Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Červený Kostelec, 17. listopadu, čp. 542“

Projekt „Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Červený Kostelec, 17. listopadu, čp. 542", CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004316 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020

Rozpočet projektu: 12 309 173,97 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši 2 525 161,00 Kč
z toho 45%  NZÚ                   1 136 322,45 Kč
z toho 40%  EU                      1 010 064,40 Kč
z toho 15% vlastní zdroje         378 774,15 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši 9 784 012,97 Kč

Popis projektu:

Dne 19. 12. 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 39. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. 

Žádost byla  v březnu 2017 výběrovou komisí OPŽP doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195.

Koncem května 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí pro uvedený projekt podporu z programu Nová zelená úsporám, podprogram „Budovy veřejného sektoru“ ve formě posílení vlastních zdrojů žadatele.

Registrace akce byla vydána dne 29. 12. 2017.

Dne 26. 10. 2018 byla podepsána SoD se zhotovitelem STATING s.r.o.. 

Dne 11. 2. 2019 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a  byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 11. 2. 2019, termín dokončení 26. 8. 2020.

Dne 27. 11. 2019 byl podepsán dodatek č. 2 k SoD, jehož předmětem byly dodatečné stavební práce.

Dne 6. 12. 2019 byl podepsán protokol o předání a převzetí dokončené stavební akce.

Dne 28. 2. 2020 byl stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR vydán kolaudační souhlas.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu  "Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Červený Kostelec, 17. listopadu, čp. 542" je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy. Projekt je zaměřen na realizaci snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, a to celkovým zateplením obvodového pláště, podlah (podhledů) nad volným nebo nevytápěným prostorem, zateplením podlah nad terénem a v podkroví, výměnou všech otvorových výplní a osazením nového centrálního plynového kondenzačního kotle s minimální účinností 95%. V rámci projektu také dojde k provedení úprav topného systému včetně jeho regulace, které souvisí se zateplením objektu. Součástí projektu bude rovněž odbourání arkýře a nástavby nad schodištěm ve 2. NP.

Projektová žádost

Odkazy do noveho okna

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

Realizace projektu

Realizace projektu 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem