Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie útvaru

 

     Před rokem 1992 plnila úkoly v oblasti boje s nejzávažnější trestnou činností mající znaky organizovaného zločinu Federální kriminální ústředna (FKÚ), prostřednictvím svých detašovaných pracovišť. Se vznikem samostatné České republiky byla k 1. 1. 1993 vytvořena Ústředna kriminální policie (ÚKP), která vznikla transformací pracovišť FKÚ působících na území ČR.
 
     Na přelomu let 1994/1995 došlo k reorganizaci ÚKP v nové útvary Služby kriminální policie. Sloučením výkonných odborů ÚKP zabývajících se organizovanou trestnou činností vzniká k 1. 1. 1995 samostatný Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie (UOOZ SKP), jehož součástí je i Národní protidrogová centrála. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu se stává výkonným pracovištěm Služby kriminální policie s působností na celém území státu. Podílí se na udržování veřejného pořádku a bezpečnosti zejména v oblasti odhalování organizovaného zločinu v rozsahu vymezeném zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. V téže době byl zřízen v rámci Úřadu vyšetřování pro ČR odbor speciálně zaměřený na vyšetřování organizované trestné činnosti.
 
     K 15. lednu 2001 byla z organizační struktury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKP vyjmuta Národní protidrogová centrála (NPC) a stala se samostatnou specializovanou jednotkou, odpovědnou především za odhalování a dokumentování organizované drogové kriminality v ČR.
 
    Významným mezníkem v historii útvaru je sloučení vyšetřování s kriminální policií. Dochází ke zrušení Úřadu vyšetřování pro ČR a gesce jeho jednotlivých odborů je přenesena a začleněna pod útvary Služby kriminální policie. Nařízením Ministerstva vnitra č. 71/2001 se ÚOOZ k 1. 1. 2002 stává výkonným pracovištěm Služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území státu. Od tohoto data prošel útvar ještě řadou organizačních a strukturálních změn, které byly reakcí na změny a nové trendy v páchání organizovaného zločinu.
 
     V únoru 2008 byla započata nová etapa vývoje útvaru:
došlo k personálním změnám ve vedení útvaru
- realizována byla opatření na zefektivnění a zkvalitnění práce útvaru
- byla realizována nová organizační struktura
došlo ke změnám v činnosti odboru odhalování a dokumentace závažné trestné činnosti, který byl rozptýlen do činnosti jednotlivých odborů   a expozitur,
vznikla nová pracoviště z potřeby reagovat na nově vzniklé požadavky
došlo k rozsáhlé rekonstrukci útvarových prostor a zmodernizování vybavení všech útvarových složek.
 
archiv k - 31. 07. 2016

vytisknout  e-mailem