Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Prevence kriminality získává v posledních letech stále více na významu a nelze si ji odmyslit jako součást moderního boje s kriminalitou. V podstatě neexistuje žádný strategický koncept, v němž by se neobjevil prvek prevence. Asistenční služební útvar „Prevence kriminality“ je jedním z oddělení Zemského kriminálního úřadu Horního Rakouska v Linci. Klíčové úkoly tohoto útvaru spočívají v celkové koordinaci prevence kriminality v Horním Rakousku, v dalším vzdělávání preventistů v příslušných okresech a v rozvoji a stálé aktualizaci preventivních programů.


Momentálně nabízí Odbor prevence kriminality Horního Rakouska poradenství v těchto tematických oblastech:


• Prevence ochrany vlastnictví a bezpečnostní technika,
• Prevence proti závislostem,
• Předcházení kriminality mladistvých,
• Prevence sexuálních deliktů,
• Prevence násilí ve vztahu a
• Pomoc obětem.


Z důvodu rozvoje kriminality se těžiště policejní prevence kriminality soustřeďuje na zamezení páchání trestné činnosti mládeže v rámci programů „OUT – die Außenseiter“ a „Jugend OK“(„OUT Outsideři“ a „Mládež OK“).


Druhým stěžejním bodem je potírání kriminality v oblasti vlastnictví. Cílem je ukázat občanům prostředky a cesty, jak zabránit tomu, aby se stali oběťmi trestného činu. Zde se nejlépe odráží filozofie prevence kriminality: prevence kriminality je celospolečenskou úlohou, kterou ale nemůže zvládnout sama policie. Je třeba, aby svým dílem přispěly soukromé a státní instituce, ekonomika, ale především každý jednotlivý občan.


Nezpochybnitelné úkoly kriminální policie je objasňovat trestné činy a pohnat jejich pachatele k odpovědnosti. Lepším a trvalejším úspěchem by ale bylo vůbec zabránit páchání trestné činnosti. Pod heslem „Prevence se týká nás všech“ probíhá a rozvíjí se spolupráce s oblastí ekonomiky, se stáními a nestátními institucemi a s obcemi a jako fenomén doby se iniciují specifické projekty a kampaně. Tento důležitý úkol přebírá v Horním Rakousku více než 250 speciálně vyškolených policistek a policistů.


40.948 konzultací, 310.113 obsloužených osob, z toho 83.548 v mládežnickém věku: to je bilance prevence kriminality Rakouska z roku 2012. Většina osob se informuje na problematiku prevence násilí, následuje prevence závislostí a zabránění vloupání. Rovněž celorakouské projekty v oblasti prevence mládeže na téma závislosti, násilí a počítačová bezpečnost byly enormně úspěšné. Jenom v rámci projektu „click and check“ bylo poučeno 41.690 dětí a mládeže o správném a bezpečném zacházení s mobilem a počítačem (http://www.clickundcheck.at/).
 

Die Kriminalprävention hat in den letzten Jahren immer mehr an Gewicht gewonnen und ist aus der modernen Kriminalitätsbekämpfung nicht mehr wegzudenken. Es gibt kaum ein Strategiekonzept in dem Präventionsarbeit nicht vorkommt. Der Assistenzdienstbereich „Kriminalprävention“ ist eine Abteilung beim Landeskriminalamt OÖ in Linz. Die Kernaufgaben dieses Fachbereiches bestehen in der Gesamtkoordination der Kriminalprävention in OÖ, der Aus- und Weiterbildung von Präventionsbeamten in den jeweiligen Bezirken und der Entwicklung und ständigen Aktualisierung von Präventionsprogrammen.


Derzeit werden von der Kriminalprävention in OÖ Beratungen zu folgende Themenbereiche angeboten.


• Eigentumsprävention und Sicherheitstechnik,
• Suchtprävention,
• Vorbeugung von Jugendkriminalität,
• Sexualdeliktsprävention,
• Prävention bei Beziehungsgewalt und
• Opferhilfe.


Auf Grund der Kriminalitätsentwicklung liegt der Schwerpunkt der polizeilichen Kriminalprävention bei der Verhinderung von Jugendkriminalität. „OUT – Die Außenseiter“ und „Jugend OK“ .
Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Eigentumskriminalität. Ziel ist es, der Bevölkerung Mittel und Wege aufzuzeigen, wie sie verhindern können Opfer einer Straftat zu werden. Hier spiegelt sich die Philosophie der Kriminalprävention am besten wieder: Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sie kann von der Polizei alleine nicht bewältigt werden. Private und staatliche Institutionen, die Wirtschaft, vor allem aber jeder einzelne Bürger ist aufgerufen, seinen Betrag zu leisten.


Straftaten aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen sind zweifelsfrei Erfolge für die Kriminalpolizei. Der weitaus bessere und nachhaltigere Erfolg ist es aber, Straftaten überhaupt zu verhindern. Unter dem Motto „Prävention geht uns alle an“ werden Kooperationen mit der Wirtschaft, mit staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen sowie mit Kommunen ausgearbeitet und abgewickelt und Phänomen spezifische Projekte und Kampagnen initiiert. Mehr als 250 speziell ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte übernehmen diese wichtige Aufgabe in Oberösterreich.


40.948 Beratungen, 310.113 beratene Personen, darunter 83.548 Jugendliche: das ist die Bilanz der Kriminalprävention von Österreich des Jahres 2012. Die meisten Personen informierten sich zum Thema Gewaltprävention, gefolgt von Suchtprävention und Einbruch. Auch die drei österreichweiten Jugendpräventionsprojekte zu den Themengebieten Sucht, Gewalt und IT-Sicherheit waren enorm erfolgreich. Alleine durch das Projekt „click und check“ wurden 41.690 Kinder und Jugendliche über den richtigen, sicheren Umgang mit Handy und PC sensibilisiert (http://www.clickundcheck.at/).

 

vytisknout  e-mailem