Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotné úložiště dokumentů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatella uvedla:

„V době finalizace přípravy tohoto zákona NIS2 vypisuje Policie České republiky, prostřednictvím ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA, řízení s rámcovou smlouvu pod názvem: „Jednotné úložiště dokumentů – Rámcová dohoda“ a č.j.: PPR-18509-5/ČJ-2023-990656, na technologie, jejichž hlavní a základní podmínkou definovanou v zadávací dokumentaci je integrovatelnost (propojitelnost) s veřejnými cloudovými službami na úrovni protokolu S3. Tuto podmínku má pro obě zadávaná řešení jako mandatorní. Je zde tedy zřejmý předpoklad zadavatele – budoucí využití této funkcionality (protokolu S3) s některou ze služeb státního či veřejného cloudu. Zejména v souvislosti s varováními, které vydal NUKIB, a vztahujícími se na předmětná plnění, vznášíme následující otázky na zadavatele výše uvedeného řízení na základě zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím a související s veřejnou zakázkou „Jednotné úložiště dokumentů – Rámcová dohoda“.

Dále položila následující otázky:

1. Zda zadavatel sám ve své analýze rizik posoudil platné varování NUKIB ze dne 18. 11. 2018 číslo jednací 3012/2018-NÚKIB-E/110 a s jakým výsledkem?

2. Tedy a zda připustil řešení obsahující technologie z varování NUKIB ze dne 18. 11. 2018 číslo jednací 3012/2018-NÚKIB-E/110?

3. Je součástí nabízených technologií uchazeči i technologie z varování NUKIB ze dne 18. 11. 2018 číslo jednací 3012/2018-NÚKIB-E/110?

4. Zda zadavatel sám ve své analýze rizik posoudil platné varování NUKIB ze dne 21. 3. 2022 číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350 a s jakým výsledkem?

5. Připustil zadavatel plnění technologiemi nebo společnostmi z varování NUKIB ze dne 21. 3. 2022 číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350?

6. Zda se zadavatel doptával uchazečům v souvislosti s varováním NUKIB ze dne 21. 3. 2022 číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350 na přítomnost technologií v jejich nabídce odpovídající varování?

7. Zda zadavatel uložil nějakou podmínku uchazečům v souvislosti s varováním NUKIB ze dne 21. 3. 2022 číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350 a případně jakou?

 8. Zda součástí nabízených technologií uchazeči je i technologie odpovídající varování NUKIB ze dne 21.3. 2022 číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350?

9. Technologie kterých výrobců je součástí předložených nabídek?

10. Které společnosti podaly nabídku?

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace a doprovodné informace:

Ad 1. Zadavatel zpracoval analýzu rizik, ze které plyne maximální akceptovatelná hodnota míry rizika. Tato hodnota je uvedena v požadavcích v dokumentu „Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace“. Na základě obdržených nabídek zadavatel zpracuje analýzu rizik ve vztahu k nabízeným řešením. Zadavatel, jakožto správce a provozovatel informačních systémů spadajících do působnosti zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 181/2014 Sb.“), přitom podle § 11 tohoto zákona zohledňuje varování vydaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) podle § 12 téhož zákona.

Ad 2. Zadavatel v zadávacích podmínkách explicitně neuvedl, zda připouští technologie, na které se vztahuje varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110 ze dne 17. prosince 2018, nebo nikoliv. Zadavatel v kapitole 1 dokumentu „Příloha č. 1 ZD – Specifikace předmětu plnění“ deklaroval povinnost uvedené varování zohlednit. Účastník má podle požadavků v dokumentu „Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace“ povinnost uvést jako součást nabídky vlastní hodnocení rizik postupem podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Zadavatel následně v rámci posouzení a hodnocení nabídek zpracuje analýzu rizik k nabízenému řešení. Stanovená maximální akceptovatelná hodnota míry rizika je platná i pro analýzu rizik nabízeného řešení zpracovanou zadavatelem.

Ad 3. Zadávací řízení nebylo dosud ukončeno. Podle ustanovení § 218 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), zadavatel do ukončení zadávacího řízení neposkytne na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení, ani důvěrné informace podle § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.

Ad 4. Viz informace ad. 1.

Ad 5. Viz informace ad 2. obdobně.

Ad 6. Viz doprovodná informace ad 3.

Ad 7. Nebyla stanovena žádná další podmínka nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.

Ad 8. Viz doprovodná informace ad 3.

Ad 9. Viz doprovodná informace ad 3.

Ad 10. Viz doprovodná informace ad 3.

PhDr. Jiří Vokuš, 19. prosince 2023

vytisknout  e-mailem