Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace o nákupu kolkových známek a správní poplatky

Kolkové známky mohou žadatelé koupit kdekoliv v běžném prodeji, případně na dále uvedených poštách, které jsou v blízkosti příslušných oddělení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha 1, 3, 6, 7, 8, a 9 -
pracoviště Sdružení,  ul. Sdružení 1664/1, 140 00  Praha 4
 
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál -
pracoviště Praha 2,  Sokolská 36-38, 120 00  Praha 2
 
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha 4 a 10 -
pracoviště Praha 4, Soukalova 3408/1, 143 00 Praha 4
 
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál -
pracoviště Praha 5, Nádražní 16a, 150 00 Praha 5
 

Správní poplatky spojené se zákonem o zbraních, stanovené podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích ve znění zákona č. 13/2020 s účinností od 30. 1. 2021

Položka 16
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) Kč    100

           Osvobození
                Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Poznámky
          1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
          2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
Položka 30 
a)  Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč     700
b)  Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč  1 500
c)  Přijetí žádosti o nabytí vlastnictví ke zbrani Kč     300
d)  Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč     700
e)  Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč  1 500
f)  Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu     Kč     700
g)  Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence Kč  1 500

          Osvobození
                Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.

          Zmocnění
          1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
          2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
         3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
        4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

 
           Poznámky
         1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
          2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

 
Položka 31
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na

týden -  Kč   300

měsíc -   Kč   800

b)  Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací
jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice munice
Kč   1 500
c)  Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně - za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně Kč   1 000
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního půkazu nebo muničního průkazu Kč      100
e)  Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem  Kč      200
f)  Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně  kategorie "A" Kč   1 000
g)  Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně  kategorie "A-I" Kč      200
h)  Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie "B" Kč      200
i)  Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní Kč   1 500
k)  Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu v rámci programu střelecké přípravy   Kč   1 000

          Osvobození
                Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.

          Zmocnění
                Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.

Položka 32 
a)  Vydání  certifikátu o homologaci střelné zbraně  31)  Kč 10 000
b)  Kusové a opakované kusové ověřování zbraně  31) nebo doplňků zbraně  31) Kč      150
c)  Ověřování zbraně  31) opatřené zkušební značkou Kč      500
d)  Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení  31) Kč      100
e)  Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie  31) Kč      500
f)  Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva  31) Kč 10 000
g)  Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku
                                                                                                - 50 %  ze sazby poplatků podle písmen  a),  f)  a  g) -

50 %

h)  Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně Kč      300
i)  Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou  31)  Kč   1 000
Položka 33
a)  Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva  Kč      800
b)  Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní, nebo střeliva nebo žádosti o vydání 
jednorázového dokladu o povolení přepravy munice
Kč      300
c)  Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat
munici
Kč   1 500
d)  Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu  Kč      700
e)  Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu  Kč      700
f)  Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu  Kč      100
          Zmocnění
             Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
     

          Osvobození
            1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
                 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

vytisknout  e-mailem