Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém FODAGEN

Žadatel se domáhal informací ohledně informačního systému FODAGEN provozovaného Policií České republiky, konkrétně odpovědí na následující otázky 

1. U kolika osob je v současné době v informačním systému FODAGEN evidován záznam o odebrání biologického materiálu ve smyslu ustanovení čl. 22 odst. 9 písm. d) závazného pokynu policejního presidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech (dále jen Pokyn)?
2. Jaké uschovací lhůty jsou pro tyto osobní údaje v systému FODAGEN evidovány, optimálně v členění na počet záznamů s uschovací lhůtou a) kratší než 5 let, b) 5 až 10 let, c) 10 až 20 let, d) 20 až 50 let, e) delší než 50 let?
3. Jaké okolnosti provedení identifikačních úkonů ve smyslu ustanovení čl. 22 odst. 9 písm. e) Pokynu jsou v systému FODAGEN evidovány, v členění do skupin podle čl. 22 odst. 3 písm. a) Pokynu, tzn. na osoby prověřované v souvislosti s úmyslným trestným činem, obviněné, podezřelé, odsouzené atd.? 
 
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď na otázku č. 3:
V evidenci identifikačních údajů informačního systému FODAGEN jsou ke všem zájmovým osobám uvedeným v ustanovení čl. 22 odst. 3 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech, evidovány všechny údaje o okolnostech provedení identifikačních úkonů podle ustanovení čl. 22 odst. 9 písm. e) téhož pokynu policejního prezidenta, tj. účel provedených identifikačních úkonů podle čl. 3 tohoto pokynu policejního prezidenta, útvar nebo organizační článek Policie České republiky, který identifikační úkony provedl, a datum provedení identifikačních úkonů.
 
Ve vztahu k otázkám č. 1 a č. 2 Policie České republiky konstatovala, že informační systém FODAGEN nedisponuje programovým nástrojem, který by umožňoval získat z databáze požadované údaje. Vytvoření takového nástroje, to znamená naprogramování nových funkcí informačního systému, představovalo celkem 37,5 hodiny práce programátora. Vzhledem k tomu, že programátorské práce nezbytné k vyřízení žádosti je nutno pokládat za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt oznámil žadateli podle ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona, že za poskytnutí informací požaduje úhradu v částce 9 412,- Kč. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování jeho žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. d) a ve své stížnosti vyjádřil nesouhlas jednak se sdělenou výší úhrady požadovanou povinným subjektem v souvislosti s poskytováním informací a jednak s odpovědí na otázku č. 3 jeho žádosti. Uvedl, že požadoval sdělení počtu záznamů odpovídajících jednotlivým okolnostem odběru ve smyslu čl. 22 odst. 3 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech (dále jen „PPP 250/2013“), to znamená, kolik záznamů v informačním systému FODAGEN se týká osob prověřovaných, kolik podezřelých, obviněných, odsouzených atd., a obvinil povinný subjekt, že patrně záměrně jeho otázku dezinterpretoval a poskytl mu informaci zcela bezcennou. 

Žadatelovou stížností se zabýval nadřízený orgán, tj. Ministerstvo vnitra České republiky, a ten svým rozhodnutím z 19. února 2015 výši úhrady požadované povinným subjektem v částce 9 412,- Kč potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí Ministerstvo vnitra České republiky rovněž konstatovalo, že znění otázky č. 3 v žadatelově podání z 27. ledna 2015 je odlišné od znění otázky č. 3 v původní žadatelově žádosti, proto tuto část jeho podání posoudilo jako novou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a uložilo povinnému subjektu, aby ji jako takovou vyřídil. Povinný subjekt posoudil nově formulovanou žádost a poskytl žadateli následující informace, aniž by v této souvislosti požadoval hrazení nákladů:
 
Typ osoby vzhledem k provedení identifikačních úkonů
Počet výskytů
k 12. 1. 2015
Osoba neznámé totožnosti
40
Odsouzený
58
Mrtvola neznámé totožnosti
79
Osoba se zneužitou identitou
10
Podezřelý
17 497
Osoba s omezenou svéprávností
4
Osoba, jíž bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence
2
Prověřovaný v souvislosti s úmyslným trestným činem
3 738
Obviněný
11 091
Osoba biologicky příbuzná s osobou v pátrání
79
     
Poznámka: Údaje uvedené v čl. 22 odst. 3 PPP č. 250/2013 jsou v informačním systému FODAGEN evidovány teprve od data účinnosti uvedeného interního aktu řízení, tedy od 1. ledna 2014.
 

PhDr. Jiří Vokuš, 11. května 2015

vytisknout  e-mailem