Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Novojičínska - 18. února 2022

ÚO PČR Nový Jičín - vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti za rok 2021 

Novojičínská policejní informace ze dne 18. února 2022

Vyhodnocení kriminality za rok 2021

Ze statistických ukazatelů vyplývá, že v roce 2021 došlo v Moravskoslezském kraji, tak jako v celé České republice, opět k meziročnímu poklesu v oblasti kriminality. Policisté a kriminalisté našeho Krajského ředitelství Policie České republiky tak v loňském roce prověřovali a vyšetřovali celkem 17.865 trestných činů, což je o 1.770 případů méně než v roce 2020 a o 6.020 skutků míň než v roce 2019. Obdobná situace je ve všech policejních územních odborech, tedy i v okrese Nový Jičín.

Vyhodnocení kriminality na Novojičínsku

počet spáchaných trestných činů

počet objasněných trestných činů

objasněnost v procentech

MS kraj počet/objasněno

procenta

2021

1.690

1.079

63,85 %

17.865 / 9.808

54,90 %

2020

1.816

1.200

66,08 %

19.635 / 10.719

54,59 %

2019

2.209

1327

60,07 %

23.885 / 12.403

51,93 %

Mezi hlavními důvody poklesu kriminality mohou být například přijatá vládní opatření směřující proti šíření celospolečenské pandemie Covid-19 a s tím související snížení mobility osob (uzávěra státních hranic i uzávěry okresů) a omezení veřejných či veřejnosti přístupných akcí a aktiv (zákaz nočního vycházení, omezení podnikatelských a volnočasových aktivit či služeb), ale možná také i zefektivnění práce policistů a kriminalistů při objasňování trestné činnosti, důraz na viditelný výkon služby a zacílení na využívání dostupných nástrojů pro odhalování kriminality.

Vzhledem k současnému nepříznivému ekonomickému vývoji nejen v České republice, nastávající vysoké inflaci, růstu cen v oblasti energií a zdrojů však lze předpokládat, že se bude zhoršovat finanční a životní situace obyvatelstva a několikaletý trend poklesu kriminality může opět nabrat vzrůstající křivku. Z tohoto důvodu je nutno v rámci celé České republiky přijmout taková bezpečnostní opatření represivního i preventivního charakteru, která povedou k co největší eliminaci trestné činnosti a protiprávního jednání a chování.

Územní odbor Policie České republiky v Novém Jičíně je územní odbor s menší rozlohou, ale s větší hustotou obyvatelstva. Na tomto teritoriu se vyskytují nejen obchodní a průmyslové zóny (Nový Jičín, Kopřivnice, Fulnek, Mošnov), ale také rekreační oblasti (Frenštát pod Radhoštěm, Odry, Studénka), důležitý železniční koridor (Suchdol nad Odrou), dálnice (D1, D48), rychlostní silnice (I/48, I/58) a další plánována výstavba této silniční sítě. Toto vše vede převážně k páchání majetkové trestné činnosti ve formě krádeží prostých, krádeží vloupáním a k úmyslnému poškození cizí věci. V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a silničních dopravních kontrol pak ke zjišťování a k odhalování protiprávního jednání v podobě přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. K významným kriminogenním a rizikovým faktorům také patří existence Výchovného ústavu mládeže v Novém Jičíně, jehož chovanci svévolně opouštějí toto zařízení, bývají tak často v celostátním pátrání a nezřídka se při svém „útěku“ dopouštějí skutků převážně majetkového charakteru.

Přestože je v roce 2021 celkový nápad protiprávního jednání na Novojičínsku v poklesu, u násilné a mravnostní kriminality evidujeme mírný nárůst zjištěných trestných činů oproti roku 2020. Jedná se o zločiny a přečiny nebezpečného vyhrožování, loupeže a sexuálního nátlaku. V loňském roce byly na teritoriu okresu Nový Jičín spáchány dvě vraždy, v roce předchozím se tato nejzávažnější trestná činnost na Novojičínsku nestala. Zásadní pokles byl v uplynulém roce na úseku hospodářské problematiky, kdy přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku byl statisticky přesunut pod obecnou kriminalitu. Přesto i hospodářské přečiny podvodu a úvěrového podvodu klesly a mírný sestup je také v majetkové kriminalitě, a to převážně při krádežích prostých v různých objektech a jedná se o zcizování různých věcí a zboží.

Zvláštní kategorií je pak řešení drogové problematiky, tedy evidování a objasňování případů související s výrobou a s distribucí omamných a psychotropních látek či jedů. V loňském roce došlo k poklesu evidovaných skutků drogové kriminality o 13 % na 47 oznámených případů, kdy se naopak zvýšila úspěšnost objasňování o více jak 17 % na celkový stav 76,6 %. Na tuto trestnou činnost mnohdy také navazuje majetková kriminalita a tím získávání finančních prostředků k nákupů či k výrobě návykových látek. Rovněž se ve větší míře objevují i případy řízení motorových i nemotorových vozidel pod jejich vlivem. Pro zvýšení efektivního odhalování a boje s touto latentní kriminalitou byl loni v rámci novojičínského policejního územního odboru zřízen specializovaný kriminalistický toxi tým.

Mezi další možné problémy patří neustále se zvyšující internetová kriminalita, která spadá jak do oblasti obecné, tak i hospodářské trestné činnosti. Její odhalování je problematické s ohledem na široký okruh potencionálních obětí, a to na obrovském území, které často bývá i za hranicemi České republiky a všechno je převážně vysoce anonymní. Přesto v roce 2021 došlo ke snížení nápadu IT kriminality o 17 % na 105 trestný činů (- 22 případů oproti roku 2020). Úspěšnost v objasňování se však mírně zhoršila a proto bude této oblasti do budoucna ze strany novojičínských policistů a kriminalistů věnována zvýšená pozornost, a to jak při represi tak i v preventivních opatřeních, v apelech, v upozorňováních a v radách pro širokou veřejnost.

Na závěr lze ke kriminalitě na teritoriu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně za uplynulý rok 2021 uvést, že celková způsobená škoda fyzickým i právnickým osobám dosáhla výše téměř 40 miliónů korun, kdy v roce 2020 to bylo 37 miliónů korun. V této souvislosti je však nutno podotknout, zmínit a vyzdvihnout, že se novojičínským policistů a kriminalistům podařilo zajistit zpět od pachatelů a obviněných osob finanční prostředky, movité majetky a věci v hodnotě okolo 26 miliónů korun (v roce 2020 = 13 miliónů korun), což je návratnost 70 % způsobené škody. Tento údaj je nejlepší v rámci všech okresů Moravskoslezského kraje.

Přestupky jsou pak samostatnou kapitolou protiprávního jednání a chování. V rámci okresu Nový Jičín převažují přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dále na úsecích veřejného pořádku a občanského soužití. Většina těchto případů je vyřízena v příkazním řízení na místě (tak zvaná bloková pokuta), případně je daný spisový materiál postoupen podle věcné příslušnosti do příslušné správní komise městských či obecních úřadů k dalšímu projednání a opatření.

Mezi nejzajímavější případ, který byl realizován v roce 2021, pravděpodobně patří záležitost z oblasti hospodářské kriminality:

V měsíci červnu 2021 zahájili komisaři Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně na základě vlastního poznatku prověřování ve věci krádeží světlometů z jedné novojičínské společnosti. Za využití operativně pátracích prostředků bylo zjištěno, že na těchto krádežích se podílí 6 mužů ve věku od 31 do 54 let. Tito muži, jako zaměstnanci dané firmy, měli i rozdělené funkce při páchání této trestné činnosti, kdy čtyři z nich měli přímý přístup k vyráběným světlometům ve výrobní hale, které postupně tajně uschovávali a následně je předávali dalšímu ze spolupachatelů, který zde byl zaměstnán jako řidič. Ten světlomety převážel nákladním automobilem přes bránu závodu, a to za pomocí a dohledu zde přítomného posledního z výše uvedených mužů. Takovým to způsobem za období od ledna 2020 do srpna roku 2021 společně odcizili téměř 300 kusů světlometů, které následně prodávali do různých autoservisů, případně náhodným osobám v České republice i v sousedním Polsku. Po získání všech relevantních důkazů bylo na podzim loňského roku zahájeno trestní stíhání všech šesti mužů pro trestný čin krádeže a jeden muž byl obviněn i za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poškozené společnosti tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši více jak 1 milión korun. V rámci provedených domovních prohlídek bylo zajištěno bezmála 190 kusů světlometů, obvinění muži se ke svému protiprávnímu jednání plně doznali a v případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody ve výši až osmi let. Na soukromém majetku obviněných mužů novojičínští policisté a kriminalisté zajistili majetek a finanční prostředky ve výši 730 tisíc korun.

Vyhodnocení dopravní nehodovosti za rok 2021

Ze statistických ukazatelů vyplývá, že v roce 2021 došlo v Moravskoslezském kraji k celkovému nárůstu dopravní nehodovosti o 809 případů oproti roku 2020 a nehody tak vzrostly i v rámci jednotlivých okresů, v daném případě i na Novojičínsku. V rámci kraje však byly sníženy nejzávažnější následky kolizních situací v dopravě, hlavně pak úmrtí účastníků silničního provozu (- 9 osob) a těžká zranění (- 19 osob). V okrese Nový Jičín se však nejzávažnější následek, což je úmrtí, zvýšil o jednu osobu, výrazně však poklesly případy těžších zranění.

Hlavní příčinou všech evidovaných dopravních nehod je již dlouhodobě nesprávný způsob jízdy řidičů, následuje nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, předjíždění a nepozorné chování účastníků silničního provozu.

Na teritoriu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje bylo tedy v loňském roce oznámeno, prošetřeno a prověřeno celkem 10.006 dopravních nehod, přičemž v roce 2020 jich bylo 9.197 a v roce 2019 se jednalo o 10.250 skutků. V roce 2021 v souvislosti s dopravní nehodovostí zemřelo v našem kraji 29 osob (rok 2020: 38, rok 2019: 53), těžké zranění utrpělo 135 lidí (rok 2020: 154, rok 2019: 150) a lehké zranění mělo 1.915 účastníků silničního provozu (rok 2020: 1.849 a rok 2019: 2.218).

K nejvyššímu počtu usmrcených osob za rok 2021 došlo v okrese Frýdek-Místek (9), poté následovala Ostrava (6), dále pak okres Nový Jičín (5), Karviná (4), Opava (3) a v okrese Bruntál vyhasly 2 lidské životy. Mezi nejohroženější účastníky silničního provozu patří dlouhodobě chodci, cyklisté a motocyklisté.

Vyhodnocení dopravní nehodovosti na Novojičínsku

Počet nehod

úmrtí

těžká zranění

lehká zranění

2021

1.254

5

25

242

2020

1.216

4

32

227

2019

1.402

14

42

294

Pravděpodobně jedna z nejtragičtějších dopravní nehod na Novojičínsku se stala v odpoledních hodinách 3. května 2021, kdy v prostoru křižovatky ulic Oderská a Matiční ve Studénce došlo ke střetu dvou motorových vozidel.

Přibližně třicet pět minut po třinácté hodině odpolední třetího květnového dne loňského roku řídil 56letý muž z Ostravy nákladní motorové vozidlo tovární značky Man s návěsem Schwarzmüller po silnici ve směru od Bílovce na Novou Horku a na obec Mošnov, přičemž v prostoru před výše zmíněnou křižovatkou došlo u tahače z blíže nezjištěných příčin k roztržení levé přední pneumatiky kola, vlivem čehož se souprava stala neovladatelnou, dostala smyk, přejela do protisměru a zde se čelně střetla s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Peugeot Boxer. Nákladní souprava se otočila o 180 stupňů, převrátila se na bok a vysypala na dodávkový automobil svůj náklad lomového kamene (frakce do 200 kg a o celkové hmotnosti 29,9 tun). Dodávkový automobil byl při střetu vytlačen přes ocelová svodidla mimo komunikaci do svahu přilehlé cyklostezky. Vlivem vysypání kamenů následně došlo v dodávce k úmrtí dvou mužů z Frýdeckomístecka, a to 28letého řidiče a jeho 35letého spolujezdce. Řidič nákladní soupravy utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření na místě dopravní nehody s následným převozem sanitním vozidlem do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 56letého řidiče nákladní soupravy negativně, u obou zemřelých mužů byly nařízeny zdravotní pitvy a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena v řádově několika stovek tisíc korun. Výše uvedená silnice II. třídy číslo 464 mezi Studénkou a Novou Horkou byla v průběhu prošetřování a prověřování dopravní nehody uzavřena v obou směrech a byl prováděn odklon dopravy přes ulici Nádražní ve Studénce. Na místě se nacházely všechny složky Integrovaného záchranného systému i vrtulník letecké záchranné služby a celá záležitost byla v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty zločinu usmrcení z nedbalosti. Roztržená pneumatika tahače byla zajištěna a zaslána k odbornému zkoumání soudnímu znalci z oboru silniční dopravy.

Na základě všech zjištěných skutečností, po řádném prošetření a prověření celé záležitosti, po provedených znaleckých a soudních zkoumání a posudcích a také pod dohledem novojičínského Okresního státního zastupitelství policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně tento případ v polovině října loňského roku odložil. V dané tragické kolizní situaci v dopravě tak šlo o nešťastnou událost, o technickou závadu na pneumatice automobilu a ze spáchání konkrétní trestné činnosti nebyla obviněna žádná fyzická ani právnická osoba.

Co se týká činnosti policistů z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně, a to ze zdejšího Dopravního inspektorátu ale i z jednotlivých obvodních oddělení, tak kromě běžného výkonu služby a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, realizovali v průběhu loňského roku také několik desítek  dopravně-bezpečnostních akcí celorepublikového charakteru, krajského rozměru i okresního rozsahu. Silniční kontroly byly převážně zaměřeny na chování účastníků v silničním provozu (hlavně chodci a cyklisté), přičemž nejvíce se projevila chůze osob na červený signál semaforů pro chodce a jejich pohyb bez řádného reflexního označení v dané době a na předmětném místě či na neosvětleném úseku za snížené viditelnosti a u cyklistů to byl přestupek ve formě zcela chybějícího nebo nesprávného osvětlení jízdního kola rovněž za tmy nebo snížené viditelnosti. Nemalý počet silničních kontrol se zaměřoval také na možné požívání alkoholických nápojů před jízdou a během jízdy a na případné užití návykových, omamných či psychotropních látek a jedů. Různá bezpečností opatření vykonávali strážci zákona i v rámci tak zvaných speciálně vytvořených týmů jako je například Kamion team či Moto team.

Novojičínští dopravní policisté i policisté z jednotlivých obvodních oddělení na teritoriu okresu Nový Jičín, tak jako ostatní policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v rámci všech šesti územních odborů se v letošním roce 2022 budou zaměřovat nejen na celorepublikové priority (nepřiměřená rychlost, viditelný dohled, věnování se řízení a zranitelní účastníci silničního provozu), ale budou pokračovat také v nastavených prioritách našeho kraje, kterými jsou převážně nevěnování se plně řízení motorového i nemotorového vozidla a například užívání telefonního či záznamového zařízení za jízdy, dále na jízdu v jízdních pruzích, na způsob jízdy a na nepřiměřenou rychlost.

Opava 18. února 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil:   +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout  e-mailem