Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k dostavbě areálu Zbraslav

www.policie.cz/zbraslav 

  • Úvod
  • O projektu / aktuality
  • Z historie
  • Záměr
  • Parkování a doprava
  • Dislokované útvary
  • Videogalerie

Úvod

Vzhledem k tomu, že se na veřejnosti i prostřednictvím některých sdělovacích prostředků objevují nepřesné a až účelově zavádějící informace o záměru výstavby objektů v areálu Policie České republiky v Praze 5 – Zbraslav, považuje vedení Policie České republiky za potřebné poskytovat zejména obyvatelům dotčené městské části podrobnější relevantní fakta související s předmětným záměrem. Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu k zajištění podmínek pro zlepšení bezpečnosti státu. Jako nejvhodnější forma byla zvolena i s ohledem na zajištění autenticity informací prezentace na webových stránkách: www.policie.cz/zbraslav

Foto.jpg

O projektu / aktuality

Podrobněji lze k obsahu záměru uvést, že přední budova označená jako SO01 (situovaná v ulici Na Baních) je užším a vyšším objektem, s pevným pláštěm. I přes své plánované rozměry se nejedná o celistvou betonovou hmotu působící jako určitá hradba, ale vlivem vhodně zvolených architektonických prvků začleněných do obvodové zdi, jako jsou např. terasy se zelení, dochází k odlehčení celkového vizuálního dojmu z objektu při pohledu z ulice Na Baních. Jako součást obvodové zdi je projektován také sokl, který má své bezpečnostní opodstatnění. Z hlediska zajištění bezpečnosti přicházelo do úvahy využití různých prvků. Varianta soklu byla zvolena jako vzhledově vhodnější namísto bezpečnostních prvků typu předsunutá betonová zeď o výšce tří metrů s dvojitým ostnatým drátem. Novostavba plynule navazuje na stávající stavby v areálu. Plánované budovy jsou projektovány jako nízkoenergetické stavby šetrné k životnímu prostředí.

V rámci projektu se podařilo vytvořit na pozemcích ve vlastnictví České republiky, které jsou v současné době oplocené uvnitř areálu, veřejné prostranství před novou administrativní budovou směrem k obytné zástavbě s veřejným chodníkem se stromořadím a otevřený předprostor s parkovištěm a zelení. Zvětšují se tak veřejně přístupné plochy. Novostavba ustupuje od hranice pozemku do úrovně prodloužené uliční stavební čáry stávající zástavby v jižní části areálu, na který urbanisticky, výškově i hmotově navazuje. Vzrostlé stromořadí přispěje ke zlepšení celého uličního prostoru. Vzdálenost plánované stavby od bytových domů v ulici Na Baních činí vzdušnou čarou více než 70 metrů. Současně plánované stavby přispějí k výraznému snížení hlukové zátěže z rychlostní komunikace Strakonická pro obyvatele v ulici Na Baních a v celé Zahradní čtvrti.

Byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a v dubnu 2018 bylo zahájeno územní řízení. K projektu vydaly kladná závazná stanoviska všechny dotčené orgány státní správy, které dle příslušných zákonů chrání veřejný zájem.

Z historie

Nynější areál Policie České republiky v Praze 5- Zbraslav byl vybudován v osmdesátých letech dvacátého století jako areál Ministerstva vnitra sloužící k jeho potřebám. Na počátku devadesátých let jej po svém vzniku začala zcela využívat Policie České republiky k plnění svých úkolů.

V době jeho vybudování byla v Praze 5 - Zbraslav odlišná situace, pokud se týká zástavby. Areál byl i přesto situován na okraj této městské části a v jeho sousedství se domy s bytovými jednotkami v době jeho vzniku nenacházely. V areálu bylo postupně vystavěno jen několik budov s tím, že jeho rozloha nabízí dostatečný potenciál k dalšímu stavebnímu využití podle potřeb státu v souladu s příslušnými právními předpisy. Účel možného využití území zůstal nezměněn.  

Záměr

Záměr dostavby je dlouhodobý a je zapracován i v Územně analytických podkladech hlavního města Prahy. V roce 2016 byla vypracována stavebně-technická studie dalšího rozvoje uvedeného areálu Policie České republiky. Se studií se zástupci dotčené městské části a příslušného stavebního úřadu seznámili již 12. května 2016. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že Policie České republiky měla od počátku zájem sdělovat relevantní informace o svém záměru, a to ve výrazném předstihu před plánovaným zahájením potřebných úkonů vedoucích k realizaci stavby nových objektů v tomto areálu.   

K obsahu záměru lze uvést, že si klade za cíl vytvořit provozní celek v rámci jednoho areálu, který by disponoval moderními technologiemi a zároveň měl kvalitní stavebně-technické vlastnosti. Realizací záměru dojde ke zlepšení pracovních podmínek policistů a zaměstnanců policie, kteří plní své úkoly v dlouhodobě nevyhovujících podmínkách v centrum Prahy. Vzhledem ke stáří a stavebně-technickému stavu předmětných využívaných objektů jsou každoročně vynakládány značné finanční prostředky na zajištění běžného provozu a údržby bez možnosti dalšího rozvoje a modernizace. Naplnění těchto hledisek má přinést efektivnější činnost příslušných organizačních článků bezpečnostního sboru a nízké provozní náklady na jejich fungování.  

V souvislosti se záměrem je nutné předeslat, že je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Areál je v územním plánu vymezen jako „plochy pro umístění zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky“.

Parkování a doprava

Součástí záměru je i vybudování odpovídajícího počtu parkovacích míst, který pokryje potřeby parkování služebních i soukromých vozidel. Při rychlostní komunikaci I/4 Strakonická a pod budovou záměr počítá s umístěním kapacitních parkovišť.

Předmětem stávajících jednání s příslušnými orgány a vlastníkem pozemků je dopravní řešení spočívající v napojení areálu přímo na rychlostní komunikaci I/4 v ul. Strakonická. V tomto směru usiluje Policie ČR o uzavření memoranda, které by za uvedeným účelem upravilo základní rámec spolupráce všech zúčastněných stran.

V souvislosti s dopravní situací je důležité doplnit, že v médiích avizovaných 1000 nových zaměstnanců v areálu je nepřesně prezentovaný údaj. Uvedený počet je maximální z hlediska kapacity objektů, jež jsou předmětem záměru. Skutečný počet zde nově dislokovaných pracovníků však bude znatelně nižší. V návaznosti na plánovanou výstavbu nových objektů v uvedeném areálu se Ministerstvo vnitra zabývá i možným rozšíření městské hromadné dopravy (vybudováním zastávky MHD na pozemcích ve vlastnictví státu přímo u areálu). Nelze rozhodně kalkulovat s tím, že všichni z nově dislokovaných pracovníků by do areálu dojížděli soukromými dopravními prostředky. 

Nedojde ani ke zvýšení zátěže městské hromadné dopravy, která má již nyní naopak ve špičkách velikou rezervu. Zaměstnanci areálu pojedou totiž v opačném směru, než jezdí v určených časových úsecích vytížené spoje, tj. zaplní prázdné či málo využívané autobusy.

Podle odborného dopravního posouzení dopravní zatížení v okolí areálu vzroste pouze o 6% proti stávajícímu stavu a vzhledem k rezervě na stávajících křižovatkách nedojde ke zhoršení jejich průjezdnosti.

Dislokované útvary

Při projektování byl brán zřetel na potřeby útvarů Policie České republiky, které zde mají být v souladu s příslušným usnesením vlády České republiky dislokovány. Jedná se o významné organizační články policie, zejména o Kriminalistický ústav a Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.  Ministerstvo vnitra je přesvědčeno, že umístění především druhého z uvedených útvarů přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel v této lokalitě. Pro vytvoření představy, o jak významné útvary Policie České republiky s celostátní působností se jedná lze poskytnout následující stručné charakteristiky jejich působnosti.

Kriminalistický ústav je útvarem Policie ČR s celostátní působností, který se specializuje na výkon znalecké činnosti v oborech kriminalistika, chemie, písmoznalectví, strojírenství a elektrotechnika. Znaleckou činnost vykonává podle normy ČSN EN ISO/EC 17025:2005, na kterou v roce 2007 obdržel osvědčení o akreditaci. Patří do skupiny znaleckých ústavů zapsaných do seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Je výzkumnou institucí a již řadu let vykonává aplikovaný výzkum v oboru kriminalistika. Kriminalistický ústav zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření zejména pro orgány činné v trestním řízení.

Kromě vlastního výkonu kriminalistickotechnické a znalecké činnosti se podílí na výchově a vzdělávání kriminalistických techniků a kriminalistických znalců a je metodicko-řídícím pracovištěm pro specializované policejní útvary na území České republiky.

Na poli mezinárodních vztahů se Kriminalistický ústav od roku 2000 výrazně podílel na projektech spolufinancovaných Evropskou komisí (Phare, ISEC, ISF i ERP aj.). V roce 1998 se stal řádným členem Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI)

Nezastupitelný je podíl Kriminalistického ústavu v oblasti vědeckého výzkumu, zejména vývoji a zavádění nových metod a postupů do kriminalistickotechnické a znalecké praxe.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na bezpečnosti státu.

V rámci své působnosti plní Národní centrála proti organizovanému zločinu úkoly úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office), národní centrály proti penězokazectví, národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT), národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu a národního kontaktního místa pro počítačové hlášení závadného obsahu a závadových aktivit v síti internet a určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Videogalerie

vytisknout  e-mailem