Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informování o osobních údajích včetně SIS II a VIS

Práva subjektů údajů. 

Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, včetně Schengenského informačního systému II (SIS II) a Vízového informačního systému (VIS)


Podle čl. 15 GDPR má subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) právo získat od policie potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu je tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím, jež stanoví právní předpis. 

Podle § 83 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. Policejní prezidium České republiky na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího doručení.

V souladu s čl. 41 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a čl. 58 odst. 1 rozhodnutí Rady 2007/533/SV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) může každá fyzická osoba uplatňovat právo přístupu k osobním údajům, které se ho týkají a jsou uloženy v Schengenském informačním systému II. Ve smyslu § 84 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. je toto právo uplatňováno vůči policii, jako správci osobních údajů zpracovávaných v národní části Schengenského informačního systému České republiky.

V souladu s čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS), může každá fyzická osoba uplatňovat právo přístupu k osobním údajům, které se ho týkají a jsou uloženy ve Vízovém informačním systému. Tento přístup může poskytnout pouze členský stát. Roli správce osobních údajů vykonává v České republice policie.


Informacek podání žádosti
Písemnou žádost týkající se práva přístupu subjektu údajů k informacím je možné zaslat

 • do datové schránky Policejního prezidia České republiky gs9ai55,
 • na adresu Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (PO BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7,
 • prostřednictvím e-mailu pp.sou@pcr.cz,
 • prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna.policie@pcr.cz,
 • nebo ji podat osobně na kterékoliv podatelně (služebně) policie v úředních hodinách.


V žádosti je nutné uvést identifikační údaje nezbytné k vyřízení žádosti, tj. jméno, příjmení a datum narození, a adresu trvalého bydliště nebo jinou doručovací adresu pro zaslání odpovědi.

Žádosti týkající se zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému II a Vízovém informačním systému je možné podat také na formulářích, které jsou ke stažení na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů:

S ohledem na povinnosti policie jako správce je sdělení o zpracování osobních údajů doručováno do vlastních rukou žadatele tak, aby bylo zamezeno situaci, že by se dostalo do rukou třetí osoby.

Pokud žadatel zmocní k úkonům souvisejícím s žádostí o sdělení osobních údajů jinou osobu, vyžaduje policie doložení speciální plné moci (tedy jednoznačně vyjadřující, že se vztahuje na vyřízení žádosti o sdělení osobních údajů), na které musí být ověřena pravost podpisu žadatele.

S ohledem na povinnosti advokáta, stanovené zejména § 16 a § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a s ohledem na čl. 12 odst. 2 GDPR, dle kterého správce usnadňuje výkon práv subjektu údajů podle čl. 15 až 22 GDPR, v případech, kdy subjekt údajů zmocní k úkonům souvisejícím s žádostí o sdělení osobních údajů advokáta, postačí doložení generální plné moci bez úředně ověřeného podpisu.

Informace k vyřízení žádosti

 • V souladu s čl. 12 odst. 3 GDPR poskytne policie na žádost podle čl. 15 až 22 GDPR informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Podle § 83 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. Policejní prezidium České republiky na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího doručení.
   
 • V souladu s čl. 12 odst. 5 GDPR je žádost o sdělení informace o zpracování osobních údajů vyřizována bezplatně.  Jestliže jsou však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, může policie uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. Podle § 83 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb. lze novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od podání žádosti předchozí.
   
 • Při vyřizování žádosti nedochází ke sdělení informace týkající se zpracování osobních údajů o vedení identifikačních a kontaktních údajů subjektu údajů v souvislosti s přijetím podání, nedochází-li v této souvislosti ke zpracování dalších osobních údajů, a dále o vedení identifikačních údajů v souvislosti se vstupem do objektů policie.
   
 • Při vyřizování žádosti nedochází rovněž ze strany policie ke sdělení informace ze spisových materiálů souvisejících s případným výkonem profesní činnosti žadatele, ve kterých současně vystupuje pouze v postavení zástupce fyzické či právnické osoby, znalce, tlumočníka či jiném obdobném postavení.
   
 • Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o správním řízení.
   
 • Žádost je vyřizována v českém jazyce.


Bližší informace Vám podají pracovníci oddělení správy a kontroly osobních údajů Kanceláře policejního prezidenta na tel. +420 974 835 775.
 

Právo na opravu, výmaz osobních údajů a další práva


Zpracování osobních údajů v působnosti GDPR
Podle čl. 16, čl. 17, čl. 18 GDPR může subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že policie provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, např. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat policii o provedení opravy, omezení zpracování, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování, a to v souladu s čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy se subjektem údajů a zpracování se provádí automatizovaně, má subjektu údajů v souladu s čl. 20 GDPR právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.

Zpracování osobních údajů mimo působnost GDPR
Při zpracování osobních údajů policií, na které se GDPR nevztahuje (ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. d) GDRP), provede policie v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. na základě žádosti subjektu údajů opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých anebo nepřesných osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele, poskytne vysvětlení nebo provede označení údajů vztahujících se k osobě žadatele, jestliže žadatel popírá jejich přesnost a nelze zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli.

Zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému II a Vízovém informačním systému
V souladu s čl. 41 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a čl. 58 odst. 5 rozhodnutí Rady 2007/533/SV může každá fyzická osoba požádat ve vztahu k osobním údajům uloženým k její osobě v Schengenském informačním systému II o opravu věcně nepřesných údajů nebo výmaz protiprávně uchovávaných údajů.

V souladu s čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 může každá fyzická osoba požádat ve vztahu k osobním údajům uloženým k její osobě ve Vízovém informačním systému o opravu věcně nesprávných údajů a o vymazání údajů, které byly zaznamenány v rozporu se zákonem.

Informacek podání žádosti
Ohledně náležitostí podání žádostí subjektů údajů o výmaz, opravu osobních údajů apod. platí informace k žádosti o sdělení informace o zpracování osobních údajů (bod 5.1.) obdobně.

Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Policie může zpracovávat osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR také v případech, kdy jí k tomu subjekt údajů udělil souhlas.
Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý policii podle výše uvedených ustanovení kdykoli odvolat.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo žádat soudní ochranu

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
webové stránky: www.uoou.cz

Výše uvedenými právy subjektu údajů není dotčeno právo žádat o soudní ochranu.

vytisknout  e-mailem