Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Úkoly Policie České republiky plní více jak 39 000 policistů a také občanští zaměstnanci policie. 
 

Jihočeská policie. Policisté Jihočeského kraje jsou řízeni ředitelem Krajského ředitelství policie sídlícího na Lannově třídě v Českých Budějovicích, cestou jednotlivých územních odborů policie, kterých je sedm - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Program a cíle jihočeské policie:
Být profesionálním, výkonným a moderním evropským policejním sborem. Zajistit nadstandardní míru bezpečnosti občanů a upevnit jejich důvěru v policii. Prohloubit spolupráci s jednotlivými samosprávami kraje a ostatními regionálními partnery. Navázat na úspěšné tradice jihočeské policie.
V roce 2008 byla v rámci celé republiky jihočeská policie ohodnocena jako kraj s nejvyšší objasněností trestné činnosti a také jako kraj s nejmenší kriminalitou. Policejní motto: „Pomáhat a chránit" chceme naplňovat lidským přístupem, vstřícností bez povýšeného chování či arogance. Represivní poslání policie chceme vyvažovat aktivní a všestrannou preventivní činností policistů především u školní mládeže a seniorů.

Významným prostředkem k naplnění našeho programu a našich cílů je profesionální a současně k veřejnosti vstřícné, vykonávání služebních činností. Vycházíme z následujících principů:

• za veřejný pořádek a bezpečnost není odpovědna pouze policie, jde o věc veřejnou

• instituce a veřejnost nesou svůj díl odpovědnosti, se kterým policie v rámci spolupráce, ve své každodenní práci počítá

• v každém služebním okrsku musí být policista, kterého budou občané osobně znát

• chceme svým partnerům ukazovat cestu k eliminaci trestné činnosti a vytvářet podmínky pro prevenci, to vše v rámci vzájemné spolupráce

• o každodenní práci chceme veřejnost informovat tak, aby měla přehled o práci policie i o aktuální bezpečnostní situaci 
 

Organizační struktura KŘP Jčk.jpg

Die Polizei der Tschechischen Republik ist das einheitliche bewaffnete Korps, das durch das Gesetz des Tschechischen Nationalrates vom 21. Juni 1991 errichtet wurde. Die Polizei arbeitet im öffentlichen Dienst. Ihre Aufgabe ist es, die Sicherheit der Personen und des Vermögens zu schützen, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten sowie die Straftat- und Gefahrenabwehr durchzuführen. Sie erfüllt auch Aufgaben gemäß der Strafprozessordnung sowie weitere ihr durch Gesetze, Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften und durch internationale Verträge anvertrauten Aufgaben auf dem Gebiet der Innenordnung und Sicherheit, die ein Bestandteil der Rechtsordnung der Tschechischen Republik sind.

Die Polizei der Tschechischen Republik unterliegt dem Innenministerium. Sie besteht aus dem Polizeipräsidium, Einheiten mit gesamtstaatlicher Wirkung, Kreisdirektionen der Polizei und Fachbereiche, die im Rahmen der Kreisdirektionen errichtet sind. Das Gesetz errichtet 14 Kreisdirektionen der Polizei. Ihre Wirkungsbereiche sind mit den Gebietsbereichen von 14 Kreisen der Tschechischen Republik identisch. Die Aufgaben der Polizei der Tschechischen Republik werden von über 39.000 Polizisten sowie von den Zivilmitarbeitern der Polizei erfüllt.
 

Die Polizei Südböhmens ist durch die Kreisdirektion der Polizei gelenkt, sie hat ihren Sitz in der Lannova Straße in Budweis, und zwar durch einzelne Gebietsbezirke der Polizei. Es gibt sieben Gebietsbezirke: Budweis, Krumau, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice und Tábor.

Programm und Ziele der Polizei Südböhmens:
Professionelles, leistungsfähiges und modernes europäisches polizeiliches Korps zu sein. Die Gefahrenabwehr im Bereich der Sicherheit der Menschen durchzuführen und das Vertrauen in die Polizei zu stärken. Die Zusammenarbeit mit einzelnen Kreisverwaltungen und mit anderen regionalen Partnern zu vertiefen. An erfolgreiche Traditionen der südböhmischen Polizei anzuknüpfen.
2008 wurde die südböhmische Polizei im Rahmen der ganzen Republik als der Kreis mit dem größten Aufklärungsgrad der Straftätigkeit sowie als der Kreis mit der kleinsten Kriminalität. Wir wollen das Polizeimotto: „Helfen und schützen" mit dem menschlichen Ansatz, entgegenkommen ohne das überhebliche Benehmen oder Arroganz erfüllen. Das repressive Element wollen wir mit der aktiven und allseitigen Vorbeugungstätigkeit der Polizisten besonders bei der Schulkindern und Senioren ausbalancieren.

Das bedeutende Mittel zur Erfüllung unseres Programms und unserer Ziele ist die professionelle und gleichzeitig öffentlichkeitsfreundliche Ausübung der Diensttätigkeiten. Es wird auf folgenden Prinzipien basiert:


• für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist nicht nur die Polizei verantwortlich, es geht um eine öffentliche Sache


• die Institutionen und die Öffentlichkeit tragen auch ihren Verantwortungsanteil, mit dem die Polizei im Rahmen der Zusammenarbeit in der alltäglichen Arbeit rechnet


• in jedem Dienstbezirk muss ein Polizist sein, den die Bürger persönlich kennen werden


• wir wollen unseren Partnern den Weg zur Eliminierung der Straftätigkeit zeigen und die Bedingungen zur Prävention schaffen, das alles im Rahmen der gegenseitigen Zusammenarbeit


• wir wollen die Öffentlichkeit über die alltägliche Arbeit informieren, damit die Öffentlichkeit eine Übersicht über die Arbeit der Polizei sowie über die aktuelle Sicherheitslage hat
 

vytisknout  e-mailem