Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Náplní práce policistů zařazených na službě kriminální policie a vyšetřování, je odhalování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, odhalit a dopadnout jeho pachatele. Přitom postupují podle trestního řádu a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Jejich povinností je trestnou činnost vyhledávat, pokud je skryta, a na základě trestních oznámení, vlastních poznatků a dalších podnětů, prověřovat veškerá podezření ze spáchání trestného činu. Jejich povinností je také trestné činnosti předcházet.

Při objasňování trestné činnosti kriminalisté opatřují potřebné podklady, zajišťují stopy a shromažďují vysvětlení od fyzických a právnických osob i státních orgánů. Za podmínek stanovených zákonem jsou policisté oprávněni například vyžadovat odborná vyjádření a znalecké posudky, provádět ohledání místa činu nebo pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob a snímat daktyloskopické otisky. Policisté mohou také v zákonem stanovené míře užívat operativně pátrací prostředky. Mezi ně se řadí sledování osob a věcí, použití agenta.

Kriminalisté se obvykle specializují na obecnou nebo hospodářskou kriminalitu. Obecná kriminalita zahrnuje trestné činy proti životu a zdraví, proti majetku nebo proti svobodě a lidské důstojnosti a další. Do hospodářské kriminality spadají například trestné činy proti měně, hospodářské kázni nebo trestné činy daňové. Kriminalisté se pak specializují na operativně pátrací činnost nebo na samotný proces trestního řízení. Do operativně pátrací činnosti patří například vyhledávání pohřešovaných a hledaných osob a pátrání po věcech. Druhou činností spadající do práce kriminalistů je vyšetřování, tj. trestní stíhání konkrétní osoby obviněné z trestného činu.

Kriminální služba policie a vyšetřování je na každém ze sedmi územních odborů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

 

Der Arbeitsinhalt der Polizisten, die bei der Kriminalpolizei und dem Untersuchungsdienst arbeiten, ist es, die Tatsachen zu erforschen, die auf eine Straftat zurückzuführen sind, deren Sachverhalt im Gesetzbeschrieben ist, sowie die Täter zu finden und zu fassen. Sie verfahren dabei nach der Strafprozessordnung und erfüllen Anweisungen der polizeilichen Strafverfolgungsbehörde. Ihre Pflicht ist es, die Straftat zu finden, falls diese verdeckt ist, und sämtlichen Verdacht über das Begehen einer Straftat anhand der Strafanzeigen, eigener Kenntnisse und weiterer Anregungen zu überprüfen. Ihre Pflicht ist es auch, die strafbare Handlung abzuwehren.

Bei der Aufklärung der strafbaren Handlung haben die Polizisten notwendige Unterlagen zu besorgen, Spuren zu sichern und Erklärungen von natürlichen und juristischen Personen sowie von den Staatsorganen zu sammeln. Die Polizisten sind - unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen – berechtigt, zum Beispiel Fachäußerungen und Sachverständigengutachten zu verlangen, Tatortsbesichtigungen durchzuführen oder Ton- und Bildaufnahmen zu beschaffen und daktyloskopische Abdrücke aufzunehmen. Die Polizisten können auch operative Fahndungsmittel im gesetzlich gegebenen Maße einsetzen, dazu gehören z.B. Verfolgung der Personen und der Sachen, Einsatz eines Agenten.

Die Kommissare spezialisieren sich meistens auf die allgemeine oder wirtschaftliche Kriminalität. Die allgemeine Kriminalität umfasst die Straftaten gegen Leben und Gesundheit, gegen Vermögen oder gegen Freiheit und der menschlichen Würde etc. In die wirtschaftliche Kriminalität fallen z.B. Straftaten gegen die Währung, Wirtschaftsmoral oder steuerrechtliche Straftaten. Die Polizisten führen die operative Fahndungstätigkeit durch oder befassen sich mit dem Ablauf des Strafverfahrens selbst. In die operative Fahndungstätigkeit gehören zum Beispiel die Suche nach Vermissten und Gesuchten sowie die Fahndung nach Sachen. Die andere Tätigkeit der Polizisten ist die Untersuchung, d.h. die Strafverfolgung einer konkreten Person, die einer Straftat beschuldigt wurde.

Die Kriminalpolizei und der Untersuchungsdienst befinden sich in allen von den sieben Gebietsbezirken der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens.
 

 

vytisknout  e-mailem