Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace z informačních systémů

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1) Z jakého či jakých informačních systémů získávají policejní hlídky při silniční kontrole informace?

2) Jaké informace jsou hlídkám dostupné?

3) Co znamená, že je osoba v rámci lustrace při silniční kontrole označena v informačním systému jako „nebezpečná osoba“ či „velmi nebezpečná osoba“ a v jakém informačním systému je informace o tom, že je osoba označená jako „osoba nebezpečná“ vedena?

4) Kdo a na základě čeho označuje osobu jako „nebezpečná osoba“ nebo „velmi nebezpečná osoba“ a jakým formálním způsobem? Jaký je pro to právní důvod a z čeho vyplývá pravomoc této osoby k označení občana jako „osoby nebezpečné“?

5) Existuje zákonná definice „osoby nebezpečné“ či „velmi nebezpečné?

6) Co z takového označení vyplývá pro policejní orgán, resp. jaké jsou následky zjištění, že kontrolovaná osoba je „osobou nebezpečnou nebo „velmi nebezpečnou“?

7) Jakým způsobem občan dosáhne výmazu označení „nebezpečná osoba“/ „velmi nebezpečná osoba“? Na jaký orgán se s takovou žádostí obrátit a jaké podmínky je třeba splnit? Z jakého právního předpisu tyto podmínky i procesní postup vyplývají?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

1. Policie České republiky má při silniční kontrole zajištěn přístup do těchto informačních systémů: Registr řidičů, Registr vozidel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů, Karta řidiče z digitálního tachografu, Karta řidiče z digitálního tachografu v rámci EU, Pátrání po osobách (PATROS), Schengenský informační systém (SIS), systém EUCARIS.

2. Z výše zmíněných informačních systémů jsou hlídkám dostupné různé údaje v závislosti na jejich vložení do daných systémů. Jedná se zejména o jméno a příjmení osoby, číslo jejího občanského průkazu, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu, jména a příjmení rodinných příslušníků, informace o vlastnictví vozidla, registrační značku vozidla, historii změn řidičského průkazu, údaje k Mezinárodnímu řidičskému oprávnění, evidenční kartu řidiče, historii změn skupin a podskupin řidičského průkazu, historii zákazů řízení motorových vozidel, případy sledovaných přestupků, náležitosti a historie změn karet řidičů do digitálních tachografů. Co se týká pátrání po osobách případně věcech v systému SIS, dostupnými informacemi mohou být také nezměnitelné tělesné znaky, fotografie, údaje o tom zda je dotyčná osoba ozbrojena, zda jde o uprchlou osobu, informace o hledaných kreditních kartách, vozidlech, cestovních dokladech apod.

3. Pojem "nebezpečná osoba" je užíván jako jeden z variantních příznaků k osobě v informačním systému PATROS, v němž jsou zpracovávány údaje o osobách, po kterých se ze zákonných důvodů pátrá. Tento pojem nelze zaměňovat s označením "pachatel trestné činnosti". Pojem "velmi nebezpečná osoba" se v této ani jiných souvislostech neužívá.

4. Policista, který pátrání po osobě na základě některého ze zákonných důvodů vyhlásil nebo jej vede, rozhoduje o přiřazení příznaku "nebezpečná osoba" v položce informačního systému PATROS nazvané "Poznámka k osobě".  Toto přiřazení nevyžaduje žádnou formální proceduru, za rozhodnutí je odpovědný zmíněný policista, který je povinen posoudit všechny okolnosti pátrání (všechny dostupné informace). Informace o případné nebezpečnosti osoby je potřebná pro takticky správný a bezpečný zákrok Policie České republiky při vypátrání osoby, a proto je v rámci Policie České republiky sdílena právě prostřednictvím informačního systému PATROS.

Za nebezpečnou lze označit typově například osobu chovající se agresivně, osobu s nakažlivou nemocí, osobu s psychickou poruchou. Účelem předání této informace je připravit zakročující policisty na možná rizika, umožnit jim zvolit nejvhodnější taktiku zákroku a předejít tak ohrožení života a zdraví nejen zakročujících policistů a veřejnosti, ale také samotné hledané či pohřešované osoby. Pro zakročujícího policistu je informace upozorněním, aby při jednání s osobou dbal zvýšené opatrnosti.

Podle ustanovení § 11 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je každý policista povinen dbát, aby žádné osobě v důsledku jeho postupu nevznikla bezdůvodná újma. Sdílení informace o možném nebezpečném chování ze strany osoby, po které se pátrá, je tedy jedním z nástrojů ke splnění této zákonné povinnosti.

Pravomoc konkrétního policisty označit osobu jako nebezpečnou vyplývá z vnitřní dělby práce v rámci Policie České republiky (pověření policisty ke vkládání údajů o osobách, o nichž se pátrá, do informačního systému PATROS) a z odpovědnosti konkrétního policisty za průběh a výsledky pátrání.

5. Pojem "nebezpečná osoba", je-li užíván Policií České republiky ve výše uvedeném kontextu, není upraven obecně závaznými právními předpisy. Jedná se o pracovní pojem užívaný v rámci  Policie České republiky a je stručným vyjádřením skutečnosti, že při jednání s osobou je policista povinen dbát zvýšené opatrnosti. 

6. Označení osoby jako nebezpečné v informačním systému PATROS je určeno všem policistům, kteří mohou s danou osobu přijít do styku, a není tedy primárně spojeno s činností policejního orgánu - myšleno policejní orgán ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu). 

Jak je uvedeno výše, smyslem označení osoby jako nebezpečné je upozornění zakročujícího policisty, aby při jednání s ní dbal zvýšené opatrnosti.  Při setkání s takovou osobou zakročující policista sám podle aktuálních okolností rozhoduje, postačí-li například zvolit vhodný způsob komunikace, nebo je-li případně potřeba přijmout nějaká bezpečností opatření.

7. K výmazu informace o nebezpečnosti osoby dochází automatizovaně při ukončení pátrání, což nastává po vypátrání osoby anebo poté, co z jiného důvodu pominul důvod pátrání. O označení osoby jako nebezpečné rozhoduje policista na základě dostupných informací.  Žádný postup a podmínky ke změně příznaku osoby v informačním systému, kterým by mohla osoba, po níž se pátrá, ovlivnit označení své osoby jako nebezpečné, stanoveny nejsou, neboť podkladem pro označení osoby jako nebezpečné jsou informace získané Policií České republiky při plnění jejích úkolů, nikoliv tvrzení osoby samotné. Pokud by důvod pro označení osoby jako nebezpečné pominul, policista, který je oprávněn vkládat údaje od informačního systému PATROS, záznam v tomto informačním systému příslušným způsobem aktualizuje.    

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 10. 12. 2018

vytisknout  e-mailem