Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 • Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 • Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 • Horní Rakousko - Oberösterreich
 • Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 • Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 • Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 • Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 • Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 • Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 • Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 • Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 • Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 • Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 • Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 • Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 • Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 • Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 • Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei

Jihočeská a hornorakouská policie

„Jihočeská a hornorakouská policie se společně představují“

„Südböhmische und oberösterreichische Polizei stellt sich gemeinsam vor“

Obsahem projektu je společná informační kampaň jihočeské a hornorakouské policie zaměřená na předání informací o kontaktech, struktuře, činnostech a pravomocech obou bezpečnostních sborů.
Hlavním cílem projektu je zlepšení a prohloubení informovanosti obyvatel a návštěvníků regionu Jižní Čechy – Horní Rakousko o práci a úkolech policií obou států včetně jejich rozdílností a zvýšení právního vědomí veřejnosti v této oblasti.
Kampaň bude realizována dvoujazyčně a elektronicky v prostředí webových stránek obou bezpečnostních sborů.
  ob1 cr.jpg
 
Policie ČR
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
adresa: Lannova 26, 370 74 České Budějovice
telefon: 974 221 111
fax: 974 221 900, 974 221 108
   
ob2 ra.png
  Zemské policejní ředitelství pro Horní Rakousko
  LPD Oberösterreich
  Gruberstraße 35, 4021 Linz
  Telefon: 059133/40/0
  Fax: 059133/40/1009
 e-mail:LPD-O@polizei.gv.at         http://www.polizei.gv.at/ooe/start.aspx

 Projekt je spolufinancován ze SF EU OP EÚS Česko - Rakousko a podpořen z prostředků Fondu malých projektů

logo ps.jpg

Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region

Jihočeský kraj představuje geograficky poměrně uzavřený celek. Jádro kraje tvoří jihočeská kotlina. Na jihovýchodě je obklopena Šumavou, na severozápadě výběžky Brd, na severu Středočeskou Vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě pak Novohradskými horami. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve, Českobudějovická a Třeboňská.


Podstatnou část státní hranice tvoří hranice s Rakouskem a Německem (v celkové délce 323 km). Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti úzké spolupráce se sousedními zeměmi. Turisticky je využívána celková atraktivita kraje s nenarušenou přírodou a množstvím kulturních a historických památek.


Rozloha kraje je 10057 kilometrů čtverečních. Převážná část území leží v nadmořské výšce 400-600 m, s čímž souvisejí poněkud drsnější klimatické podmínky. Nejvyšším bodem na území Jihočeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1378 m), naopak nejnižším místem (330 m) je hladina Orlické přehrady v okrese Písek. V kraji je více než 7000 rybníků, jejichž výměra představuje více než 30.000 hektarů. Největšími z nich jsou rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 415 ha, které jsou zároveň největšími rybníky v České republice. Kromě toho, byla na území kraje vybudována vodní díla Lipno (největší vodní plocha v ČR), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a Římov, který zásobuje pitnou vodou značnou část kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín byla vybudována vodní nádrž Hněvkovice. 

 Mapa kraj.jpg

Der Kreis Südböhmen stellt geografisch ein verhältnismäßig geschlossenes Ganzes dar. Den Kern des Kreises bildet das Südböhmische Becken. Im Südosten ist er vom Böhmerwald umgeben, im Nordwesten befinden sich Ausläufer des Gebirges Brdy, im Norden grenzt er ans Mittelböhmische Hügelland, im Osten an die Böhmisch-Mährische Höhe und im Südosten ist er mit dem Novohradské Gebirge umgeben. Im südböhmischen Kessel erstrecken sich das Budweiser Becken und das Treboner Becken.

Den wesentlichen Teil der Staatsgrenze bildet die Grenze zu Österreich und zu Deutschland (in der Gesamtlänge von 323 km). Der Grenzcharakter bietet Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit mit Nachbarländern. Viele Touristen lockt die Attraktivität des Kreises mit der tadellosen Natur und vielen kulturellen und historischen Denkmälern und Sehenswürdigkeiten.

Die Fläche des Kreises beträgt 10057 Quadratkilometer. Der überwiegende Teil des Gebietes liegt 400-600 m über dem Meer, damit hängen einigermaßen raue klimatische Bedingungen zusammen. Der höchste Punkt auf dem Gebiet Südböhmens ist der Böhmerwälder Gipfel Plechý (1378 m), die niedrigste Stelle ist der Wasserspiegel vom Orlík-Stausee im Bezirk Písek (330 m). Im Kreis befinden sich über 7000 Teiche, ihr Ausmaß macht über 30.000 Hektar. Die größten davon sind Rožmberk mit der Oberfläche von 490 ha, Bezdrev mit 450 ha und Horusický mit 415 ha, es sind gleichzeitig die größten Teiche in der Tschechischen Republik. Darüber hinaus wurden in Südböhmen die Stauseen ausgebaut: Lipno (die größte Wasserfläche in Tschechien), Orlík mit ausgedehnten Erholungsgeländen und Římov, der den Großteil des Kreises mit Trinkwasser versorgt. Im Zusammenhang mit dem Aufbau des Atomkraftwerkes Temelín wurde der Wasserspeicher Hněvkovice erbaut.


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:


POLICIE 158,
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155,
HASIČI 150,
INTEGROVANNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112,
MĚSTSKÁ POLICIE 156
 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:


POLIZEI 158,
NOTARZT 155,
FEUERWEHR 150,
INTEGRIERTES RETTUNGSSYSTEM 112,
STADTPOLIZEI 156
 

Horní Rakousko - Oberösterreich

Horní Rakousko s hlavním městem Lincem je jednou z devíti spolkových zemí Rakouské republiky. Horní Rakousko je se svou plochou 11.982 kilometrů čtverečních čtvrtou největší a s počtem obyvatel 1,4 milionu třetí nejlidnatější spolkovou zemí. Hraničí s Bavorskem (Německo), Jihočeským krajem a s rakouskými spolkovými zeměmi Dolní Rakousko, Štýrsko Salzburg.
Horní Rakousko se tradičně rozděluje na čtyři oblasti: Hausruckviertel, Innviertel, Mühlviertel a Traunviertel. Území mezi městy Linec, Eferding, Wels, Steyr a Enns je nazývá „pátým viertlem“ – centrální oblastí.

Hornorakouská zemská ústava definuje Horní Rakousko jako samostatnou spolkovou zemi v rámci demokratické republiky Rakousko. Horní Rakousko se hlásí ve své ústavě ke sjednocené Evropě, která se zavazuje k demokratickým, státoprávním, sociálním a zemským principům a k zásadě subsidiarity, která chrání svébytnost regionů a zajišťuje jejich spoluúčast na celoevropských rozhodovacích procesech. Horní Rakousko definuje v zemské ústavě své postavení v Evropě jako svébytný, do budoucna orientovaný a sebevědomý region, který se sám spolupodílí na dalším rozvoji sjednocené Evropy.
Zemskými symboly jsou barvy (prapor a vlajka) spolkové země Horní Rakousko, zemský znak, zemská pečeť a zemská hymna.
Hornorakouský znak se skládá z rozděleného štítu korunovaného korunou rakouského arcivévody. Štít ukazuje a heraldicky vlevo jsou tři stříbrné a tři červené pruhy. Zemský znak může být znázorněn v barvě nebo černo-bílý. Znak byl přijat v roce 1930 a vychází ze znaku pánů von Machland. Vlajka byla oficiálně zavedena 25.dubna 1949.

 Horní Rakousko mapa.jpg

Oberösterreich mit der Landeshauptstadt Linz ist eines von neuen Bundesländern der Republik Österreich. Oberösterreich ist mit einer Fläche von 11.982 Quadratkilometer das viertgrößte und mit 1,4 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig das drittgrößte Bundesland. Es grenzt an Bayern (Deutschland), Südböhmen sowie an die Bundesländer Niederösterreich, die Steiermark und das Land Salzburg.
Oberösterreich wird traditionell in vier Teile eingeteilt, das Hausruckviertel, das Innviertel, das Mühlviertel und das Traunviertel. Der Bereich zwischen den Städten Linz, Eferding, Wels, Steyr und Enns wird als „fünftes Viertel“ – Zentralraum genannt.

Die Oberösterreichische Landesverfassung definiert Oberösterreich als ein selbständiges Bundesland der demokratischen Republik Österreich. Oberösterreich bekennt sich in seiner Verfassung zudem zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und bundesstaatlichen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an Europäischen Entscheidungen sichert. Oberösterreich definiert seine Stellung in Europa in der Landesverfassung als eigenständige, zukunftsorientierte und selbstbewusste Region, die an der Weiterentwicklung eines geeinten Europas selbst mitwirkt.
Landessymbole sind die Farben (Fahne und Flagge) des Landes Oberösterreich, das Landeswappen, das Landessiegel und die Landeshymne. Znak Horní Rakousko.png
Das Oberösterreichische Wappen besteht aus einem, mit dem österreichischen Erzherzogshut gekrönten, gespaltenen Schild. Der Schild zeigt heraldisch rechts einen goldenen Adler mit roter Zunge und roten Krallen auf schwarzem Grund und ist heraldisch links dreimal von Silber und Rot gespalten. Das Landeswappen kann in Farbe oder Schwarz-Weiß dargestellt werden. Das Wappen wurde 1930 festgelegt und geht auf das Wappen der Herren von Machland zurück. Die Flagge wurde offiziell am 25. April 1949 eingeführt.
 

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Úkoly Policie České republiky plní více jak 39 000 policistů a také občanští zaměstnanci policie. 
 

Jihočeská policie. Policisté Jihočeského kraje jsou řízeni ředitelem Krajského ředitelství policie sídlícího na Lannově třídě v Českých Budějovicích, cestou jednotlivých územních odborů policie, kterých je sedm - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Program a cíle jihočeské policie:
Být profesionálním, výkonným a moderním evropským policejním sborem. Zajistit nadstandardní míru bezpečnosti občanů a upevnit jejich důvěru v policii. Prohloubit spolupráci s jednotlivými samosprávami kraje a ostatními regionálními partnery. Navázat na úspěšné tradice jihočeské policie.
V roce 2008 byla v rámci celé republiky jihočeská policie ohodnocena jako kraj s nejvyšší objasněností trestné činnosti a také jako kraj s nejmenší kriminalitou. Policejní motto: „Pomáhat a chránit" chceme naplňovat lidským přístupem, vstřícností bez povýšeného chování či arogance. Represivní poslání policie chceme vyvažovat aktivní a všestrannou preventivní činností policistů především u školní mládeže a seniorů.

Významným prostředkem k naplnění našeho programu a našich cílů je profesionální a současně k veřejnosti vstřícné, vykonávání služebních činností. Vycházíme z následujících principů:

• za veřejný pořádek a bezpečnost není odpovědna pouze policie, jde o věc veřejnou

• instituce a veřejnost nesou svůj díl odpovědnosti, se kterým policie v rámci spolupráce, ve své každodenní práci počítá

• v každém služebním okrsku musí být policista, kterého budou občané osobně znát

• chceme svým partnerům ukazovat cestu k eliminaci trestné činnosti a vytvářet podmínky pro prevenci, to vše v rámci vzájemné spolupráce

• o každodenní práci chceme veřejnost informovat tak, aby měla přehled o práci policie i o aktuální bezpečnostní situaci 
 

Organizační struktura KŘP Jčk.jpg

Die Polizei der Tschechischen Republik ist das einheitliche bewaffnete Korps, das durch das Gesetz des Tschechischen Nationalrates vom 21. Juni 1991 errichtet wurde. Die Polizei arbeitet im öffentlichen Dienst. Ihre Aufgabe ist es, die Sicherheit der Personen und des Vermögens zu schützen, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten sowie die Straftat- und Gefahrenabwehr durchzuführen. Sie erfüllt auch Aufgaben gemäß der Strafprozessordnung sowie weitere ihr durch Gesetze, Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften und durch internationale Verträge anvertrauten Aufgaben auf dem Gebiet der Innenordnung und Sicherheit, die ein Bestandteil der Rechtsordnung der Tschechischen Republik sind.

Die Polizei der Tschechischen Republik unterliegt dem Innenministerium. Sie besteht aus dem Polizeipräsidium, Einheiten mit gesamtstaatlicher Wirkung, Kreisdirektionen der Polizei und Fachbereiche, die im Rahmen der Kreisdirektionen errichtet sind. Das Gesetz errichtet 14 Kreisdirektionen der Polizei. Ihre Wirkungsbereiche sind mit den Gebietsbereichen von 14 Kreisen der Tschechischen Republik identisch. Die Aufgaben der Polizei der Tschechischen Republik werden von über 39.000 Polizisten sowie von den Zivilmitarbeitern der Polizei erfüllt.
 

Die Polizei Südböhmens ist durch die Kreisdirektion der Polizei gelenkt, sie hat ihren Sitz in der Lannova Straße in Budweis, und zwar durch einzelne Gebietsbezirke der Polizei. Es gibt sieben Gebietsbezirke: Budweis, Krumau, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice und Tábor.

Programm und Ziele der Polizei Südböhmens:
Professionelles, leistungsfähiges und modernes europäisches polizeiliches Korps zu sein. Die Gefahrenabwehr im Bereich der Sicherheit der Menschen durchzuführen und das Vertrauen in die Polizei zu stärken. Die Zusammenarbeit mit einzelnen Kreisverwaltungen und mit anderen regionalen Partnern zu vertiefen. An erfolgreiche Traditionen der südböhmischen Polizei anzuknüpfen.
2008 wurde die südböhmische Polizei im Rahmen der ganzen Republik als der Kreis mit dem größten Aufklärungsgrad der Straftätigkeit sowie als der Kreis mit der kleinsten Kriminalität. Wir wollen das Polizeimotto: „Helfen und schützen" mit dem menschlichen Ansatz, entgegenkommen ohne das überhebliche Benehmen oder Arroganz erfüllen. Das repressive Element wollen wir mit der aktiven und allseitigen Vorbeugungstätigkeit der Polizisten besonders bei der Schulkindern und Senioren ausbalancieren.

Das bedeutende Mittel zur Erfüllung unseres Programms und unserer Ziele ist die professionelle und gleichzeitig öffentlichkeitsfreundliche Ausübung der Diensttätigkeiten. Es wird auf folgenden Prinzipien basiert:


• für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist nicht nur die Polizei verantwortlich, es geht um eine öffentliche Sache


• die Institutionen und die Öffentlichkeit tragen auch ihren Verantwortungsanteil, mit dem die Polizei im Rahmen der Zusammenarbeit in der alltäglichen Arbeit rechnet


• in jedem Dienstbezirk muss ein Polizist sein, den die Bürger persönlich kennen werden


• wir wollen unseren Partnern den Weg zur Eliminierung der Straftätigkeit zeigen und die Bedingungen zur Prävention schaffen, das alles im Rahmen der gegenseitigen Zusammenarbeit


• wir wollen die Öffentlichkeit über die alltägliche Arbeit informieren, damit die Öffentlichkeit eine Übersicht über die Arbeit der Polizei sowie über die aktuelle Sicherheitslage hat
 

Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich

Organizace Zemského policejního ředitelství - česky:

Organigramm_der_Landespolizeidirektion_Oberösterreich_česky.pdf

 

Organizace Zemského policejního ředitelství - německy:

Organigramm der Landespolizeidirektion Oberösterreich_originál.pdf

Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen

Služba pořádkové policie je základním pilířem Policie České republiky. S počtem policistů je službou nejpočetnější. V jihočeském kraji chrání bezpečnost osob i majetku, veřejný pořádek, plní úkoly v trestním řízení, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a také na bezpečnou dopravu osob a přepravu zásilek po železnici.


K přímému kontaktu policistů pořádkové policie s veřejností slouží síť obvodních oddělení, jichž je v jihočeském kraji na sedmi územních odborech celkem třicet devět. Policisté sloužící na obvodních odděleních policie vykonávají nepřetržitou službu a zajišťují tak stálou akceschopnost. Dozorčí služba na obvodním oddělení policie přijímá oznámení, podněty a žádosti a obstarává tak nepřetržitý styk s veřejností. K činnostem pořádkové policie patří hlídková služba a obchůzková služba, jejímuž výkonu se policisté věnují ve svých okrscích či na určených stanovištích. Jejich úkolem je předcházet páchání trestné činnosti či přestupkovému jednání, odhalovat jejich pachatele a zakročovat proti nim.


Policisté pořádkové policie se na úseku trestního a přestupkového řízení zaměřují zejména na delikty, které veřejnost nejvíce obtěžují a jsou nejrozšířenější. Ke službě pořádkového policisty patří neodmyslitelně preventivní činnost, která spočívá zejména ve spolupráci s obcemi a jejich obyvateli. Do služby pořádkové policie dále spadá oddělení služební kynologie i pohotovostní a eskortní oddělení.


Seznam obvodních oddělení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje dle územních odborů:

Územní odbor České Budějovice

Obvodní oddělení České Budějovice – město
adresa: 28. října 1, 371 05 České Budějovice
telefon: 974 226 700
fax: 974 226 940

• Vyšší územní samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
• Územní působnost: České Budějovice - centrum

Obvodní oddělení Lišov
adresa: Žižkova 170/37, 373 72 Lišov
telefon: 974 226 740  fax: 974 226 749

• Vyšší územně správní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působnosti: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Lišov
• Územní působnost: Lišov, Adamov, Borovany, Hůry, Hvozdec, Jivno, Ledenice, Libín, Libnič, Slavošovice, Slověnice, Štěpánovice, Zvíkov

Obvodní oddělení Trhové Sviny
adresa: Žižkovo náměstí 33, 374 01 Trhové Sviny
telefon: 974 226 760   fax: 974 226 769

• Vyšší územní samosprávný celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
• Územní působnost: Trhové Sviny, Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Komářice, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Strážkovice, Střížkov, Svatý Ján nad Malší, Žár

Obvodní oddělení Týn nad Vltavou
adresa: Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou
telefon: 974 226 770   fax: 974 226 779

• Vyšší územně správní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Týn nad Vltavou
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Týn nad Vltavou
• Územní působnost: Týn nad Vltavou, Bohunice, Doubrava, Doubravka, Dobšice, Hosty, Chrášťany, Neznašov, Temelín, Smilovice, Všemyslice, Zvěrkovice

Obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou – policejní stanice Ševětín
adresa: Masarykova 49, 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon: 974 226 730    fax: 974 226 739

• Vyšší územní samosprávní celek. Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Hluboká nad Vltavou, Zliv
• Územní působnost: Hluboká nad Vltavou, Bílá Hůrka, Borek, Břehov, Čejkovice, Dasný, Dehtáře, Dívčice, Dobřejovice, Dříteň, Hosín, Hlavatce, Hrdějovice, Chlumec, Chvalešovice, Malé Chrášťany, Mydlovary, Nákří, Nová Ves, Olešník, Pištín, Purkarec, Radomilice, Radošovice, Sedlec, Strýčice, Tupesy, Úsilné, Velice, Záblatí, Zahájí, Zliv, Žabovřesky

Policejní stanice Ševětín
adresa: Zahradní 161, 373 63 Ševětín
telefon: 974 226 790    fax: 974 226 790

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Ševětín
• Územní odpovědnost: Ševětín, Bečice, Bošilec, Drahotěšice, Dynín, Dolní Bukovsko, Hartmanice, Horní Bukovsko, Horní Kněžeklady, Chotýčany, Lhota, Mazelov, Modrá Hůrka, Neplachov, Pořežany, Vitín, Vlkov, Žimutice

Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou
adresa: Boršov nad Vltavou 206, 373 82 Boršov nad Vltavou
telefon: 974 226 710     fax: 974 226 719

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
• Územní působnost: Boršov nad Vltavou, Borovnice, Branišov, Čakov, Doubravice, Doudleby, Dubné, Habří, Heřmaň, Homole, Hradce, Jamné, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí, Litvínovice, Mokrý Lom, Nedabyle, Nová Ves u Českých Budějovic, Planá, Plav, Roudné, Římov, Včelná, Vidov, Vrábče, Záboří, Závraty, Záhrobčice

Obvodní oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory
adresa: M. Chlajna 45, 370 11 České Budějovice
telefon: 974 226 720    fax: 974 226 729

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
• Územní působnost: České Budějovice – Čtyři Dvory

Obvodní oddělení České Budějovice – Suché Vrbné
adresa: Dobrovodská 2106, 370 06 České Budějovice
telefon: 974 226 750    fax: 974 226 759

• Vyšší územní samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
• Územní odpovědnost: České Budějovice – Suché Vrbné, Dobrá Voda, Dubičné, Hlincova Hora, Nové Hodějovice, Rudolfov, Srubec, Staré Hodějovice, Vráto

Oddělení hlídkové služby České Budějovice
adresa: Jiráskovo nábřeží 25 9, 370 04 České Budějovice
telefon: 974 226 420     fax: 974 226 936

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
• Územní působnost: Teritorium města České Budějovice, v případě potřeby v rámci Územního odboru České Budějovice

Územní odbor Český Krumlov

Obvodní oddělení Český Krumlov – služebna Křemže
adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

telefon: 974 232 700   fax: 974 232 940

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Krumlov
• Územní působnost: Český Krumlov – centrum a přilehlé části, Dolní Třebonín, Chlumec, Chvalšiny, Mirkovice, Mojné, Přídolí, Přísečná, Srnín, Věžovatá pláně, Zlatá Koruna, Zubčice a přilehlé části obcí

 Služebna Křemže
adresa: Spojovací 174, 382 03 Křemže  telefon: 974 232 750, v případě nepřítomnosti 974 232 700     fax: 974 232 940

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Krumlov
• Územní působnost: Křemže, Brloh, Křemže, Nová Ves a přilehlé části obcí
 

Obvodní oddělení Kaplice
adresa: Omlenická 311, 382 41 Kaplice

telefon: 974 232 720   fax: 974 232 729

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Kaplice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Kaplice
• Územní působnost: Kaplice a přilehlé části, Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov a další přilehlé části obcí


Obvodní oddělení Horní Planá
adresa: Jiráskova 178, 382 26 Horní Planá
telefon: 974 232 710    fax: 380 738 234

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Planá
• Územní působnost: Horní Planá a přilehlé části, Boletice, Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Větřní
adresa: Šumavská 129, 382 11 Větřní
telefon: 974 232 740     fax: 380 732 394

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Krumlov
• Územní působnost: Větřní, Bohdalovice, Kájov, Světlík a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou – služebna Vyšší Brod
adresa: Lipno nad Vltavou 75, 382 78 Lipno nad Vltavou

telefon: 974 232 760       fax: 380 736 275

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Vyšší Brod
• Územní působnost: Lipno nad Vltavou, Frymburk, Přední Výtoň a další přilehlé části obcí
 

 Služebna Vyšší Brod
adresa: 5. května 22, 382 73 Vyšší Brod
telefon: 974 232 730, v případě nepřítomnosti 974 232 760
fax: 380 736 275

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Vyšší Brod
• Územní působnost: Vyšší Brod, Horní Dvořiště, Loučovice, Malšín, Rožmberk nad Vltavou, a přilehlé části obcí

Územní odbor Jindřichův Hradec

Obvodní oddělení Jindřichův Hradec – služebna Studená
adresa: Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
telefon: 974 233 700, 974 233 702      fax: 974 233 940

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
• Územní působnost: Jindřichův Hradec – centrum a přilehlé části, Annovice, Bednárec, Blažejov, Březina, Bukovka, Buk, Červená Lhota, Člunek, Děbolín, Deštná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Dvoreček, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Lhota, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Horní Žďár, Hospříz, Hostějeves, Hrutkov, Jarošov nad Nežárkou, Jindřiš, Jižná, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Klenov, Kostelní Radouň, Kunžak, Kruplov, Lipovka, Lodhéřov, Lovětín, Malá Rosička, Malíkov nad Nežárkou, Matějovec, Matná, Mnich, Mostečný, Najdek, Nekrasín, Níťovice, Nová Včelnice, Nový Bozděchov, Okrouhlá Radouň, Oldřiš, Otín, Pejdlova Rosička, Plasná, Pleše, Pluhův Žďár, Pohoří, Políkno, Polště, Radouňka, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Samosoly, Stajka, Starý Bozděchov, Studnice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Vydří, Záhoří, Zdešov, Žďár a přilehlé části obcí

 
Služebna Studená
adresa: Mírová 44, 378 56, Studená (areál Mateřské školy)
telefon: 974 233 740, v případě nepřítomnosti 974 233 700      fax: 974 233 940

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
• Územní působnost: Studená, Bednáreček, Bořetín, Budkov, Česká Olešná, Domašín, Horní Bolíkov, Horní Dvorce, Horní Meziříčsko, Horní Němčice, Horní Olešná, Horní Pole, Jilem, Leština, Malý Jeníkov, Malý Ratmírov, Mutyněves, Nová Olešná, Olšany, Papulín, Popelín, Skrýchov, Strmilov, Střižovice, Studená, Sumrakov, Světlá, Velký Jeníkov, Vlčice, Zahrádky a přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Třeboň
adresa: Riegrova 1227, 379 01 Třeboň
telefon: 974 244 702, 974 244 703,  státní linka: 384 722 345
fax: 974 244 940

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Třeboň
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Třeboň
• Územní působnost: Třeboň – centrum a přilehlé části, Branná, Břilice, Dolní Lhota, Domanín, Dunajovice, Dvorce, Frahelž, Klec, Kolence, Lásenice, Libořezy, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Mláka, Mníšek, Nová Hlína, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, Ponědraž, Ponědrážka, Přeseka, Příbraz, Smržov, Stará Hlína, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Záblatí a další přilehlé části obcí

 Obvodní oddělení Dačice – služebna Slavonice
adresa: Havlíčkovo náměstí 98/1380, 380 01 Dačice
telefon: 974 233 710     fax: 974 233 719

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Dačice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Dačice
• Územní působnost: Dačice – centrum a přilehlé části, Bílkov, Borek, Borová, Brandlín, Hostkovice, Hradišťsko, Hříšice, Chlumec, Jersice, Kostelní Vydří, Liderovice, Lipnici, Lipolec, Lipová, Malý Pěčín, Manesovice, Markvarec, Maršov, Nové Dvory, Ostojkovice, Peč, Poldovka, Prostřední Vydří, Radlice, Řečice, Šach, Toužin, Třebětice, Urbaneč, Valtínov a další části přilehlých obcí 
 

Služebna Slavonice
adresa: Náměstí Míru 458, 378 81 Slavonice
telefon: 974 233 770, v případě nepřítomnosti 974 233 710     fax: 974 233 719


• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Dačice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Studená
• Územní působnost: Studená, Báňovice, Bělčovice, Cizkrajov, Český Rudolec, Dančovice, Dešná, Dolní Bolíkov, Hluboká, Holešice, Horní Radíkov, Chvalkovice, Janov, Kadolec, Marketa, Maříž, Matějovec, Modletice, Mutišov, Mutná, Nová Ves, Nové Hobzí, Nové Sady, Nový Svět, Písečné, Plačovice, Radíkov, Rančířov, Rožnov, Rubašov, Slavětín, Stálkov, Staré Hobzí, Stoječín, Terezín, Václavov, Vlastkovec, Županovice


Obvodní oddělení Nová Bystřice
adresa: Vitorazská 671, 378 33 Nová Bystřice
telefon: 974 233 730     fax: 974 233 73

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Nová Bystřice, Jindřichův Hradec
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Nová Bystřice
• Územní působnost: Nová Bystřice, Albeř, Artoleč, Bílá, Blato, Číměř, Člunek, Dobrá Voda, Dobronín, Kaproun, Kunějov, Klášter, Klenová, Landštejn, Lhota, Lomy, Mosty, Návary, Nová Ves, Nový Vojířov, Ovčárna, Podlesí, Pomezí, Potočná, Sedlo, Senotín, Skalka, Smrčná, Staré Město pod Landštejnem, Suchdol, Veclov, Vitiněvec, Zvůle a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Suchdol nad Lužnicí
adresa: 9. května 697, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
telefon: 974 233 750     fax: 974 233 759

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Suchdol nad Lužnicí, Třeboň
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Suchdol nad Lužnicí
• Územní působnost: Suchdol nad Lužnicí, Bor, Cep, Dvory nad Lužnicí, Františkov, Halámky, Hrachoviště, Hrdlořezy, Klikov, Rapšach, Tušť a další části přilehlých obcí

Služebna České Velenice
adresa: Československých legií 368, 378 10 České Velenice
telefon: 974 233 780, v případě nepřítomnosti 974 233 750    fax: 974 233 759

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: České Velenice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: České Velenice
• Územní odpovědnost: České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Žofina huť

Služebna Chlum u Třeboně
adresa: Třeboňská 374, 378 04 Chlum u Třeboně
telefon: 974 233 785, v případě nepřítomnosti 974 233 750   fax: 974 233 789

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Chlum u Třeboně
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Chlum u Třeboně
• Územní působnost: Chlum u Třeboně, Hamr, Lutová, Mirochov, Staňkov, Žíteč


Územní odbor Písek


Obvodní oddělení Písek
adresa: Zeyerova 541, 397 01 Písek
telefon: 974 235 700
fax: 974 235 709

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Písek
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Písek
• Územní působnost: Písek a přilehlé obecní části, Borečnice, Bošovice, Dobev, Hradiště, Kestřany, Krašovice, Lhota u Kestřan, Malé Nepodřice, Nová Dobev, Nová Ves, Nový Dvůr, Oldřichov, Purkratice, Semice, Smrkovice, Stará Dobev, Topělec, Velké Nepodřice, Zátaví, Zlivice a další části přilehlých obcí
 

 Obvodní oddělení Milevsko
adresa: Náměstí E. Beneše 7, 399 01 Milevsko
telefon: 974 235 730    fax: 974 235 739

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Milevsko
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Milevsko
• Územní působnost: Milevsko a přilehlé obecní části, Bernartice, Bílinka, Bílina, Bojenice, Borovany, Božetice, Branice, Branišov, Branišovice, Březí, Dmýštice, Dobrá Voda, Dobrošov, Dobřemilice, Dražíč, Držkrajov, Hanov, Hněvanice, Hostín, Hrachov, Hrazánky, Hrazany, Hrejkovice, Chlumek, Chrást, Chyšky, Jestřebice, Karlov – Nepomuk, Klisinec, Klokočov, Kolišov, Kovářov, Kotýřina, Křenovice, Křižanov, Kvašťov, Květuš, Lašovice, Líšnice, Mezný, Mlčkov, Nálesí, Nemějice, Něžovice, Níkovice, Nosetín, Nová Ves, Okrouhlá, Olešná, Onen Svět, Osek, Osletín, Pěchova Lhota, Písecká Smoleč, Podchýšská Lhota, Popovec, Přeborov, Přebořice, Přeštěnice, Přílepov, Ráb, Radihošť, Radíkovi, Radvánov, Rakov, Ratiboř, Ratibořec, Rohozov, Rukaveč, Růžená, Řenkov, Sepekov, Slabčice, Srlín, Stehlovice, Střítež, Svatkovice, Týnice, Velká, Vepice, Vesec, Veselíčko, Vilín, Vladyčin, Voděrady, Vranov, Zahořany, Zálší, Záluží, Zbelítov, Zběšice, Zběšičky, Zbislav, Zhoř, Žebrákov a další části přilehlých obcí

Obvodní oddělení Zvíkovské Podhradí
adresa: Zvíkovské Podhradí 30, 397 01 Písek
telefon: 974 235 750    fax: 974 235 759

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Písek a Milevsko
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Písek a Milevsko
• Územní působnost: Zvíkovské Podhradí a přilehlé obecní části, Březí, Červená nad Vltavou, Červený Újezdec, Dobešice, Dolní Novosedly, Dolní Záhoří, Držov, Horní Novosedly, Horní Záhoří, Chrastiny, Jamný, Jetětice, Jickovice, Jickovice-Strážka, Kašina Hora, Kluky, Kostelec nad Vltavou, Květov, Kučeř, Louka, Novosedly, Ochoz, Oslov, Podolí I., Podolsko, Rastory, Sobědraž, Struhy, Avatá Anna, Svatonice, Štědronín, Štědronín-Plasy, Temešvár, Třešně, Tukleky, Varvažov, Varvažovská Paseka, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Vůsi, Zahrádka, Zbonín a další části přilehlých obcí

Obvodní oddělení Protivín
adresa: Mírová 166, 398 11 Protivín
telefon: 974 235 740    fax: 974 235 749

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Písek
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Protivín
• Územní působnost: Protivín a přilehlé obecní části, Albrechtice nad Vltavou, Budičovice, Heřmaň, Hladná, Chřešťovice, Chvaletice, Jehnědno, Krč, Kukle, Maletice, Milenovice, Myšenec, Nová Ves u Protivína, Nuzov, Paseky, Putim, Ražice, Selibov, Skály, Štětice, Tálín, Těšovice, Údraž, Újezd, Záboří, Žďár, Žďárské Chalupy a další části přilehlých obcí

Obvodní oddělení Čimelice
adresa: Čimelice 311, 398 04 Čimelice
telefon: 974 235 720   fax: 974 235 729

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Písek
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Mirotice, Mirovice
• Územní působnost: Čimelice a přilehlé obecní části, Bořice, Boudy, Brloh, Boješice, Cerhovice, Dědovice, Dolní Nerestce, Dolní Ostrovec, Draheničky, Drhovle, Drhovle Ves, Drhovle Zámek, Dubí Hora, Horní Nerestce, Horní Ostrovec, Horosedly, Chlaponice, Jarotice, Jistec, Karlov, Kakovice, Kořlí u Orlíka, Kožlí u Čížové, Králova Lhota, Krsice, Křešice, Laziště, Lety, Lučkovice, Malčice, Minice, Mirovice, Mirotice, Mišovice, Mladotice, Myslín, Nevězice, Nová Vráž, Obora u Cerhonic, Obora u Radobytc, Ohař, Orlík nad Vltavou, Ostrovec, Pamětice, Plíštice, Podolí II, Pohoří, Probulov, Předotice, Pukňov, Radobytce, Rakovice, Rakovické Chalupy, Rátzely, Řeteč, Slavkovice, Smetanova Lhota, Soběšice, Sochovice, Stará Vráž, Staré Sedlo, Stráž, Strážovice, Svučice, Šamonice, Šerkov, Touškov, Třebkov, Vadkovice, Vrábsko, Vráž a další části přilehlých obcí


Územní odbor Prachatice

Obvodní oddělení Prachatice
adresa: Lázeňská 325, 383 24 Prachatice
telefon: 974 236 700     fax: 974 236 940

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Prachatice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Prachatice
• Územní působnost: Prachatice - centrum a další přilehlé části, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub u Prachatic, Dory, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Laziště, Lipovice, Nebahovy, Pěčnov, Radhostice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Záblatí, Zábrdí, Žernovice a další přilehlé části obcí


Obvodní oddělení Vimperk
adresa: 1. Máje 73/7, 385 01 Vimperk
telefon: 974 236 780      fax: 974 236 189

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Vimperk
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Vimperk
• Územní působnost: Vimperk - centrum a další přilehlé části, Bohumilice, Bošice, Buk, Čkyně, Lčovice, Nicov, Stachy, Svatá Máří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vrbice, Zálezly, Zvíkov, Žárovná a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Volary
adresa: Soumarská 375, 384 51 Volary
telefon: 974 236 740    fax: 974 236 749


• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Prachatice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Prachatice
• Územní působnost: Volary - centrum a další přilehlé části, Křišťanov, Nová Pec, Stožec, Zbytiny, Želnava a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Netolice
adresa: Václavská 120, 384 11 Netolice
telefon: 974 236 720   fax: 974 236 729

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Netolice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Netolice
• Územní působnost: Netolice - centrum a další přilehlé části, Babice, Hracholusky, Chvalkovice, Ktiš, Lhenice, Lužice, Mahouš, Malovice, Němčice, Olšovice, Strunkovice nad Blanicí, Žitná a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Horní Vltavice
adresa: Horní Vltavice 5, 384 91 Horní Vltavice
telefon: 974 236 760       fax: 974 236 769

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Vimperk
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Vimperk
• Územní působnost: Horní Vltavice, Borová Lada, Kubova Huť, Kvilda, Nové Hutě, Lenora, Strážný a další přilehlé části obcí

 
Územní odbor Strakonice

Obvodní oddělení Strakonice
adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
telefon: 974 237 700   fax: 974 237 709

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Strakonice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Strakonice
• Územní působnost: Strakonice – centrum a přilehlé části, Droužetice, Jinín, Mutěnice, Modlešovice, Nebřehovice, Radošovice, Řepice, Sousedovice a přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Blatná
adresa: J. P. Koubka 22, 388 01 Blatná
telefon: 974 237 710    fax: 974 237 719

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Blatná
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Blatná
• Územní působnost: Blatná a přilehlé části, Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záhoří a další přilehlé části obcí


Obvodní oddělení Vodňany
adresa: Dr. Hajného 22, 389 01 Vodňany
telefon: 974 237 730    fax: 974 237 739

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Vodňany
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Vodňany
• Územní působnost: Vodňany a přilehlé části, Albrechtice, Bavorov, Bílsko, Blanice, Budyně, Cehnice, Číčenice, Čavyně, Čichtice, Černěves, Drahonice, Dunovice, Dlouhá Ves, Hájek, Chelčice, Krajničko, Krašlovice, Kváskovice, Libějovice, Měkynec, Paračov, Pivkovice, Pohorovice, Radějovice, Radčice, Skály, Skočice, Stožice, Újezd, Truskovice, Třešovice, Tourov, Vitice, Záluží a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Volyně
adresa: Karla Čapka 711, 387 01 Volyně
telefon: 974 237 740     fax: 974 237 749

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Strakonice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Volyně
• Územní působnost: Volyně, Čepřovice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, Kalenice, Kraselov, Krejnice, Kuřimany, Libětice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Miloňovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle, Vacovice, Volenice, Záhorčice, Zvotoky a další přilehlé části obcí

Obvodní oddělení Radomyšl
adresa: Blatenská 86, 387 31 Radomyšl
telefon: 974 237 760     fax: 383 392 400, 974 237 769


• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Strakonice
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Strakonice
• Územní působnost: Radomyšl, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Hlupín, Horní Poříčí, Krty, Chráštovice, Katovice, Kladruby, Mečichov, Mnichov, Novosedly, Osek, Pracejovice, Přešťovice, Rovná, Slaník, Střelecké Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Únice, Velká Turná a další přilehlé části obcí

Územní odbor Tábor


Obvodní oddělení Tábor
adresa: Divadelní 212, 390 01 Tábor
telefon: 974 238 700    fax: 974 238 940


• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Tábor
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Tábor
• Územní působnost: Tábor – centrum a přilehlé části, Dražice, Dražičky, Slapy, Hnojná Lhota, Čekanice, Čelkovice, Hlinice, Horky, Klokoty, Měšice, Náchod, Smyslov, Větrovy, Všechov, Zahrádka, Zaluží, Zárybničná Lhota a přilehlé části obcí

 Obvodní oddělení Sezimovo Ústí – služebna Chýnov
adresa: nám. T. Bati 664, 391 02 Sezimovo Ústí
telefon: 974 238 730    fax: 974 238 739

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Tábor
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Sezimovo Ústí
• Územní působnost: Sezimovo Ústí a přilehlé části, Bezděčín, Borek, Doubí, Dudov, Košice, Libějice, Lhota Samoty, Malšice, Maršov, Obora, Planá nad Lužnicí, Strkov, Radimovice u Želče, Skrýchov u Malšic, Ústrašice, Zhoř u Tábora, Želeč a další přilehlé části obcí


Služebna Chýnov
adresa: Gabrielovo náměstí 47, 391 55 Chýnov
telefon: 974 238 770, v nepřítomnosti 974 238 730    fax: 974 238 739

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Tábor
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Tábor
• Územní působnost: Chýnov a přilehlé části, Babčice, Bítov, Blatice, Dlouhá Lhota, Dobronice u Chýnova, Dolní Hořice, Domamyšl, Hadovky, Hájek, Hartvíkov, Horní Hořice, Hroby, Chabrovice, Chotčiny, Chrbonín, Kajetín, Kladruby,Kloužovice, Kozmice, Krátošice, Krtov, Lažany, Lejčkov, Malešín, Mašovice, Mlýny, Nová Ves u Chýnova, Nové Dvory,Nuzbely, Oblajovice, Osikovec, Pořín, Prasetín, Psárov, Raděnín, Radostovice, Svatá Anna, Terezín, Tříklasovice, Turovec, Skopytce, Velmovice, Vodice, Vlčeves, Zahostice a další přilehlé části obcí.

Obvodní oddělení Soběslav
adresa: Palackého 94/2, 392 02 Soběslav
telefon: 974 238 740   fax: 974 237 749

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Soběslav
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Soběslav
• Územní působnost: Soběslav – centrum a přilehlé části, Budislav,Brandlín,Čeraz, Debrník, Dírná, Dráchov, Dvorce, Hlavatce, Hlavňov, Hrušova Lhota, Chotěmice, Chlebov, Janov, Katov, Komárov, Klenovice, Kvasejovice, Mezná, Mokrá, Myslkovice, Nová Ves, Nedvědice, Přehořov, Radimov, Roudná, Rybova Lhota, Sedlečko u Soběslavi, Skalice, Třebějice, Třebiště, Tučapy, Vyhnanice, Vesce, Vlastiboř, Záluží u Budislavi, Zvěrotice
 

Obvodní oddělení Bechyně
adresa: nám. T. G. Masarykova 4, 391 65 Bechyně
telefon: 974 238 750    fax: 974 237 759

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Tábor
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Bechyně
• Územní působnost: Bechyně a přilehlé části, Bečice, Bechyňská Smoleč, Bežerovice, Blatec, Březnice, Čeňkov u Bechyně, Černyšovice, Dobronice u Bechyně, Dobřejice, Hájky, Haškovcova Lhota, Hodonice, Hvožďany, Kašovice, Křída, Kozetice, Kozín, Malšice-Čeňkov, Hutě, Nová Ves, Nové Hutě, Nové Lány, Opařany, Podboří, Radětice, Rataje, Senožaty, Slavňovice, Stádlec, Staré Lány, Staré Sedlo, Sudoměřice u Bechyně, Třebělice, Všechlapy, Záhoří a další přilehlé části obcí.


Obvodní oddělení Mladá Vožice – služebna Jistebnice
adresa: Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice
telefon: 974 238 720     fax: 974 237 729

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Tábor
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Mladá Vožice
• Územní působnost: Mladá Vožice, Bendovo Záhoří, Běleč, Bradačov, Blanice, Blatnice, Bzová, Dolní Hrachovice, Dolní Kouty, Dolní Světlá, Dub, Elbančice, Františkov, Hlasivo – Hlasivko, Horní Hrachovice, Horní Kouty, Horní Střítež, Horní Světlá, Chocov, Janov, Krchova Lomná, Křekovice, Křekovická Lhota, Kříženec, Křtěnovice, Leština, Lhýšov, Malenin, Malý Ježov, Mostek, Moraveč, Mutice, Nahořany, Noskov, Nová Ves u Mladé Vožice, Obratice, Oldřichov, Pavlov, Podolí, Pohnání, Pojbuky, Pohnánec, Popovice, Radostice, Radvanov, Rašovice, Ratibořice, Ratibořické Hory, Rodná, Řemičov – Buková, Temešvár, Skrýšov, Smilovy Hory, Slapsko – Javor, Staniměřice, Stará Vožice, Stojslavice, Šebířov, Ústějov, Velký Ježov, Vilice – Hrnčíře, Vitanovice, Vosná, Vrcholtovice, Vřesce, Vyšetice Zadní Lomná, Zahrádka, Zářičí u Mladé Vožice, Zhoř u Mladé Vožicea další přilehlé části obcí


Služebna Jistebnice
adresa: Táborská 226, 391 33 Jistebnice
telefon: 974 238 780, v případě nepřítomnosti 974 238 720
fax: 974 238 729

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Tábor
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Tábor
• Územní odpovědnost: Jistebnice a přilehlé částí obcí, Aleninova Lhota, Balkova Lhota, Beranova Lhota, Bezděkov, Borotín, Borátkov, Božejov, Broučkova Lhota, Brtec, Cunkov, Červené Záhoří, Dědice, Dědičky, Drahnětice, Drhonice, Hatov, Hodkov, Hoštice, Hronova Vesec, Hubov, Hůrka, Chomutova Lhota, Chotoviny, Chlístov, Chlum, Javoří, Jedlany, Jeníčkova Lhota, Jezviny, Kamenná Lhota, Kaliště, Kovošín, Košín, Křenovy Dvory, Libenice, Liderovice, Makov, Meziříčí, Modlíkov, Moraveč, Mozolov, Nadějkov, Nasavrky, Nehonín, Nemyšl, Nepřejov, Nové Dvory, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Petříkovice, Pikov, Polanka, Předbojov, Rzavá, Řevnov, Oltyně, Olší, Opařany – Hodušín, Orlov, Ostrý, Ounuz, Padařov, Plechov, Podol, Pohořelice, Pohoří, Prudice, Radimovice u Tábora, Radkov – Paseka, Sedlečko, Skrýchov, Smrkov, Starcova Lhota, Stružinec, Svoříž, Sychrov, Sudoměřice u Tábora, Svrabov – Hejlov, Šichova Vesec, Třemešná, Úlehle, Úraz, Větrov, Vlasenice, Vratišov, Vrážná, Záhoříčko, Zbelítov, Zvěstonín a další přilehlé částí obcí

Obvodní oddělení Veselí nad Lužnicí
adresa: nám. T. G. Masaryka 24, 391 81 Veselí nad Lužnicí
telefon: 974 238 760     fax: 974 238 769

• Vyšší územně samosprávní celek: Jihočeský kraj
• Obec s rozšířenou působností: Soběslav
• Obec s pověřeným obecním úřadem: Veselí nad Lužnicí
• Územní působnost: Veselí nad Lužnicí, Borkovice, Drahov, Hamr, Horusice, Kundratice, Klečaty, Mažice, Řípec, Sviny, Val, Vlkov,Zálší, Zlukov, Žíšov a další přilehlé části obcí
 

 
Die Ordnungspolizei ist einer der Gundpfeiler der Polzei der Tschechischen Republik. Hier ist die größte Zahl der Polizisten im Dienst. Die Polizei in Südböhmen übernimmt die Gefahrenabwehr im Bereich der Sicherheit der Personen und des Vermögens, schützt die öffentliche Ordnung, erfüllt die Aufgaben im Strafverfahren, macht Aufsicht über die Sicherheit und Kontinuität des Straßenverkehrs a sowie über die Sicherheit der Personeneförderung und Transport der Sendungen per Bahn.


Zum direkten Kontakt der Ordnungspolizisten mit der Öffentlichkeit dient das Netz von Bezirksabteilungen, im Kreis Südböhmen befinden sich neununddreißig Bezirksabteilungen in sieben Gebietsbezirken. Die in Bezirksabteilungen dienenden Polizisten üben ihren Dienst ununterbrochen und sichern somit die ständige Aktionsbereitschaft. Der Überwachungsdienst in der Bezirksabteilung der Polizei nimmt Anzeigen, Anregungen und Anträfe auf und besorgt somit einen ununterbrochenen Kontakt mit der öffentlichkeit. Zu Tätigkeiten der Ordnungspolizei gehört Wachdienst und Streifengang, die Polizisten üben diese Arbeit in seinen Bezirken oder in festgelegten tandorten aus. Ihre Aufgabe ist es, strafbare und ordnungswidrige Handlungen zu erforschen, die Täter aufzuklären und dagegen einzugreifen.


Die Polizisten der Ordnungspolizei im Bereich des Straf- und Ordnungswidrigkeits-Verfahrens focusieren besonders auf Delikte delikty, die die Öffentlichkeit am meisten belästigen und sehr verbreitet sind. Zu Tätigkeiten eines Ordnungspolizisten gehört unentbehrlich auch die Prävention, die besonders auf der Zusammenarbeit mit Gemeinden und ihren Bewohnern basiert. Zur Ordnungspolizei gehören auch die Diensthundabteilung sowie Einheiten für den schnellen Einsatz.


Liste der Bezirksabteilungen der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens nach Gebietsbezirken:

Gebietsbezirk České Budějovice

Bezirksabteilung České Budějovice – Stadt
Anschrift: 28. října 1, 371 05 České Budějovice
Telefon: 974 226 700
Fax: 974 226 940

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: České Budějovice
• Gebietswirkungsbereich: České Budějovice - Zentrum

Bezirksabteilung Lišov
Anschrift: Žižkova 170/37, 373 72 Lišov
Telefon: 974 226 740 Fax: 974 226 749

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Lišov
• Gebietswirkungsbereich: Lišov, Adamov, Borovany, Hůry, Hvozdec, Jivno, Ledenice, Libín, Libníč, Slavošovice, Slověnice, Štěpánovice, Zvíkov

Bezirksabteilung Trhové Sviny
Anschrift: Žižkovo náměstí 33, 374 01 Trhové Sviny
Telefon: 974 226 760
Fax: 974 226 769

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Trhové Sviny
• Gebietswirkungsbereich: Trhové Sviny, Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Komářice, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Strážkovice, Střížkov, Svatý Ján nad Malší, Žár

Bezirksabteilung Týn nad Vltavou
Anschrift: Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 974 226 770
Fax: 974 226 779

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Týn nad Vltavou
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Týn nad Vltavou
• Gebietswirkungsbereich: Týn nad Vltavou, Bohunice, Doubrava, Doubravka, Dobšice, Hosty, Chrášťany, Neznašov, Temelín, Smilovice, Všemyslice, Zvěrkovice

Bezirksabteilung Hluboká nad Vltavou – policejní stanice Ševětín
Anschrift: Masarykova 49, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 974 226 730
Fax: 974 226 739

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet . Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Hluboká nad Vltavou, Zliv
• Gebietswirkungsbereich: Hluboká nad Vltavou, Bílá Hůrka, Borek, Břehov, Čejkovice, Dasný, Dehtáře, Dívčice, Dobřejovice, Dříteň, Hosín, Hlavatce, Hrdějovice, Chlumec, Chvalešovice, Malé Chrášťany, Mydlovary, Nákří, Nová Ves, Olešník, Pištín, Purkarec, Radomilice, Radošovice, Sedlec, Strýčice, Tupesy, Úsilné, Velice, Záblatí, Zahájí, Zliv, Žabovřesky


Policejní stanice Ševětín
Anschrift: Zahradní 161, 373 63 Ševětín
Telefon: 974 226 790
Fax: 974 226 790


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Ševětín
• Gebietswirkungsbereich: Ševětín, Bečice, Bošilec, Drahotěšice, Dynín, Dolní Bukovsko, Hartmanice, Horní Bukovsko, Horní Kněžeklady, Chotýčany, Lhota, Mazelov, Modrá Hůrka, Neplachov, Pořežany, Vitín, Vlkov, Žimutice

 Bezirksabteilung Boršov nad Vltavou
Anschrift: Boršov nad Vltavou 206, 373 82 Boršov nad Vltavou
Telefon: 974 226 710
Fax: 974 226 719

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: České Budějovice
• Gebietswirkungsbereich: Boršov nad Vltavou, Borovnice, Branišov, Čakov, Doubravice, Doudleby, Dubné, Habří, Heřmaň, Homole, Hradce, Jamné, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí, Litvínovice, Mokrý Lom, Nedabyle, Nová Ves u Českých Budějovic, Planá, Plav, Roudné, Římov, Včelná, Vidov, Vrábče, Záboří, Závraty, Záhrobčice


Bezirksabteilung České Budějovice – Čtyři Dvory
Anschrift: M. Chlajna 45, 370 11 České Budějovice
Telefon: 974 226 720
Fax: 974 226 729

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: České Budějovice
• Gebietswirkungsbereich: České Budějovice – Čtyři Dvory

Bezirksabteilung České Budějovice – Suché Vrbné
Anschrift: Dobrovodská 2106, 370 06 České Budějovice
Telefon: 974 226 750
Fax: 974 226 759


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: České Budějovice
• Gebietswirkungsbereich: České Budějovice – Suché Vrbné, Dobrá Voda, Dubičné, Hlincova Hora, Nové Hodějovice, Rudolfov, Srubec, Staré Hodějovice, Vráto

Abteilung Wach- und Streifendienst České Budějovice
Anschrift: Jiráskovo nábřeží 25 9, 370 04 České Budějovice
Telefon: 974 226 420
Fax: 974 226 936

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Budějovice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: České Budějovice
• Gebietswirkungsbereich: Territorium der Stadt České Budějovice, bei Bedarf im Rahmen des Gebietsfachbereiches České Budějovice

Gebietsbezirk Český Krumlov

Bezirksabteilung Český Krumlov – Dienststelle Křemže
Anschrift: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Telefon: 974 232 700   Fax: 974 232 940


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Český Krumlov
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Český Krumlov
• Gebietswirkungsbereich: Český Krumlov – Zentrum und anliegende Ortschaften , Dolní Třebonín, Chlumec, Chvalšiny, Mirkovice, Mojné, Přídolí, Přísečná, Srnín, Věžovatá pláně, Zlatá Koruna, Zubčice und anliegende Ortschaften

 Dienststelle Křemže
Anschrift: Spojovací 174, 382 03 Křemže

Telefon: 974 232 750, bei Abwesenheit 974 232 700  Fax: 974 232 940

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Český Krumlov
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Český Krumlov
• Gebietswirkungsbereich: Křemže, Brloh, Křemže, Nová Ves und anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Kaplice
Anschrift: Omlenická 311, 382 41 Kaplice

Telefon: 974 232 720   Fax: 974 232 729

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Kaplice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Kaplice
• Gebietswirkungsbereich: Kaplice und anliegende Ortschaften , Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov und weitere anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Horní Planá
Anschrift: Jiráskova 178, 382 26 Horní Planá
Telefon: 974 232 710
Fax: 380 738 234

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Český Krumlov
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Horní Planá
• Gebietswirkungsbereich: Horní Planá und anliegende Ortschaften , Boletice, Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Větřní
Anschrift: Šumavská 129, 382 11 Větřní
Telefon: 974 232 740
Fax: 380 732 394

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Český Krumlov
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Český Krumlov
• Gebietswirkungsbereich: Větřní, Bohdalovice, Kájov, Světlík und weitere anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Lipno nad Vltavou – Dienststelle Vyšší Brod
Anschrift: Lipno nad Vltavou 75, 382 78 Lipno nad Vltavou
Telefon: 974 232 760
Fax: 380 736 275

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Český Krumlov
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Vyšší Brod
• Gebietswirkungsbereich: Lipno nad Vltavou, Frymburk, Přední Výtoň und weitere anliegende Ortschaften


Dienststelle Vyšší Brod
Anschrift: 5. května 22, 382 73 Vyšší Brod
Telefon: 974 232 730, bei Abwesenheit 974 232 760
Fax: 380 736 275

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Český Krumlov
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Vyšší Brod
• Gebietswirkungsbereich: Vyšší Brod, Horní Dvořiště, Loučovice, Malšín, Rožmberk nad Vltavou, und anliegende Ortschaften

Gebietsbezirk Jindřichův Hradec

Bezirksabteilung Jindřichův Hradec – Dienststelle Studená
Anschrift: Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
Telefon: 974 233 700, 974 233 702
Fax: 974 233 940


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Jindřichův Hradec
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Jindřichův Hradec
• Gebietswirkungsbereich: Jindřichův Hradec – Zentrum und anliegende Ortschaften, Annovice, Bednárec, Blažejov, Březina, Bukovka, Buk, Červená Lhota, Člunek, Děbolín, Deštná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Dvoreček, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Lhota, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Horní Žďár, Hospříz, Hostějeves, Hrutkov, Jarošov nad Nežárkou, Jindřiš, Jižná, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Klenov, Kostelní Radouň, Kunžak, Kruplov, Lipovka, Lodhéřov, Lovětín, Malá Rosička, Malíkov nad Nežárkou, Matějovec, Matná, Mnich, Mostečný, Najdek, Nekrasín, Níťovice, Nová Včelnice, Nový Bozděchov, Okrouhlá Radouň, Oldřiš, Otín, Pejdlova Rosička, Plasná, Pleše, Pluhův Žďár, Pohoří, Políkno, Polště, Radouňka, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Samosoly, Stajka, Starý Bozděchov, Studnice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Vydří, Záhoří, Zdešov, Žďár und anliegende Ortschaften der Gemeinden


Dienststelle Studená
Anschrift: Mírová 44, 378 56, Studená (Areal des Kindergartens)
Telefon: 974 233 740, bei Abwesenheit 974 233 700
Fax: 974 233 940


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Jindřichův Hradec
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Jindřichův Hradec
• Gebietswirkungsbereich: Studená, Bednáreček, Bořetín, Budkov, Česká Olešná, Domašín, Horní Bolíkov, Horní Dvorce, Horní Meziříčsko, Horní Němčice, Horní Olešná, Horní Pole, Jilem, Leština, Malý Jeníkov, Malý Ratmírov, Mutyněves, Nová Olešná, Olšany, Papulín, Popelín, Skrýchov, Strmilov, Střižovice, Studená, Sumrakov, Světlá, Velký Jeníkov, Vlčice, Zahrádky und anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Třeboň
Anschrift: Riegrova 1227, 379 01 Třeboň
Telefon: 974 244 702, 974 244 703, staatliche Telefonnummer: 384 722 345
Fax: 974 244 940

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Třeboň
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Třeboň
• Gebietswirkungsbereich: Třeboň – Zentrum und anliegende Ortschaften , Branná, Břilice, Dolní Lhota, Domanín, Dunajovice, Dvorce, Frahelž, Klec, Kolence, Lásenice, Libořezy, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Mláka, Mníšek, Nová Hlína, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, Ponědraž, Ponědrážka, Přeseka, Příbraz, Smržov, Stará Hlína, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Záblatí und weitere anliegende Ortschaften

 Bezirksabteilung Dačice – Dienststelle Slavonice
Anschrift: Havlíčkovo náměstí 98/1380, 380 01 Dačice
Telefon: 974 233 710
Fax: 974 233 719

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Dačice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Dačice
• Gebietswirkungsbereich: Dačice – Zentrum und anliegende Ortschaften , Bílkov, Borek, Borová, Brandlín, Hostkovice, Hradišťsko, Hříšice, Chlumec, Jersice, Kostelní Vydří, Liderovice, Lipnici, Lipolec, Lipová, Malý Pěčín, Manesovice, Markvarec, Maršov, Nové Dvory, Ostojkovice, Peč, Poldovka, Prostřední Vydří, Radlice, Řečice, Šach, Toužin, Třebětice, Urbaneč, Valtínov und weitere anliegende Ortschaften
 

Dienststelle Slavonice
Anschrift: Náměstí Míru 458, 378 81 Slavonice
Telefon: 974 233 770, bei Abwesenheit 974 233 710
Fax: 974 233 719
 

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Dačice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Studená
• Gebietswirkungsbereich: Studená, Báňovice, Bělčovice, Cizkrajov, Český Rudolec, Dančovice, Dešná, Dolní Bolíkov, Hluboká, Holešice, Horní Radíkov, Chvalkovice, Janov, Kadolec, Marketa, Maříž, Matějovec, Modletice, Mutišov, Mutná, Nová Ves, Nové Hobzí, Nové Sady, Nový Svět, Písečné, Plačovice, Radíkov, Rančířov, Rožnov, Rubašov, Slavětín, Stálkov, Staré Hobzí, Stoječín, Terezín, Václavov, Vlastkovec, Županovice


Bezirksabteilung Nová Bystřice
Anschrift: Vitorazská 671, 378 33 Nová Bystřice
Telefon: 974 233 730
Fax: 974 233 73

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Nová Bystřice, Jindřichův Hradec
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Nová Bystřice
• Gebietswirkungsbereich: Nová Bystřice, Albeř, Artoleč, Bílá, Blato, Číměř, Člunek, Dobrá Voda, Dobronín, Kaproun, Kunějov, Klášter, Klenová, Landštejn, Lhota, Lomy, Mosty, Návary, Nová Ves, Nový Vojířov, Ovčárna, Podlesí, Pomezí, Potočná, Sedlo, Senotín, Skalka, Smrčná, Staré Město pod Landštejnem, Suchdol, Veclov, Vitiněvec, Zvůle und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Suchdol nad Lužnicí
Anschrift: 9. května 697, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Telefon: 974 233 750
Fax: 974 233 759

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Suchdol nad Lužnicí, Třeboň
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Suchdol nad Lužnicí
• Gebietswirkungsbereich: Suchdol nad Lužnicí, Bor, Cep, Dvory nad Lužnicí, Františkov, Halámky, Hrachoviště, Hrdlořezy, Klikov, Rapšach, Tušť und weitere anliegende Ortschaften

Dienststelle České Velenice
Anschrift: Československých legií 368, 378 10 České Velenice
Telefon: 974 233 780, bei Abwesenheit 974 233 750  Fax: 974 233 759


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: České Velenice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: České Velenice
• Gebietswirkungsbereich: České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Žofina huť


Dienststelle Chlum u Třeboně
Anschrift: Třeboňská 374, 378 04 Chlum u Třeboně
Telefon: 974 233 785, bei Abwesenheit 974 233 750
Fax: 974 233 789

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Chlum u Třeboně
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Chlum u Třeboně
• Gebietswirkungsbereich: Chlum u Třeboně, Hamr, Lutová, Mirochov, Staňkov, Žíteč


Gebietsbezirk Písek

Bezirksabteilung Písek
Anschrift: Zeyerova 541, 397 01 Písek
Telefon: 974 235 700
Fax: 974 235 709


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Písek
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Písek
• Gebietswirkungsbereich: Písek und anliegende Ortschaften, Borečnice, Bošovice, Dobev, Hradiště, Kestřany, Krašovice, Lhota u Kestřan, Malé Nepodřice, Nová Dobev, Nová Ves, Nový Dvůr, Oldřichov, Purkratice, Semice, Smrkovice, Stará Dobev, Topělec, Velké Nepodřice, Zátaví, Zlivice und weitere anliegende Ortschaften
 

Bezirksabteilung Milevsko
Anschrift: Náměstí E. Beneše 7, 399 01 Milevsko
Telefon: 974 235 730
Fax: 974 235 739

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Milevsko
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Milevsko
• Gebietswirkungsbereich: Milevsko und anliegende Ortschaften, Bernartice, Bílinka, Bílina, Bojenice, Borovany, Božetice, Branice, Branišov, Branišovice, Březí, Dmýštice, Dobrá Voda, Dobrošov, Dobřemilice, Dražíč, Držkrajov, Hanov, Hněvanice, Hostín, Hrachov, Hrazánky, Hrazany, Hrejkovice, Chlumek, Chrást, Chyšky, Jestřebice, Karlov – Nepomuk, Klisinec, Klokočov, Kolišov, Kovářov, Kotýřina, Křenovice, Křižanov, Kvašťov, Květuš, Lašovice, Líšnice, Mezný, Mlčkov, Nálesí, Nemějice, Něžovice, Níkovice, Nosetín, Nová Ves, Okrouhlá, Olešná, Onen Svět, Osek, Osletín, Pěchova Lhota, Písecká Smoleč, Podchýšská Lhota, Popovec, Přeborov, Přebořice, Přeštěnice, Přílepov, Ráb, Radihošť, Radíkovi, Radvánov, Rakov, Ratiboř, Ratibořec, Rohozov, Rukaveč, Růžená, Řenkov, Sepekov, Slabčice, Srlín, Stehlovice, Střítež, Svatkovice, Týnice, Velká, Vepice, Vesec, Veselíčko, Vilín, Vladyčin, Voděrady, Vranov, Zahořany, Zálší, Záluží, Zbelítov, Zběšice, Zběšičky, Zbislav, Zhoř, Žebrákov und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Zvíkovské Podhradí
Anschrift: Zvíkovské Podhradí 30, 397 01 Písek
Telefon: 974 235 750
Fax: 974 235 759

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Písek a Milevsko
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Písek und Milevsko
• Gebietswirkungsbereich: Zvíkovské Podhradí und weitere anliegende Ortschaften, Březí, Červená nad Vltavou, Červený Újezdec, Dobešice, Dolní Novosedly, Dolní Záhoří, Držov, Horní Novosedly, Horní Záhoří, Chrastiny, Jamný, Jetětice, Jickovice, Jickovice-Strážka, Kašina Hora, Kluky, Kostelec nad Vltavou, Květov, Kučeř, Louka, Novosedly, Ochoz, Oslov, Podolí I., Podolsko, Rastory, Sobědraž, Struhy, Avatá Anna, Svatonice, Štědronín, Štědronín-Plasy, Temešvár, Třešně, Tukleky, Varvažov, Varvažovská Paseka, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Vůsi, Zahrádka, Zbonín und weitere anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Protivín
Anschrift: Mírová 166, 398 11 Protivín
Telefon: 974 235 740
Fax: 974 235 749

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Písek
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Protivín
• Gebietswirkungsbereich: Protivín und anliegende Ortschaften, Albrechtice nad Vltavou, Budičovice, Heřmaň, Hladná, Chřešťovice, Chvaletice, Jehnědno, Krč, Kukle, Maletice, Milenovice, Myšenec, Nová Ves u Protivína, Nuzov, Paseky, Putim, Ražice, Selibov, Skály, Štětice, Tálín, Těšovice, Údraž, Újezd, Záboří, Žďár, Žďárské Chalupy und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Čimelice
Anschrift: Čimelice 311, 398 04 Čimelice
Telefon: 974 235 720
Fax: 974 235 729

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Písek
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Mirotice, Mirovice
• Gebietswirkungsbereich: Čimelice und anliegende Ortschaften, Bořice, Boudy, Brloh, Boješice, Cerhovice, Dědovice, Dolní Nerestce, Dolní Ostrovec, Draheničky, Drhovle, Drhovle Ves, Drhovle Zámek, Dubí Hora, Horní Nerestce, Horní Ostrovec, Horosedly, Chlaponice, Jarotice, Jistec, Karlov, Kakovice, Kořlí u Orlíka, Kožlí u Čížové, Králova Lhota, Krsice, Křešice, Laziště, Lety, Lučkovice, Malčice, Minice, Mirovice, Mirotice, Mišovice, Mladotice, Myslín, Nevězice, Nová Vráž, Obora u Cerhonic, Obora u Radobytc, Ohař, Orlík nad Vltavou, Ostrovec, Pamětice, Plíštice, Podolí II, Pohoří, Probulov, Předotice, Pukňov, Radobytce, Rakovice, Rakovické Chalupy, Rátzely, Řeteč, Slavkovice, Smetanova Lhota, Soběšice, Sochovice, Stará Vráž, Staré Sedlo, Stráž, Strážovice, Svučice, Šamonice, Šerkov, Touškov, Třebkov, Vadkovice, Vrábsko, Vráž und weitere anliegende Ortschaften


Gebietsbezirk Prachatice

Bezirksabteilung Prachatice
Anschrift: Lázeňská 325, 383 24 Prachatice
Telefon: 974 236 700
Fax: 974 236 940

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Prachatice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Prachatice
• Gebietswirkungsbereich: Prachatice - Zentrum und anliegende Ortschaften, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub u Prachatic, Dory, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Laziště, Lipovice, Nebahovy, Pěčnov, Radhostice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Záblatí, Zábrdí, Žernovice und weitere anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Vimperk
Anschrift: 1. Máje 73/7, 385 01 Vimperk
Telefon: 974 236 780
Fax: 974 236 189

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Vimperk
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Vimperk
• Gebietswirkungsbereich: Vimperk - Zentrum und weitere anliegende Ortschaften, Bohumilice, Bošice, Buk, Čkyně, Lčovice, Nicov, Stachy, Svatá Máří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vrbice, Zálezly, Zvíkov, Žárovná und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Volary
Anschrift: Soumarská 375, 384 51 Volary
Telefon: 974 236 740
Fax: 974 236 749


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Prachatice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Prachatice
• Gebietswirkungsbereich: Volary - Zentrum und weitere anliegende Ortschaften, Křišťanov, Nová Pec, Stožec, Zbytiny, Želnava und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Netolice
Anschrift: Václavská 120, 384 11 Netolice
Telefon: 974 236 720
Fax: 974 236 729


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Netolice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Netolice
• Gebietswirkungsbereich: Netolice - Zentrum und weitere anliegende Ortschaften, Babice, Hracholusky, Chvalkovice, Ktiš, Lhenice, Lužice, Mahouš, Malovice, Němčice, Olšovice, Strunkovice nad Blanicí, Žitná und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Horní Vltavice
Anschrift: Horní Vltavice 5, 384 91 Horní Vltavice
Telefon: 974 236 760
Fax: 974 236 769

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Vimperk
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Vimperk
• Gebietswirkungsbereich: Horní Vltavice, Borová Lada, Kubova Huť, Kvilda, Nové Hutě, Lenora, Strážný und weitere anliegende Ortschaften


Gebietsbezirk Strakonice

Bezirksabteilung Strakonice
Anschrift: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
Telefon: 974 237 700
Fax: 974 237 709

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Strakonice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Strakonice
• Gebietswirkungsbereich: Strakonice – Zentrum und anliegende Ortschaften , Droužetice, Jinín, Mutěnice, Modlešovice, Nebřehovice, Radošovice, Řepice, Sousedovice und anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Blatná
Anschrift: J. P. Koubka 22, 388 01 Blatná
Telefon: 974 237 710
Fax: 974 237 719

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Blatná
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Blatná
• Gebietswirkungsbereich: Blatná und anliegende Ortschaften, Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záhoří und weitere anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Vodňany
Anschrift: Dr. Hajného 22, 389 01 Vodňany
Telefon: 974 237 730
Fax: 974 237 739

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Vodňany
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Vodňany
• Gebietswirkungsbereich: Vodňany und anliegende Ortschaften, Albrechtice, Bavorov, Bílsko, Blanice, Budyně, Cehnice, Číčenice, Čavyně, Čichtice, Černěves, Drahonice, Dunovice, Dlouhá Ves, Hájek, Chelčice, Krajničko, Krašlovice, Kváskovice, Libějovice, Měkynec, Paračov, Pivkovice, Pohorovice, Radějovice, Radčice, Skály, Skočice, Stožice, Újezd, Truskovice, Třešovice, Tourov, Vitice, Záluží und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Volyně
Anschrift: Karla Čapka 711, 387 01 Volyně
Telefon: 974 237 740
Fax: 974 237 749

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Strakonice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Volyně
• Gebietswirkungsbereich: Volyně, Čepřovice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, Kalenice, Kraselov, Krejnice, Kuřimany, Libětice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Miloňovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle, Vacovice, Volenice, Záhorčice, Zvotoky und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Radomyšl
Anschrift: Blatenská 86, 387 31 Radomyšl
Telefon: 974 237 760
Fax: 383 392 400, 974 237 769


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Strakonice
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Strakonice
• Gebietswirkungsbereich: Radomyšl, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Hlupín, Horní Poříčí, Krty, Chráštovice, Katovice, Kladruby, Mečichov, Mnichov, Novosedly, Osek, Pracejovice, Přešťovice, Rovná, Slaník, Střelecké Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Únice, Velká Turná und weitere anliegende Ortschaften

Gebietsbezirk Tábor


Bezirksabteilung Tábor
Anschrift: Divadelní 212, 390 01 Tábor
Telefon: 974 238 700
Fax: 974 238 940


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Tábor
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Tábor
• Gebietswirkungsbereich: Tábor – Zentrum und anliegende Ortschaften , Dražice, Dražičky, Slapy, Hnojná Lhota, Čekanice, Čelkovice, Hlinice, Horky, Klokoty, Měšice, Náchod, Smyslov, Větrovy, Všechov, Zahrádka, Zaluží, Zárybničná Lhota und anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Sezimovo Ústí – Dienststelle Chýnov
Anschrift: nám. T. Bati 664, 391 02 Sezimovo Ústí
Telefon: 974 238 730
Fax: 974 238 739

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Tábor
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Sezimovo Ústí
• Gebietswirkungsbereich: Sezimovo Ústí und anliegende Ortschaften , Bezděčín, Borek, Doubí, Dudov, Košice, Libějice, Lhota Samoty, Malšice, Maršov, Obora, Planá nad Lužnicí, Strkov, Radimovice u Želče, Skrýchov u Malšic, Ústrašice, Zhoř u Tábora, Želeč und weitere anliegende Ortschaften


Dienststelle Chýnov
Anschrift: Gabrielovo náměstí 47, 391 55 Chýnov
Telefon: 974 238 770, v nepřítomnosti 974 238 730
Fax: 974 238 739

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Tábor
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Tábor
• Gebietswirkungsbereich: Chýnov und anliegende Ortschaften , Babčice, Bítov, Blatice, Dlouhá Lhota, Dobronice u Chýnova, Dolní Hořice, Domamyšl, Hadovky, Hájek, Hartvíkov, Horní Hořice, Hroby, Chabrovice, Chotčiny, Chrbonín, Kajetín, Kladruby,Kloužovice, Kozmice, Krátošice, Krtov, Lažany, Lejčkov, Malešín, Mašovice, Mlýny, Nová Ves u Chýnova, Nové Dvory,Nuzbely, Oblajovice, Osikovec, Pořín, Prasetín, Psárov, Raděnín, Radostovice, Svatá Anna, Terezín, Tříklasovice, Turovec, Skopytce, Velmovice, Vodice, Vlčeves, Zahostice und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Soběslav
Anschrift: Palackého 94/2, 392 02 Soběslav
Telefon: 974 238 740
Fax: 974 237 749


• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Soběslav
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Soběslav
• Gebietswirkungsbereich: Soběslav – Zentrum und anliegende Ortschaften , Budislav,Brandlín,Čeraz, Debrník, Dírná, Dráchov, Dvorce, Hlavatce, Hlavňov, Hrušova Lhota, Chotěmice, Chlebov, Janov, Katov, Komárov, Klenovice, Kvasejovice, Mezná, Mokrá, Myslkovice, Nová Ves, Nedvědice, Přehořov, Radimov, Roudná, Rybova Lhota, Sedlečko u Soběslavi, Skalice, Třebějice, Třebiště, Tučapy, Vyhnanice, Vesce, Vlastiboř, Záluží u Budislavi, Zvěrotice
 

Bezirksabteilung Bechyně
Anschrift: nám. T. G. Masarykova 4, 391 65 Bechyně
Telefon: 974 238 750
Fax: 974 237 759

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Tábor
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Bechyně
• Gebietswirkungsbereich: Bechyně und anliegende Ortschaften , Bečice, Bechyňská Smoleč, Bežerovice, Blatec, Březnice, Čeňkov u Bechyně, Černyšovice, Dobronice u Bechyně, Dobřejice, Hájky, Haškovcova Lhota, Hodonice, Hvožďany, Kašovice, Křída, Kozetice, Kozín, Malšice-Čeňkov, Hutě, Nová Ves, Nové Hutě, Nové Lány, Opařany, Podboří, Radětice, Rataje, Senožaty, Slavňovice, Stádlec, Staré Lány, Staré Sedlo, Sudoměřice u Bechyně, Třebělice, Všechlapy, Záhoří und weitere anliegende Ortschaften


Bezirksabteilung Mladá Vožice – Dienststelle Jistebnice
Anschrift: Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice
Telefon: 974 238 720
Fax: 974 237 729

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Tábor
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Mladá Vožice
• Gebietswirkungsbereich: Mladá Vožice, Bendovo Záhoří, Běleč, Bradačov, Blanice, Blatnice, Bzová, Dolní Hrachovice, Dolní Kouty, Dolní Světlá, Dub, Elbančice, Františkov, Hlasivo – Hlasivko, Horní Hrachovice, Horní Kouty, Horní Střítež, Horní Světlá, Chocov, Janov, Krchova Lomná, Křekovice, Křekovická Lhota, Kříženec, Křtěnovice, Leština, Lhýšov, Malenin, Malý Ježov, Mostek, Moraveč, Mutice, Nahořany, Noskov, Nová Ves u Mladé Vožice, Obratice, Oldřichov, Pavlov, Podolí, Pohnání, Pojbuky, Pohnánec, Popovice, Radostice, Radvanov, Rašovice, Ratibořice, Ratibořické Hory, Rodná, Řemičov – Buková, Temešvár, Skrýšov, Smilovy Hory, Slapsko – Javor, Staniměřice, Stará Vožice, Stojslavice, Šebířov, Ústějov, Velký Ježov, Vilice – Hrnčíře, Vitanovice, Vosná, Vrcholtovice, Vřesce, Vyšetice Zadní Lomná, Zahrádka, Zářičí u Mladé Vožice, Zhoř u Mladé Vožiceund weitere anliegende Ortschaften


Dienststelle Jistebnice
Anschrift: Táborská 226, 391 33 Jistebnice
Telefon: 974 238 780, bei Abwesenheit 974 238 720
Fax: 974 238 729
 

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Tábor
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Tábor
• Gebietswirkungsbereich: Jistebnice und anliegende Ortschaften, Aleninova Lhota, Balkova Lhota, Beranova Lhota, Bezděkov, Borotín, Borátkov, Božejov, Broučkova Lhota, Brtec, Cunkov, Červené Záhoří, Dědice, Dědičky, Drahnětice, Drhonice, Hatov, Hodkov, Hoštice, Hronova Vesec, Hubov, Hůrka, Chomutova Lhota, Chotoviny, Chlístov, Chlum, Javoří, Jedlany, Jeníčkova Lhota, Jezviny, Kamenná Lhota, Kaliště, Kovošín, Košín, Křenovy Dvory, Libenice, Liderovice, Makov, Meziříčí, Modlíkov, Moraveč, Mozolov, Nadějkov, Nasavrky, Nehonín, Nemyšl, Nepřejov, Nové Dvory, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Petříkovice, Pikov, Polanka, Předbojov, Rzavá, Řevnov, Oltyně, Olší, Opařany – Hodušín, Orlov, Ostrý, Ounuz, Padařov, Plechov, Podol, Pohořelice, Pohoří, Prudice, Radimovice u Tábora, Radkov – Paseka, Sedlečko, Skrýchov, Smrkov, Starcova Lhota, Stružinec, Svoříž, Sychrov, Sudoměřice u Tábora, Svrabov – Hejlov, Šichova Vesec, Třemešná, Úlehle, Úraz, Větrov, Vlasenice, Vratišov, Vrážná, Záhoříčko, Zbelítov, Zvěstonín und weitere anliegende Ortschaften

Bezirksabteilung Veselí nad Lužnicí
Anschrift: nám. T. G. Masaryka 24, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Telefon: 974 238 760
Fax: 974 238 769

• Höheres Selbstverwaltungsgebiet: Kreis Südböhmen
• Gemeinde mit erweitertem Zuständigkeitsbereich: Soběslav
• Gemeinde mit beauftragtem Gemeindeamt: Veselí nad Lužnicí
• Gebietswirkungsbereich: Veselí nad Lužnicí, Borkovice, Drahov, Hamr, Horusice, Kundratice, Klečaty, Mažice, Řípec, Sviny, Val, Vlkov, Zálší, Zlukov, Žíšov und weitere anliegende Ortschaften

 

Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich


Služební režim se rozlišuje podle oblasti úkolů příslušného útvaru. Většina útvarů označovaných jako policejní inspektoráty (PI), je pověřena obecnými úkoly výkonu služby. Sem patří mimo jiné:


• Pochůzky a kontroly
• Vyšetřování a zjišťování
• Dopravní služba
• Odvrácení nebezpečí
• Provádění všeobecné první pomoci, tzn., jestliže je aktuálně ohrožen život, zdraví, svoboda nebo vlastnictví von lidí nebo jestliže takové ohrožení bezprostředně nastane, vykonává bezpečnostní orgán první všeobecnou povinnou pomoc.

Jestliže existuje důvod pro předpoklad takového ohrožení, jsou pracovníci v exekutivě povinni zjistit, zda toto ohrožení skutečně existuje a musí případně nebezpečí odvrátit s tím, že si na pomoc mohou přizvat záchranné složky a hasiče.


Kromě toho se na PI zpracovávají všechny trestně právní delikty až so stádia do podání oznámení státnímu zastupitelství, které z důvodu své nevelké závažnosti nebo z jiných důvodů nemusí vyšetřovatelsky finalizovat kriminální policie. Dále k úkolům policisty patří předávání informací, řešení dopravních nehod, pomoc jakéhokoliv typu pod.


Úředníci pracující v příslušném zemském dopravním oddělení jsou pověřeni výlučně úkoly jako kontrola a řízení dopravy, řízení obecně, kontrola stěžejních úkolů (plán na čtverečkovém papíře) a velké akce (řízení příjezdů a výjezdů).


Zemský kriminální úřad jako organizační složka (odborné oddělení) Zemského policejního ředitelství je příslušný pro zpracování těžkých trestních činů příp. meziregionální kriminality; ale jeho důležitým úkolem je i koordinace a servisování všech činných kriminálních služeben dotyčné spolkové země.


V případě jezerní a říční policie je v centru zájmu kontrola dopravy na motorových člunech a lodní doprava, kontroly rybářů a poskytování pomoci na větších vodních plochách Rakouska.


V celém Rakousku působí Alpské zásahové jednotky Alpské policie, které jsou nasazovány při nehodách nebo trestných činech v oblasti Alp.
Zaměstnanci Kynologických jednotek pečují o služební psy, kteří jsou nasazováni na pochůzkách při hledání omamných látek, výbušnin a při stopování a především při pořádání velkých akcí a při prohledávání vozidel a budov. Vykonávají službu na vlastních inspektorátech pro služební psy.


Pracovníkům zásahových jednotek (dále pouze EE) náleží všechny úřední úkony s vyšším stupněm ohrožení a speciální zásahy, pokud tyto nespadají do působnosti zásahového komanda (EKO) COBRA.


K legitimování slouží všem pracovníkům služební průkazy. Z důvodu policejní reformy byly všem policejním pracovníkům vystaveny nové průkazy ve formátu platební karty. Průkaz má pět bezpečnostních znaků. Na přední straně je vedle černobílé fotografie vytvořené laserem na polotovaru umístěno sedmimístné služební číslo. Na zadní straně je vyznačen akademický titul, jméno a příjmení a znovu služební číslo a vystavující orgán. Vedle fotografie jsou zde další bezpečnostní znaky: na přední straně dvojznačný obrázek se spolkovou orlicí, na kterém je vyznačeno pět míst ze služebního čísla pod nápisem „Orgán veřejné bezpečnostní služby“, vyražený reliéf „Republika Rakousko“ a mikropísmo „Spolkové ministerstvo vnitra“ na obou stranách.

 

Der Dienstbetrieb unterscheidet sich je nach Aufgabenbereich der Dienststelle. Der Großteil der Dienststellen, die als Polizeiinspektionen (PI) bezeichnet werden, sind mit allgemeinen exekutivdienstlichen Aufgaben betraut. Dazu gehören unter anderem:


• Streifen- und Überwachungsdienst
• Ermittlungs- und Erkennungsdienst
• Verkehrsdienst
• Gefahrenabwehr
• Ausübung der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht, d. h., sind Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Menschen gegenwärtig gefährdet oder steht eine solche Gefährdung unmittelbar bevor, so trifft die Sicherheitsbehörden die erste allgemeine Hilfeleistungspflicht.

Wenn Grund zur Annahme einer solchen Gefährdung besteht, sind die Exekutivbediensteten verpflichtet festzustellen, ob diese auch tatsächlich besteht und haben gegebenenfalls die Gefahr abzuwehren, wobei sie auch Rettung und Feuerwehr zur Hilfe ziehen können Außerdem werden auf den PI all jene Strafrechtsdelikte bis zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft bearbeitet, die nicht auf Grund ihrer besonderen Schwere oder aus anderen Gründen von der Kriminalpolizei ermittlungstechnisch finalisiert werden müssen. Ferner gehören zu den Aufgaben eines Polizisten die Auskunftserteilung, Aufnahme von Verkehrsunfällen, Hilfeleistungen jeder Art usw.


Beamte der jeweiligen Landesverkehrsabteilung sind ausschließlich mit Aufgaben der Überwachung und Lotsung des Verkehrs, Lotsungen allgemein, Schwerpunktkontrollen (Planquadrate) und Großveranstaltungen (Zu- und Abfahrtsregelungen) betraut.


Das Landeskriminalamt als Organisationseinheit (Fachabteilung) der Landespolizeidirektion ist grundsätzlich für die Bearbeitung der Schwerkriminalität bzw überregionalen Kriminalität zuständig; aber auch die Koordinierung und Servicierung aller im Kriminaldienst tätigen Dienststellen eines Bundeslandes ist eine wichtige Aufgabe.


Bei der See- und Strompolizei stehen die Überwachung des Motorboot- und Schiffsverkehrs, Fischerkontrollen und Hilfeleistungen auf den größeren Gewässern Österreichs im Mittelpunkt.


In ganz Österreich gibt es Alpine Einsatzgruppen der Alpinpolizei, die bei Unfällen oder Straftaten im alpinen Gelände zum Einsatz kommen.
Die Beamten von Diensthundeeinheiten sind zuständig für den Streifendienst mit Suchtgift-, Sprengstoff- und Fährtensuchhunden, die besonders bei Großveranstaltungen und bei der Durchsuchung von Fahrzeugen und Gebäuden zum Einsatz kommen. Sie verrichten auf eigenen Diensthundeinspektionen Dienst.


Den Beamten von Einsatzeinheiten (kurz EE) obliegen alle Amtshandlungen mit höherem Gefährdungsgrad und Spezialeinsätze soweit dies nicht in den Zuständigkeitsbereich des Einsatzkommandos (EKO) COBRA fällt.


Zur Legitimation dienen allen EB ihre Dienstausweise. Im Zuge der Polizeireform wurden allen EB neue Ausweise in Bankomatkartengröße ausgestellt. Der Ausweis weist fünf Sicherheitsmerkmale auf. Auf der Vorderseite befindet sich neben dem mit Laser schwarz-weiß auf den Rohling gebrannten Lichtbild die siebenstellige Dienstnummer. Auf der Rückseite sind akademischer Grad, Vor- und Nachname, und ein weiteres Mal die Dienstnummer sowie die ausstellende Behörde zu sehen. Neben dem Foto gibt es weitere Sicherheitsmerkmale: Ein Kippbild auf der Vorderseite mit dem Bundesadler, auf dem zusätzlich fünf Stellen der Dienstnummer verzeichnet sind, unter der Aufschrift „Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes“ eine Reliefprägung „Republik Österreich“ sowie die Mikroschrift „Bundesministerium für Inneres“ auf beiden Seiten.

 

Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region

Náplní práce policistů zařazených na službě kriminální policie a vyšetřování, je odhalování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, odhalit a dopadnout jeho pachatele. Přitom postupují podle trestního řádu a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Jejich povinností je trestnou činnost vyhledávat, pokud je skryta, a na základě trestních oznámení, vlastních poznatků a dalších podnětů, prověřovat veškerá podezření ze spáchání trestného činu. Jejich povinností je také trestné činnosti předcházet.

Při objasňování trestné činnosti kriminalisté opatřují potřebné podklady, zajišťují stopy a shromažďují vysvětlení od fyzických a právnických osob i státních orgánů. Za podmínek stanovených zákonem jsou policisté oprávněni například vyžadovat odborná vyjádření a znalecké posudky, provádět ohledání místa činu nebo pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob a snímat daktyloskopické otisky. Policisté mohou také v zákonem stanovené míře užívat operativně pátrací prostředky. Mezi ně se řadí sledování osob a věcí, použití agenta.

Kriminalisté se obvykle specializují na obecnou nebo hospodářskou kriminalitu. Obecná kriminalita zahrnuje trestné činy proti životu a zdraví, proti majetku nebo proti svobodě a lidské důstojnosti a další. Do hospodářské kriminality spadají například trestné činy proti měně, hospodářské kázni nebo trestné činy daňové. Kriminalisté se pak specializují na operativně pátrací činnost nebo na samotný proces trestního řízení. Do operativně pátrací činnosti patří například vyhledávání pohřešovaných a hledaných osob a pátrání po věcech. Druhou činností spadající do práce kriminalistů je vyšetřování, tj. trestní stíhání konkrétní osoby obviněné z trestného činu.

Kriminální služba policie a vyšetřování je na každém ze sedmi územních odborů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

 

Der Arbeitsinhalt der Polizisten, die bei der Kriminalpolizei und dem Untersuchungsdienst arbeiten, ist es, die Tatsachen zu erforschen, die auf eine Straftat zurückzuführen sind, deren Sachverhalt im Gesetzbeschrieben ist, sowie die Täter zu finden und zu fassen. Sie verfahren dabei nach der Strafprozessordnung und erfüllen Anweisungen der polizeilichen Strafverfolgungsbehörde. Ihre Pflicht ist es, die Straftat zu finden, falls diese verdeckt ist, und sämtlichen Verdacht über das Begehen einer Straftat anhand der Strafanzeigen, eigener Kenntnisse und weiterer Anregungen zu überprüfen. Ihre Pflicht ist es auch, die strafbare Handlung abzuwehren.

Bei der Aufklärung der strafbaren Handlung haben die Polizisten notwendige Unterlagen zu besorgen, Spuren zu sichern und Erklärungen von natürlichen und juristischen Personen sowie von den Staatsorganen zu sammeln. Die Polizisten sind - unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen – berechtigt, zum Beispiel Fachäußerungen und Sachverständigengutachten zu verlangen, Tatortsbesichtigungen durchzuführen oder Ton- und Bildaufnahmen zu beschaffen und daktyloskopische Abdrücke aufzunehmen. Die Polizisten können auch operative Fahndungsmittel im gesetzlich gegebenen Maße einsetzen, dazu gehören z.B. Verfolgung der Personen und der Sachen, Einsatz eines Agenten.

Die Kommissare spezialisieren sich meistens auf die allgemeine oder wirtschaftliche Kriminalität. Die allgemeine Kriminalität umfasst die Straftaten gegen Leben und Gesundheit, gegen Vermögen oder gegen Freiheit und der menschlichen Würde etc. In die wirtschaftliche Kriminalität fallen z.B. Straftaten gegen die Währung, Wirtschaftsmoral oder steuerrechtliche Straftaten. Die Polizisten führen die operative Fahndungstätigkeit durch oder befassen sich mit dem Ablauf des Strafverfahrens selbst. In die operative Fahndungstätigkeit gehören zum Beispiel die Suche nach Vermissten und Gesuchten sowie die Fahndung nach Sachen. Die andere Tätigkeit der Polizisten ist die Untersuchung, d.h. die Strafverfolgung einer konkreten Person, die einer Straftat beschuldigt wurde.

Die Kriminalpolizei und der Untersuchungsdienst befinden sich in allen von den sieben Gebietsbezirken der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens.
 

 

Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich

Zemský kriminální úřad (LKA) je organizační složkou Zemského policejního ředitelství a je příslušný pro zpracování těžkých kriminálních činů příp. nadregionální kriminality. Je řízen centrálně a je odpovědný za koordinaci vyšetřování všech pracovišť kriminální služby dotyčné spolkové země. LKA je spojovacím článkem mezi vyšetřujícími složkami na okresní úrovni a jinými organizačními složkami v tuzemsku a zahraničí.


Zemský kriminální úřad Horní Rakousko (LKA) se dělí celkem na 10 vyšetřovacích oblastí a osm asistenčních oblastí. Ve vyšetřovacích oblastech je vyšetřování trestných skutků vedeno příslušnými specialisty a výsledky jsou poskytovány příslušným soudům. Specialisté v asistenčních oblastech jsou odpovědní za zajištění a vyhodnocení existujících stop i za objasnění a převoz pachatelů trestné činnosti.


Do oblasti městského policejního komanda Linec, Wels a Steyr jsou zahrnuty výhradně útvary, které řeší těžkou trestnou činnost, jež spadá do kompetence služeben působících v jejich oblasti působnosti, a provádějí vyšetřování až do podání oznámení.


Na úrovni okresů jsou při větších služebnách zřízeny skupiny kriminální služby, které při rozsáhlejší trestné činnosti při koordinaci s okresním policejním komandem a zemským kriminálním úřadem samy provádějí šetření, příp. jej vedou s podporou zemského kriminálního úřadu a předávají oznámení soudu.
Podle rakouského trestního řádu se každý pracovník v exekutivě, který provádí vnější výkonnou službu, označuje jako „kriminální policie“. Je povinen provádět objasňování a sledování trestných činů a musí o výsledcích svého vyšetřování informovat příslušná státní zastupitelství a soudy.

 


Das Landeskriminalamt (LKA) ist eine Organisationseinheit der Landespolizeidirektion und grundsätzlich für die Bearbeitung der Schwerkriminalität bzw. überregionaler Kriminalität zuständig. Sie wird zentral geführt und ist für die Koordination von Ermittlungen aller im Kriminaldienst tätigen Dienststellen eines Bundeslandes zuständig. Das LKA ist ein Bindeglied zwischen den ermittelnden Dienststellen auf Bezirksebene zu anderen Organisationseinheiten im In- u Ausland.


Das Landeskriminalamt Oberösterreich (LKA) ist in insgesamt 10 Ermittlungsbereiche und in acht Assistenzbereiche gegliedert. In den Ermittlungsbereichen werden die strafbaren Handlungen durch die jeweilige Spezialisten erhoben, geführt und die Ergebnisse den zuständigen Gerichten zur Anzeige gebracht. Die Spezialisten in den Assistenzbereichen sind für das Sichern und Auswerten von vorhandenen Spuren, sowie auch für die Abklärung und Überführung von Straftätern verantwortlich.


Im Bereich der Stadtpolizeikommanden Linz, Wels und Steyr sind eigens Fachbereiche eingegliedert, welche schwerwiegendere strafbare Handlungen, die durch die jeweiligen in deren Zuständigkeitsbereich befindlichen Dienststellen aufgenommen wurden, übernehmen und führen die Ermittlungen bis zur Anzeigenerstattung weiter.


Auf Bezirksebene sind bei größeren Dienststellen Kriminaldienstgruppen eingerichtet, welche bei umfangreicheren Straftaten nach Koordination mit dem Bezirkspolizeikommando und dem LKA die Erhebungen selbst, bzw mit Unterstützung des LKA weiterführen und den Gerichten zur Anzeige bringen.
Nach der Strafprozessordnung von Österreich wird jeder Exekutivbeamter, welcher exekutiven Außendienst verrichtet, als „Kriminalpolizei“ bezeichnet. Er ist zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten verpflichtet und muss seine Ermittlungsergebnisse den zuständigen Staatsanwaltschaften bzw Gerichten berichten.
 

Služba dopravní policie - Verkehrspolizei

Úkoly služby dopravní policie spočívají především v dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, v kontrole dodržování podmínek provozování silniční dopravy a v šetření dopravních nehod. Specializované úkoly plní pracoviště dopravního inženýrství.


Dohled na silniční provoz představuje zejména řízení provozu na pozemních komunikacích, kontrolu dodržování pravidel silničního provozu a také kontrolu dodržování povinností jeho účastníků. Policisté dopravní služby také dohlížejí na technický stav vozidel a provádějí jeho kontroly přímo v terénu. Policisté ve výkonu služby reagují na aktuální bezpečnostní stav a situaci, dle tohoto vývoje pak zaměřují svou činnost na aktuální problematiku, jako je dodržování zákazu požívání alkoholu a drog řidiči, dodržování stanovené rychlosti a jiné. K jejich činnosti neodmyslitelně patří realizace dopravně bezpečnostních akcí za účasti co největšího počtu policistů. Na každém ze sedmi územních odborů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje je specializované pracoviště, na němž se policisté zabývají šetřením dopravních nehod. Zjišťují a dokumentují trestné činy spáchané v souvislosti s porušením zákona o silničním provozu a plní úkoly policejního orgánu podle trestního řádu. Projednávají a zjišťují také dopravní přestupky, které sami projednají nebo oznámí příslušnému správnímu orgánu. V neposlední řadě patří do služby dopravní policie dopravně inženýrský úsek, který provádí výkon státní správy v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dopravní inspektorát České Budějovice

adresa: Pražská 5, 371 05 České Budějovice
telefon: 974 226 250
fax: 974 226 944
 

Dopravní inspektorát Český Krumlov

adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
telefon: 974 232 250
fax: 974 232 933

Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec

adresa: Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
telefon: 974 233 250
fax: 974 233 928

Dopravní inspektorát Písek

adresa: Na Výstavišti 377, 397 01 Písek

telefon: 974 235 250

fax: 974 235 928

Dopravní inspektorát Prachatice

adresa: Pivovarská 4, 383 24 Prachatice

telefon: 974 236 250

fax: 974 236 928
 

Dopravní inspektorát Strakonice

adresa: Plánkova 629, 386 01 Strakonice

telefon: 974 237 250

fax: 974 237 928
 

Dopravní inspektorát Tábor

adresa: Soběslavská 2763, 390 05 Tábor

telefon: 974 238 250

fax: 974 238 108
 


Die Aufgaben der Verkehrspolizei bestehen besonders in der Aufsicht über die Sicherheit und Zügigkeit des Verkehrs in den Straßen, Kontrolle der Einhaltung der Bedingungen für den Straßenverkehr und in der Ermittlung der Verkehrsunfälle. Die Fachaufgaben erfüllt der Straßen-Ingenieur-Bereich.


Die Aufsicht über den Straßenverkehr bedeutet besonders Lenkung des Verkehrs auf den Straßen, Kontrolle der Einhaltung der Straßenregeln sowie Kontrolle der Einhaltung der Pflichten durch die Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizisten überwachen auch den technischen Zustand der Fahrzeuge und machen die Kontrollen direkt in den Straßen. Die Polizisten im Dienst reagieren auf den aktuellen Sicherheitszustand und die Situation, nach dieser Entwicklung richten dann ihre Tätigkeit auf die aktuellen Probleme, wie Einhaltung des Alkohol- und Drogenverbotes, Einhaltung der festgelegten Geschwindigkeit etc. Zu ihrer Tätigkeit gehört auch unentbehrlich die Umsetzung der verkehrspolizeilichen Sicherheitsaktionen unter Teilnahme von möglichst vielen Polizisten. In jedem von den sieben Gebietsbezirken der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens gibt es eine Fachdienststelle, in der sich Polizisten mit der Ermittlung der Verkehrsunfälle befassen. Sie ermitteln und dokumentieren Straftaten, die im Zusammenhang mit Verletzung des Straßenverkehrsgesetzes begangen wurden, und erfüllen Aufgaben der Polizeibehörde nach der Strafprozessordnung. Sie verhandeln und ermitteln die Verkehrsordnungswidrigkeiten, die sie selbst verhandeln oder der zuständigen Behörde mitteilen. In die Zuständigkeit der Verkehrspolizei gehört auch der Straßen-Ingenieur-Bereich, der die Staatsverwaltung auf dem Gebiet der Sicherheit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs ausübt.

Verkehrsamt České Budějovice

Anschrift: Pražská 5, 371 05 České Budějovice
Telefon: 974 226 250
Fax: 974 226 944
 

Verkehrsamt Český Krumlov

Anschrift: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
Telefon: 974 232 250
Fax: 974 232 933

 

 

Verkehrsamt Jindřichův Hradec


Anschrift: Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
Telefon: 974 233 250
Fax: 974 233 928

Verkehrsamt Písek


Anschrift: Na Výstavišti 377, 397 01 Písek
Telefon: 974 235 250
Fax: 974 235 928


Verkehrsamt Prachatice


Anschrift: Pivovarská 4, 383 24 Prachatice
Telefon: 974 236 250
Fax: 974 236 928
 

Verkehrsamt Strakonice

Anschrift: Plánkova 629, 386 01 Strakonice
Telefon: 974 237 250
Fax: 974 237 928
 

Verkehrsamt Tábor


Anschrift: Soběslavská 2763, 390 05 Tábor
Telefon: 974 238 250
Fax: 974 238 108

 

Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich

Zemské dopravní oddělení (LVA) je organizační složkou Zemského policejního ředitelství a v podstatě zodpovídá za činnosti dopravní policie a za provádění úkonů podle silničního dopravního řádu (Straßenverkehrsordnung - StVO) a podle ustanovení pro motorovou dopravu. Odpovídá za koordinaci a řízení nadregionálních zemských dopravních služeb (stěžejní akce). Činnost LVA se skládá z mobilní a stacionární radarové kontroly a vyhodnocení radarových dat, z monitorování a řešení stížností v rámci nákladní přepravy v celé spolkové zemi.


Protože Horní Rakousko má rozsáhlou síť dálnic, jsou zde čtyři dálniční inspektoráty (API), které přímo podléhají Zemskému dopravnímu oddělení LVA. Mezi oblast jejich úkolů patří záznam a zpracování dopravních nehod, silniční kontroly a všechna oznámená trestná jednání. I jejich kompetence se vztahuje na celou spolkovou zemi Horní Rakousko.


Na okresní úrovni operují policejní úředníci, kteří se specializují na „dopravní službu“ a jsou koordinováni okresními policejními komandy. Provádějí podpůrné činnosti pro Zemské dopravní oddělení v rámci silničních kontrol nákladní dopravy, měření laserem, kontrol na požití alkoholu a kontrol vozidel a řidičů v příslušném okrese.
 


Die Landesverkehrsabteilung (LVA) ist eine Organisationseinheit der Landespolizeidirektion und grundsätzlich für die Handhabung der Verkehrspolizei sowie die Vollziehung der Straßenverkehrsordnung (StVO) und kraftfahrrechtlichen Bestimmungen zuständig. Sie ist für die Koordination und Steuerung von überregionalen, landesweiten Verkehrsdiensten (Schwerpunktaktionen) verantwortlich. Die Tätigkeit der LVA besteht in der mobilen und stationären Radarüberwachung und Auswertung, der Überwachung und Beanstandung des Schwerverkehrs im gesamten Bundesland.


Aufgrund des großflächigen Autobahnnetzes sind in Oberösterreich vier Autobahninspektionen (API) eingerichtet, welche direkt der LVA unterstehen. Zu deren Aufgabenbereich zählt die Aufnahme und Bearbeitung von Verkehrsunfällen, Verkehrsüberwachung und allen angezeigten strafbaren Handlungen. Auch deren Zuständigkeitsbereich bezieht sich auf das gesamte Bundesland Oberösterreich.


Auf Bezirksebene befinden sich Polizeibeamte, welche sich im Bereich „Verkehrsdienst“ spezialisiert haben und durch die Bezirkspolizeikommanden koordiniert werden. Sie führen unterstützend zu der Landesverkehrsabteilung Schwerverkehrskontrollen, Lasermessungen, Alkoholkontrollen sowie Fahrzeug- u Lenkerkontrollen im jeweiligen Bezirk durch.

 

Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich

Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede

 

Důležité dopravní předpisy:

Pravidla silničního provozu a dopravní značky odpovídají v Rakousku obecně předpisům v ostatních evropských zemích.
Povinnost platit dálniční poplatky (mýtné): v Rakousku platí na všech dálnicích a rychlostních komunikacích povinnost uhradit dálniční poplatek!

Ustanovení pro motorová vozidla
Motorová vozidla nepotřebují při překročení státní hranice celní dokumenty.

Zahraniční řidičský průkaz opravňuje v Rakousku jeden rok k řízení motorového vozidla; řidičské průkazy ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Evropské unie jsou v Rakousku uznávány. Cestující z dalších zemí potřebují mezinárodní řidičský průkaz, jestliže s jejich zemí nemá Rakousko uzavřenou příslušnou dohodu; jinak stačí německý překlad národního řidičského průkazu.
Zahraniční motorová vozidla musí mít na zadní straně národní označení domovského státu.

Kromě paliva v nádrži lze při vjezdu do země mít s sebou dalších 10 litrů pohonných hmot v rezervním kanystru, které nepodléhají poplatkům. Cestující s bydlištěm mimo Evropskou unii mohou požívat své auto bez poplatku a formalit po dobu 6 měsíců na území EU k soukromým účelům. Osobní vozidlo se musí na závěr doby užívání opět vyvézt v nezměněném stavu.

Omezení rychlosti

Nejvyšší povolená rychlost (není-li dopravními značkami upraveno jinak):
Osobní vozidla a motocykly:
• v obci: mezi značkami označujícími začátek a konec obce: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 100 km/h
• na dálnicích: 130 km/h

Obytné přívěsy do 3.500 kg:
• v obci: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 100 km/h
• na dálnicích: 130 km/h

Osobní vozidla s lehkými přívěsy (do 750 kg), tažné vozidlo do max. 3,5 t nejvyšší povolené celkové hmotnosti:
• v obci: 50 km/h
• na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích: 100 km/h

Osobní vozidla s přívěsy nad 750 kg (tažné vozidlo a přívěs společně do max. 3,5 t nejvyšší povolené celkové hmotnosti):
• v obci: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 80 km/h
• na dálnicích: 100 km/h

Autobusy:
• v obci: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 80 km/h
• na dálnicích: 100 km/h (mezi 22.00 a 5.00 hod. ale pouze 90 km/h na určitých dálnicích).

Povinný průjezdný jízdní pruh
Na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích platí od 1. ledna 2012 povinnost vytvořit průjezdní pruh pro záchranáře. Jedná se přitom o průjezdný jízdní pruh nechaný volný mezi jednotlivými jízdními pruhy, který se musí vytvořit v případě dopravní zácpy nebo váznoucí dopravy a má umožnit vozidlům záchranné služby dostat se rychle na místo. Průjezdný jízdní pruh smí využívat pouze policie, hasiči, záchranáři, dopravní služba a služba odstraňující poruchy na vozidlech. Protiprávní jízda po průjezdném jízdním pruhu je trestná!
Další informace o průjezdném jízdním pruhu naleznete na www.rettungsgasse.com a www.asfinag.at

Lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta
Každý řidič musí s sebou stále vozit autolékárničku, výstražný trojúhelník a reflexní vestu a při kontrole je musí být schopen také ukázat.
Na rakouských silnicích kromě uzavřených obcí platí povinnost nosit reflexní vesty. To znamená, že řidič si musí vestu obléknout v případě poruchy nebo nehody při vstoupení na vozovku. Jedná se tedy o dvojitou povinnost, která může být při nedodržení i dvakrát postižena.

Děti v autě
Děti mladší 14 let, které jsou menší než 150 cm, se smějí přepravovat pouze v příslušných dětských sedačkách. V osobních vozidlech a minivanech (tak zvaných "minibusech") se smí přepravovat vždy 1 dítě na jednom místě k sedění, to musí být správně zabezpečeno podle věku a velikosti dítěte.

Požívání alkoholických nápojů za volantem
Hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile! Při překročení této hranice budou uděleny pokuty, za určitých okolností je možné i odnětí řidičského průkazu.

Povinnost připoutat se
V Rakousku platí povinnost se za jízdy připoutat.

Telefonování v autě
Během řízení se smí telefonovat pouze se sadou hands free. Sada hands free musí být namontována tak, aby všechny prvky mohly být ovládány jednou rukou a řidič nebyl v žádném případě omezován.

Povinnost zimní výbavy pro osobní vozidla
V období od 1. listopadu do 15. dubna se smějí osobní vozidla v případě zimních jízdních poměrů užívat v silničním provozu pouze tehdy, jestliže mají na všech čtyřech kolech zimní pneumatiky nebo mají na alespoň dvou poháněných kolech nasazeny sněhové řetězy. Sněhové řetězy jsou povoleny pouze tehdy, je-li silnice pokryta souvislou nebo téměř souvislou vrstvou sněhu nebo ledu.

Ustanovení pro řidiče motocyklů
V Rakousku je povinnost nosit helmu při jízdě na jednostopých vozidlech. Platí povinnost koupit si dálniční známku. Řidiči motocyklů jsou povinni jezdit i přes den se zapnutými potkávacími světly.


Dopravní nehoda, porucha vozidla
Při dopravních nehodách s ublížením na zdraví existuje povinnost nehodu neprodleně oznámit policii; při vzniku věcných škod pouze v případě, že nebyla prokázána vzájemná identita.

Prezentace dopravní policie Jihočeského policejního ředitelství - německy - Präsentation der Verkehrspolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region

Prezentace_dopravní policie_deutsch.pdf

Wichtige Verkehrsvorschriften:

Die Straßenverkehrsregeln und Verkehrszeichen in Österreich entsprechen im Allgemeinen jenen der übrigen europäischen Länder.
Mautpflicht: In Österreich besteht auf allen Autobahnen und Schnellstraßen Mautpflicht!

Bestimmungen für Kraftfahrzeuge
Zolldokumente werden beim Grenzübertritt für das Kraftfahrzeug nicht benötigt.

Ein ausländischer Führerschein berechtigt in Österreich ein Jahr lang zum Lenken eines Kraftfahrzeuges; Führerscheine aus allen EWR- und EU-Mitgliedstaaten werden in Österreich anerkannt. Reisende aus anderen Ländern benötigen einen internationalen Führerschein, wenn mit ihrem Heimatland kein diesbezügliches Abkommen besteht; andernfalls genügt eine deutsche Übersetzung des nationalen Führerscheines.
Ausländische Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite das Nationalitätskennzeichen des Heimatstaates führen.

Außer dem im Tank befindlichen Treibstoff können bei der Einreise noch weitere 10 Liter in einem Reservekanister abgabenfrei mitgeführt werden. Reisende mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union können ihr Auto abgabenfrei und formlos für die Dauer von 6 Monaten im EU-Raum zu privaten Zwecken verwenden. Der PKW muss im Anschluss an die Verwendung in unverändertem Zustand wieder ausgeführt werden.

Geschwindigkeitsbeschränkungen

Höchstgeschwindigkeiten (wenn nicht durch Verkehrszeichen anders angezeigt):
PKW und Motorräder:
• im Ortsgebiet: zwischen den Ortstafeln: 50 km/h
• auf Freilandstraßen und Schnellstraßen: 100 km/h
• auf Autobahnen: 130 km/h

Wohnmobile bis 3.500 kg:
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freilandstraßen und Schnellstraßen: 100 km/h
• Autobahnen: 130 km/h

PKW mit leichten Anhängern (bis 750 kg) Zugfahrzeug bis maximal 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht:
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Autobahnen, Schnellstraßen und Freilandstraßen: 100 km/h

PKW mit Anhänger über 750 kg (Zugfahrzeug und Anhänger zusammen bis maximal 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht):
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freilandstraßen und Schnellstraßen: 80 km/h
• Autobahnen: 100 km/h

Autobusse:
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freilandstraßen und Schnellstraßen: 80 km/h
• Autobahnen: 100 km/h (zwischen 22.00 und 5.00 Uhr jedoch nur 90 km/h auf bestimmten Autobahnen).

Verpflichtende Rettungsgasse
Auf österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen ist seit 1. Jänner 2012 die Rettungsgasse Pflicht. Dabei handelt es sich um eine freibleibende Fahrgasse zwischen den einzelnen Fahrstreifen, die von den Verkehrsteilnehmern bei Stau oder stockendem Verkehr vorausschauend gebildet werden muss und die Einsatzfahrzeugen ein rasches Vorankommen ermöglichen soll. Die Rettungsgasse darf nur von Polizei, Feuerwehr, Rettung sowie Straßen- und Pannendienst benutzt werden. Widerrechtliches Befahren der Rettungsgasse ist strafbar!
Weitere Informationen zur Rettungsgasse unter www.rettungsgasse.com und www.asfinag.at

Verbandspaket, Warndreieck, Warnweste
Jeder Autofahrer muss ein Verbandspaket, ein Warndreieck und eine reflektierende Warnweste stets mit sich führen und bei einer Verkehrskontrolle auch vorweisen können.
Auf Österreichs Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften gilt Warnwestenpflicht. Das bedeutet, dass Autofahrer die Warnweste im Falle einer Panne oder eines Unfalls beim Betreten der Fahrbahn anlegen müssen. Es handelt sich somit um eine doppelte Verpflichtung, die auch zweifach bestraft werden kann.

Kinder im Auto
Kinder unter 14 Jahren, die kleiner als 150 cm sind, dürfen nur in entsprechenden Kindersitzen befördert werden. In PKW und Kombis (auch in sogenannten "Kleinbussen") darf nur mehr 1 Kind pro Sitzplatz befördert werden, es muss dabei dem Alter und der Größe entsprechend richtig gesichert sein.

Alkoholisierung am Steuer
Blutalkoholgrenze 0,5 Promille! Bei Überschreiten dieser Grenze werden Geldstrafen verhängt, unter bestimmten Umständen ist der Entzug des Führerscheins möglich.

Gurtenpflicht
Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist in Österreich Pflicht.

Telefonieren im Auto
Während des Lenkens darf nur mit Freisprecheinrichtung telefoniert werden. Die Freisprecheinrichtung muss so montiert sein, dass alle Elemente mit einer Hand bedient werden können und der Lenker in keiner Weise beeinträchtigt ist.

Winterausrüstungspflicht für Pkw
Im Zeitraum von 1. November bis 15. April dürfen Pkw bei winterlichen Fahrverhältnissen nur mehr dann in Betrieb genommen werden, wenn an allen vier Rädern Winterreifen oder Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern montiert sind. Schneeketten sind nur erlaubt, wenn die Straße durchgängig oder fast durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist.

Bestimmungen für Motorradfahrer
Das Tragen von Sturzhelmen auf einspurigen Kraftfahrzeugen ist in Österreich Pflicht. Es besteht Vignettenpflicht. Motorradfahrer sind verpflichtet, während des Fahrens auch tagsüber das Abblendlicht einzuschalten.


Verkehrsunfall, Panne
Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden besteht unverzüglich Meldepflicht bei der Polizei; bei Sachschaden nur dann, wenn die gegenseitige Identität nicht nachgewiesen wurde.

 

Wichtige Verkehrsvorschriften:      Řidič základní pravidla I..jpg               Řidič základní pravidla II..jpg

Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region

Do působnosti služby cizinecké policie spadá zejména plnění úkolů vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také plnění dalších úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropských společenství. Pracoviště služby cizinecké policie působí na celém území Jihočeského regionu. Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje vykonává státní správu ve věcech povolování vstupu cizinců do země a povolování jejich pobytu v zemi. Policisté cizinecké policie rozhodují o případném odepření vstupu nebo o správním vyhoštění cizince. Mezi jejich další úkoly patří odhalování nelegální migrace a uplatňování zákonných opatření vůči těm cizincům, kteří se na území České republiky zdržují v rozporu s právními předpisy.
Policisté také odhalují přeshraniční kriminalitu a trestnou činnost související s překračováním státních hranic.

Ve vnitrozemí příslušníci cizinecké policie provádějí kontroly pobytu cizinců, odhalují v rámci své působnosti padělané, pozměněné a zneužité doklady a spolupůsobí při ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti. Do působnosti cizinecké policie patří také ochrana státních hranic.

Česká republika dnes leží uvnitř schengenského prostoru, a proto příslušníci cizinecké policie provádějí přímou ochranu státních hranic pouze tehdy, je-li z bezpečnostních důvodů dočasně obnovena.

Pravidelně také kontrolují úplnost vyznačení průběhu státních hranic v terénu a stav zařízení upozorňujících na jejich průběh. Příslušníci cizinecké policie se rovněž podílejí na mezinárodní policejní spolupráci. Udržují součinnost s orgány ochrany státních hranic sousedních států, účastní se přeshraničního pronásledování pachatelů trestné činnosti a zapojují se do společných operací zaměřených například proti obchodníkům s lidmi a převaděčům, kteří parazitují na těžkém životním údělu běženců.

Pracoviště služby cizinecké policie působí na celém území Jihočeského regionu. Má několik specializovaných oddělení.

Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort provádí pobytové kontroly, realizuje pátrání formou schengenského vnitrostátního pátrání, ukončuje pobyt cizincům na území ČR a řeší správní vyhoštění. Plní i úkoly v trestním řízení v rámci věcné příslušnosti, úkoly ve správním řízení, úkoly v přestupkovém řízení a úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, dohod a evropského práva v oblasti přebírání a předávání osob na společných státních hranicích s Německem a Rakouskem.

Oddělení dokladů a specializovaných činností má svoji činnost zaměřenou na boj proti zneužívání dokladů a veřejných listin cizinci, vyhodnocování pravosti dokladů (cestovních pasů, občanských a řidičských průkazů, a jiných veřejných listin) a informací o způsobu jejich zneužívání. Také odhaluje padělané, pozměněné a smyšlené doklady v rámci pobytových a kontrolních akcí ve spolupráci s ostatními složkami PČR i orgány státní správy a samosprávy. Pracovníci oddělení vyhodnocují a zpracovávají odborná vyjádření či posuzují pravost dokladů pro účely správního nebo trestního řízení.

Oddělení pobytových agend prodlužuje krátkodobá víza, prohlašuje krátkodobá víza za neplatná či ruší jejich platnost. Pracovníci oddělení udělují výjezdní příkazy, ověřují pozvání, vedou evidenci ubytovatelů a kontrolují plnění jejich povinností. Oddělení také vydává stanoviska k žádosti o občanství ČR, provádí prověrku pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a ukončuje pobyt na území republiky. Na oddělení pobytových agend cizinci hlásí místo svého pobytu a jeho změnu.

Oddělení dokumentace odhaluje trestné činy, zejména ty, které jsou spáchané v souvislosti s překračováním státní hranice, porušováním režimu pobytu cizinců na území ČR, napomáhání k neoprávněnému pobytu, paděláním a pozměňováním veřejné listiny, poškozením zařízení určených k vyznačení státní hranice. Policisté tohoto oddělení odhalují přeshraniční trestnou činnost, trestné činy související s obchodováním s lidmi, kde není prvek zločinného spolčení. Provádí kontrolu osob a vozidel s cílem odhalovat cizince, kteří nelegálně vstoupili nebo pobývají na území ČR nebo se připravují na nelegální překročení státních hranic.

Každé oddělení jihočeské policie má své základní kontakty umístěné na internetových stránkách PČR.

http://www.policie.cz/clanek/kontakty-328511.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
 

In die Kompetenz der Fremdenpolizei gehört besonders Erfüllung der Aufgaben anhand des Gesetzes über Aufenthalt der Ausländer in der Tschechischen Republik sowie Erfüllung weiterer Aufgaben aus den internationalen Verträgen und Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften. Die Dienststelle der Fremdenpolizei ist auf dem ganzen Gebiet des Kreises Südböhmen tätig. Der Fachbereich der Fremdenpolizei der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens übt die Staatsverwaltung in allen Sachen der Eintrittsgenehmigung der Ausländer ins Land und die Genehmigung ihres Aufenthaltes im Land aus. Die Polizisten der Fremdenpolizei entscheiden über die allfällige Verweigerung des Eintrittes oder über die verwaltungsrechtliche Ausweisung des Ausländers. Zu den weiteren Aufgaben gehören Aufdeckung der illegalen Migration und Geltendmachung der gesetzlichen Maßnahmen gegenüber den Ausländern, die sich in der Tschechischen Republik im Widerspruch zu Rechtsvorschriften verweilen.
Die Polizisten decken auch die grenzüberschreitende Kriminalität und die strafbaren Handlungen bezüglich des Überschreitens der Staatsgrenze auf.

Im Innenland machen die Fremdenpolizisten Kontrollen der Aufenthalte der Ausländer, finden – im Rahmen ihrer Zuständigkeit – die verfälschten, veränderten und missbrauchten Dokumente und leisten Mitwirkung beim Schutz der inneren Ordnung und Sicherheit. In die Zuständigkeit der Fremdenpolizei gehört auch der Schutz der Staatsgrenze.

Die Tschechische Republik liegt heute innerhalb des Schengen-Raumes, und deshalb führen die Mitglieder der Fremdenpolizei den direkten Schutz der Staatsgrenze nur in dem Falle durch, wenn die Grenze sicherheitshalber zeitweise wieder herzustellen ist.

Sie überprüfen auch regelmäßig die vollständige Markierung des Verlaufes der Staatsgrenze im Freien sowie den Zustand der Markierungsanlagen. Die Fremdenpolizisten gewähren auch Mitwirkung bei der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit. Sie halten Zusammenwirken mit Grenzschutzbehörden der Nachbarstaaten, beteiligen sich an der grenzüberschreitenden Verfolgung der Straftäter und schalten sich in gemeinsame Operationen z.B. gegen Menschenhändlern und Menschenschmugglern ein, die am schweren Schicksal der Flüchtlinge schmarotzen.

Die Dienststelle der Fremdenpolizei ist für das ganze Gebiet des Kreises Südböhmen zuständig. Sie hat mehrere Fachabteilungen.

Abteilung der Aufenthaltskontrolle, Fahndung und Eskorten macht Kontrollen der Aufenthalte, führt die Fahndung in der Form der innerstaatlichen Fahndung im Schengen-Raum durch, beendet Aufenthalt den Ausländern in der Tschechischen Republik und löst die Verwaltungsausweisung. Sie erfüllt auch Aufgaben im Strafverfahren im Rahmen der Sachzuständigkeit, die Aufgaben im Verwaltungsverfahren, Aufgaben im Ordnungswidrigkeitsverfahren und Aufgaben anhand der internationalen Verträge, Abkommen und des europäischen Rechtes im Bereich der Übergabe und –nahme der Personen an der gemeinsamen Grenze zu Deutschland und Österreich.

Abteilung der Ausweise und der Fachtätigkeiten richtet ihre Tätigkeit auf den Kampf gegen Missbrauch der Dokumente und der öffentlichen Urkunden durch Ausländer, Auswertung der Echtheit der Dokumente (Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine und sonstige öffentliche Urkunden) und auf Informationen über die Missbrauchsweise. Die entdeckt auch gefälschte, veränderte und fiktive Dokumente im Rahmen der Aufenthalts- und Kontrollaktionen in Zusammenarbeit mit sonstigen Einheiten der Polizei der Tschechischen Republik sowie Behörden der staatlichen Verwaltung und Selbstverwaltung. Die Angestellten der Abteilung haben fachliche Äußerungen auszuwerten und zu bearbeiten oder sie beurteilen die Echtheit der Belege für das Verwaltungs- oder Strafverfahren.

Abteilung der Aufenthaltsagenda verlängert kurzfristige Visa, erklärt kurzfristige Visa für nichtig oder löst ihre Gültigkeit auf. Die Angestellten der Abteilung erteilen Ausfahrtsaufträge, überprüfen die Einladungen, führen das Verzeichnis der Unterkunftsbieter und kontrollieren Erfüllung ihrer Pflichten. Die Abteilung stellt auch Stellungnahmen zum Bürgerschaftsantrag in der Tschechischen Republik, führt die Prüfung für den Fachbereich der Asyl- und Migrationspolitik des Innenministeriums durch und beendet den Aufenthalt in der Tschechischen Republik. In der Abteilung der Aufenthaltsagenda melden die Ausländer ihren Aufenthaltsort und seine Änderung.

Abteilung der Dokumentation deckt Straftaten auf, besonders diejenigen, die im Zusammenhang mit Überschreiten der Staatsgrenze, Verletzung des Aufenthaltsregeln der Fremden in Tschechien, Hilfe bei unberechtigtem Aufenthalt, Fälschung und Veränderung einer öffentlichen Urkunde, Verletzung der Anlagen zur Bezeichnung der Staatsgrenze begangen werden. Die Polizisten dieser Abteilung decken die grenzüberschreitende strafbare Handlung, Straftaten bezüglich Menschenhandels auf, bei denen es nicht um eine kriminelle Vereinigung geht. Sie führt Kontrolle der Personen und Fahrzeuge mit dem Ziel, die Ausländer zu entdecken, die illegal nach Tschechien eingetreten sind oder hier verweilen oder die sich auf das illegale Überschreiten der Staatsgrenze vorbereiten.

 

Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich

Oddělení cizinecké policie – představení a činnosti policejních úředníků pracujících v oddělení cizinecké policie.
U Zemského policejního ředitelství Horní Rakousko jsou hlavní úkoly cizinecké policie soustředěny do jednoho odboru (odbor 4) Zásahové pohraniční a cizinecké oddělení (EGFA).
V tomto odboru se vyřizuje agenda cizinecké policie jak v prvním stupni pro místní oblast zemského hlavního města Lince tak i určité vyšší úřednické záležitosti pro spolkovou zemi Horní Rakousko.
Na policejním komisařství Wels a Steyr jsou rovněž zřízeny referáty plnící úkoly cizinecké policie v prvním stupni, ty podléhají výše uvedenému Zásahovému pohraničnímu a cizineckému oddělení (EGFA).
V ostatních věcech spolkové země Horní Rakousko se agenda cizinecké policie zajišťuje na Okresních hejtmanstvích v rámci jejich místního rozsahu působnosti.
Všechny agendy spadající do rozsahu působnosti poboček vyřizují okresní hejtmanství a magistráty měst Linz, Steyr ,Wels.
Toto rozdělení úkolů existovalo až do 31.12.2013 – od 01.01.2014 převzal tyto úkoly vlastní spolkový orgán – Spolkový úřad pro cizinectví a azyl (BFA).

Úkoly cizinecké policie jsou v zásadě upraveny v zákoně o cizinecké policii – FPG 2005 v platném znění – přičemž při výkonu svých činností se cizinecká policie opírá i o azylový zákon z r. 2005 a zákon o usídlení a pobytu z r. 2005.

Představení a činnosti policejních úředníků pracujících v oddělení cizinecké policie:


Hlavní úkoly úřadů cizinecké policie v prvním stupni se provádějí ve výše uvedených odborech a jsou to tyto činnosti:


Provádění úkonů podle zákona o cizinecké policii a zákona o hraniční kontrole – zajištění všech administrativních řízení cizinecké policie v prvním stupni:
Uvalení odsunovací vazby a provádění vyhoštění a vrácení osob, vč. zajišťování potvrzení o cestě zpět domů
Vydávání usnesení, která v sobě zahrnují ukončení pobytu, jako jsou:
zákazy pobytu, rozhodnutí o návratu se zákazem vstupu, zákazy návratu pro žadatele o azyl, vyhoštění.
Vydávání všech ostatních souvisejících rozhodnutí (rozhodnutí o nákladech, rozhodnutí, kterými se nařizuje zmírňující prostředek (na místo odsunovací vazby), rozhodnutí týkající se řízení).
Vízové záležitosti
Vystavování dokumentů pro cizince, jako jsou:
Cizinecké pasy, cestovní pasy dle konvence, identifikační karty a toleranční karty a vydávání souvisejících rozhodnutí.
Provádění soudních a správních trestních jednání podle zákona o cizinecké policii a rakouského trestního zákoníku s vyrozuměním
Kontaktní místo pro jiné policejní úřady, pobočky a Spolkový azylový úřad, příp. BMI, zastupující úřady v tuzemsku a zahraničí, soudy a ostatní rakouské úřady.
Odborný dozor nad třemi policejními zadržovacími centry (PAZ) spolkové republiky Horní Rakousko – PAZ Linz, PAZ Wels a PAZ Steyr – výkon odsunovací vazby, řízení odsunovací vazby a řízení vyhoštění.

Úkoly cizinecké policie a kontroly hranic jako vrchního úřadu pro celou spolkovou zemi Horní Rakousko provádí EGFA (Zásahové pohraniční a cizinecké oddělení), příp. odbor cizinecké policie, tyto úkoly zahrnují:
Vydání zásad a nařízení nutných opatření ohledně cizinecké agendy, pohraničních záležitostí a vyrovnávacích opatření
Různá odborná připomínkování a souhlasy
Opatření související s dalším zaváděním hraničních kontrol podle zákona SGK
Přebírání cizinců z Německa a České republiky.
Vedení statistik a podávání různých povinných zpráv BMI – s ohledem na spolkovou zemi Horní Rakousko
Celkové řízení azylové a cizinecké agendy ve spolkové zemi Horní Rakousko

Oddělení cizinecké policie – představení dalších služeben, které spadají pod oddělení cizinecké policie.
U Zemského policejního ředitelství Horního Rakouska je v rámci EGFA zřízen ještě další útvar, který provádí úkoly cizinecké policie v širším slova smyslu v operativě, což představuje tyto činnosti:
Operativní provádění opatření v rámci monitoringu a pátrání v pohraničí, jako jsou stěžejní kontroly
Provádění vyrovnávacích opatření (AGM)
Součinnost při řízení vyhoštění
Řízení a koordinace operativních opatření cizinecké policie souvisejících se spolkovou zemí Horní Rakousko
Vytváření analýz a přehledů situace
Sběr, vyhodnocení a statistická evidence specifických informací
Školení a FRONTEX – zásahy
 

Abteilung der Fremdenpolizei – Vorstellung und Tätigkeit der Polizeibeamten bei der Abteilung der Fremdenpolizei.
Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich sind die fremdenpolizeilichen Kernaufgaben in einem Fachbereich ( Fachbereich 4 ) der Einsatz – Grenz – und Fremdenpolizeilichen Abteilung ( EGFA ) konzentriert.
In diesem Fachbereich werden die fremdenpolizeilichen Agenden sowohl in erster Instanz für den örtlichen Bereich der Landeshauptstadt Linz als auch in gewissen oberbehördlichen Angelegenheiten für das Bundesland Oberösterreich wahrgenommen.
In den Polizeikommissariaten Wels und Steyr sind ebenfalls Fremdenpolizeiliche Referate für die fremdenpolizeilichen Aufgaben in erster Instanz eingerichtet , diese unterstehen der vorgenannten Einsatz-Grenz-und Fremdenpolizeilichen Abteilung ( EGFA ) .
Im übrigen Bundesland O.Ö. werden die fremdenpolizeilichen Agenden von den Bezirkshauptmannschaften in deren örtlichen Wirkungsbereichen wahrgenommen.
Alle niederlassungsrechtlichen Agenden werden von den Bezirkshauptmannschaften und den Magistraten der Städte Linz, Steyr ,Wels wahrgenommen.
Diese Aufgabenverteilung besteht noch bis 31.12.2013 – ab 01.01.2014 werden diese Aufgaben von einer eigenen Bundesbehörde – dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ( BFA ) -wahrgenommen werden.

Die Aufgaben der Fremdenpolizei sind im wesentlichen im Fremdenpolizeigesetz – FPG 2005 i.d.g.F. – geregelt – wobei bei der Handhabung der Fremdenpolizei auch Verbindungen zum Asylgesetz 2005 und dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2005 bestehen.

Vorstellung und Tätigkeiten der Polizeibeamten bei der Abteilung der Fremdenpolizei:
Die Fremdenpolizeilichen Kernaufgaben in erster Instanz werden im vorgenannten Fachbereich wahrgenommen und stellen sich wie folgt dar:
Vollziehung des gesamten Fremdenpolizeigesetzes und des Grenzkontrollgesetzes – Durchführung aller fremdenpolizeilichen Administrativverfahren in erster Instanz:
Verhängung der Schubhaft und Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen , incl. Beschaffung von Heimreisezertifikaten
Erlassung von Bescheiden , welche eine Aufenthaltsbeendigung nach sich ziehen , wie:
Aufenhaltsverbote , Rückkehrentscheidungen mit Einreiseverboten , Rückkehrverbote für Asylwerber , Ausweisungen.
Erlassung aller damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Bescheide ( Kostenbescheide , Bescheide, mit den ein gelinderes Mittel ( an Stelle der Schubhaft ) angeordnet wird , verfahrensrechtliche Bescheide ).
Visaangelegenheiten
Ausstellung von Dokumenten für Fremde , wie:
Fremdenpässe , Konventionsreisepässe , Identitätskarten und Duldungskarten und Erlassung damit zusammenhängender Bescheide .
Wahrnehmung von gerichtlich und verwaltungsstrafrechtlich strafbaren Handlungen nach dem Fremdenpolizeigesetz und dem österreichischen Strafgesetzbuch mit Anzeigeerstattung
Kontaktstelle zu anderen Fremdenpolizeibehörden , Niederlassungsbehörden und dem Bundesasylamt , bezw. dem BMI , Vertetungsbehörden im In-und Ausland , Gerichten und sonstigen österreichischen Behörden.
Fachaufsicht über die drei Polizeianhaltezentren ( PAZ ) des Bundeslandes Oberösterreich – PAZ Linz, PAZ Wels und PAZ Steyr – Schubhaftvollzug , Schubhaftmanagement und Abschiebemanagement.

Die fremdenpolizeilichen und grenzkontrollgesetzlichen Aufgaben als Oberbehörde für das gesamte Bundesland Oberösterreich werden von der EGFA , bezw. vom fremdenpolizeilichen Fachbereich wahrgenommen und stellen sich wie folgt dar:
Grundsatzvorgaben und Anordnung der notwendigen Maßnahmen betreffend Fremdenwesen, Grenzangelegenheiten und Ausgleichsmaßnahmen
Abgabe von diversen fachspezifischen Stellungnahmen und Zustimmungen
Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Wiedereinführung der Grenzkontrolle gem. SGK
Vollziehung von Rückübernahmen Fremder aus Deutschland und Tschechien.
Führung von Statistiken und Wahrnehmung diverser Berichtspflichten an das BMI – bezogen auf das gesamte Bundesland Oberösterreich
Gesamtsteuerung des Asyl-und Fremdenwesens im Bundesland Oberösterreich

Abteilung der Fremdenpolizei – Vorstellung der anderen Dienststellen , welche unter die Abteilung der Fremdenpolizei fallen.
Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich ist in der EGFA noch ein weiterer Fachbereich eingerichtet , welcher fremdenpolizeiliche Aufgaben im weiteren Sinne im operativen Bereich wahrnimmt , was sich wie folgt darstellt:
Operative Durchführung von grenz-und fremdenpolizeilichen Überwachungs-und Fahndungsmaßnahmen , wie etwa Schwerpunktkontrollen
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen ( AGM )
Mitwirkung am Abschiebemanagement
Steuerung und Koordinierung der operativen fremdenpolizeilichen Maßnahmen bezogen auf das Bundesland Oberösterreich
Erstellung von Analysen und Lagebildern
Sammlung , Auswertung und statistische Erfassung von spezifischen Informationen
Schulungsaufgaben und FRONTEX – Einsätze
 

Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei

Policie České republiky klade stále větší důraz na preventivní přístup k řešení problémů kriminality, dopravní nehodovosti a dalších s tímto souvisejících společensky patologických jevů, jakými jsou například drogová a alkoholová závislost, šikana a kyberšikana na pracovišti nebo ve škole. Preventivní činnost je nedílnou součástí práce policisty.

Jednotlivé preventivní aktivity jsou realizovány na základě analýz statistických údajů kriminality a dopravní nehodovosti s využitím konkrétních poznatků z výkonu služby jak na celostátní, tak i regionální úrovni.

Jihočeská policie se pravidelně zapojuje do realizace celorepublikových preventivních projektů, jakými jsou například:

Zebra se za Tebe nerozhlédne – dopravně preventivní projekt zaměřený na chodce

Obezřetnost se vyplatí – preventivní projekt zaměřený na kapesní krádeže

Řídím, piju nealko pivo – dopravně preventivní projekt zaměřený na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před nebo během jízdy

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce, realizuje jihočeská policie ve spolupráci s hornorakouskou policií projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské Unie. Jedná se o několikaletou a velmi úspěšnou spolupráci v rámci níž již byly zrealizovány projekty:

Zvýšení bezpečnosti v příhraničním regionu Jižní Čechy - Horní Rakousko – projekt reagující na potřebu zvýšení bezpečnosti obyvatel a turistů v česko-rakouském pohraničí

Společné semináře a expozice přeshraniční policejní spolupráce -

Společné dny policie napříč česko-rakouskou hranicí – dny policie pořádané jak v jihočeském kraji, tak na území Horního Rakouska, během nichž si návštěvníci mohli prohlédnout techniku, výstroj, výzbroj policistů a shlédnout zajímavé ukázky jejich práce.

Společně pro bezpečný region Jižní Čechy – Dolní Rakousko

Moderní směry v zabezpečení vozidel v rámci přeshraniční policejní spolupráce – preventivní projekt zaměřený na prevenci vloupání do vozidel na obou stranách hranic.

Policie dětem – den určený především dětem s doprovody, v rámci něhož si mohly prohlédnout techniku, vybavení, výstroj policistů nejen z jihočeského kraje, ale i z Horního Rakouska a Dolního Bavorska a shlédnout ukázky jejich práce.

V loňském roce pořádalo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje soutěž pro žáky II stupně základních škol v kraji s názvem Detektivem na(ne)čisto, která byla veřejností a samotnými soutěžící hodnocena velmi kladně. Pětičlenné týmy žáků rozdělené do dvou kategorií žáků šestých a sedmých tříd a druhé kategorie osmých a devátých, zápolili několik měsíců se znalostními testy a řešeními náročných detektivních případů. Odměnou pro nejlepší týmy pak bylo vyřešení skutečného zločinu, který pro ně připravili policisté.

Jihočeští policisté také pravidelně navštěvují školská zařízení, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory a další zařízení, v nichž pořádají besedy a přednášky na vyžádaná a aktuální témata, která dané zařízení zajímá či nějakým způsobem tíží.
 

 

Die Polizei der Tschechischen Republik legt einen immer größeren Wert auf die Vorbeugung bei der Lösung der Probleme in Kriminalität, Verkehrsunfälle und in weiteren zusammenhängenden gesellschaftlich pathologischen Erscheinungen, wie z.B. Drogen- und Alkoholsüchtige, Schikane oder Kyberschikane im Arbeitsplatz oder in der Schule. Die Vorbeugungstätigkeit ist der untrennbare Arbeitsinhalt eines Polizisten.

Einzelne Vorbeugungsaktivitäten werden anhand der Analyse der statistischen Angaben über Kriminalität und Verkehrsunfälle durchgeführt, dabei werden konkrete Kenntnisse von der Dienstausübung sowohl auf der gesamtstaatlichen als auch auf der regionalen Ebene ausgenutzt.

Die Polizei Südböhmen engagiert sich regelmäßig bei Umsetzung der gesamtstaatlichen Vorbeugungsprojekte, es sind z.B. wie folgt:

Zebra wird sich statt Dir nicht umsehen (Zebra se za Tebe nerozhlédne) – Verkehrs-Vorbeugungsprojekt für Fußgänger

Umsicht lohnt sich (Obezřetnost se vyplatí) – Vorbeugungsprojekt mit Schwerpunk Taschendiebstahl

Ich lenke, ich trinke alkoholfreies Bier (Řídím, piju nealko pivo) – Verkehrs-Vorbeugungsprojekt bezüglich Einhaltung des Alkoholverbotes vor oder während der Fahrt

Im Rahmen des Operationsprogrammes Grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt die Polizei Südböhmen in Zusammenarbeit mit der Polizei Oberösterreich die Projekte durch, die aus EU-Mitteln kofinanziert sind. Es geht um eine mehrjährige und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, im Rahmen dessen folgende Projekte durchgeführt wurden:

Sicherheitserhöhung in der Grenzregion Südböhmen – Oberösterreich – das Projekt reagiert auf Bedarf der Sicherheitserhöhung von Bewohnern und Touristen im tschechisch-österreichischen Grenzland

Gemeinsame Seminare und Expositionen der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit

Gemeinsame Tage der Polizei der tschechisch-österreichischen Grenze entlang – Tage der Polizei, die sowohl in Südböhmen als auch in Oberösterreich stattfinden, während dieser Veranstaltung können sich die Besucher die Technik, Ausstattung, Ausrüstung der Polizisten anschauen und sich interessante Darstellungen ihrer Arbeit ansehen.

Gemeinsam für die sichere Region Südböhmen – Niederösterreich

Gemeinsam für die sichere Region Südböhmen – Oberösterreich

Moderne Richtungen in Absicherung der Fahrzeuge im Rahmen der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit – das präventive Projekt mit Schwerpunkt Vorbeugung der Fahrzeugeinbrüche auf den beiden Seiten der Grenze.

Polizei den Kindern (Policie dětem) – der Tag ist besonders den Kindern mit Begleitung bestimmt, man kann sich die Technik, Ausstattung, Ausrüstung der Polizisten nicht nur aus Südböhmen, sondern auch aus Oberösterreich und Niederbayern anschauen, auch die Arbeit der Polizisten wird vorgeführt.

Im Vorjahr hat die Kreisdirektion der Polizei Südböhmens einen Wettbewerb für die Hauptschüler unter dem Namen Detektiv versuchsweise werden (Detektivem na(ne)čisto) veranstaltet, der von der Öffentlichkeit sowie den TeilnehmerInnen selbst sehr positiv beurteilt wurde. Die fünfköpfigen Teams der Hauptschüler wurden in zwei Kategorien geteilt: sechste und siebte Klassen einerseits und achte und neunte Klassen in der zweiten Kategorie. Die Kinder kämpften einige Monate mit Kenntnistesten und Lösungen einiger schwieriger Detektivfälle. Die Entlohnung für die besten Teams war die Lösung einer tatsächlichen Straftat, die für sie die Polizisten im Rahmen der Messe Mobil Salon 2013 und während des Tages der Polizei vorbereitet haben.

Die südböhmischen Polizisten besuchen auch regelmäßig schulische Einrichtungen, Pflegeheime, Seniorenheime und weitere Einrichtungen, in denen die Diskussionsrunden und Vorträge auf gewünschte und aktuelle Themen organisiert werden.

Jede Abteilung der Polizei Südböhmen hat ihre Grundkontakte in der Internetseite der Polizei der Tschechischen Republik.

 

 

 

Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei

Prevence kriminality získává v posledních letech stále více na významu a nelze si ji odmyslit jako součást moderního boje s kriminalitou. V podstatě neexistuje žádný strategický koncept, v němž by se neobjevil prvek prevence. Asistenční služební útvar „Prevence kriminality“ je jedním z oddělení Zemského kriminálního úřadu Horního Rakouska v Linci. Klíčové úkoly tohoto útvaru spočívají v celkové koordinaci prevence kriminality v Horním Rakousku, v dalším vzdělávání preventistů v příslušných okresech a v rozvoji a stálé aktualizaci preventivních programů.


Momentálně nabízí Odbor prevence kriminality Horního Rakouska poradenství v těchto tematických oblastech:


• Prevence ochrany vlastnictví a bezpečnostní technika,
• Prevence proti závislostem,
• Předcházení kriminality mladistvých,
• Prevence sexuálních deliktů,
• Prevence násilí ve vztahu a
• Pomoc obětem.


Z důvodu rozvoje kriminality se těžiště policejní prevence kriminality soustřeďuje na zamezení páchání trestné činnosti mládeže v rámci programů „OUT – die Außenseiter“ a „Jugend OK“(„OUT Outsideři“ a „Mládež OK“).


Druhým stěžejním bodem je potírání kriminality v oblasti vlastnictví. Cílem je ukázat občanům prostředky a cesty, jak zabránit tomu, aby se stali oběťmi trestného činu. Zde se nejlépe odráží filozofie prevence kriminality: prevence kriminality je celospolečenskou úlohou, kterou ale nemůže zvládnout sama policie. Je třeba, aby svým dílem přispěly soukromé a státní instituce, ekonomika, ale především každý jednotlivý občan.


Nezpochybnitelné úkoly kriminální policie je objasňovat trestné činy a pohnat jejich pachatele k odpovědnosti. Lepším a trvalejším úspěchem by ale bylo vůbec zabránit páchání trestné činnosti. Pod heslem „Prevence se týká nás všech“ probíhá a rozvíjí se spolupráce s oblastí ekonomiky, se stáními a nestátními institucemi a s obcemi a jako fenomén doby se iniciují specifické projekty a kampaně. Tento důležitý úkol přebírá v Horním Rakousku více než 250 speciálně vyškolených policistek a policistů.


40.948 konzultací, 310.113 obsloužených osob, z toho 83.548 v mládežnickém věku: to je bilance prevence kriminality Rakouska z roku 2012. Většina osob se informuje na problematiku prevence násilí, následuje prevence závislostí a zabránění vloupání. Rovněž celorakouské projekty v oblasti prevence mládeže na téma závislosti, násilí a počítačová bezpečnost byly enormně úspěšné. Jenom v rámci projektu „click and check“ bylo poučeno 41.690 dětí a mládeže o správném a bezpečném zacházení s mobilem a počítačem (http://www.clickundcheck.at/).
 

Die Kriminalprävention hat in den letzten Jahren immer mehr an Gewicht gewonnen und ist aus der modernen Kriminalitätsbekämpfung nicht mehr wegzudenken. Es gibt kaum ein Strategiekonzept in dem Präventionsarbeit nicht vorkommt. Der Assistenzdienstbereich „Kriminalprävention“ ist eine Abteilung beim Landeskriminalamt OÖ in Linz. Die Kernaufgaben dieses Fachbereiches bestehen in der Gesamtkoordination der Kriminalprävention in OÖ, der Aus- und Weiterbildung von Präventionsbeamten in den jeweiligen Bezirken und der Entwicklung und ständigen Aktualisierung von Präventionsprogrammen.


Derzeit werden von der Kriminalprävention in OÖ Beratungen zu folgende Themenbereiche angeboten.


• Eigentumsprävention und Sicherheitstechnik,
• Suchtprävention,
• Vorbeugung von Jugendkriminalität,
• Sexualdeliktsprävention,
• Prävention bei Beziehungsgewalt und
• Opferhilfe.


Auf Grund der Kriminalitätsentwicklung liegt der Schwerpunkt der polizeilichen Kriminalprävention bei der Verhinderung von Jugendkriminalität. „OUT – Die Außenseiter“ und „Jugend OK“ .
Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Eigentumskriminalität. Ziel ist es, der Bevölkerung Mittel und Wege aufzuzeigen, wie sie verhindern können Opfer einer Straftat zu werden. Hier spiegelt sich die Philosophie der Kriminalprävention am besten wieder: Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sie kann von der Polizei alleine nicht bewältigt werden. Private und staatliche Institutionen, die Wirtschaft, vor allem aber jeder einzelne Bürger ist aufgerufen, seinen Betrag zu leisten.


Straftaten aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen sind zweifelsfrei Erfolge für die Kriminalpolizei. Der weitaus bessere und nachhaltigere Erfolg ist es aber, Straftaten überhaupt zu verhindern. Unter dem Motto „Prävention geht uns alle an“ werden Kooperationen mit der Wirtschaft, mit staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen sowie mit Kommunen ausgearbeitet und abgewickelt und Phänomen spezifische Projekte und Kampagnen initiiert. Mehr als 250 speziell ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte übernehmen diese wichtige Aufgabe in Oberösterreich.


40.948 Beratungen, 310.113 beratene Personen, darunter 83.548 Jugendliche: das ist die Bilanz der Kriminalprävention von Österreich des Jahres 2012. Die meisten Personen informierten sich zum Thema Gewaltprävention, gefolgt von Suchtprävention und Einbruch. Auch die drei österreichweiten Jugendpräventionsprojekte zu den Themengebieten Sucht, Gewalt und IT-Sicherheit waren enorm erfolgreich. Alleine durch das Projekt „click und check“ wurden 41.690 Kinder und Jugendliche über den richtigen, sicheren Umgang mit Handy und PC sensibilisiert (http://www.clickundcheck.at/).

 

Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Němčina pro policejní praxi (Projekt J A Z Y K O V É M O S T Y ) Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze:

Jazykové fráze němčina.doc

 

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem