Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Sobotka, Boleslavská, čp. 329“

Projekt „Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Sobotka, Boleslavská čp. 329", CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004466 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020

Rozpočet projektu:   4 027 048,46 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši 2 826 416,00 Kč
z toho 45%  NZÚ 1 271 887,20 Kč
z toho 40%  EU 1 130 566,40 Kč
z toho 15% vlastní zdroje    423 962,40 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši 1 200 632,46 Kč

Popis projektu:

Dne 20. 12. 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 39. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. 

Žádost byla  v březnu 2017 výběrovou komisí OPŽP doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195.

Koncem května 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí pro uvedený projekt podporu z programu Nová zelená úsporám, podprogram „Budovy veřejného sektoru“ ve formě posílení vlastních zdrojů žadatele.

Registrace akce byla vydána dne 2. 1. 2018.

Dne 21. 9. 2018 byla podepsána SoD se zhotovitelem STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.. 

Dne 14. 1. 2019 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a  byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 14. 1. 2019, termín dokončení 12. 2. 2020.

Dne 27.5.2019 byl podepsán dodatek č.2 k SoD, jehož předmětem byla změna zástupce objednatele pro věci technické.

Dokončená stavební akce byla předána zhotovitelem dne 12.2.2020 a kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby byl vydán dne 21.4.2020.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Sobotka, Boleslavská, čp. 329" je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy. Projekt je zaměřen na realizaci snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, a to celkovým zateplením obvodového pláště, podlah nad nevytápěným prostorem, výměnou střešní krytiny a zateplením půdního prostoru, zateplením ploché střechy (terasy) doplněné novou povlakovou (např. fóliovou) krytinou a výměnou dosud nevyměněných otvorových výplní. Součástí projektu bude rovněž výměna zdroje tepla a přípravy TUV.

Projektová žádost

vytisknout  e-mailem