Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní akty řízení

Žadatel se domáhal informací ohledně dohody mezi Policií České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky o zpřístupnění informačního systému ETŘ, interních aktů řízení vztahujících se k plnění úkolů Policie České republiky v oblasti trestního řízení a seznamu interních aktů řízení závazných v rámci Policie České republiky a vydaných v období od 1. ledna 2012 do dne podání žádosti. Žadatel konkrétně požadoval: 

1) Všechny informace o Dohodě mezi Policií České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky o zpřístupnění informačního systému ETŘ. Tato dohoda byla uzavřena mezi nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renatou Veseckou a policejním prezidentem genmjr. Mgr. Oldřichem Martinů a v souladu s právními normami upravila postup zpřístupnění informačního systému ETŘ krajských ředitelství policie a oblastních ředitelství Služby cizinecké policie pro plnění úkolů státních zástupců a předávání dokumentů o průběhu a výsledku trestního řízení.
 
2) Všech interních normativních aktů vztahujících se k plnění úkolů Policie ČR v oblasti trestního řízení.
 
3) Seznam všech interních normativních aktů závazných v rámci Policie ČR, zejména závazných pokynů policejního prezidenta.
 
Informace dle bodu 2 a 3 žadatel požadoval poskytnout za období od 1. ledna 2012 do dne podání žádosti.   
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
Ad 1) Dohoda o zpřístupnění informačního systému ETŘ mezi Policií České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím (dále jen „dohoda“) byla uzavřena v souladu s § 78 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mezi Nejvyšším státním zastupitelství zastoupeným nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renatou Veseckou a Policií České republiky zastoupenou policejním prezidentem genmjr. Mgr. Oldřichem Martinů. Podepsána byla dne 23. srpna a 31. srpna 2010. Dohoda byla změněna dodatkem podepsaným dne 21. března 2013 nejvyšším státním zástupcem JUDr. Pavlem Zemanem a policejním prezidentem plk. Mgr. Martinem Červíčkem.
 
Dohodou se upravuje postup při zpřístupňování informačního systému ETŘ krajských ředitelství policie a oblastních ředitelství Služby cizinecké policie, a to pro plnění úkolů státních zástupců a pro předávání některých dokumentů a údajů státními zástupci a administrativními pracovníky státních zastupitelství o průběhu a výsledku trestního řízení pro potřeby útvarů Policie České republiky.
 
Z informačního systému ETŘ útvary Policie České republiky zpřístupňují pro plnění úkolů státních zástupců dokumenty a údaje vložené do systému ETŘ, které jsou jinak součástí originálu trestního spisu, včetně textových a grafických příloh a plánu prověřování, respektive vyšetřování. Do informačního systému ETŘ jsou pro potřeby útvarů Policie České republiky vkládány oprávněnými osobami dokumenty a údaje týkající se průběhu a výsledku trestního řízení.
 
Dohodou je vymezen rozsah zpřístupňovaných údajů, postup při zpřístupňování údajů, okruh oprávněných osob, jimž může být zřízeno přístupové oprávnění, postup při zřizování přístupových oprávnění a jejich struktura, kontaktní osoby zajišťující plnění dohody, postup při změnách dohody a postup při řešení sporů.
 
Ad 2) K provádění některých úkonů podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, byl dne 28. května 2013 vydán pokyn policejního prezidenta č. 103, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, který byl dne 25. července 2013 novelizován pokynem policejního prezidenta č. 157 (dále jen „pokyn“). Pokyn stanoví základní zásady koordinace trestního řízení, příslušnost při plnění úkolů policejních orgánů Policie České republiky, rozhodování sporů o příslušnost, zásady součinnosti, způsob zřizování a úkoly výjezdových skupin policejních orgánů Policie České republiky a vybrané postupy při šetření, prověřování a vyšetřování trestných činů.
 
K zajištění jednotného postupu policejních orgánů Policie České republiky při zapojení do mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a při provádění mezinárodní policejní spolupráce byl dne 27. prosince 2013 vydán pokyn policejního prezidenta č. 270, o postupech policejních orgánů v některých oblastech mezinárodní spolupráce ve věcech trestních. Tento interní akt řízení upravuje výměnu a poskytování informací a písemností v rámci mezinárodní justiční a policejní spolupráce, přebírání a předávání osob a věcí, součinnost v rámci Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust), postup při vyžádání a poskytování právní pomoci, postup při vydávacím (extradičním) a předávacím řízení, postup při převzetí a předání trestního řízení do cizího státu, zásady mezinárodní policejní spolupráce a zvláštnosti trestního řízení za účasti cizinců.
 
Ad 3) Interní akty řízení (závazné pokyny, pokyny, rozkazy) je oprávněn vydávat každý vedoucí pracovník Policie České republiky. V rámci celé organizační struktury Policie České republiky jde tedy za období od 1. ledna 2012 do 24. ledna 2014 o značně vysoký počet interních aktů řízení. Vzhledem k tomu, že žadatel projevil zájem zejména o závazné pokyny policejního prezidenta, povinný subjekt poskytl seznam všech aktuálně platných a účinných závazných pokynů (od 9. května 2013 pokynů) policejního prezidenta vydaných v uvedeném období.      
 
PhDr. Jiří Vokuš, 12.3.2914

vytisknout  e-mailem