Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen


Služební režim se rozlišuje podle oblasti úkolů příslušného útvaru. Většina útvarů označovaných jako policejní inspektoráty (PI), je pověřena obecnými úkoly výkonu služby. Sem patří mimo jiné:


• Pochůzky a kontroly
• Vyšetřování a zjišťování
• Dopravní služba
• Odvrácení nebezpečí
• Provádění všeobecné první pomoci, tzn., jestliže je aktuálně ohrožen život, zdraví, svoboda nebo vlastnictví von lidí nebo jestliže takové ohrožení bezprostředně nastane, vykonává bezpečnostní orgán první všeobecnou povinnou pomoc.

Jestliže existuje důvod pro předpoklad takového ohrožení, jsou pracovníci v exekutivě povinni zjistit, zda toto ohrožení skutečně existuje a musí případně nebezpečí odvrátit s tím, že si na pomoc mohou přizvat záchranné složky a hasiče.


Kromě toho se na PI zpracovávají všechny trestně právní delikty až so stádia do podání oznámení státnímu zastupitelství, které z důvodu své nevelké závažnosti nebo z jiných důvodů nemusí vyšetřovatelsky finalizovat kriminální policie. Dále k úkolům policisty patří předávání informací, řešení dopravních nehod, pomoc jakéhokoliv typu pod.


Úředníci pracující v příslušném zemském dopravním oddělení jsou pověřeni výlučně úkoly jako kontrola a řízení dopravy, řízení obecně, kontrola stěžejních úkolů (plán na čtverečkovém papíře) a velké akce (řízení příjezdů a výjezdů).


Zemský kriminální úřad jako organizační složka (odborné oddělení) Zemského policejního ředitelství je příslušný pro zpracování těžkých trestních činů příp. meziregionální kriminality; ale jeho důležitým úkolem je i koordinace a servisování všech činných kriminálních služeben dotyčné spolkové země.


V případě jezerní a říční policie je v centru zájmu kontrola dopravy na motorových člunech a lodní doprava, kontroly rybářů a poskytování pomoci na větších vodních plochách Rakouska.


V celém Rakousku působí Alpské zásahové jednotky Alpské policie, které jsou nasazovány při nehodách nebo trestných činech v oblasti Alp.
Zaměstnanci Kynologických jednotek pečují o služební psy, kteří jsou nasazováni na pochůzkách při hledání omamných látek, výbušnin a při stopování a především při pořádání velkých akcí a při prohledávání vozidel a budov. Vykonávají službu na vlastních inspektorátech pro služební psy.


Pracovníkům zásahových jednotek (dále pouze EE) náleží všechny úřední úkony s vyšším stupněm ohrožení a speciální zásahy, pokud tyto nespadají do působnosti zásahového komanda (EKO) COBRA.


K legitimování slouží všem pracovníkům služební průkazy. Z důvodu policejní reformy byly všem policejním pracovníkům vystaveny nové průkazy ve formátu platební karty. Průkaz má pět bezpečnostních znaků. Na přední straně je vedle černobílé fotografie vytvořené laserem na polotovaru umístěno sedmimístné služební číslo. Na zadní straně je vyznačen akademický titul, jméno a příjmení a znovu služební číslo a vystavující orgán. Vedle fotografie jsou zde další bezpečnostní znaky: na přední straně dvojznačný obrázek se spolkovou orlicí, na kterém je vyznačeno pět míst ze služebního čísla pod nápisem „Orgán veřejné bezpečnostní služby“, vyražený reliéf „Republika Rakousko“ a mikropísmo „Spolkové ministerstvo vnitra“ na obou stranách.

 

Der Dienstbetrieb unterscheidet sich je nach Aufgabenbereich der Dienststelle. Der Großteil der Dienststellen, die als Polizeiinspektionen (PI) bezeichnet werden, sind mit allgemeinen exekutivdienstlichen Aufgaben betraut. Dazu gehören unter anderem:


• Streifen- und Überwachungsdienst
• Ermittlungs- und Erkennungsdienst
• Verkehrsdienst
• Gefahrenabwehr
• Ausübung der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht, d. h., sind Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Menschen gegenwärtig gefährdet oder steht eine solche Gefährdung unmittelbar bevor, so trifft die Sicherheitsbehörden die erste allgemeine Hilfeleistungspflicht.

Wenn Grund zur Annahme einer solchen Gefährdung besteht, sind die Exekutivbediensteten verpflichtet festzustellen, ob diese auch tatsächlich besteht und haben gegebenenfalls die Gefahr abzuwehren, wobei sie auch Rettung und Feuerwehr zur Hilfe ziehen können Außerdem werden auf den PI all jene Strafrechtsdelikte bis zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft bearbeitet, die nicht auf Grund ihrer besonderen Schwere oder aus anderen Gründen von der Kriminalpolizei ermittlungstechnisch finalisiert werden müssen. Ferner gehören zu den Aufgaben eines Polizisten die Auskunftserteilung, Aufnahme von Verkehrsunfällen, Hilfeleistungen jeder Art usw.


Beamte der jeweiligen Landesverkehrsabteilung sind ausschließlich mit Aufgaben der Überwachung und Lotsung des Verkehrs, Lotsungen allgemein, Schwerpunktkontrollen (Planquadrate) und Großveranstaltungen (Zu- und Abfahrtsregelungen) betraut.


Das Landeskriminalamt als Organisationseinheit (Fachabteilung) der Landespolizeidirektion ist grundsätzlich für die Bearbeitung der Schwerkriminalität bzw überregionalen Kriminalität zuständig; aber auch die Koordinierung und Servicierung aller im Kriminaldienst tätigen Dienststellen eines Bundeslandes ist eine wichtige Aufgabe.


Bei der See- und Strompolizei stehen die Überwachung des Motorboot- und Schiffsverkehrs, Fischerkontrollen und Hilfeleistungen auf den größeren Gewässern Österreichs im Mittelpunkt.


In ganz Österreich gibt es Alpine Einsatzgruppen der Alpinpolizei, die bei Unfällen oder Straftaten im alpinen Gelände zum Einsatz kommen.
Die Beamten von Diensthundeeinheiten sind zuständig für den Streifendienst mit Suchtgift-, Sprengstoff- und Fährtensuchhunden, die besonders bei Großveranstaltungen und bei der Durchsuchung von Fahrzeugen und Gebäuden zum Einsatz kommen. Sie verrichten auf eigenen Diensthundeinspektionen Dienst.


Den Beamten von Einsatzeinheiten (kurz EE) obliegen alle Amtshandlungen mit höherem Gefährdungsgrad und Spezialeinsätze soweit dies nicht in den Zuständigkeitsbereich des Einsatzkommandos (EKO) COBRA fällt.


Zur Legitimation dienen allen EB ihre Dienstausweise. Im Zuge der Polizeireform wurden allen EB neue Ausweise in Bankomatkartengröße ausgestellt. Der Ausweis weist fünf Sicherheitsmerkmale auf. Auf der Vorderseite befindet sich neben dem mit Laser schwarz-weiß auf den Rohling gebrannten Lichtbild die siebenstellige Dienstnummer. Auf der Rückseite sind akademischer Grad, Vor- und Nachname, und ein weiteres Mal die Dienstnummer sowie die ausstellende Behörde zu sehen. Neben dem Foto gibt es weitere Sicherheitsmerkmale: Ein Kippbild auf der Vorderseite mit dem Bundesadler, auf dem zusätzlich fünf Stellen der Dienstnummer verzeichnet sind, unter der Aufschrift „Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes“ eine Reliefprägung „Republik Österreich“ sowie die Mikroschrift „Bundesministerium für Inneres“ auf beiden Seiten.

 

vytisknout  e-mailem