Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy 2009 - 2014

Program CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

Projekt:                                     Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)
Věcný gestor:                           Ředitelství služby cizinecké policie
Ředitel projektu:                       plk. Mgr. Milan Majer
Vedoucí projektu:                     plk. Mgr. Petr Malovec
Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2017
Plánovaná investice:                € 1 747 682, tj. 46 313 573 CZK
 
Popis projektu (cíl): Biometrická data tzv. "e-cestovních dokladů" jsou považována za citlivější údaje než snímky obličejů osob. Důvodem jsou jejich podstatně přesnějších identifikační možnosti. Proto jsou tato data v pasech zemí EU chráněna dodatečným ochranným mechanismem. Každý stát  je povinen vytvořit národní infrastrukturu, která bude součástí mezinárodní bezpečnostní infrastruktury sloužící pro ověření integrity a autenticity "e-cestovních dokladů" a k identifikaci jejich držitelů. Systém Národní kontrolní autority je chápán jako součást kontrolní a verifikační části systému pro práci s elektronickými doklady a představuje platformu určenou pro mezinárodní provoz.
 
Ministerstvo vnitra bude působit v roli Národní certifikační autority, Národní verifikační autority  posuzuje plnění bezpečnostních požadavků a důvěryhodných postupů jednotlivých subjektů vytvářejících bezpečnostní údaje a kontrolních autorit zároveň bude spravovat inspekční systémy s oprávněním přistupovat k biometrickým údajům v dokladech s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaných ČR v rámci kontroly jejich funkčnosti a správnosti uložených údajů.
 
Policie ČR  podle zákona č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů, byla pověřena výkonem role Národní kontrolní autority. Bude poskytovatelem certifikačních služeb pro inspekční systémy a zároveň bude některé inspekční systémy provozovat a to zejména pro účely hraniční kontroly "e- cestovních dokladů" vydávaných ČR a cizími státy.
 
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR
 

 
 
červen 2015
Plk. Petr Malovec zahájil projekt Národní kontrolní autority.
 
 
srpen 2015
Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
 
 
17. – 18. června 2015
1. studijní cesta do zahraničí, Norsko, Oslo 
 
Tříčlenná delegace, plk. Mgr. Petr Malovec, Ředitelství služby cizinecké policie, pplk. Ing. Karel Draganov, odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia, Ing. Jiří Děcký, odbor centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra ČR, podnikla studijní cestu v rámci schválené Programové dohody a navazující Projektové žádosti za kolegy z Národního ředitelství policie Norsko.
                                                
První den uskutečnili návštěvu Gardemoen airport police station. Po celou dobu návštěvy delegaci provázel velitel letištní jednotky policie. Delegaci byla prezentována organizace norské policie a stručně byl popsán systém hraniční kontroly na letišti. Policie je v Norsku rozdělena do 27 distriktů (předpokládá se redukce na 12 distriktů). Do působnosti policie spadá mimo jiné ochrana státních hranic a provádění hraniční kontroly a vydávání cestovních dokladů. Útvar kriminální policie není územně vázaný a kriminalista může teoreticky vyšetřovat kterýkoliv trestný čin kdekoliv v Norsku. Počet policistů je výrazně nižší než v ČR, což je dáno především rozdílným zalidněním i historickým vývojem. Norsko plánuje snížit počet služeben. Dříve služebny sloužili jako centrum státní správy, ale v souvislosti s přenosem řady procesů na samosprávy není již tato funkce policie nyní významná. V období 2016/2017 se předpokládá zahájení vydávání eID karet. Česká delegace následně navštívila pracoviště vstupní hraniční kontroly na příletu ze států mimo schengenský prostor. Na tomto pracovišti je obdobně jako v ČR prováděn krátký vstupní pohovor. V případě cestujících ze zemí s vízovou povinností se provádí porovnání otisků prstů proti VIS (Vízový informační systém). U osob, které plánují delší pobyt na území Norska, se provádí doplňující pohovor, který má zjistit plány dotyčné osoby - zda má dostatek finančních prostředků pro celou dobu pobytu. Při srovnatelném počtu mimo schengenských cestujících je letiště vybaveno jen dvěma odbavovacími pracovišti. Druhá linie je v bezprostředním dosahu první kontrolní linie. Software byl dobře strukturován. Zajímavý je přístup norské policie k pasívní autentizaci informací z pasu – autentizaci neprovádí.
            V rámci policejní stanice na letišti Gardemoen delegace navštívila i expertní pracoviště pro zkoumání padělaných a pozměněných cestovních pasů a cestovních dokladů. Pracoviště je vybaveno srovnatelně s našimi pracovišti. Software pro kontrolu čipu v cestovním dokladu zatím na tomto pracovišti k dispozici nemají a nepoužívají.    
Odpoledne následovala návštěva detenčního tábora Trandum, který spadá pod National Policie Immigration Service. V tomto táboře jsou ubytováni cizinci, u nichž nebyla prokázána totožnost nebo odmítnutí žadatelé o azyl, kteří nechtějí opustit zemi dobrovolně. Stručně byla představena historie zařízení, pravidla umístění v zařízení a byly předvedeny prostory objektu. Zajímavé bylo zjištění, jak rozsáhlé zázemí pro volnočasové aktivity mají cizinci k dispozici. Převážná většina umístěných (cca 90%) nezůstává déle než jeden týden. 
            Druhý den navštívila delegace Oslo - politidistrikt, Grønlandsleiret 44, kde je pasové oddělení pro Oslo.
            Biometrické pasy se v Norsku vydávají od dubna 2005. Od dubna 2010 se všem žadatelům starším 12 let snímají otisky prstů a ukládají se do čipu cestovního pasu. Cestovní pas je doručen žadateli běžnou poštou do 10 pracovních dnů po nabrání žádosti. V Oslu se vydává cca 80 000 pasů ročně. Platnost je závislá na věku žadatele. Je možné požádat o další pasy v případě potřeby cestování do zemí, které neakceptují pasy se vstupním razítkem jistých dalších zemí.
            K náběru biometrických údajů se používá kiosek (viz foto), který pořídí fotografii, sejme otisky prstů a zaznamená podpis žadatele na podpisovém tabletu. Při pořízení otisků prstů se neprovádí ztotožnění ani při náběru žádosti ani při předání, vzhledem k tomu, že pas je po personalizaci odesílán žadateli poštou. Ročně není doručeno cca 200 - 300 pasů.
            V případech nutnosti se vydává tzv. Emergency passport. Může být platný až jeden rok a je platný pouze pro jednu cestu. Datová stránka je vyplňována rukou, nejedná se o strojově čitelný doklad, proto není uznáván v některých zemích (Oman, UAE, USA,…). V roce 2014 bylo vydáno 2574 těchto pasů. Předpokládá se, že koncem roku 2016 budou tyto pasy nahrazeny tzv. Express pasy (obdoba našich pasů se zkrácenou dobou vydání).
            Vzhledem k velkému množství případů zneužití identity chystá Politidirektoratet řadu opatření např. vybudování Norského ID centra, IdeALT program atd. Minulý rok bylo 30 000 norských pasů hlášeno jako ztracené a odcizené. V roce 2013 kolem 230 000 (tj. 5,9%) Norů se stalo obětí zneužití identity.
            V rámci opatření proti zneužití identity nový typ cestovního pasu a národní ID karta budou zavedeny v letech 2016/2017.
            Delegace také navštívila personalizační centrum, které pro Norsko zabezpečuje firma Gemalto již od roku 2005. Knížky cestovních pasů jsou vyráběny ve Finsku. Personalizace je prováděna na automatické lince, která zabezpečí personalizaci čipu, personalizaci datové stránky laserovým gravírováním, vytvoření sekundární (stínové) fotografie laserovým gravírováním a potisk UV barvami (kromě obrazců i další fotografie držitele na papírovou stránku sousedící s datovou polykarbonátovou).
            Následně delegace navštívila pracoviště, kde jsou provozovány systémy CSCA a CVCA. Tyto systémy jsou provozovány policií, ale stanovení certifikačních politik je v působnosti ministerstva spravedlnosti, pod které policie spadá. Členové delegace živě diskutovali s norskými kolegy zkušenosti z provozu těchto systémů. Norsko zatím nemá DV CA (Document Verifier Certification Authority) pro kontrolu otisků prstů v cestovních dokladech. Zatím provozuje pouze QVCA (Quality Verifier Certication Authority) pro ePasy a QVCA pro ePKP pro kontrolu kvality a přístupu k otiskům prstů u výrobce (obdoba našeho DV1 u Státní tiskárny cenin, státní podnik). V současné době jsou v procesu budování kompletního systému certifikačních a verifikačních autorit včetně komunikačního systému SPOC. Přepokládaný termín dokončení je konec roku 2016.
Při této příležitosti Ing. Jiří Děcký předal zástupcům Norska CSCA certifikáty České republiky, které slouží k ověřování podpisů DS (Document Signer) v cestovních pasech ČR. Tyto certifikáty budou použity v systémech automatické hraniční kontroly (ABC eGate) na letišti Gardemoen.
             Cíl studijní cesty - představení systému na vydávání a personalizaci pasů, seznámení se s procesy hraniční kontroly na mezinárodním letišti Gardemoen a navázání spolupráce s kolegy zabezpečujícími provoz certifikačních autorit v Norsku – byl splněn. Norští kolegové projevili zájem o reciproční návštěvu v České republice, která by se mohla uskutečnit letos na podzim.
 
Autor: kpt. Mgr. Petr Malovec

FOTOGALERIE

 
dne 15. dubna 2015, budova ředitelství služby cizinecké policie Policejního prezidia ČR
Porada projektového týmu

Cílem porady bylo vyhodnotit stav projektu a další postup. Plnění úkolů z předchozích porad členy pracovního týmu a průběh projektu byl vyhodnocen jako standardní. Zásadní informací o průběhu projektu bylo podání monitorovací zprávy Ministerstvu financí v březnu letošního roku prostřednictvím IS CEDR. Výsledky vyhodnocení nejsou prozatím známy. V souvislosti s veřejnými zakázkami projektu bylo přítomným sděleno, že dne 7. dubna 2015 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen UOHS) správní řízení ve věci přezkumu zakázky k Národní kontrolní autoritě (PDP2). Rozhodnutí UOHS se očekává do 22. 5. 2015.
Součástí plánovaného programu projektu je studijní cesta do Norska ve dnech 15. – 19. 6.   2015. Cílem návštěvy je seznámení se s využíváním a fungováním autority v Norsku, která je obdobná Národní kontrolní autoritě (PDP2), konkrétně bude účastníkům návštěvy představen způsob ověřování biometrických identifikátorů Norskou policií a to např. na mezinárodním letišti, území.
Hlavní úkoly pracovního týmu pro nadcházející období se týkají přípravy zmíněné služební cesty do Norska a sledování průběhu správního řízení.
 
 
6. března 2015
Zahájení projektu
 
Policie České republiky Ředitelství služby cizinecké policie zahájilo v roce 2015 realizaci projektu Národní kontrolní autority (DVCZE). Předmětem projektu "Vybudování Národní kontrolní autority" je vybudování komponenty kontrolní a verifikační části systému pro práci s elektronickými veřejnými doklady s biometrickými prvky, která představuje platformu určenou pro mezinárodní provoz s rozšířením o podporu správy dat nezbytných pro verifikaci dokladů a autentizaci jejich držitelů na podřízených inspekčních systémech.
 
Realizace tohoto projektu umožní všem oprávněným autoritám (např. PČR, CS, Vězeňská stráž) a zejména pak policistům cizinecké policie provádějící hraniční kontrolu na vnějších hranicích nebo pobytovou kontrolu cizinců na území, ověření totožnosti osob prostřednictvím otisku prstu uloženém v cestovním dokladu nebo pobytovém povolení. Systém bude vytvořen tak, aby umožňoval práci jak s dokladem vydanými Českou republikou tak cizími státy. Potvrzení totožnosti prostřednictvím služeb NKA ověří nejen pravost a platnost elektronické části dokladu, ale zejména odhalí případné zneužití dokladu jinou osobou.
Autor: kpt. Petr Malovec

 

6. ledna 2015
Zahajovací porada projektů PDP 2 a PDP 3

Dne 6. ledna 2015 v budově Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen ŘSCP) proběhla porada pracovního týmu, kterou byla zahájena realizace projektů PDP 2 a PDP 3. Zúčastnili se ho pracovníci ŘSCP kpt. Mgr. Petr Malovec, projektový manažer, plk. Ing. Vladimír Tomíšek, kpt. Ing. Tomáš Kirchhof, kpt. Mgr. Eva Píglová, kpt. Mgr. Milan Dufek, Milan Frydrych, dále Ing. Jaroslav Škrábal, koordinátor projektu a pracovník kanceláře projektů evropských fondů Policejního prezidia ČR a Mgr. Pavlína Bulínová, koordinátorka publicity projektu a pracovnice oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR.

Programem jednání mimo jiné bylo seznámení členů týmu s rolemi jeho jednolivých členů, s informacemi o projektech a s hlavními úkoly projektů. Dalšími body programu bylo nastavení způsobu vedení, zveřejňování a uchovávání dokumentace. Účastníci jednání byli informováni o podmínkách udržitelnosti projektů a stanovili systém a pravidla komunikace v souladu s grafickým manuálem programu.

vytisknout  e-mailem