Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Policie České republiky klade stále větší důraz na preventivní přístup k řešení problémů kriminality, dopravní nehodovosti a dalších s tímto souvisejících společensky patologických jevů, jakými jsou například drogová a alkoholová závislost, šikana a kyberšikana na pracovišti nebo ve škole. Preventivní činnost je nedílnou součástí práce policisty.

Jednotlivé preventivní aktivity jsou realizovány na základě analýz statistických údajů kriminality a dopravní nehodovosti s využitím konkrétních poznatků z výkonu služby jak na celostátní, tak i regionální úrovni.

Jihočeská policie se pravidelně zapojuje do realizace celorepublikových preventivních projektů, jakými jsou například:

Zebra se za Tebe nerozhlédne – dopravně preventivní projekt zaměřený na chodce

Obezřetnost se vyplatí – preventivní projekt zaměřený na kapesní krádeže

Řídím, piju nealko pivo – dopravně preventivní projekt zaměřený na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před nebo během jízdy

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce, realizuje jihočeská policie ve spolupráci s hornorakouskou policií projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské Unie. Jedná se o několikaletou a velmi úspěšnou spolupráci v rámci níž již byly zrealizovány projekty:

Zvýšení bezpečnosti v příhraničním regionu Jižní Čechy - Horní Rakousko – projekt reagující na potřebu zvýšení bezpečnosti obyvatel a turistů v česko-rakouském pohraničí

Společné semináře a expozice přeshraniční policejní spolupráce -

Společné dny policie napříč česko-rakouskou hranicí – dny policie pořádané jak v jihočeském kraji, tak na území Horního Rakouska, během nichž si návštěvníci mohli prohlédnout techniku, výstroj, výzbroj policistů a shlédnout zajímavé ukázky jejich práce.

Společně pro bezpečný region Jižní Čechy – Dolní Rakousko

Moderní směry v zabezpečení vozidel v rámci přeshraniční policejní spolupráce – preventivní projekt zaměřený na prevenci vloupání do vozidel na obou stranách hranic.

Policie dětem – den určený především dětem s doprovody, v rámci něhož si mohly prohlédnout techniku, vybavení, výstroj policistů nejen z jihočeského kraje, ale i z Horního Rakouska a Dolního Bavorska a shlédnout ukázky jejich práce.

V loňském roce pořádalo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje soutěž pro žáky II stupně základních škol v kraji s názvem Detektivem na(ne)čisto, která byla veřejností a samotnými soutěžící hodnocena velmi kladně. Pětičlenné týmy žáků rozdělené do dvou kategorií žáků šestých a sedmých tříd a druhé kategorie osmých a devátých, zápolili několik měsíců se znalostními testy a řešeními náročných detektivních případů. Odměnou pro nejlepší týmy pak bylo vyřešení skutečného zločinu, který pro ně připravili policisté.

Jihočeští policisté také pravidelně navštěvují školská zařízení, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory a další zařízení, v nichž pořádají besedy a přednášky na vyžádaná a aktuální témata, která dané zařízení zajímá či nějakým způsobem tíží.
 

 

Die Polizei der Tschechischen Republik legt einen immer größeren Wert auf die Vorbeugung bei der Lösung der Probleme in Kriminalität, Verkehrsunfälle und in weiteren zusammenhängenden gesellschaftlich pathologischen Erscheinungen, wie z.B. Drogen- und Alkoholsüchtige, Schikane oder Kyberschikane im Arbeitsplatz oder in der Schule. Die Vorbeugungstätigkeit ist der untrennbare Arbeitsinhalt eines Polizisten.

Einzelne Vorbeugungsaktivitäten werden anhand der Analyse der statistischen Angaben über Kriminalität und Verkehrsunfälle durchgeführt, dabei werden konkrete Kenntnisse von der Dienstausübung sowohl auf der gesamtstaatlichen als auch auf der regionalen Ebene ausgenutzt.

Die Polizei Südböhmen engagiert sich regelmäßig bei Umsetzung der gesamtstaatlichen Vorbeugungsprojekte, es sind z.B. wie folgt:

Zebra wird sich statt Dir nicht umsehen (Zebra se za Tebe nerozhlédne) – Verkehrs-Vorbeugungsprojekt für Fußgänger

Umsicht lohnt sich (Obezřetnost se vyplatí) – Vorbeugungsprojekt mit Schwerpunk Taschendiebstahl

Ich lenke, ich trinke alkoholfreies Bier (Řídím, piju nealko pivo) – Verkehrs-Vorbeugungsprojekt bezüglich Einhaltung des Alkoholverbotes vor oder während der Fahrt

Im Rahmen des Operationsprogrammes Grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt die Polizei Südböhmen in Zusammenarbeit mit der Polizei Oberösterreich die Projekte durch, die aus EU-Mitteln kofinanziert sind. Es geht um eine mehrjährige und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, im Rahmen dessen folgende Projekte durchgeführt wurden:

Sicherheitserhöhung in der Grenzregion Südböhmen – Oberösterreich – das Projekt reagiert auf Bedarf der Sicherheitserhöhung von Bewohnern und Touristen im tschechisch-österreichischen Grenzland

Gemeinsame Seminare und Expositionen der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit

Gemeinsame Tage der Polizei der tschechisch-österreichischen Grenze entlang – Tage der Polizei, die sowohl in Südböhmen als auch in Oberösterreich stattfinden, während dieser Veranstaltung können sich die Besucher die Technik, Ausstattung, Ausrüstung der Polizisten anschauen und sich interessante Darstellungen ihrer Arbeit ansehen.

Gemeinsam für die sichere Region Südböhmen – Niederösterreich

Gemeinsam für die sichere Region Südböhmen – Oberösterreich

Moderne Richtungen in Absicherung der Fahrzeuge im Rahmen der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit – das präventive Projekt mit Schwerpunkt Vorbeugung der Fahrzeugeinbrüche auf den beiden Seiten der Grenze.

Polizei den Kindern (Policie dětem) – der Tag ist besonders den Kindern mit Begleitung bestimmt, man kann sich die Technik, Ausstattung, Ausrüstung der Polizisten nicht nur aus Südböhmen, sondern auch aus Oberösterreich und Niederbayern anschauen, auch die Arbeit der Polizisten wird vorgeführt.

Im Vorjahr hat die Kreisdirektion der Polizei Südböhmens einen Wettbewerb für die Hauptschüler unter dem Namen Detektiv versuchsweise werden (Detektivem na(ne)čisto) veranstaltet, der von der Öffentlichkeit sowie den TeilnehmerInnen selbst sehr positiv beurteilt wurde. Die fünfköpfigen Teams der Hauptschüler wurden in zwei Kategorien geteilt: sechste und siebte Klassen einerseits und achte und neunte Klassen in der zweiten Kategorie. Die Kinder kämpften einige Monate mit Kenntnistesten und Lösungen einiger schwieriger Detektivfälle. Die Entlohnung für die besten Teams war die Lösung einer tatsächlichen Straftat, die für sie die Polizisten im Rahmen der Messe Mobil Salon 2013 und während des Tages der Polizei vorbereitet haben.

Die südböhmischen Polizisten besuchen auch regelmäßig schulische Einrichtungen, Pflegeheime, Seniorenheime und weitere Einrichtungen, in denen die Diskussionsrunden und Vorträge auf gewünschte und aktuelle Themen organisiert werden.

Jede Abteilung der Polizei Südböhmen hat ihre Grundkontakte in der Internetseite der Polizei der Tschechischen Republik.

 

 

 

vytisknout  e-mailem