Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Filtrování škodlivého obsahu webových stránek ve školních sítích

Žadatelka požádala Policii České republiky o poskytnutí informací týkajících se povinnosti filtrování škodlivého obsahu webových stránek ve školních sítích a případné odpovědnosti při zjištění stahování nelegálního obsahu či návštěvy stránek se sexuální tématikou.  

Policie České republiky jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č.  106/1999 Sb. poskytla žadatelce i nad rámec své informační povinnosti následující informace: Internet nabízí možnost neomezeného prostoru pro zveřejnění jakéhokoliv obsahu a podobně jako i v ostatních mediálních prostředcích, je prostřednictvím internetu zakázáno šířit nelegální obsah. Vedle nezákonného obsahu poskytuje internet prostor sice pro legální obsah, ale pro děti a mládež nevhodný nebo škodlivý. Prostřednictvím internetu, jakožto i jinými prostředky, je zakázáno šířit a propagovat názory extrémní pravice či extrémní levice, šířit dětskou pornografii, což může dosáhnout až intenzity trestněprávního jednání. Zveřejněním internetového článku je možné rovněž zasáhnout do tzv. osobnostních práv fyzických osob, které mají ze zákona mj. právo na ochranu své cti, důstojnosti, svého jména a soukromí. Prostřednictvím internetu tedy mohou být porušována autorská práva nebo může docházet k trestné činnosti, např. šíření dětské pornografie nebo propagace závadných ideologií. Za protiprávní jednání je vždy odpovědný jejich autor, původce, ale i osoba, která nelegální obsah dále distribuovala, šířila, přechovávala, popř. by mohl být za určitých podmínek odpovědný i provozovatel internetových stránek, který umožnil zveřejnění problematického obsahu. Ke vzniku spoluodpovědnosti za protiprávní obsah jsou však vždy zvažovány konkrétní okolnosti (o této skutečnosti věděl a mohl zabránit). Ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o některých službách informační společnosti") vyplývá, že ačkoliv může prostřednictvím nabízených služeb poskytovaných poskytovateli internetového připojení docházet k rozšiřování nelegálního obsahu či sdělení, není fakticky možné, aby sledovali činnost každého uživatele. Na základě zákona o některých službách informační společnosti jsou poskytovatelé internetového připojení zproštěni odpovědnosti za obsah přenášených, popř. uložených informací.  Zákon o některých službách informační společnosti zároveň uvádí, že poskytovatelé nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Odpovědnost providerů je tedy omezena pouze na případy, kdy se nějakým způsobem aktivně podílejí na obsahu, popř. na jeho přenosu. Jsou však povinni konat v těch případech, kdy o protiprávním obsahu dovědí, což vyplývá z obecné povinnosti předcházet hrozícím škodám. Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu.  Ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že pachatelem trestného činu je osoba, která přímo sama nebo prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, nebo připravovala trestný čin. Trestně odpovědný pachatel, který je trestně postižitelný, musí být starší 15-ti let a příčetný.

Dále Policie České republiky jako povinný subjekt konstatovala, že požadované informace týkající se oblasti filtrování škodlivého obsahu stránek ve školních sítích, včetně informací ohledně právní úpravy v této oblasti, nespadají do působnosti Policie České republiky. Z tohoto důvodu povinný subjekt žádost v této části podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil. Daná problematika spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jen obecně bylo konstatováno, že současná právní úprava neupravuje povinnost školských zařízení filtrovat stránky se škodlivým obsahem. K tomu lze dále uvést, že žáci by měli být seznámeni s tím, že na internetu jsou i stránky, které pro ně mohou být nevhodné nebo i nebezpečné, a dále je upozornit na skutečnost, že zcela stoprocentní technická ochrana není možná. Současně lze dodat, že problematikou nezákonného a nevhodného obsahu na internetu se zabývají i nevládní organizace, které zpracovávají metodické materiály, jenž poskytují ucelený obraz o nezákonném a nebezpečném obsahu na internetu (např. Národní centrum bezpečnějšího internetu). Z důvodu nahlášení a následného odstranění nezákonného obsahu byly zřízeny tzv. horké linky. Na stránkách Policie ČR www.policie.cz  byla spuštěna aplikace tzv. Hotline, která slouží  k nahlášení internetové kriminality.

pplk. JUDr. Lucie Žárská

25. 11. 2015

vytisknout  e-mailem