Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Oddělení cizinecké policie – představení a činnosti policejních úředníků pracujících v oddělení cizinecké policie.
U Zemského policejního ředitelství Horní Rakousko jsou hlavní úkoly cizinecké policie soustředěny do jednoho odboru (odbor 4) Zásahové pohraniční a cizinecké oddělení (EGFA).
V tomto odboru se vyřizuje agenda cizinecké policie jak v prvním stupni pro místní oblast zemského hlavního města Lince tak i určité vyšší úřednické záležitosti pro spolkovou zemi Horní Rakousko.
Na policejním komisařství Wels a Steyr jsou rovněž zřízeny referáty plnící úkoly cizinecké policie v prvním stupni, ty podléhají výše uvedenému Zásahovému pohraničnímu a cizineckému oddělení (EGFA).
V ostatních věcech spolkové země Horní Rakousko se agenda cizinecké policie zajišťuje na Okresních hejtmanstvích v rámci jejich místního rozsahu působnosti.
Všechny agendy spadající do rozsahu působnosti poboček vyřizují okresní hejtmanství a magistráty měst Linz, Steyr ,Wels.
Toto rozdělení úkolů existovalo až do 31.12.2013 – od 01.01.2014 převzal tyto úkoly vlastní spolkový orgán – Spolkový úřad pro cizinectví a azyl (BFA).

Úkoly cizinecké policie jsou v zásadě upraveny v zákoně o cizinecké policii – FPG 2005 v platném znění – přičemž při výkonu svých činností se cizinecká policie opírá i o azylový zákon z r. 2005 a zákon o usídlení a pobytu z r. 2005.

Představení a činnosti policejních úředníků pracujících v oddělení cizinecké policie:


Hlavní úkoly úřadů cizinecké policie v prvním stupni se provádějí ve výše uvedených odborech a jsou to tyto činnosti:


Provádění úkonů podle zákona o cizinecké policii a zákona o hraniční kontrole – zajištění všech administrativních řízení cizinecké policie v prvním stupni:
Uvalení odsunovací vazby a provádění vyhoštění a vrácení osob, vč. zajišťování potvrzení o cestě zpět domů
Vydávání usnesení, která v sobě zahrnují ukončení pobytu, jako jsou:
zákazy pobytu, rozhodnutí o návratu se zákazem vstupu, zákazy návratu pro žadatele o azyl, vyhoštění.
Vydávání všech ostatních souvisejících rozhodnutí (rozhodnutí o nákladech, rozhodnutí, kterými se nařizuje zmírňující prostředek (na místo odsunovací vazby), rozhodnutí týkající se řízení).
Vízové záležitosti
Vystavování dokumentů pro cizince, jako jsou:
Cizinecké pasy, cestovní pasy dle konvence, identifikační karty a toleranční karty a vydávání souvisejících rozhodnutí.
Provádění soudních a správních trestních jednání podle zákona o cizinecké policii a rakouského trestního zákoníku s vyrozuměním
Kontaktní místo pro jiné policejní úřady, pobočky a Spolkový azylový úřad, příp. BMI, zastupující úřady v tuzemsku a zahraničí, soudy a ostatní rakouské úřady.
Odborný dozor nad třemi policejními zadržovacími centry (PAZ) spolkové republiky Horní Rakousko – PAZ Linz, PAZ Wels a PAZ Steyr – výkon odsunovací vazby, řízení odsunovací vazby a řízení vyhoštění.

Úkoly cizinecké policie a kontroly hranic jako vrchního úřadu pro celou spolkovou zemi Horní Rakousko provádí EGFA (Zásahové pohraniční a cizinecké oddělení), příp. odbor cizinecké policie, tyto úkoly zahrnují:
Vydání zásad a nařízení nutných opatření ohledně cizinecké agendy, pohraničních záležitostí a vyrovnávacích opatření
Různá odborná připomínkování a souhlasy
Opatření související s dalším zaváděním hraničních kontrol podle zákona SGK
Přebírání cizinců z Německa a České republiky.
Vedení statistik a podávání různých povinných zpráv BMI – s ohledem na spolkovou zemi Horní Rakousko
Celkové řízení azylové a cizinecké agendy ve spolkové zemi Horní Rakousko

Oddělení cizinecké policie – představení dalších služeben, které spadají pod oddělení cizinecké policie.
U Zemského policejního ředitelství Horního Rakouska je v rámci EGFA zřízen ještě další útvar, který provádí úkoly cizinecké policie v širším slova smyslu v operativě, což představuje tyto činnosti:
Operativní provádění opatření v rámci monitoringu a pátrání v pohraničí, jako jsou stěžejní kontroly
Provádění vyrovnávacích opatření (AGM)
Součinnost při řízení vyhoštění
Řízení a koordinace operativních opatření cizinecké policie souvisejících se spolkovou zemí Horní Rakousko
Vytváření analýz a přehledů situace
Sběr, vyhodnocení a statistická evidence specifických informací
Školení a FRONTEX – zásahy
 

Abteilung der Fremdenpolizei – Vorstellung und Tätigkeit der Polizeibeamten bei der Abteilung der Fremdenpolizei.
Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich sind die fremdenpolizeilichen Kernaufgaben in einem Fachbereich ( Fachbereich 4 ) der Einsatz – Grenz – und Fremdenpolizeilichen Abteilung ( EGFA ) konzentriert.
In diesem Fachbereich werden die fremdenpolizeilichen Agenden sowohl in erster Instanz für den örtlichen Bereich der Landeshauptstadt Linz als auch in gewissen oberbehördlichen Angelegenheiten für das Bundesland Oberösterreich wahrgenommen.
In den Polizeikommissariaten Wels und Steyr sind ebenfalls Fremdenpolizeiliche Referate für die fremdenpolizeilichen Aufgaben in erster Instanz eingerichtet , diese unterstehen der vorgenannten Einsatz-Grenz-und Fremdenpolizeilichen Abteilung ( EGFA ) .
Im übrigen Bundesland O.Ö. werden die fremdenpolizeilichen Agenden von den Bezirkshauptmannschaften in deren örtlichen Wirkungsbereichen wahrgenommen.
Alle niederlassungsrechtlichen Agenden werden von den Bezirkshauptmannschaften und den Magistraten der Städte Linz, Steyr ,Wels wahrgenommen.
Diese Aufgabenverteilung besteht noch bis 31.12.2013 – ab 01.01.2014 werden diese Aufgaben von einer eigenen Bundesbehörde – dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ( BFA ) -wahrgenommen werden.

Die Aufgaben der Fremdenpolizei sind im wesentlichen im Fremdenpolizeigesetz – FPG 2005 i.d.g.F. – geregelt – wobei bei der Handhabung der Fremdenpolizei auch Verbindungen zum Asylgesetz 2005 und dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2005 bestehen.

Vorstellung und Tätigkeiten der Polizeibeamten bei der Abteilung der Fremdenpolizei:
Die Fremdenpolizeilichen Kernaufgaben in erster Instanz werden im vorgenannten Fachbereich wahrgenommen und stellen sich wie folgt dar:
Vollziehung des gesamten Fremdenpolizeigesetzes und des Grenzkontrollgesetzes – Durchführung aller fremdenpolizeilichen Administrativverfahren in erster Instanz:
Verhängung der Schubhaft und Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen , incl. Beschaffung von Heimreisezertifikaten
Erlassung von Bescheiden , welche eine Aufenthaltsbeendigung nach sich ziehen , wie:
Aufenhaltsverbote , Rückkehrentscheidungen mit Einreiseverboten , Rückkehrverbote für Asylwerber , Ausweisungen.
Erlassung aller damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Bescheide ( Kostenbescheide , Bescheide, mit den ein gelinderes Mittel ( an Stelle der Schubhaft ) angeordnet wird , verfahrensrechtliche Bescheide ).
Visaangelegenheiten
Ausstellung von Dokumenten für Fremde , wie:
Fremdenpässe , Konventionsreisepässe , Identitätskarten und Duldungskarten und Erlassung damit zusammenhängender Bescheide .
Wahrnehmung von gerichtlich und verwaltungsstrafrechtlich strafbaren Handlungen nach dem Fremdenpolizeigesetz und dem österreichischen Strafgesetzbuch mit Anzeigeerstattung
Kontaktstelle zu anderen Fremdenpolizeibehörden , Niederlassungsbehörden und dem Bundesasylamt , bezw. dem BMI , Vertetungsbehörden im In-und Ausland , Gerichten und sonstigen österreichischen Behörden.
Fachaufsicht über die drei Polizeianhaltezentren ( PAZ ) des Bundeslandes Oberösterreich – PAZ Linz, PAZ Wels und PAZ Steyr – Schubhaftvollzug , Schubhaftmanagement und Abschiebemanagement.

Die fremdenpolizeilichen und grenzkontrollgesetzlichen Aufgaben als Oberbehörde für das gesamte Bundesland Oberösterreich werden von der EGFA , bezw. vom fremdenpolizeilichen Fachbereich wahrgenommen und stellen sich wie folgt dar:
Grundsatzvorgaben und Anordnung der notwendigen Maßnahmen betreffend Fremdenwesen, Grenzangelegenheiten und Ausgleichsmaßnahmen
Abgabe von diversen fachspezifischen Stellungnahmen und Zustimmungen
Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Wiedereinführung der Grenzkontrolle gem. SGK
Vollziehung von Rückübernahmen Fremder aus Deutschland und Tschechien.
Führung von Statistiken und Wahrnehmung diverser Berichtspflichten an das BMI – bezogen auf das gesamte Bundesland Oberösterreich
Gesamtsteuerung des Asyl-und Fremdenwesens im Bundesland Oberösterreich

Abteilung der Fremdenpolizei – Vorstellung der anderen Dienststellen , welche unter die Abteilung der Fremdenpolizei fallen.
Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich ist in der EGFA noch ein weiterer Fachbereich eingerichtet , welcher fremdenpolizeiliche Aufgaben im weiteren Sinne im operativen Bereich wahrnimmt , was sich wie folgt darstellt:
Operative Durchführung von grenz-und fremdenpolizeilichen Überwachungs-und Fahndungsmaßnahmen , wie etwa Schwerpunktkontrollen
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen ( AGM )
Mitwirkung am Abschiebemanagement
Steuerung und Koordinierung der operativen fremdenpolizeilichen Maßnahmen bezogen auf das Bundesland Oberösterreich
Erstellung von Analysen und Lagebildern
Sammlung , Auswertung und statistische Erfassung von spezifischen Informationen
Schulungsaufgaben und FRONTEX – Einsätze
 

vytisknout  e-mailem