Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Informační povinnost pro cestující - GDPR

CZE

Informace o zpracování osobních údajů cestujících

Policie České republiky zpracovává osobní údaje cestujících za účelem plnění povinností stanovených jí právními předpisy v souvislosti s úkoly spojenými s prováděním hraniční kontroly. Při plnění svých úkolů je Policie České republiky oprávněna provádět kontrolu údajů v příslušných informačních systémech.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména se jedná o identifikační údaje, údaje z předkládaných dokladů, provozní údaje a informace poskytnuté dopravcem v souladu s právními předpisy. Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou právními předpisy.

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování, a to včetně osobních údajů zpracovávaných v Schengenském informačním systému. Také máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz).

Kontaktní údaje správce:          Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, Praha 7, 170 89,                     
                                                  ​Praha 7, tel. 974 811 111, epodatelna.policie@pcr.cz

Kontaktní údaje pověřence:      plk. JUDr. Ladislav Adámek, Policejní prezidium České republiky,                     
                                                  Strojnická 27, P.O.BOX 62/K-SOU, 170 89, Praha 7, tel. 974 835 755,                    
                                                  epodatelna.policie@pcr.cz 

ENG

Information on Passenger Personal Data Processing 

Please note that the Police of the Czech Republic, fulfilling the obligations laid down by law, process passenger personal data in order to carry out border check procedures and is therefore authorized to check this data in the relevant law enforcement information systems.

The acquired personal data, particularly identification data, data from the submitted documents, operational data and passenger information data transmitted by the air carriers in accordance with legal regulation, are processed to extent set forth by law. Personal data are stored for a period specified by regulations and laws.,

As a personal data subject you have the right to ask for access, correction, erasure or restriction of processing of your personal data including personal data processed in the Schengen Information System. All complaints must be submitted to the Office for Personal Data Protection (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz).

Contact to administrator:           Police Presidium of the Czech Republic, Strojnická 27, Praha

Contact person:                        Col. Ladislav Adámek, Police Presidium of the Czech Republic, Strojnická 27, P.O.BOX 62/K-SOU, 170 89,
                                                  Praha 7, tel. 974 835 755, epodatelna.policie@pcr.cz 

DEU

Informationen über die Verarbeitung der persönlichen Daten der Passagiere

Die Polizei der Tschechischen Republik verarbeitet personenbezogene Daten von Fluggästen zur Erfüllung der gesetzlich festgelegten Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Grenzkontrolle. Die Polizei der Tschechischen Republik ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben befugt, die Daten in den entsprechenden Informationssystemen zu überprüfen.

Personenbezogene Daten werden in dem gesetzlich vorgesehenen Umfang verarbeitet, insbesondere Identifikationsdaten, Daten aus eingereichten Dokumenten, Betriebsdaten und Informationen, die vom Beförderer in Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Verfügung gestellt werden. Die personenbezogenen Daten werden für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum gespeichert.

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der im Schengener Informationssystem verarbeiteten personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen (Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, posta@uoou.cz , www.uoou.cz).

Kontaktinformationen des Administrators:       Polizeipräsidium der Tschechischen Republik, Strojnická 27, Prag 7, 170 89,   Prag 7,
                                                                        Tel. 974 811 111, epodatelna.policie@pcr.cz

Kontaktinformationen des Kommissars:         plk. JUDr. Ladislav Adámek, Polizeipräsidium der Tschechischen Republik,   
                                                                       Strojnická 27, P.O.BOX 62/K-SOU, 170 89, Prag 7,
                                                                       Tel. 974 835 755, epodatelna.policie@pcr.cz   

CHN

处理乘客个人信息的说明书

捷克共和国警察处理乘客的个人,以履行与进行边境检查任务相关的义务。捷克共和国警察在执行任务时,有权检查相关信息系统中的信息。

在法律规定的范围内处理个人信息,特别是识别信息、所提交证件中的信息、运营信息和承运人依法提供的信息。个人信息在法定期限内存储。

作为信息主体,您有权访问、更正、删除个人信息,以及限制处理个人信息,包括在申根信息系统中处理的个人信息。此外,您有权提出申诉向个人信息保护局(注册地址:Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, 电子邮件: posta@uoou.cz,www.uoou.cz).

管理人基本联系方式:          捷克共和国警察主席团,地址:Policejní prezidium České republiky,                  

                                                   Strojnická 27,170 89 Praha 7,          电话:974 811 111,           

                                                  epodatelna.policie@pcr.cz

员联系方式:                       plk. JUDr. Ladislav Adámek, Policejní prezidium České republiky,                    
                                             Strojnická 27, P.O.BOX 62/K-SOU, 170 89, Praha 7,电话:974 835 755, epodatelna.policie@pcr.cz 

ARA

ترجمة محلفة من اللغة التشيكية

معلومات عن معالجة البيانات الشخصية للركاب

تعالج شرطة الجمهورية التشيكية البيانات الشخصية للركاب بغرض الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اللوائح القانونية فيما يتعلق بالمهام المتعلقة بمراقبة الحدود. لدى أداء مهامها، يحق للشرطة التشيكية التحقق من البيانات الموجودة في أنظمة المعلومات ذات الصلة.

تتم معالجة البيانات الشخصية إلى الحد الذي تنص عليه اللوائح القانونية، ولا سيما بيانات التعريف والبيانات من المستندات المقدمة والبيانات التشغيلية والمعلومات المقدمة من الناقل وفقًا للوائح القانونية. يتم تخزين البيانات الشخصية لمدة يحددها القانون.

بصفتك صاحب بيانات، يحق لك الوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها وحذفها وتقييد معالجتها، بما في ذلك البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في نظام معلومات شنغن. لديك أيضًا الحق في تقديم شكوى إلى مكتب حماية البيانات الشخصية
(Pplk. Sochora٢٧، ١٧٠٠٠ براغ ٧، posta@uoou.cz ،www.uoou.cz).

تفاصيل الاتصال بالمسؤول:                 رئاسة الشرطة للجمهورية التشيكية، Strojnická٢٧ ، براغ ٧ ، ١٧٠٨٩،
                                                         الهاتف ٩٧٤٨١١١١١، epodatelna.policie@pcr.cz

تفاصيل الاتصال بالمفوض:                  العقيد لاديسلاف أداميك، دكتوراه في الحقوق، رئاسة الشرطة الجمهورية التشيكية،                                                           Strojnická٢٧، صندوق البريد:K-SOU/٦٢، ١٧٠٨٩، براغ ٧،
                                                         الهاتف ٩٧٤٨٣٥٧٥٥، epodatelna.policie@pcr.cz 

FR

Informations sur le traitement des données personnelles des passagers

La Police de la République tchèque traite les données personnelles des passagers dans le but de remplir les obligations stipulées par les réglementations légales dans le cadre des tâches associées à la mise en œuvre du contrôle aux frontières. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police de la République tchèque est autorisée à vérifier les données dans les systèmes d'information pertinents.

Les données personnelles sont traitées dans la mesure prévue par les dispositions légales, en particulier les données d'identification, les données des documents soumis, les données opérationnelles et les informations fournies par le transporteur conformément aux dispositions légales. Les données personnelles sont conservées pendant la durée conforme aux dispositions légales.

En tant que personne concernée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des données personnelles, y compris les données personnelles traitées dans le système d'information Schengen. Vous avez également le droit de porter plainte auprès du Bureau de la protection des données personnelles (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz).

Coordonnées de l'administrateur :     Présidium de police de la République tchèque, Strojnická 27,  Praha 7, 170 89, Praha 7,
                                                           tél. 974 811 111, epodatelna.policie@pcr.cz

Coordonnées du délégué :              plk. JUDr. Ladislav Adámek, Présidium de police de la République tchèque, Strojnická 27,
                                                        P.O.BOX 62/K-SOU, 170 89, Praha 7, tél. 974 835 755, epodatelna.policie@pcr.cz

vytisknout  e-mailem