Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hladina alkoholu v krvi řidiče vozidla do 0,2‰

Žadatel se domáhal poskytnutí informací týkajících se postupu policejního orgánu v případech, kdy je při kontrole dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči vozidel zjištěna hladina alkoholu v krvi kontrolovaného řidiče sice v pozitivních hodnotách, nicméně v hodnotách do 0.2 ‰ alkoholu v krvi. Konkrétně se domáhal odpovědí na tyto otázky: 

 

a) zda je ve všech takto popsaných případech činěno oznámení správnímu orgánu příslušnému rozhodnout ve věci možného přestupku,

b) zda jsou dané poznatky (naměřené hodnoty do 0,2 promile) nějakým způsobem přímo policií evidovány, resp. zda jsou evidovány společně se všemi pozitivně naměřenými hodnotami, nebo jsou evidovány zvlášť a

c) konečně žádám informaci v případě existence evidence takových případů, jak je s takovou evidencí nakládáno, zda v ní obsažené informace jsou využívány pro další potřeby policie nebo jiných orgánů státní správy v jiných řízeních.

Policie České republiky předmětnou žádost posoudila a poskytla žadateli předmětné informace.

Při provádění orientačního vyšetření formou odborného měření (čl. 56 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009) policista při pozitivním výsledku první dechové zkoušky odborné měření po uplynutí 5 minut zopakuje. Jestliže naměřené hodnoty, případně hodnota opakované dechové zkoušky nepřevyšují hodnotu 0,24 ‰, policista postupuje dle níže uvedené tabulky „Případy naměřených hodnot při využití analyzátoru alkoholu v dechu v rozmezí 0,01‰ až 0,24‰“. Jsou-li splněny podmínky pro oznámení věci správnímu orgánu, tzn. je dáno podezření z přestupku, policista výsledek odborného měření zadokumentuje a postupuje v souladu s interním aktem řízení (čl. 56 odst. 6 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009). Není-li dáno podezření z přestupku, policista sepíše úřední záznam. Při sepisování úředního záznamu o kontrole řidiče policista vyplní údaje ke kontrole, údaje ke kontrolované osobě a vozidlu a položku dechová zkouška (zde zaznamená čas a výsledek dechových zkoušek). V položce týkající se požití alkoholu nebo jiné návykové látky zaškrtne policista odpověď „ne“. V popisu chování kontrolované osoby uvede, že řidič nejeví známky ovlivnění alkoholem. Další požadované údaje policista nevyplňuje. Kontrolovaná osoba má možnost se písemně vyjádřit k požití alkoholického nápoje bezprostředně před anebo během jízdy a své vyjádření podepsat. Odmítne-li se kontrolovaná osoba písemně vyjádřit, poznamená policista tuto skutečnost na úřední záznam. Policista, případně další člen hlídky následně úřední záznam o kontrole řidiče podepíše dle předtisku, zaeviduje a uloží na organizačním článku policie. Vzor takto vyplněného úředního záznamu je uveden na intranetových stránkách ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky

(http://portal.pcr.cz/pnpp/rsdp/Plohy%20k%20PSDP%20dohled/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon.Library&VisibilityContext=WSSListAndLibrary).

Případy naměřených hodnot při využití analyzátoru alkoholu v dechu v rozmezí 0,01‰ až 0,24‰:

výsledek

I. měření

výsledek

II. měření

výsledek

III. měření

řidič dozná požití alkoholu nebo jeví známky ovlivnění*)

postup

 
 

0,01‰ - 0,24‰

0,01‰ - 0,24‰

neprovede se

ANO

oznámení správnímu orgánu

 

NE

pouze úřední záznam

 

0,25‰ a více

0,01‰ - 0,24‰

ANO

oznámení správnímu orgánu

 

NE

pouze úřední záznam

 

0,25‰ a více

0,01‰ - 0,24‰,

s rozdílem měření do 10%

neprovede se

---

oznámení správnímu orgánu

 

0,01‰ - 0,24‰,

s rozdílem měření nad 10%

provede se

 

0,25‰ a více,

s rozdílem měření nad 10%

0,01‰ - 0,24‰

 

*)      § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 361/2000 Sb.

Při vyplňování úředního záznamu (příloha č. 2 k závaznému pokynu policejního prezidenta č. 160/2009) objektivně vyplní všechny kolonky uvedené v záznamu. V případě, že při kontrole řidiče byly zjištěny skutečnosti důležité pro pozdější dokazování a nebylo možné provést výběr údajů na úředním záznamu, policista uvede tyto skutečnosti v části „Další doplňující skutečnosti“.

Výsledky jednotlivých dechových zkoušek provedených analyzátorem se archivují po dobu jednoho roku tak, aby bylo možno doložit způsob řešení všech pozitivních výsledků dechových zkoušek. V případě potřeby mohou být takto získané údaje využity pro další služební potřebu v souladu se zákonem a interními akty řízení.

Mgr. art. et Mgr. David Schimmer - 19. 9. 2016

vytisknout  e-mailem