštěvu z poloviny loňského roku a zúčastnili se jí specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři, kteří neměli možnost být přítomni předchozímu setkání.
Účastníci projektu a angličtí policisté si vyměnili zkušenosti ze své praxe. Angličtí policisté byli pozváni na plánovanou mezinárodní konferenci do Prahy.


8. – 10. února 2016, Beroun
IMZ Beroun

Další, v pořadí čtvrté instrukčně metodické zaměstnání se konalo v Berouně. Bylo určeno pro styčné důstojníky a policejní specialisty. Na programu byly především vzdělávací bloky kulturních a neziskových organizací zabývajících se romskou tematikou.  
V pondělí měl rozsáhlou přednášku zástupce organizace Člověk v tísni, o.p.s., který mluvil o účinnosti a efektivitě sociálních služeb mezi osobami v menšinové komunitě. Promítl rovněž dokumentární film „Šitkredit“ natočený organizací „Člověk v tísni“, který reálně představil problematiku lichvy a další trestné činnosti, např. pokusu o úvěrový podvod, loupež, krádeže a drobné trestné činnosti, kterou páchají osoby žijící v sociálním vyloučení.
Úterní program zahájily pracovnice organizace Romea. Osvětlily posluchačům romskou kulturu a religiozitu ovlivňující vztahy v rodině nebo v komunitě.
Představena byla také činnost příspěvkové organizace DROM Brno a jejich sociální projekty zaměřené například na mládež i dospělé nebo na plnění alternativních trestů. 
Program zakončila přednáška sociálního pracovníka z obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití.
Poslední den instrukčně metodického zaměstnání vystoupil ředitel společnosti Augur Consulting Brno, který představil výsledky sociologického výzkumu a analýzy veřejného mínění. Cílem výzkumu a analýzy bylo shromáždění názorů Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách na činnost PČR a názorů a podnětů na změnu a zkvalitnění její činnosti v souvislosti se zaváděním policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů. Sledována byla např. důvěra v policii, zkušenosti s prací policie, hodnocení práce policie, identifikována byla např. ideální osoba policisty atd.
Analýza bude využitá pro práci policie, respektive policejních specialistů. Výsledky výzkumu budou oficiálně zveřejněné na mezinárodní konferenci v Praze.

Napsali o nás:
Romea


11. – 14. ledna 2016, Portugalsko
Pracovní stáž v Portugalsku

Členové pracovní skupiny programu, specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři z krajských ředitelství policie se zúčastnili ve dnech 11. – 14. ledna 2016 stáže u policejního sboru Portugalska a Národního centra pro podporu cizinců. Program byl zaměřen na získávání zkušeností od portugalských kolegů v oblasti práce s romskou menšinou a integračním procesem obecně. 

Čeští policisté byli v rámci programu přijati v Lisabonu členem rady vysokého komisariátu pro migraci p. José Fernandezem. Dále byli v sídle Národního centra pro podporu migrace přijati jeho ředitelem p. Mário Ribeirem. Následně proběhla prohlídka všech pracovišť tohoto centra. V další části programu proběhla prezentace Veřejné bezpečnostní policie a jejich zásazích a principech práce mezi příslušníky ohrožených skupin obyvatel včetně Romů. Prezentaci vedl náměstek hlavního konstábla Veřejné bezpečnostní Policie p. Hugo Guinote.
Následně p. Carlos Nobre představil práci Vysokého komisariátu pro migraci vzhledem k romským komunitám.
V další části programu proběhlo ze strany paní Berill Baranay seznámení s Národním projektem NET-Kard (spojení klíčových aktérů boje proti diskriminaci Romů). 
Paní Cátia Almeida, právní poradkyně Komise pro rovnost a proti rasové diskriminaci, seznámila českou delegaci s principy a pravidly činnosti této komise.
V závěru návštěvy proběhla prezentace kampaně „Zbavte se předsudků“, podporovaní asociací Lifeshaker a financované z prostředků Národního strategického podpůrného fondu.

autor: pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček

Napsali o nás:
portugalský tisk


14. - 15. prosince 2015, Vidly, Vrbno pro Pradědem
Poslední pracovní setkání styčných důstojníků

Poslední plánované pracovní setkání styčných důstojníků pro menšiny krajských ředitelství policie se znovu uskutečnilo ve Vidlech. Na programu bylo především zhodnocení činnosti styčných důstojníků ve vztahu k projektu a předání očekávaného a potřebného technického vybavení jako jsou například notebooky a paměťové disky.
Poslední pracovní setkání bylo kromě pracovních povinností naplněno duchem blížících se Vánoc a přátelské atmosféry.

23. - 26. listopadu 2015, Bulharsko
Pracovní stáž v Bulharsku

Čeští policisté v rámci projektu navštívili dalšího z partnerů projektu Policejní sbor Bulharské republiky. Členové pracovní skupiny programu, specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři z krajských ředitelství policie 
byli v úvodní den programu přijati v Sofii zástupci vedení Generálního ředitelství policejního sboru, pořádkové policie a oddělením prevence. Byla jim představena struktura bulharské policie, rozdělení úkolů a činností, se zaměřením na romskou otázku.  Dále proběhlo seznámení s činností pořádkové policie ve vztahu k Romům a s Národní strategií romské Integrace v Bulharské republice. Na prezentace navazovaly diskuse. 

Další den programu následovalo přijetí ředitelem a zástupcem ředitele Oblastního ředitelství policie v Plovdivu. Prezentována byla struktura a činnosti Oblastního ředitelství se zaměřením na obvody města obývané výraznou romskou menšinou. Zvláštní pozornost byla věnována práci policie ve čtvrti Stolipinovo (6. obvod), kde žije cca 40.000 Romů. Následovala diskuse k problematice.

Téhož dne odpoledne česká delegace navštívila čtvrť Stolipinovo. Po prohlídce oblasti proběhla návštěva obvodního oddělení 6. obvodu, kde tamní vedení prezentovalo svou činnost v lokalitě, včetně následné diskuse.
V den odletu ještě proběhla návštěva české delegace v Muzeu bulharské policie v Sofii.  

autor: pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček

Beroun 9. - 11. listopadu 2015
Vzdělávání policistů pokračuje

Styční důstojníci a policejní specialisté se ve dnech 9. – 11. listopadu. 2015 zúčastnili dalšího z řady plánovaných vzdělávání v oblasti práce s menšinami, které se uskutečnilo v rámci projektu „Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritou Romů v sociálně vyloučených lokalitách“, financovaného z Norských fondů.

Zajímavou přednáškou zahájila třídenní instrukčně metodické zaměstnání ředitelka In Iustitia o.p.s. JUDr. Klára Kalibová. Věnovala se tématu práv a potřeb obětí trestné činnosti z nenávisti a právní kvalifikaci uvedeného trestného činu. Uvedla svá zjištění ohledně charakteristiky způsobu chování, které předchází trestným činům z nenávisti a jmenovala indikátory incidentů motivovaných nenávistí. V závěru sdělila, že podle jejího názoru by měly být osobní údaje poškozeného v průběhu trestního řízení skryté z důvodu možné msty. Navazující přednáška Mgr. Václava Walacha byla věnována pocitu bezpečnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Seznámil posluchače se svým rozsáhlým výzkumem provedeným v sociálně vyloučených lokalitách v Havířově.

Úterní program byl zaměřen interaktivně. Posluchači se rozdělili do dvou skupin, ve kterých řešili otázky stereotypního pohledu médií na problematiku Romů a zapojení Romů do politiky obcí. Závěrem proběhla moderovaná diskuse na uvedená témata, ale i osobní obohacení každého ze zúčastněných. Do programu se zapojili pracovníci Multikulturního centra Praha Jan Dítko, Tereza Freidingerová, Blanka Kissová, sdružení Cinka Olívie Bílá a organizace SEA-L, z. s. Bc. Markéta Fišarová.

Poslední den byli posluchači seznámeni s některými z výsledků z rozsáhlého a svým způsobem jedinečného výzkumu společnosti Open society o.p.s. Představil je člen společnosti Martin Marek. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení projektu stále probíhá, a jeho výsledky budou oficiálně zveřejněny v prosinci tohoto roku, nebylo by korektní vůči uvedené společnosti zveřejňovat nyní cokoliv, co bylo posluchačům sděleno.

Styční důstojníci a policejní specialisté obrdželi v průběhu školení několik propagačních a vzdělávacích materiálů.

 
Beroun 14. - 16. září 2015
 
Styční důstojníci všech krajských ředitelství policie a policejní specialisté Krajských ředitelství policie Moravskoslezského, Olomouckého, Ústeckého a Karlovarského kraje zúčastnili plánovaného instrukčně metodické zaměstnání I. Uskutečnilo se ve dnech 14. – 16. září 2015 se v Berouně, na programu byly vzdělávací bloky kulturních a neziskových organizací zabývajících se romskou tematikou.
 
Zahájení instrukčně metodického zaměstnání provedl manažer projektu pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček z ředitelství služby pořádkové policie a úvodní slovo přednesl plk. Ing. Antonín Kreml, náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie.
 
První přednášku o dějinách Romů, místě jejich původu, historii přesidlování a jazykové zajímavosti a souvislosti měla ředitelka Muzea romské kultury Brno PhDr. Jana Horváthová. Dalším bodem programu pondělního dne byla beseda přítomných policistů s romskými osobnostmi Jiřím Danielem, Helenou Krištofovou a Bc. Leonou Bikárovou na téma sociální integrace Romů.
 
Úterní úvodní přednášku zahájila Mgr. Kateřina Pospíšilová z organizace Společně k bezpečí. Tématem byla úloha policie v sociálně vyloučených lokalitách a specifická kriminalita v prostředí sociálního vyloučení. Uvedla, že považuje ze strany policie za zásadní znalost prostředí lokalit a import práva do sociálně vyloučených lokalit - rozkrytí latence. Současně zmínila nutnost preventivního působení policie, včetně předvídání ohnisek možných konfliktů.
Přednášku doplnila Mgr. Hana Procházková, pracovnice Městské policie Sokolov, taktéž z organizace Společně k bezpečí o praktické zkušenosti z projektů, které sama organizovala nebo spoluorganizovala v místě svého pracovního působení. Zabývala se nástroji prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, příklady dobré praxe a možnosti spolupráce s dalšími subjekty sociálního začleňování.
 
Na pořadu dne bylo také téma mentalita, hodnoty a tradice Romů, které formou přednášek a interaktivní besedy připravili členové neziskové organizace Slovo 21, z.s. Práci organizace posluchačům představila její ředitelka Jelena Silajdžić. Největšímu zájmu ze stran posluchačů se těšil vzdělávací blok zaměřený na romské ženy. V rámci přednášky shlédli posluchači filmy „Díky, že se ptáte“ a „Ženy v poli“, které organizace Slovo 21 natočila. Hlavními aktérkami byly některé z přítomných členek.
 
Středeční přednášky byly věnované tématu chudoby, protiromským demonstracím, jejich příčinám a jejich sociálním i psychologickým dopadům. Přednášeli Miroslav Brož a Jozef Miker, členové občanského sdružení Konexe. Závěr instrukčně metodického zaměstnání patřil tématu souvislostí demonstrací s násilím, které přednesl Markus Pappe.
 
 
 
 
2. - 5. června 2015, Cambridge, Velká Británie
Viděli jsme práci anglické policie na vlastní oči
 
Zahraniční cesta byla jednou z plánovaných aktivit projektu „Závádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách“. Jedním z partnerů projektu a gestorem práce s romskou menšinou v rámci svých členských států je Policejní sbor hrabství Cambridge ve Velké Británii.
 
Členové pracovní skupiny programu PDP6, specialisté pro práci s romskou menšinou, styční důstojníci pro menšiny a policejní manažeři z krajských ředitelství policie se zúčastnili ve dnech 2. – 5. 6. 2015 stáže u policejního sboru hrabství Cambridge. Program byl zaměřen na získávání zkušeností od anglických kolegů v oblasti práce s romskou menšinou.
 
Čeští policisté byli v úvodní den programu přijati zástupcem velitele hrabství Cambridge p. Markem Hopkinsem. Dále proběhlo seznámení s prací tamní policie formou prohlídky pracovišť a přednášek. Informace o činnosti směrem k romské menšině proběhly na následujících pracovištích: Control Room (operační středisko), Technology (používané informační technologie), Hate Crime (řešení násilí z nenávisti), Intelligence (zpravodajské informace a org. zočin) a Recruitment (přijímání Romů k policii).
 
Následující den byla delegace přijata starostou města Peterborough p. Adrianem Chapmanem, který hovořil zejména o multikulturním charakteru města, začleňování Romů a souvisejících problémech. Následně delegace navštívila městský úřad a seznámila se s činností jednotlivých oddělení, která pracují s Romy. Představen byl projekt SPP - Safer Peterborough Partnership (multidisciplinární spolupráce),  MASH/CSE – domácí násilí a sexuální vykořisťování dětí, Community engagement (návštěva romských lokalit), Operation Pheasant (obchodování s lidmi) a Safer Schools (fungování strážníků ve školách, navštěvovaných mj. Romy). Na závěr byla delegace přijata velitelem oblasti Peterborough p. Tonym Ixerem.
 
Účastníci projektu a angličtí policisté si budou nadále vyměňovat informace, zkušenosti a nejlepší praxe zejména na mezinárodních konferencích a jednáních. Angličtí policisté budou přizváni k následným vybraným aktivitám. Anglická policie poskytne české policii metodické materiály k zavádění policejních specialistů v České republice.
 
autor: pplk. JUDr. Václav Vlček

FOTOGALERIE


26. - 28. května 2015, Beroun
Mezinárodní workshop policejních specialistů

Ve čtvrtek 28. května byl ukončen třídenní workshop "Dobrá praxe v policejní práci s minoritní skupinou Romů", který je součástí projektu "Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách".

Zahájení mezinárodního workshopu se zúčastnila Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice, které ze svých finančních fondů spolufinancují uvedený projekt. Workshop zahájili také za ředitelství služby pořádkové policie ředitel plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, náměstek plk. Ing. Antonín Kreml a manažer projektu pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček.
 
Slavnostním okamžikem zahajovacího ceremoniálu bylo předání pamětních medailí projektu s názvem "Společně proti rasismu a nenávisti". První držitelkou medaile se stala velvyslankyně paní Siri Ellen Sletner. Oceněni byli také slovenští kolegové pplk. Mgr. Marek Petruš, kpt. Mgr. Michal Valach a kpt. Mgr. Peter Čajka z Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky a plk. Mgr. Lubomír Kopčo z Krajského ředitelství Policejního sboru v Košicích. Medaili převzali za významný přínos k realizaci projektu a profesionální organizaci stáží pro české policisty na Slovensku.
 
První den konání workshopu představil samotný projekt jeho manažer pplk. JUDr. Václav Vlček, se svojí činností v problematice sociálního vyloučení seznámili posluchače také zástupci Odboru prevence kriminality a Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky.
 
V následujících dnech představili svoje zkušenosti s prací s menšinami kolegové ze zahraničních policejních sborů.
 
Úvod středečního programu patřil prezentaci Idavera Memedova, zástupci Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE-ODIHR). Přednesl přítomným poznatky OSCE-ODIHR týkající se současné situace Romů v různých státech Evropy a popsal pozitivní i negativní příklady policejní práce s romskou menšinou v celoevropském měřítku.
Na úvodní přednášku navázala prezentace slovenských kolegů kpt. Mgr. Michala Valacha a plk. Mgr. Lubomíra Kopča, kteří popsali "Projekt policejních specialistů pro práci s komunitami" a seznámili přítomné s bezpečnostní situací v sociálně vyloučených lokalitách na Slovensku.
 
Rovněž velice zajímavá byla přednáška vrchního inspektora Robina Sissonse a policisty Petra Toráka z Policie hrabství Cambridge, která představila "Příklady policejní práce ve vztahu k romské komunitě v hrabství Cambridge".
 
Následovala prezentace bulharských policistů inspektorky Boryana Ognyanova Tomova z Hlavního ředitelství národní policie v Sofii a staršího inspektora Stoyan Panayotov Imandiev z Krajského ředitelství policie v Plovdivu. V přednášce popsali integrace příslušníků romských komunit v jejich zemi.
 
Závěr druhého dne mezinárodního workshopu patřil Mgr. Jaroslavu Valuchovi z Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Přítomným popsal a vysvětlil cíle "Kampaně proti násilí z nenávisti".
Čtvrteční program zahájil zástupce Národní protidrogové centrály, který seznámil posluchače se situací na úseku zneužívání drog v sociálně vyloučených lokalitách v České republice s přesahem drogové scény do zahraničí.
 
Poslední prezentaci představil Mgr. Filip Pospíšil z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Byla zaměřena na institucionální zajištění romských komunit v České republice.
Gestor akce, ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, i organizační tým, ale především posluchači - manažeři české policie, "styční důstojníci" a "policejní specialisté" - byli velice spokojeni s úrovní akce a především obsahem přednášek, které byly podle jejich názoru přínosné a inspirující.

Mgr. Pavlína Bulínová
Koordinátorka publicity programu CZ14
Policejní prezidium ČR

Kpt. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
KŘP Olomouckého kraje
 
 
 
8. - 10. května a 14. - 15. května 2015, Vidly, Vrbno pod Pradědem
Setkání styčných důstojníků

V květnu se uskutečnilo plánované pracovní setkání styčných důstojníků pro menšiny krajských ředitelství policie.
Na programu byly projednány následující body: seznámení s přípravou novely P PP č. 258/213, informace k uskutečněným aktivitám v rámci Norských fondů, seznámení s probíhající fází realizace projektu z Norských fondů, příprava dalších aktivit, příprava Strategie PČR pro práci s menšinami 2015-2017, tvorba plánu distribuce materiálu pořízeného z Norských fondů na krajská ředitelství policie, na závěr programu proběhla diskuze ke změně systému hodnocení styčných důstojníků a členů pracovních skupin.
 
 

29. března - 3. dubna 2015, Slovensko

Členové pracovní skupiny programu PDP6 a 20 policejních specialistů z Krajských ředitelství policie Olomouckého a Moravskoslezského kraje se zúčastnili ve dnech 29. 3. – 3. 4. 2015 stáže na obvodních odděleních Krajského ředitelství Policejního sboru v Košickém kraji. Program byl zaměřený na získávání zkušeností od slovenských kolegů v oblasti práce s romskou menšinou v souvislosti s probíhajícím programem „Projekt policejních specialistů pro práci s Romy v sociálně vyloučených lokalitách“.
 
Čeští policisté byli v úvodu týdenního programu seznámeni formou přednášek se životem, zvyky, kulturou a vztahem Romů k majoritě. Prezentace k tématu přednesli dr. Alexander Mušinka, kulturní antropolog a pedagog Univerzity v Prešově, dále Mgr. Marián Fečo, zmocněnec vlády SR pro romské záležitosti a policisté z Krajského ředitelství Policejního sboru v Prešově kpt. Mgr. Branislav Vojdula a prap. PhDr. Zuzana Kotlárová.
 
Součástí teoretické přípravy českých policistů bylo seznámení se s „Projektem policejních specialistů pro práci s Romy“ probíhající na Slovensku. Postupně ho představili ředitel odboru pořádkové policie Prezidia Policejního sboru Slovenské republiky plk. JUDr. Jozef Olekszy, PhD., z téhož odboru také kpt. Mgr. Peter Čajka, kpt. Mgr. Michal Valach a policejní specialista kpt. PhDr. Pavel Fejczo. Za Krajské ředitelství Policejního sboru v Košicích projekt představil ředitel plk. JUDr. Juraj Leško a ředitel odboru pořádkové policie plk. Mgr. Lubomír Kopčo. Vzdělávání policejních specialistů zajišťuje v Košickém kraji Střední odborná škola Policejního sboru v Košicích, jejíž vzdělávací programy představila ředitelka pplk. PhDr. Lucie Vargová a vedoucí předmětové skupiny mjr. Mgr. Erik Kušnír.
 
Projekt slovenské policie vznikl na základě rozhodnutí vlády již v roce 2004. Policejní specialisté byli do svých funkcí ustanoveni o rok později a v současnosti je jejich celkový počet 246 v rámci celé Slovenské republiky, nejvíce v Košickém kraji – 70.  
 
Práce romských specialistů je postavena především na místní a osobní znalosti. Dochází k pravidelnému setkávání policejních specialistů s obyvateli lokalit a se zástupci dalších subjektů sociální integrace (sociální terénní pracovníci, zástupci státní správy a samosprávy, neziskové organizace atd.). Cílem je společné hledání optimálního řešení identifikovaných problémů, dodržování veřejného pořádku včetně zvýšení právního vědomí v romských komunitách. Činnost specialistů je tedy především preventivního charakteru a 50% výkonu služby je zaměřeno na práci v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt má pozitivní dopad – statistiky poukazují na snížení nápadu trestné činnosti.
 
Teoretické zkušenosti si měli možnost čeští policisté ověřit v praxi při dvoudenní společné službě se slovenskými kolegy v několika lokalitách jako např. Košice-Luník 9, Krompachy, Richnava, Jasov, také v osadách v okolí Michalovec, Trebišova, Trhoviště atd.
 
Názor zúčastněného policisty prap. Daniela Szabo, inspektor OO PČR Ostrava Přívoz:
„…kromě školení a přednášek jsme si vyzkoušeli 2 dny sloužit se slovenskými kolegy v terénu. Při této službě jsme zjistili, jak nebezpečná práce to může být, když z pozice represivní složky vyjíždí hlídka složená ze dvou policistů do osady, kde sídlí cca 4000 Romů. Romský specialista na Slovensku funguje spíše jako spojenec mezi Romy a policejní složkou. Jedná klidně a situace řeší tak, aby se všichni rozešli spokojení bez použití síly. Myslím si, že přesně jako na Slovensku nemůže specialista v ČR fungovat, protože máme jiné problémy. Romové nežijí v osadách, ale jsou začleněni ve městech. Práce našich specialistů bude proto muset probíhat trochu jinak, ale myslím si, že je reálné práci specialisty u nás vykonávat. Nyní se jezdíme na Slovensko učit, realita je však taková, že i zde specialisté museli pracovat několik let, než se jejich práce dostala do této konkrétní fáze, kdy vše funguje, jak má.“
 
Poděkování za vstřícnost a profesionální organizaci patří všem zainteresovaným slovenským policistům, především však kpt. Mgr. Peteru Čajkovi, kpt. Mgr. Michaelu Valachovi a plk. Mgr. Lubomíru Kopčovi.
 
Vzdělávání českých policistů na Slovensku bude letos pokračovat dalšími dvěma stážemi. Druhé v pořadí, v termínu 12. – 17. dubna, se zúčastní policisté z Krajských ředitelství policie Ústeckého a Karlovarského kraje a třetí stáže, ve dnech 26. – 29. dubna, se zúčastní manažeři Policie České republiky.
 
Seznam účastníků
Organizátoři:
pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček, ŘSPP PP ČR, manažer uvedeného projektu
kpt. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková, odb. služby pořádkové policie KŘP-M, styčný důstojník pro menšiny Olomouckého kraje
kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, odb. služby pořádkové policie KŘP-T, styčný důstojník pro menšiny Moravskoslezského kraje
Mgr. Pavlína Bulínová, pracovník pro vztahy s veřejností, OTP PP ČR

Policejní specialisté Policie České republiky:
prap. Roman Czabe, pprap. Mgr. Roman Brázda, pprap. Jan Kubáč, pprap. Michal Beláček, prap. Vojtěch Školudík, prap. Jan Segiň, pprap. Bc. Tomáš Ondrejkovič, prap. Tomáš Macnar, prap. Zdeněk Langer, prap. Petr Osina, pprap. David Vrobel, pprap. Martin Kocián, pprap. Viktor Jež, pprap. Martin Pawlica, pprap. Bc. Jana Maroščíková, prap. Radim Zámečník, prap. Jan Hazda, nstržm. Lubomír Pavlica, prap. Daniel Szabo, prap. Marek Michelka
 


1. - 3. března 2014
Návštěva OSCE - ODIHR ve Varšavě

Ve dnech 1. až 3. března 2015 proběhl seminář OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) – ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) pro manažery a styčné důstojníky pro menšiny krajských ředitelství Policie České republiky.
 
Stěžejním tématem semináře byla policejní práce s minoritní skupinou Romů a Sintů, řešení trestných činů z nenávisti a zajišťování průběhu pokojných shromáždění občanů. Zástupci OSCE, Idaver Memedov, Larry Olomofe, Yulia Korysheva, Anita Danko, Oleksandra Zub a Natalie Mazur, se při svých přednáškách soustředili na zásady a osvědčené postupy ke zlepšení vztahů mezi policií a uvedenými komunitami. Seznámili přítomné s pozitivními i negativní případy z praxe. Ve společné diskusi pak čeští policisté osvětlili uvedeným zástupcům OSCE reálie české společnosti ve vztahu k menšinám, především Romům, seznámili je s některými známými případy s rasovým podtextem, které česká policie řešila, s policejními postupy při vyšetřování případů s rasovým motivem a prací policie při zajišťování demonstrací občanů.
 
Následující den navštívila skupina českých policistů sídlo OSCE – ODIHR ve Varšavě. Program byl zaměřen na obeznámení účastníků s působností organizace a na téma jak vnímat rasový podtext v situacích řešených policií. Lektory byli pracovníci organizace, jmenovitě: Mirjam Karoly, Tatjana Peric, Snjezana Bokulic, Omer Fisher, Nathalie Tagwerker, Tatyana Bogussevich a Cristina Finch.
 
Po oficiálním programu proběhlo jednání managementu projektu svysokou poradkyní OSCE – ODIHR pro záležitosti Romů a Sintů paní Mirjam-Angelou Karolyi, jehož předmětem bylo další rozšíření spolupráce a vzájemných návštěv a dohoda vydání manuálu OSCE – ODIHR „Police and Roma and Sinti: Good Practices in Building Trust and Understanding“ a jeho překladu do českého jazyka.
 
Českou delegaci tvořila skupina policejních manažerů: náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. Ing. Antonín Kreml, ředitelé krajských ředitelství policie Moravskoslezského a Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš KUŽEL a plk. Ing. Libor KREJČIŘÍK, náměstci ředitelů krajských ředitelství policie Karlovarského a Olomouckého kraje plk. Mgr. Jiří MATOUŠ a plk. Mgr. Bc. Petr TOMÁNEK, vedoucí odborů služby pořádkové policie krajských ředitelství policie Ústeckého, Středočeského a Moravskoslezského kraje plk. Ing. Bc. Pavel HOLZKNECHT, plk. Ing. Bc. Jan TULACH a plk. Mgr. Bc. Libor SCHEJOK, dále vedoucí Územního odboru policie v Sokolově plk. Mgr. Martin GÖTZL a zástupce vedoucího územního odboru Most plk. Ing. Jindřich BERGMANN.
 
Všechna krajská ředitelství police zastupovali styční důstojníci pro menšiny, jmenovitě: plk. Mgr. Miroslav HURT, kpt. Mgr. Dagmar DOLEŽALOVÁ, kpt. Bc. Pavla TŮMOVÁ, kpt. Mgr. Blanka BLÁHOVÁ, kpt. Mgr. Daniel KUBÍN, kpt. Mgr. Eva JANDOVÁ, kpt. Mgr. Milan KOZÁK, kpt. Mgr. Michaela SEDLÁČKOVÁ, kpt. Bc. Jan DONGRES, kpt. Mgr. Martin STRAŠÍK, kpt. Bc. Jiří KOŘÁN, kpt. Bc. Martin HEČKO, npor. Mgr. Šárka VLČKOVÁ a por. Ing. Richard VALA.
 
Organizační stránku akce měli na starosti manažer projektu pplk. JUDr. Mgr. Václav VLČEK a vedoucí projektu pplk. Mgr. Radka OVČÁČÍKOVÁ, oba z ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky. Tlumočnické služby poskytla externí tlumočnice Aneta SÜČOVÁ a publicistiku zajistila Mgr. Pavlína BULÍNOVÁ, oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky.

FOTOGALERIE
webové stránky organizace OSCE


18. - 21. listopadu 2014
Kurzy styčných důstojníků pro menšiny a členy pracovních skupin I. a II.

Prvními vzdělávacími aktivitami programu byly dva dvoudenní kurzy styčných důstojníků pro menšiny a členy pracovních skupin, které se konaly v rekreačním zařízení Vltava Ministerstva vnitra ČR v Červené nad Vltavou.

První z nich byl zahájen dne 18. listopadu a druhý, navazující kurz, dne 20. listopadu 2014. Obě akce organizovali členové pracovní skupiny programu, jmenovitě Mgr. Markéta Benešová MA., odbor bezpečnostní politiky MV ČR, pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček a pplk. Mgr. Radka Ovčáčíková, ředitelství služby pořádkové policie PP ČR.

Každého z kurzů se zúčastnilo 80 policistů a policistek, profesně se zabývajících prací s menšinami na úrovni styčných důstojníků pro menšiny krajských ředitelství policie, členů jejich pracovních skupin a budoucích policejních specialistů pro práci s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách.

Kurzy zahájil spolu s výše jmenovanými organizátory plk. Ing. Antonín Kreml, náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie PP ČR. Přednášky byly směrovány k otázkám xenofobie, rasismu, integrace, segregace, asimilace, etnocentrismu, diskriminace, extremismu, rasového profilování, migrace, principu etnické neutrality, kultury menšin, vyrovnávání se s kulturními, sociálními a náboženskými odlišnostmi v návaznosti na aspekty práce policistů při styku s menšinami (jejich odolnost vůči psychické zátěži), systém práce Policie ČR v multikulturním prostředí, činnost styčného důstojníka a jeho pracovní skupiny, příklady dobré praxe, platné legislativy a základních strategických dokumentů.

Součástí kurzu byla také řízená diskuse s policisty Romské národnosti prap. Pavlem Bánem, prap. Romanem Eröšem a prap. Ladislavem Horvátem z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Vzácnými hosty byli policisté ze Slovenska kpt. Mgr. Peter Čajka, odbor poriadkovej polície Prezidia Policajného zboru Slovenskej republiky (dále jen PPZ SR), plk. Mgr. Ĺubomír Kopčo, vedoucí odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a pplk. JUDr. Tibor Rózsár, vedoucí oddělenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície PPZ SR, kteří se s posluchači podělili o zkušenosti slovenské policie v práci s Romským etnikem.

Každý kurz byl ukončen závěrečným testem, který úspěšně splnili všichni účastníci. V závěru druhého z kurzů bylo účastníkům předáno osvědčení o absolvování kurzu.

English version

vytisknout  e-mailem