Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodaření Policejního prezidia České republiky a útvarů s celostátní působností s investičními prostředky.

Žadatel se domáhal formou přiloženého dotazníku poskytnutí informací týkajících se hospodaření Policie ČR s investičními prostředky v letech 2009 – 2014 . 

 

S ohledem na to, že žadatel podal obsahově shodné podání také na jednotlivá krajská ředitelství policie, a následně o informace k jednotlivým krajským ředitelstvím policie požádal i přes centrální elektronickou podatelnu Policie České republiky formou žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., poskytla Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v této odpovědi informace pouze za Policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností. Jednalo se o následující informace:

 

Otázka č. 1: „Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 dle následujícího dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na prostředky určené na investiční projekty spolufinancované / financované z fondů Evropské unie / operačních programů (EU) a prostředky určené na investiční projekty financované z vlastních / ostatních zdrojů (ostatní).“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 2: „Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, hodnocení a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.“

 

Takovou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument nemáme zpracován.

 

Otázka č. 3: „Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uveďte) jak často využíváte uvedený postup / metodu při posuzování / hodnocení daného typu investičního projektu v rámci celé organizace.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 4:

Jak často vaše organizace realizuje postaudity investičních projeků?“  „Pokud ano, popište jejich průběh.“„V případě, že organizace má pro postaudity zpracovanou směrnici či jiný dokument, přiložte její znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.“

 

Postaudity investičních projektů nerealizujeme. Část těchto postauditů zajišťuje odbor auditu a supervize Ministerstva vnitra České republiky podle předem stanového plánu v jednotlivých letech.

 

Otázka č. 5: „S jakými problémy se vaše organizace obecně potýká při realizaci investičních projektů? U každého okruhu problému uveďte odhad, jak často se problémy vyskytují.“ 

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obecně lze konstatovat, že v rámci přípravy, realizace a koordinace výše uvedených projektů se Policie České republiky s menší či větší intenzitou potýká s některými tradičními problémy, jež se v dané oblasti vyskytují. Namátkou lze uvést fluktuaci pracovníků v rámci realizačních týmů jednotlivých projektů, nedostatečné personální zabezpečení, časová rizika spojená s realizací příslušných veřejných zakázek v relativně striktním režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, či otázku náročnosti zpracování technických specifikací výstupů investičních projektů tak, aby v maximální možné míře reflektovaly reálné potřeby PČR v dané oblasti a zároveň korespondovaly s aktuálními možnostmi a kapacitami trhu. Zde ovlivňuje úspěšnost realizace zakázek (a tím i projektů) kvalita a kapacity vybraného dodavatele.

 

Otázka č. 6 : „Jak velký objem finančních prostředků v Kč byl vaší organizaci proplacen, resp. doposud ještě nebyl proplacen, resp. o jaký organizace žádala v rámci projektů spadajících do programového období 2007 – 2013 formou podpory (dotace) z fondů EU / operačních programů na realizaci investičních projektů? O kolik se jedná celkem projektů?

 

Jedná se celkem o 14 projektů. Předfinancování ze strany Ministerstva financí (85 %): 2 609 937 634 Kč. Dotace EU (85%): Již proplacené (refundované): 337 871 658 Kč. Ještě neproplacená žádost o platbu (1 projekt): 67 800 430 Kč. Očekávaný zbytek k proplacení v průběhu roku 2015: 2 203 433 693 Kč.

 

Otázka č. 7: „V čem se investiční projekty financované z fondů EU / operačních programů v rámci programového období 2007 – 2013 obecně liší od ostatních investičních projektů realizovaných vaší organizací z vlastních / ostatních zdrojů (tj. z zdrojů mimo dotace EU / operačních programů)?

 

K tomuto bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 8:  „U kolika projektů za období 2009 – 2014 jste museli obvykle investiční projekt nebo jeho parametry upravit před podáním žádosti o dotaci tak, abyste vyhověli požadavkům konkrétní výzvy a/nebo  pravidlům operačního programu v porovnání se situací, kdy byste projekt realizovali zcela z vlastních/ostatních zdrojů? Uveďte odhadované počty projektů s daným přístupem.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obecně lze konstatovat, že předmět projektů je definován zpravidla vždy tak, aby v maximální míře odpovídal reálným investičním potřebám Policie České republiky a poskytoval objektivní přidanou hodnotu ve vztahu k zefektivnění či zkvalitnění činnosti Policie České republiky. Současně lze však konstatovat, že úplné optimum mezi povahou potřeb a obsahovým zaměřením jednotlivých projektů se tvoří až v souladu se zněním konkrétních výzev a pravidel programů. Parametry jednotlivých projektů by se naopak neměnily ani v případě, pokud bychom uvedené projekty realizovaly pouze z rozpočtu Policie České republiky, neboť vždy je nutné brát v potaz zásady 3E.

 

V této souvislosti lze rovněž uvést, že příprava projektů je kontinuálně konzultována s příslušnými články implementační struktury jednotlivých zdrojů a s věcně příslušnými útvary Policie České republiky, které jsou věcnými gestory jednotlivých projektů. Jedním z hlavních účelů tohoto komunikačního toku je právě konvergence k uvedenému optimu a zajištění účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků.

 

Otázka č. 9: „Stanovte pořadí 1. – 10. Dle četnosti výskytu, jaké hlavní problémy obecně vyvstaly u dotovaných projektů během realizace z důvodu financování formou dotace.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 10: „Kdybyste projekty dotované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího období 2007 – 2013 realizovali z vlastních zdrojů, o kolik % by dané projekty byly levnější / dražší? Uveďte procentuální vyjádření se znaménkem „plus“ (projekty financované z vlastních zdrojů jsou dražší) nebo se znaménkem „mínus“ (tyto projekty jsou levněji), popř. hodnotu „0“, pokud jsou stejně drahé.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obecně lze konstatovat, že čistě kvantitativně lze finanční přínos procesu využívání zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci v programovém období 2007 – 2013 ze strany Policie České republiky pochopitelně shledávat v objemu poskytnutých dotací. Ta se v případě investičních projektů pohybuje až ve výši 85 % celkových výdajů na realizaci jednotlivých projektů. Nutno však podotknout, že realizace daného typu aktivit byla mnohdy determinována právě možností získání příslušné dotace, neboť dostatečné disponibility prostředků pouze v rámci rozpočtu Policie České republiky by s přihlédnutím k výši celkového objemu výdajů rozpočtové kapitoly 314 státního rozpočtu ve sledovaném období zřejmě nebylo možné dosáhnout.

 

Ve vztahu ke všem komentářům k jednotlivým otázkám bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

pplk. JUDr. Lucie Žárská
28.12.2015

vytisknout  e-mailem