Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 18. února 2022

ÚO PČR Opava - vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti za rok 2021 

Zpráva z OP - 18. února 2022

Opavská policejní informace ze dne 18. února 2022

Vyhodnocení kriminality za rok 2021

Ze statistických ukazatelů vyplývá, že v roce 2021 došlo v Moravskoslezském kraji, tak jako v celé České republice, opět k meziročnímu poklesu v oblasti kriminality. Policisté a kriminalisté našeho Krajského ředitelství Policie České republiky tak v loňském roce prověřovali a vyšetřovali celkem 17.865 trestných činů, což je o 1.770 případů méně než v roce 2020 a o 6.020 skutků míň než v roce 2019. Obdobná situace je ve všech policejních územních odborech, tedy i v okrese Opava.

Vyhodnocení kriminality na Opavsku

počet spáchaných trestných činů

počet objasněných trestných činů

objasněnost v procentech

MS kraj počet/objasněno

procenta

2021

1.613

1.053

65,28 %

17.865 / 9.808

54,90 %

2020

1.866

1.193

63,93 %

19.635 / 10.719

54,59 %

2019

2.307

1.397

60,55 %

23.885 / 12.403

51,93 %

Mezi hlavními důvody poklesu kriminality mohou být například přijatá vládní opatření směřující proti šíření celospolečenské pandemie Covid-19 a s tím související snížení mobility osob (uzávěra státních hranic i uzávěry okresů) a omezení veřejných či veřejnosti přístupných akcí a aktiv (zákaz nočního vycházení, omezení podnikatelských a volnočasových aktivit či služeb), ale možná také i zefektivnění práce policistů a kriminalistů při objasňování trestné činnosti, důraz na viditelný výkon služby a zacílení na využívání dostupných nástrojů pro odhalování kriminality.

Vzhledem k současnému nepříznivému ekonomickému vývoji nejen v České republice, nastávající vysoké inflaci, růstu cen v oblasti energií a zdrojů však lze předpokládat, že se bude zhoršovat finanční a životní situace obyvatelstva a několikaletý trend poklesu kriminality může opět nabrat vzrůstající křivku. Z tohoto důvodu je nutno v rámci celé České republiky přijmout taková bezpečnostní opatření preventivního i represivního charakteru, která povedou k co největší eliminaci trestné činnosti a protiprávního jednání a chování.

Územní odbor Policie České republiky v Opavě je územní odbor se šesti obvodními odděleními (Hlučín, Hradec nad Moravicí, Kravaře, Opava, Velké Heraltice a Vítkov) a společně s Bruntálskem a s Novojičínskem patří v kraji mezi okresy s nejnižším nápadem trestné činnosti a zároveň s větší objasněností, která dlouhodobě překračuje 60 procent, v loňském roce dokonce přes 65 procent všech oznámených, zjištěných, prověřovaných a vyšetřovaných trestných činů.

Největší zatíženost náleží snad téměř největšímu obvodnímu oddělení v rámci celé České republiky, a to Obvodnímu oddělení na Vaškově náměstí v Opavě s 55 procenty. Pak následují policejní součásti v Hlučíně (16%), ve Vítkově (13%), v Kravařích (8%), v Hradci nad Moravicí (4%) a ve Velkých Heralticích (4%).

Celkový nápad protiprávního jednání na Opavsku byl v roce 2021 v poklesu a mezi nejčastější protiprávní jednání patřila majetková trestná činnost (krádeže prosté a krádeže vloupáním), násilné činy, hospodářské kriminální případy a mravnostní kriminalita.

Nejvíce se podařilo objasňovat přečiny maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zanedbání povinné výživy, krádeže prosté v prodejnách, ohrožení pod vlivem návykové látky, podvody, krádeže vloupáním do různých objektů, úmyslné ublížení na zdraví, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a úvěrové podvody. Nezřídka se policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě zabývali i projevy domácího násilí a využívali institut vykázání osob ze společného obydlí

Zvláštní kategorií je řešení drogové problematiky, tedy evidování a objasňování případů související s výrobou a s distribucí omamných a psychotropních látek či jedů. V loňském roce opavský speciální Toxi tým odhalil na teritoriu okresu Opava 6 neoprávněných a nepovolených pěstíren konopí (2020 - 10x, 2019 - 2x) a 3 místa varen pervitinu (2020 - 4x, 2019 - 0x) s objasněnými 63 případy této trestné činnosti (2020 - 49x, 2019 - 55x) a s 69 stíhanými fyzickými osobami (2020 - 54 osob, 2019 - 58 osob).

Mezi další možné problémy patří neustále se zvyšující internetová kriminalita, která spadá jak do oblasti obecné, tak i hospodářské trestné činnosti. Její odhalování je problematické s ohledem na široký okruh potencionálních obětí, a to na obrovském území, které často bývá i za hranicemi České republiky a všechno je převážně vysoce anonymní. Této oblasti bude do budoucna ze strany opavských policistů a kriminalistů věnována zvýšená pozornost, a to jak při represi tak i v preventivních opatřeních, v apelech, v upozorňováních a v radách pro širokou veřejnost.

Přestupky jsou pak samostatnou kapitolou protiprávního jednání a chování. V rámci okresu Opava převažují přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dále na úsecích veřejného pořádku a občanského soužití. Většina těchto případů je vyřízena v příkazním řízení na místě (tak zvaná bloková pokuta), případně je daný spisový materiál postoupen podle věcné příslušnosti do příslušné správní komise městských či obecních úřadů k dalšímu projednání a opatření.

Mezi nejzajímavější případy, které byly oznámeny v roce 2021, pravděpodobně patří záležitosti z oblasti IT a kyber kriminality:

  • v době mezi 1. červnem 2020 a 12. srpnem 2021 neznámý pachatel spáchal zločin podvod tím, že nejméně v tomto období se v úmyslu neoprávněně obohatit uvedl v omyl ženu z Opavska a z blíže nezjištěného místa se prostřednictvím sociálních sítí a mobilních aplikací Messenger, WhatsUp a Telegram s ní ve 14 případech zkontaktoval a pod neustálou legendou, že pracuje v Malajsii jako inženýr a potřebuje finanční prostředky na získání benefitů v zaměstnání a poté, že potřebuje například i finance na letenku za ní do jejího bydliště, kde jí všechno vrátí a doveze další finanční prostředky, od poškozené vylákal téměř dva milióny korun českých
  • další poškozenou osobou byl muž z Opavska, kterého v průběhu prosince 2021 uvedla v omyl jistá společnost na základě nabídky zprostředkování a obchodování s virtuální měnou Bitcoin a postupně na něm neznámá fyzická či právnická osoba vylákala finanční částku ve výši jeden a půl milión korun českých, které byly převedeny z jeho účtu na neznámý bankovní účet v zahraničí
  • v měsíci květnu 2021 byl jiný poškozený muž kontaktován prostřednictvím mailové pošty, kdy mu bylo neznámým pachatelem sděleno, že se může stát dědicem finanční hotovosti ve výši sedm a půl miliónů amerických dolarů po zemřelém rodinném příbuzném a aby mohl peníze získat, tak nejprve po zaslání svých financí musí odblokovat jeho účet a uhradit různé nutné poplatky. Do začátku prosince loňského roku tak poškozený ze svého účtu u českého bankovního ústavu odeslal na zahraniční konta finanční prostředky ve výši přes dvě stě tisíc korun českých

Vyhodnocení dopravní nehodovosti na Opavsku za rok 2021

Ze statistických ukazatelů vyplývá, že v roce 2021 došlo v Moravskoslezském kraji k celkovému nárůstu dopravní nehodovosti o 809 případů oproti roku 2020 a nehody tak vzrostly i v rámci jednotlivých okresů, v daném případě i na Opavsku. V rámci kraje však byly sníženy nejzávažnější následky kolizních situací v dopravě, hlavně pak úmrtí účastníků silničního provozu (- 9 osob) a těžká zranění (- 19 osob). V okrese Opava zásadně poklesl nejzávažnější následek, což je úmrtí, a to ze 7 osob v roce 2019 a 8 osob v roce 2020 na 3 osoby v loňském roce. Těžká zranění zůstala u účastníků silničního provozu v roce 2021 stejná jako v roce 2020, a to shodně 33 osob (v roce 2019 to bylo 48 lidí). Nemalou měrou došlo na Opavsku i ke snížení lehkých zranění z 354 osob v roce 2019 a 297 osob v roce 2020 na 294 osob v roce 2021.

Hlavní příčinou všech evidovaných dopravních nehod je již dlouhodobě nesprávný způsob jízdy řidičů, následuje nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, předjíždění a nepozorné chování účastníků silničního provozu.

Na teritoriu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje bylo tedy v loňském roce oznámeno, prošetřeno a prověřeno celkem 10.006 dopravních nehod, přičemž v roce 2020 jich bylo 9.197 a v roce 2019 se jednalo o 10.250 skutků. V roce 2021 v souvislosti s dopravní nehodovostí zemřelo v našem kraji 29 osob (rok 2020: 38, rok 2019: 53), těžké zranění utrpělo 135 lidí (rok 2020: 154, rok 2019: 150) a lehké zranění mělo 1.915 účastníků silničního provozu (rok 2020: 1.849 a rok 2019: 2.218).

K nejvyššímu počtu usmrcených osob za rok 2021 došlo v okrese Frýdek-Místek (9), poté následovala Ostrava (6), dále pak okres Nový Jičín (5), Karviná (4), Opava (3) a v okrese Bruntál vyhasly 2 lidské životy. Mezi nejohroženější účastníky silničního provozu patří dlouhodobě chodci, cyklisté a motocyklisté.

Vyhodnocení dopravní nehodovosti na Opavsku

Počet nehod

úmrtí

těžká zranění

lehká zranění

2021

1.601

3

33

294

2020

1.330

8

33

297

2019

1.467

7

48

354

Co se týká činnosti policistů z Územního odboru Policie České republiky v Opavě, a to ze zdejšího Dopravního inspektorátu ale i z jednotlivých obvodních oddělení, tak kromě běžného výkonu služby a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, realizovali v průběhu loňského roku také několik desítek  dopravně-bezpečnostních akcí celorepublikového charakteru, krajského rozměru i okresního rozsahu. Silniční kontroly byly převážně zaměřeny na chování účastníků v silničním provozu (hlavně chodci a cyklisté), přičemž nejvíce se projevila chůze osob na červený signál semaforů pro chodce a jejich pohyb bez řádného reflexního označení v dané době a na předmětném místě či na neosvětleném úseku za snížené viditelnosti a u cyklistů to byl přestupek ve formě zcela chybějícího nebo nesprávného osvětlení jízdního kola rovněž za tmy nebo snížené viditelnosti. Nemalý počet silničních kontrol se zaměřoval také na možné požívání alkoholických nápojů před jízdou a během jízdy a na případné užití návykových, omamných či psychotropních látek a jedů. Různá bezpečností opatření vykonávali strážci zákona i v rámci tak zvaných speciálně vytvořených týmů jako je například Kamion team či Moto team.

Opavští dopravní policisté i policisté z jednotlivých obvodních oddělení na teritoriu okresu Opava, tak jako ostatní policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v rámci všech šesti územních odborů se v letošním roce 2022 budou zaměřovat nejen na celorepublikové priority (nepřiměřená rychlost, viditelný dohled, věnování se řízení a zranitelní účastníci silničního provozu), ale budou pokračovat také v nastavených prioritách našeho kraje, kterými jsou převážně nevěnování se plně řízení motorového i nemotorového vozidla a například užívání telefonního či záznamového zařízení za jízdy, dále na jízdu v jízdních pruzích, na způsob jízdy a na nepřiměřenou rychlost.

Opava 18. února 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem