Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodaření krajských ředitelství Policie České republiky s investičními prostředky.

Žadatel se domáhal formou přiloženého dotazníku poskytnutí informací týkajících se hospodaření jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. 

 

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila předmětnou žádost a poskytla žadateli následující informace:

 

 

Otázka č. 1:„Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 dle následujícího dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na prostředky určené na investiční projekty spolufinancované / financované z fondů Evropské unie / operačních programů (EU) a prostředky určené na investiční projekty financované z vlastních / ostatních zdrojů (ostatní).“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 2: „Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, hodnocení a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.“

 

Žádné z krajských ředitelství policie nemá zpracovánu takovou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument.

 

Otázka č. 3:„Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uveďte) jak často využíváte uvedený postup / metodu při posuzování / hodnocení daného typu investičního projektu v rámci celé organizace.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 4:

Jak často vaše organizace realizuje postaudity investičních projektů?“  „Pokud ano, popište jejich průběh.“„V případě, že organizace má pro postaudity zpracovanou směrnici či jiný dokument, přiložte její znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.“

 

Žádné z krajských ředitelství policie nerealizuje postaudity investičních projektů.

 

Otázka č. 5:„S jakými problémy se vaše organizace obecně potýká při realizaci investičních projektů? U každého okruhu problému uveďte odhad, jak často se problémy vyskytují.“ 

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obecně lze konstatovat, že v rámci přípravy, realizace a koordinace výše uvedených projektů se Policie České republiky s menší či větší intenzitou potýká s některými tradičními problémy, jež se v dané oblasti vyskytují. Namátkou lze uvést fluktuaci pracovníků v rámci realizačních týmů jednotlivých projektů, nedostatečné personální zabezpečení, časová rizika spojená s realizací příslušných veřejných zakázek v relativně striktním režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, či otázku náročnosti zpracování technických specifikací výstupů investičních projektů tak, aby v maximální možné míře reflektovaly reálné potřeby PČR v dané oblasti a zároveň korespondovaly s aktuálními možnostmi a kapacitami trhu. Zde ovlivňuje úspěšnost realizace zakázek (a tím i projektů) kvalita a kapacity vybraného dodavatele.

 

Otázka č. 6 : „Jak velký objem finančních prostředků v Kč byl vaší organizaci proplacen, resp. doposud ještě nebyl proplacen, resp. o jaký organizace žádala v rámci projektů spadajících do programového období 2007 – 2013 formou podpory (dotace) z fondů EU / operačních programů na realizaci investičních projektů? O kolik se jedná celkem projektů?

 

Odpovědi za jednotlivá krajská ředitelství policie k tomuto bodu jsou uvedeny v příloze. Částky v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč.

 

Otázka č. 7: „V čem se investiční projekty financované z fondů EU / operačních programů v rámci programového období 2007 – 2013 obecně liší od ostatních investičních projektů realizovaných vaší organizací z vlastních / ostatních zdrojů (tj. z zdrojů mimo dotace EU / operačních programů)?

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otázka č. 8„U kolika projektů za období 2009 – 2014 jste museli obvykle investiční projekt nebo jeho parametry upravit před podáním žádosti o dotaci tak, abyste vyhověli požadavkům konkrétní výzvy a/nebo  pravidlům operačního programu v porovnání se situací, kdy byste projekt realizovali zcela z vlastních/ostatních zdrojů? Uveďte odhadované počty projektů s daným přístupem.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obecně lze konstatovat, že předmět projektů je definován zpravidla vždy tak, aby v maximální míře odpovídal reálným investičním potřebám Policie České republiky a poskytoval objektivní přidanou hodnotu ve vztahu k zefektivnění či zkvalitnění činnosti Policie České republiky. Současně lze však konstatovat, že úplné optimum mezi povahou potřeb a obsahovým zaměřením jednotlivých projektů se tvoří až v souladu se zněním konkrétních výzev a pravidel programů. Parametry jednotlivých projektů by se naopak neměnily ani v případě, pokud bychom uvedené projekty realizovaly pouze z rozpočtu Policie České republiky, neboť vždy je nutné brát v potaz zásady 3E.

 

V této souvislosti lze rovněž uvést, že příprava projektů je kontinuálně konzultována s příslušnými články implementační struktury jednotlivých zdrojů a s věcně příslušnými útvary Policie České republiky, které jsou věcnými gestory jednotlivých projektů. Jedním z hlavních účelů tohoto komunikačního toku je právě konvergence k uvedenému optimu a zajištění účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků.

 

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy k tomuto bodu ještě uvedlo, že žádalo v letech 2009 – 2014 o dotaci SFŽP v rámci výzev na úsporu energií u dvou projektů, parametry se před podáním žádosti o dotaci neupravovaly. Dle sdělení krajského ředitelství policie kraje Vysočina není projektová dokumentace upravována, protože žádost je vždy podávána na konkrétní výzvu, která je určena pro potřeby organizační složky státu.

 

Otázka č. 9:„Stanovte pořadí 1. – 10. Dle četnosti výskytu, jaké hlavní problémy obecně vyvstaly u dotovaných projektů během realizace z důvodu financování formou dotace.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Nad rámec informační povinnosti sdělilo Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, že nemělo v průběhu realizace dotovaných projektů žádné problémy s financováním. Dle sdělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se s jednotlivými žadatelem uvedenými problémy na tomto krajském ředitelství policie nesetkávají, ale do kategorie ostatní by mohli s váhou výskytu 10 procent zmínit riziko, že v době od podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení do schválení tohoto postupu poskytovatelem dotace dodavatel od této smlouvy odstoupí. Informace, které k tomuto bodu uvedlo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, naleznete v příloze.

 

Otázka č. 10:„Kdybyste projekty dotované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího období 2007 – 2013 realizovali z vlastních zdrojů, o kolik % by dané projekty byly levnější / dražší? Uveďte procentuální vyjádření se znaménkem „plus“ (projekty financované z vlastních zdrojů jsou dražší) nebo se znaménkem „mínus“ (tyto projekty jsou levněji), popř. hodnotu „0“, pokud jsou stejně drahé.“

 

K tomuto bodu bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obecně lze konstatovat, že čistě kvantitativně lze finanční přínos procesu využívání zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci v programovém období 2007 – 2013 ze strany Policie České republiky pochopitelně shledávat v objemu poskytnutých dotací. Ta se v případě investičních projektů pohybuje až ve výši 85 % celkových výdajů na realizaci jednotlivých projektů. Nutno však podotknout, že realizace daného typu aktivit byla mnohdy determinována právě možností získání příslušné dotace, neboť dostatečné disponibility prostředků pouze v rámci rozpočtu Policie České republiky by s přihlédnutím k výši celkového objemu výdajů rozpočtové kapitoly 314 státního rozpočtu ve sledovaném období zřejmě nebylo možné dosáhnout.

 

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy k tomuto bodu sdělilo, že v letech 2007 – 2013 nerealizovalo žádné dotované projekty.

 

Ve vztahu ke všem komentářům k jednotlivým otázkám bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

pplk. JUDr. Lucie Žárská
28.12.2015

vytisknout  e-mailem