Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zateplení objektu KŘP Khk, Rychnov n. Kněžnou, Zborovská ul., čp. 1360“

Projekt „Zateplení objektu KŘP Khk, Rychnov n.  Kněžnou, Zborovská ul., čp. 1360“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001463 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2019

Rozpočet projektu: 17 816 796,80 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši  14 281 720,00 Kč
z toho 45%  NZÚ                                6 426 774,00 Kč
z toho 40%  EU                                  5 712 688,00 Kč
z toho 15% vlastní zdroje                   2 142 258,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši  3 535 076,80 Kč

Popis projektu:
Dne 6. 4. 2016 byla podána projektová žádost prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 19. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. 

Žádost byla dne 22. 9. 2016 výběrovou komisí OPŽP doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001463.

Koncem května 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí pro uvedený projekt podporu z programu Nová zelená úsporám, podprogram „Budovy veřejného sektoru“ ve formě posílení vlastních zdrojů žadatele.

Dne 31. 8. 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka.  Dne 9. 10. 2017 zadavatel vydal Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Dne 9. 11. 2017 došlo k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavokonstrukt Liberec s.r.o. 

Dne 12. 4. 2018 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště.

Dne 12. 4. 2018 byl podepsán dodatek k SoD č. 1, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací.

Dne 7. 1. 2019 byl podepsán dodatek č. 2 k SoD, jehož předmětem byly dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a byly nezbytné k dokončení díla.

Dne 11. 4. 2019 byl podepsán protokol o předání a převzetí dokončené stavební akce.

Dne 24. 5. 2019 byl stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR vydán kolaudační souhlas.

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu "Zateplení objektu KŘP Khk, Rychnov n. Kněžnou, Zborovská ul., čp. 1360" je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy. Projekt je zaměřen na realizaci snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, a to celkovým zateplením obvodového pláště, výměnou otvorových výplní, podlah (podhledů) nad volným prostorem a zateplením plochých střech doplněným novou povlakovou (fóliovou) krytinou budovy Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Rychnov nad Kněžnou.

Projektová žádost
 

vytisknout  e-mailem